Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Налагане на запори

Налагане на запори, несеквестируем доход

Въпрос (зададен от С. М. на 30.08.2011 г.):

Моля Ви за отговор на следния въпрос:
Работя на трудов договор и нетната ми заплата е 650,00 лв. Наложени са ми 2-ва запора на заплатата от 2-ве банки. Имам дъщеря на 15 г./ученичка/ и син на 21 г. /редовен студент/. Каква сума максимално имат право да ми удържат от заплатата? Законно ли е да ми се удържат общо 50% от заплатата /общо по 2-та запора/?
Благодаря ВИ предварително!

Отговор:

Насочването на принудителното изпълнение върху трудовото възнаграждение на длъжника е уредено в чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК). Съгласно ал. 1, ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само: 1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа; 2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа; 3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа; 4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа.

Съгласно ал. 2 на същия член, месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски.

Предвид изложеното във въпроса (нетно възнаграждение в размер на 650 лв., дете, което издържате), Вашата ситуация следва да се подведе под разпоредбата на чл. 446, ал. 1, т. 3 от ГПК, т.е. от трудовото Ви възнаграждение ще следва да се правят удръжки до 1/3 от неговия размер.

Считам, че нормата на чл. 446 от ГПК има защитна функция и съответно императивен характер, т.е. не би следвало да е допустимо посредством налагането на два запора да се "заобикаля" забраната за надвишаване на съответния размер на удръжките. Бихте могли да се обърнете и към работодателя си за информация и съдействие, който съгласно чл. 508 от ГПК следва в тридневен срок от връчването на запорното съобщение да съобщи на съдебния изпълнител наложен ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 29.01.2015, 12:06
(Отговор на въпроса на К. С. от 07.11.2014 г.) Съгласно чл. 443 от ГПК: "Длъжникът може да предложи изпълнението да бъде насочено върху друга вещ или вземане или да бъде извършено само чрез някои от исканите от взискателя начини на изпълнение. Ако съдебният изпълнител прецени, че предложеният от длъжника начин на изпълнение е в състояние да удовлетвори взискателя, той насочва изпълнението върху посочената от длъжника вещ или вземане."
адвокат Сотиров | 29.01.2015, 12:00
(Отговор на въпроса на A. H. от 31.10.2014 г.) Съгласно чл. 444, т. 8 от ГПК, изпълнението не може да бъде насочено върху предвидени в друг закон вещи и вземания, като неподлежащи на принудително изпълнение. Съгласно Закона за държавния бюджет на РБ, целево предоставяните средства от държавния бюджет на нефинансовите предприятия и чрез предоставени трансфери на общини за субсидии, компенсации и капиталови трансфери не могат да се използват за обезпечения, както и за принудително погасяване на публични и частни държавни вземания, а също и на вземания на трети лица.
К. С. | 07.11.2014, 13:42
Имам непогасен банков ипотечен кредит, който е предаден на съдия изпълнител. Имам наложен запор върху заплата. Изпълнението е насочено към трудовото възнаграждение. По какъв начин мога да променя изпълнението да се насочи към продажбата на имота на търг. Имам отправено запитване към банката защо не се насрочва търг, от банката нямам отговор. Нямат законов срок на даване на отговор. Не мога да го продам без пуплична продан, а със запора няма да изплатя този заем и за 200 г.
A. H. | 31.10.2014, 14:44
Здравейте, Държавното подпомагане за отглеждането на животните подлежи ли на запориране от страна на банките или частните съдебни изпълнители. Благодаря ви предварително за отговора.
адвокат Сотиров | 16.09.2014, 16:44
Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за: 1. получени аванси; 2. надвзети суми вследствие на технически грешки; 3. данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение; 4. осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи; 5. запори, наложени по съответния ред; 6. удръжки в случая по чл. 210, ал. 4 от КТ. Съгласно чл. 272, ал. 2 от Кодекса на труда, общият размер на месечните удръжки по предходното изречение не може да надвишава размера, установен с Гражданския процесуален кодекс. С оглед на това и отчитайки предоставената информация, мнението ми е, че вероятно в конкретния случай няма нарушение на закона от страна на работодателя.
