Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Процедури » Заповед за изпълнение

Заповедно производство, незабавно изпълнение

С новия Граждански процесуален кодекс, в сила от 01.03.2008 г., се предвиди т. нар. "Заповедно производство". По реда на заповедното производство кредиторът може да иска осъждане на длъжника, без да е необходимо да води исков процес - процедурата е облекчена както от гледна точка на това, че за инициирането й е предвиден образец на заявление, а и поради по-ниската държавна такса - 2% от материалния интерес (размера на претендираната сума), а не 4%, както е при исковото производство.

Заповедното производство е уредено в Глава тридесет и седма "Заповедно производство" - чл. 410 и сл. от ГПК. В тази глава се уреждат общо два варианта на заповедното производство - общ вариант, при който се издава "заповед за изпълнение" на основание 410 от ГПК и изпълнителен лист след влизането в сила на заповедта за изпълнение, и вариант, при който се издава "заповед за незабавно изпълнение" (чл. 418 от ГПК).

Общ вариант (първа разновидност): Заявлението за издаване на заповед за изпълнение се подава до районния съд по постоянния адрес или по седалището на длъжника. При уважаване на заявлението съдът издава заповед за изпълнение, препис от която се връчва на длъжника. Заповедта за изпълнение не подлежи на обжалване от страните, освен в частта за разноските. Длъжникът може да възрази писмено срещу заповедта за изпълнение или срещу част от нея. Обосноваване на възражението не се изисква. Възражението се прави в двуседмичен срок от връчването на заповедта, който не може да бъде продължаван. Когато възражението е подадено в срок, съдът указва на заявителя, че може да предяви иск за установяване на вземането си в едномесечен срок, като довнесе дължимата държавна такса. Когато възражение не е подадено в срок или е оттеглено или след влизане в сила на съдебното решение за установяване на вземането, заповедта за изпълнение влиза в сила. Въз основа на нея съдът издава изпълнителен лист и отбелязва това върху заповедта.

Втора разновидност: Съгласно чл. 418 от ГПК при наличие на някои от документите, предвидени в чл. 417, кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист. По същността си тази нова уредба представялва възпроизвеждане на предвидената в стария ГПК уредба на издаване на изпълнителен лист въз основа на т. нар. "несъдебни изпълнителни основания". Документите, въз основа на които може да се издаде заповед за незабвно изпълнение, са изброени в чл. 418 от ГПК, като сред практически по-често "използваните" са тези по т.т. 2, 3, 4, 8 и 9, а именно: документ или извлечение от счетоводни книги, с които се установяват вземания на държавните учреждения, общините и банките; нотариален акт, спогодба или друг договор, с нотариална заверка на подписите относно съдържащите се в тях задължения за заплащане на парични суми или други заместими вещи, както и задължения за предаване на определени вещи; извлечение от регистъра на особените залози за вписано обезпечение и за започване на изпълнението - относно предаването на заложени вещи; акт за начет; запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея.