И. | 22.07.2014, 13:28
Здравейте! Въпросът ми е следният. Имам запори по две дела.Имам и заем от ВС-каса,към Фирмата,в която работя.Запорът ми е в границите на Закона,но като се прибави и удръжката от ВС-каса,става страшно. Вече няколко месеца,чистата сума,която получавам е между 180 и 200 лева,при Цоциален минимум,близо двойно.Дали имат право, Счетоводството на Фимата? Как се живее със 200 лева,при положение,че половината са наемът ми на квартирата? Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 22.02.2014, 19:31
(Отговор на въпроса на В. от 11.02.2014 г.) Длъжникът отговаря с цялото си имущество. Взискателят може да насочи изпълнението върху всяка вещ или вземане на длъжника (с изключение на несеквести-руемото имущество), като същият не е ограничен в насочване на действията по принудителното изпълнение в някаква определена поредност - разбира се, до събиране на пълния размер на дължимата сума. Съгласно чл. 443 от ГПК: "Длъжникът може да предложи изпълнението да бъде насочено върху друга вещ или вземане или да бъде извършено само чрез някои от исканите от взискателя начини на изпълнение. Ако съдебният изпълнител прецени, че предложеният от длъжника начин на изпълнение е в състояние да удовлетвори взискателя, той насочва изпълнението върху посочената от длъжника вещ или вземане."
адвокат Сотиров | 15.02.2014, 13:16
Бихте могли да вземете удостоверение или друг официален документ от НОИ за това, че паричното обезщетение за безработица се изплаща по банков път по съответната банкова сметка. Представете го на ЧСИ с молба за осигуряване на възможност за ползване на съответните суми - молбата следва да е в писмен вид с екземпляр с входящ номер за вас.
Цветозар | 15.02.2014, 11:56
Добър ден ,имам заем към ОББ, имам и уговорка в понеделник да си внеса 33лв ми остават , а същевременно проверявам банковата си сметка в уникредит и установявам че ми е запорирана сметката/именно от ОББ/ с -4387,08 лв. Как мога да постъпя има ЧСИ от софия, аз съм в Монтана как да се видим и да му покажа документ , че парите които получавам по тази сметка са само от бюрото по труда - като обещетение за безработица и са 293 лв за този месец всеки месец е различно понеже работните дни са различно на брой? Въпросът ми е как мога да си изтегля парите от обещетението ,те са единствени за моето семейство, жена ми е с операция на щитовидна жлеза - безобразие!
адвокат Сотиров | 15.02.2014, 11:50
(Отговор на въпроса на Валери от 01.02.2014 г.) Единствено длъжникът отговаря за своите задължения - със собственото си имущество. Вие не отговаряте за чужди задължения, доколкото не сте обезпечили със свое имущество изпълнението на последните - поръчителство, ипотека и др. под.
адвокат Сотиров | 15.02.2014, 11:45
(Отговор на въпроса на Ивелина Иванова от 09.01.2014 г.) Съгласно чл. 143, ал. 1 от ЗЗД: "Поръчителят, който е изпълнил задължението, може да иска от длъжника главницата, лихвите и разноските, които е направил, след като го е уведомил за предявения срещу него иск. Той има право и на законни лихви върху заплатените суми от деня на плащането." При необходимост може да се заведе и съдебно дело за реализиране на предвидената възможност и упражняване на предоставените от закона права.
В. | 11.02.2014, 15:45
Здравейте искам да ви попитам когато ме дадат на съдия изпалнител за нередовни вноски към банката каква е процедурата. Работя на постоянен трудов договор имам и кола на мое име нея ли ще вземат или ще ми направят запор на заплатата
Валери | 01.02.2014, 9:38
Здравейте,дъщеря ми има ипотечен кредит 70 000 лв.и съответно няколко други потребителски кредита ,които не е обслужвала от години.Ипотекираното жилище е обявено за продан на търг,но остатъчната сума е изискуема ,както и другите кредити са съдебни.Тя е извън страната и не погасява задълженията си.Възможно ли е да потърсят от нас нейните родители да погасяваме нейните задължения и може ли да ни запорират заплатите или при липсата на такива да ни бъдат отнети недвижими имущества.Благодаря ви предварително
Ивелина Иванова | 09.01.2014, 10:36
Казвам се Ивелина Иванова.Мой познат изтегли кредит и аз му станах поръчител.Но през последните 4-5 месеца кредитът не е обслужван.Сумата стана цялата изискуема.Делото се прехвърли към съдия изпълнител.На този който е теглил кредита му е наложен запор на заплатата,а също така и на моята като поръчител.Върху моята е наложена сума която закона позволява.Въпросът ми е ако се стигне до споразумение с банката по какъв начин мога да си потърся взетите до момента финансови средства от лицето на когото съм поръчител.Благодаря ви предварително.С уважение-Иванова
адвокат Сотиров | 05.01.2014, 20:12
(Отговор на въпроса на Ж. Ж. И. от 06.12.2013 г.) Съгласно чл. 114а, ал. 1 от КСО: "Върху паричните обезщетения и помощите, изплащани по този кодекс, не могат да се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или да се извършват други удръжки освен за задължения към държавното обществено осигуряване и за задължения за издръжка, както и при прихващане на суми по реда на чл. 114." Съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за социалното подпомагане: "От парични социални помощи не могат да се правят удръжки, освен за: 1. надвзети средства за социално подпомагане в резултат на счетоводно-техническа грешка; 2. запори за вземания за издръжка на деца."
адвокат Сотиров | 05.01.2014, 14:55
(Отговор на въпроса на MARUKYN от 17.12.2013 г.) Съгласно чл. 512, ал. 2 от ГПК: "Ако длъжникът премине на работа при друг работодател или в друго учреждение, запорното съобщение се препраща там от лицето, което първоначално го е получило, и се смята за изпратено от съдебния изпълнител. Третото задължено лице уведомява съдебния изпълнител за новото място на работа на длъжника и за размера на сумата, удържана до преминаването на другата работа."
адвокат Сотиров | 05.01.2014, 14:36
(Отговор на въпроса на нели от 04.12.2013 г.) Ако ви удържат повече от законово предвидената 1/3, то считам, че това би било незаконосъобразно. Съгласно чл. 446, ал. 3 от ГПК, месечното възнаграждение се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски. Относно наличието на други заеми бихте могли да намерите информация във вече публикуваните на тази страница отговори.
MARUKYN | 17.12.2013, 9:55
Имам запор бърху заплатата ми какво става като ми изте4е договора ми с фирмата? Имали право втори запор върху остваштото ми задалйение?
Ж. Ж. И. | 06.12.2013, 21:38
Добър Ден. Роднина има заем не го е изплащал известно време има запор на банковите сметки.Неочаквано се разболя от мозъчен тумор.Опериран е вероятно ще се пенсионира по болест не може да работи поради болестта получава някакви социални помощи, но банката му ги ударжа имат ли това право да ударжат тези средства и пенсията по болест която би получил. Благодаря ви.
нели | 04.12.2013, 12:01
имам следния въпрос: налагат ми запор на заплатата като поръчител. Заплатата ми е 650лв. Имам две деца - едната е студентка, другата ученичка и е на 15 години. Въпросът ми е, след като попадам в графата "заплата от 600 до 1200лв" задължително ли е да ми бъде запорирана 1/3 от заплатата, при положение, че и аз имам мои заеми, които трябва да изплащам и как счетоводителят да определи точната сума?
адвокат Сотиров | 25.08.2013, 22:32
Съгласно чл. 512, ал. 4 от ГПК: "Запорното съобщение по вземане за издръжка се вписва в служебната или трудовата книжка на длъжника от лицето, което изплаща възнаграждението. Когато длъжникът премине на работа при друг работодател или в друго учреждение, удръжките от възнаграждението му продължават въз основа на това вписване, дори и да не е получено друго запорно съобщение."
Цветкова | 23.08.2013, 16:57
Здравейте,имам служител, които е напуснал през 2009 год.на него му се удържаше запор за издръжка на дете. През 2012 същият служител се върна на работа за пет месеца. Трябвало ли е да му възтановя удържам по старото запорно съобщение за детето или трябва Съдия Ипълнителя да ми изпрати ново.
адвокат Сотиров | 09.08.2013, 10:18
Съгласно чл. 446, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс: "Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. В тези случаи присъдената сума за издръжка се удържа изцяло, а удръжките по ал. 1 за другите задължения на осъдения и за задължения за издръжка за минало време се правят върху остатъка от всичките му доходи."
Неда | 09.08.2013, 1:12
Здравейте, нашия казус е следния: На бащата на децата ми, а те са 3 е наложен запор на заплатата от 2 дни. По логиката на закона му остават 800 лв. Но той освен нашите деца, които основно издържа, понеже аз съм 4та година по майчинство на 310 лв, има и още едно дете в САЩ на което държи издръжка. Въпросът ми е: ако заведа дело за издръжка на 3те деца и исканата е в размер на 200 лв на дете, това възможно ли е да има предимство пред запора на банката. Ние нямаме брак. Благодаря Ви предварително.
адвокат Сотиров | 28.07.2013, 11:10
Ако сте си изплатили кредита, претенциите им са неоснователни. Разбира се, доказателствата е следвало да бъдат представени в хода на съдебната процедура (преди издаването на изпълнителния лист), а и не е било редно след това да давате доказателства на работодателя (следвало е според мен да го направите директно на ЧСИ, като преди това евентуално потърсите адвокатско съдействие).
Aleks | 28.07.2013, 10:59
Здравейте, 2008г. изтеглих 500лв. от Изи кредит, започнах да го плащам но ме съкратиха, те са изкарали изпълнителен лист за цялата дължима сума без да приспаднат вноските ми, съответно не съм уведомена, а ми се обаждаха по тел. да внеса и останалата сума, което направих с банков превод, бях започнала работа и работодателят ми ме уведоми, че трябва да ми спира от заплатата по искане на кредитора, аз представих в счетоводството копия от плащанията и това беше. И стигаме до сега 07.2013г. когато ЧСИ изпраща на работодателя ми запорно съобщение, че дължа цялата сума +320лв. лихви? +разходи за ЧСИ, което след 4год. и то за нова колекторска фирма е решило да ми иска парите отново и цялата сума е 1350лв. Какво трябва да направя и имат ли правни възможности при положение, че съм издължила парите? Благодаря
адвокат Сотиров | 28.07.2013, 10:55
Според част от съдебната практика, отговорът на въпроса дали обезщетение по Кодекса на труда се ползва от защитата на чл. 446 от ГПК се поставя в зависимост от това дали същото "компенсира положен труд" - за което не давате информация (за характера на обезщетението). Въпросът при публичните задължения е решен в разпоредбата на чл. 213 от ДОПК, където изрично е посочено "обезщетението по трудово правоотношение". Относно последния Ви въпрос - съгласно чл. 512, ал. 2 от ГПК: "Ако длъжникът премине на работа при друг работодател или в друго учреждение, запорното съобщение се препраща там от лицето, което първоначално го е получило, и се смята за изпратено от съдебния изпълнител. Третото задължено лице уведомява съдебния изпълнител за новото място на работа на длъжника и за размера на сумата, удържана до преминаването на другата работа."
Д.Михайлов | 21.06.2013, 11:43
Здравейте!До месец април тази година бях служител на ГД"ИН". След това разбрах, че при касиера на службата е получено запорно писмо от ЧСИ. Тя е отговорила на ЧСИ, че вече не съм служител, но е получила последващо писмо, с което я уведомяват, че запора важи и за обезщетението. Същото все още не съм получил. Говорих със служител от кантрата на ЧСИ и той ми каза, че трябва да им бъде преведена цялата дължима сума накуп. Въпросът ми е дали е законосъобразно да вземат цялата дължима от мен сума по изпълнителното дело или има несквестируема част от обезщетението, което не могат да вземат? Междувременно имам нова месторабота и не трябва ли това принудително изпълнение да бъде насочено към новото ми трудово възнаграждение. Благодаря предварително за отговора!
адвокат Сотиров | 27.03.2013, 15:50
Съгласно чл. 444, т. 8 от Гражданския-процесуален кодекс: "Изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника - физическо лице: ... предвидените в друг закон вещи и вземания като неподлежащи на принудително изпълнение." Съгласно чл. 14, ал. 3 от Закона за социално подпомагане: "От парични социални помощи не могат да се правят удръжки, освен за: 1. надвзети средства за социално подпомагане в резултат на счетоводно-техническа грешка; 2. запори за вземания за издръжка на деца." Съгласно чл. 13 от Закона за семейни помощи за деца: "Върху вземанията за семейни помощи по този закон не се дължат данъци и такси и не могат да бъдат правени удръжки, освен за: 1. надвзети средства за семейни помощи в резултат на счетоводно-техническа грешка; 2. недобросъвестно получени суми."
hrisi | 27.03.2013, 8:24
zdraveite izkam da popitam imat li pravo da zaporirat decki nadbavki pi polojenie 4e ne se vzema drugi dohodi
адвокат Сотиров | 03.03.2013, 11:08
В общия случай считам, че нямате право да откажете - следва да се прави разлика между вземането за трудово възнаграждение, което работникът/служителят има към Вас като работодател, и вземането на кредитора по съдебното решение. Колкото до изчисленията, най-добре би било да се обърнете директно към частния съдебен изпълнител (още повече предвид разпоредбата на чл. 508, ал. 1, т. 2 и 3 от ГПК: "има ли претенции от други лица върху същото вземане; ... наложен ли е запор и по други изпълнителни листове върху това вземане и по какви претенции.").
Д. Денев | 03.03.2013, 10:11
Здравейте!Аз съм работодател получил запорно съобщение относно мой служител.Като че ли чрез такова писмо ми вменяват, че е от моята компетенция основателността на съдебното вземане.Имам ли право да откажа да го изплащам и на какво основание. Ако нямам право как следва да изчисля процента тъй като служителя ми има и друг заем?
адвокат Сотиров | 02.03.2013, 21:27
Считам, че за частния съдебен изпълнител е ирелевантно обстоятелството, че в резултат на принудителното изпълнение Вие ще бъдете в затруднение да обслужвате друго свое задължение. Трудово възнаграждение, чиито размер е под минималната работна заплата, е несеквестируем доход - чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс (макар че тази разпоредба не винаги се тълкува и прилага еднакво). Считам, че правно-теоретично е възможно да се мисли за механизъм да погасявате директно и единствено кредита, но за това следва да се консултирате с банката.
Иванова | 02.03.2013, 18:25
Здравейте,през 2010 година станах поръчител през 2011 фирмата обяви фалит и аз станах длъжник. Преди месец започнах работа и работодателя ми изпрати копие на запорно съобщиние от ЧСИ. Имам собствен кредит, който обаче минава през дебитната ми карта, а заплатата си получавам на ръка. Въпросът ми е има ли начин да се вземе в предвид и това ми задължение при определяне на сумата за ЧСИ тъй като заплатата ми е минималната за страната и ако ми се наложат две плащания ...по-добре да не работя. И не би ли трябвало и аз да получа запорна заповед?
адвокат Сотиров | 02.02.2013, 16:46
Съгласно чл. 507, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс: "Запорното съобщение на третото задължено лице се изпраща едновременно с изпращане на поканата за доброволно изпълнение до длъжника." Съгласно чл. 428, ал. 2 от ГПК: "Поканата съдържа името и адреса на взискателя и предупреждение към длъжника, че ако в дадения му срок не изпълни задължението си, ще се пристъпи към принудително изпълнение. В поканата се съобщават наложените запори и възбрани. Към поканата за доброволно изпълнение се прилага копие от подлежащия на изпълнение акт." Относно частта с "вместо 50 лв да пише -5800" не бих могъл да отговоря, защото въпросът Ви е твърде непълен и неясен.
Борислава | 02.02.2013, 16:24
здравеите,интересуваме може ли без никакво предупреждение по картата по която получавам заплата изведнуж да ми сложат запор от чси и вместо 50 лв да пише -5800.Благодарч предварително
адвокат Сотиров | 28.01.2013, 11:22
Съгласно чл. 428, ал. 1 от Гражданския процесуален кодекс: "Съдебният изпълнител е длъжен да покани длъжника да изпълни доброволно задължението си в двуседмичен срок. Когато пристъпва към изпълнение въз основа на заповед за изпълнение, съдебният изпълнител кани длъжника с връчването й, а когато заповедта е била връчена на длъжника, нов срок за доброволното й изпълнение не се дава." Ако считате, че запорът е наложен незаконосъобразно, то за защитата си бихте могли да предприемете някое от действията посочени в Глава тридесет и девета от ГПК - "Защита срещу изпълнението".
СМ | 28.01.2013, 10:26
Здравейте, имам следния въпрос. Миналата седмица работодателят ми получи съобщение от ЧСИ за запориране на заплатата ми. От всичко, което прочетох по темата разбирам, че преди да се пристъпи към тези действия е необходимо ЧСИ да ми изпрати покана за доброволно изпълнение. Аз такава не съм получавала.Какви действия бих могла да предприема, за да ми бъде вдигнат запора? Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 26.01.2013, 14:44
Има право, доколкото разбира се в банковата сметка не са налични несеквестируеми суми/доходи. Съгласно чл. 111, б. б) и в) от ЗЗД: "С изтичане на тригодишна давност се погасяват: ... вземанията за обезщетения и неустойки от неизпълнен договор ... вземанията за наем, за лихви и за други периодични плащания."
V | 25.01.2013, 18:26
ЧСИ има ли право на запор на банкова сметка в пълния й размер, какъв е законния срок в които кредитора би трябвало да предяви съдебни претенции по необслужван кредит и забава от 4 години не освобождава ли длъжника от лихви по кредита/чл.111/в/ от ЗЗД/Благодаря!
адвокат Сотиров | 24.01.2013, 12:55
Да, биха могли, но преди това разбира се ще следва да минат през съответните съдебни процедури. Относно двата запора, то технически ще следва двамата съдебни изпълнители да уредят помежду си отношенията си по повод на събраните суми, разбира се до размера на минималната работна заплата.
Анна | 24.01.2013, 12:46
Здравейте! Имам запор на заплатата заради ипотечен кредит ....могат ли да ми наложат запор на заплатата от кредит от небанкова институция без да съм подписала записна заповед(договор от разстояние...по интернет) и така да имам 2 запора на заплатата??????Благодаря
адвокат Сотиров | 12.01.2013, 12:58
Съгласно чл. 114а, ал. 1 от КСО: "Върху паричните обезщетения и помощите, изплащани по този кодекс, не могат да се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или да се извършват други удръжки освен за задължения към държавното обществено осигуряване и за задължения за издръжка."
Георги Ангелов Иванов | 12.01.2013, 12:49
дъщеря ми има кредит отпуснат срещу заплата,без поръчители и без ипотека,тъй като остана без работа получи покана от ЧСИ за издължаване и предупреждение за запорирани сметки.Има ли право ЧСИ социални плащания като болнични,детски и майчински?
адвокат Сотиров | 16.11.2012, 23:09
Съгласно чл. 454, ал. 1 от ГПК: "Съдебният изпълнител спира изпълнението, ако до предаването на движимата вещ в магазин или борса, съответно преди началото на явния търг с устно наддаване, а за публичната продан на имот - до деня, предхождащ деня на проданта, длъжникът - физическо лице, внесе 30 на сто от вземанията по предявените срещу него изпълнителни листове и се задължи писмено да внася на съдебния изпълнител всеки месец по 10 на сто от тях."
Ilian Ivanov | 16.11.2012, 22:52
Dobyr we4er. Poluchih pokana za prinuditelno izplashtane na zaem ot izteglen kredit w internet. W neq pi6e 4e imam zapor na kolata i predstoi opis na dadenata data. Ima li nqkakyw shans kolata da si ostane moq, ako wnesa daljimata suma do sroka na opisa?
адвокат Сотиров | 16.11.2012, 19:39
1. Съгласно чл. 500 от Гражданския процесуален кодекс: "Когато изпълнението бъде насочено върху съсобствен имот за дълг на някой от съсобствениците, имотът се описва изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника. Имотът може да бъде продаден и изцяло, ако останалите съсобственици се съгласят с това писмено."; 2. Съгласно чл. 465 от ГПК: "Съдебният изпълнител описва посочената от взискателя вещ само ако се намира във владение на длъжника, освен ако от обстоятелствата е явно, че вещта принадлежи на друго лице."; съгласно чл. 440, ал. 1 от ГПК: "Всяко трето лице, чието право е засегнато от изпълнението, може да предяви иск, за да установи, че имуществото, върху което е насочено изпълнението за парично вземане, не принадлежи на длъжника."
Денислав | 16.11.2012, 10:35
Здравейте, радвам се че има хора като Вас г-н Сотиров, които помагат на хората. При мен ситуацията е такава - до скоро имах запор от ЧСИ за потребителски кредит (около 5000 лв), но прекратиха гражданския ми договор. Стремя се да внасям по колкото мога поне през месец - минимални суми. Имам 3/4 от апартамент, 3/4 от гараж и 3/4 от маза. Наложена ми е възбрана на гаража. Въпросът ми е: 1.Може ли гаража да бъде пуснат за публична продан, при положение че има и друг собственик и ползвател. (Уточнявам, че гаража е най-обикновен с канал, без опция да бъде разделен по някакъв начин). 2.Може ли да бъде направен опис на вещите, защото в този случай другият собственик трябва да показва документи за собственост на вещите, а той не би трябвало да бъде задължаван да го прави тъй като не се явява длъжник и не би трябвало да имат каквито и да било претенции и искания към него. (Уточнявам, че все още не се е стигнало до опис и продажба, искам да разбера каква е вероятността да се стигне до там, за да съм психически подготвен). Благодаря много и лек ден!
адвокат Сотиров | 06.11.2012, 18:12
Съгласно чл. 114а, ал. 1 от КСО: "Върху паричните обезщетения и помощите, изплащани по този кодекс, не могат да се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или да се извършват други удръжки освен за задължения към държавното обществено осигуряване и за задължения за издръжка." Уведомете писмено ЧСИ (с копие с входящ номер за Вас) относно тези обстоятелства - ако действията на съдебния изпълнител са незаконосъобразни, то бихте могли да ги обжалвате по предвидения съдебен ред.
Огнян | 06.11.2012, 17:44
Имам запор на банковите сметки от ЧСИ за задължение по кредитна карта.От юли съм съкратен и на едната от сметките получавам от НОИ парична помощ за безработица в размер на около 290 лв.Има ли право ЧСИ на пълен запор на тези суми и до какъв размер?Други доходи в момента нямам.Какво трябва да предприема за да се вдигне запора по тази сметка ?
адвокат Сотиров | 30.10.2012, 21:09
Според мен, не, но зависи от конкретиката, вкл. вида на задължението.
Петър Николов | 29.10.2012, 10:41
Уволнен съм по чл