При издаването на заповед за незабавно изпълнение, изпълнителният лист се издава, след като съдът провери дали документът е редовен от външна страна и удостоверява подлежащо на изпълнение вземане срещу длъжника. За издаването на изпълнителния лист съдът прави надлежна бележка върху представения документ и върху заповедта за изпълнение. Заповедта за изпълнение с отбелязването за издаден изпълнителен лист се връчва от съдебния изпълнител. Последното на практика означава, че се образува принудително изпълнение срещу длъжника и той едва тогава научава, че кредиторът търси изпълнение срещу него.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 23.12.2014, 13:47
На 18.06.2014 г. беше постановено Тълкувателно решение по тълкувателно дело № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС. В решението се засягат въпроси, свързани със заповедното производство, по които е налице противоречива практика на съдилищата. Сред по-интересните решения относно заповедното производство по повод на запис на заповед са следните: 1) не е допустимо издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417, т. 9 ГПК, когато в записа на заповед е направена добавка относно наличието на каузално правоотношение, само ако направената добавка отрича безусловния характер на поетото задължение; 2) предмет на делото при предявен установителен иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК в хипотезата на издадена заповед за изпълнение по чл. 417, т. 9 ГПК е съществуване на вземането, основано на записа на заповед; при въведени от страните твърдения или възражения, основани на конкретно каузално правоотношение, по повод или във връзка с което е издаден записът на заповед, на изследване подлежи и каузалното правоотношение. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 6 / 12.2014 г.
адвокат Сотиров | 13.10.2013, 0:06
Съгласно чл. 418 от ГПК при наличие на някои от документите, предвидени в чл. 417, кредиторът може да поиска от съда да постанови незабавно изпълнение и да издаде изпълнителен лист. Документите, въз основа на които може да се издаде заповед за незабавно изпълнение, са изброени в чл. 418 от ГПК, като сред практически по-често използваните са тези по т. 9, а именно: запис на заповед, менителница или приравнена на тях друга ценна книга на заповед, както и облигация или купони по нея. Няма възможност да получите дял от фирмата (разбирано като дялово участие), поне не по реда на принудителното изпълнение. Съгласно чл. 538, ал. 2, изр. първо от Търговския закон: "Записът на заповед, платим на определен срок след предявяването, трябва да се предяви на издателя в сроковете по чл. 477." (чл. 477, ал. 1 от ТЗ: "Менителница, платима в определен срок след предявяване, трябва да се предяви за приемане до една година от издаването. Издателят може да съкрати или да удължи този срок."). Извън това, общата уредба на института на погасителната давност е уредена в Закона за задълженията и договорите - чл. 110 и сл. На въпроса Ви в тази му част не може да се отговори конкретно, защото е необходимо да се изследват конкретните документи, а и същият не е зададен по достатъчно ясен начин (относно погасителния план, договора и ипотеката на жилище).
А. М. А. | 09.10.2013, 15:40
Здравейте, през 2007г. дадох заем на ООД 20000лв. и все още не са го изплатили.Имам и запис на заповед.Как мога да си потърся парите и мога ли ако не ги върнат да получа дял от фирмата? Има ли някакви срокове за връщане и има ли някаква даваност? По договор трябваше да ми ги изплащат по погасителен план, който имам от банката за ипотека на жилище. Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 23.05.2013, 20:46
Съгласно чл. 535 от Търговския закон, записът на заповед съдържа: 1. наименованието "запис на заповед" в текста на документа на езика, на който е написан; 2. безусловно обещание да се плати определена сума пари; 3. падеж; 4. място на плащането; 5. името на лицето, на което или на заповедта на което трябва да се плати; 6. дата и място на издаването; 7. подпис на издателя. Съгласно чл. 536 от ТЗ, документ, който не съдържа някои от реквизитите, посочени в чл. 535, не е запис на заповед, освен в следните случаи: 1) запис на заповед, в който не е посочен падежът, се смята платим на предявяване; 2) ако не е уговорено друго, мястото на издаването се смята за място на плащането и за местожителство на издателя; 3) запис на заповед, в който не е посочено мястото на издаването, се смята издаден в мястото, посочено до името на издателя.
M. V. | 18.05.2013, 22:53
Здравейте ! Въпросът ми е ако една Запис на заповед няма дата на издаване, няма датана предявяване , няма дата на падеж , нито място на издаване валидна ли е ? Благодаря Ви предварително!
адвокат Сотиров | 14.01.2013, 14:08
Тъй като в конкретния случай не е налице документ по чл. 417 от ГПК, а и тъй като чл. 410 от ГПК не е приложим поради размера на вземането, то ще следва да се води дело по общия ред (исково производство) съгласно разпоредбите на ГПК.
Силвия Йорданова | 14.01.2013, 13:31
Здравейте! Имам следния въпрос: задължението е в размер на 30 000лв въз основа на договор, който няма нотариална заверка на подписите, каквото е изискването на чл.417 ГПК. В този случай по кой член ще е процедурата? Благодаря.
адвокат Сотиров | 04.08.2012, 23:00
Бихте могли да подадете заявление за издаване на заповед за незабавно изпълнение на основание чл. 418, във вр. с чл. 417, т. 9 от Гражданския процесуален кодекс, към която да приложите записа на заповед. Държавната такса е 2% от размера на претендираната сума, която Ви дължат по записа на заповед, т.е. в конкретния случай - около 25 лв. Хонорарът по Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения в конкретния случай е около 150 лв. Относно сроковете бихте могли да прегледате Търговския закон - чл. 455 и сл. от ТЗ (а също и ГПК и ЗЗД), а ако се интересувате от това "кога ще си получите парите", то на това не може да се отговори конкретно, защото зависи от множество фактори.
Я. | 03.08.2012, 12:33
Привет :) въпрос относно запис на заповед : Датата на падежа ми е 25.10.2010г.,а длъжника нито лев не ми е погасил.Какъв е реда от тук на татък?Сумата е 1260 лв.Ако може да получа ориентир относно адвокатската такса или хонорар по делото и някакви срокове за действие!Благодаря предварително и успешен ден!

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Заповедно производство, незабавно изпълнение, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Заповедно производство, незабавно изпълнение, моля посетете Събиране на вземания.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор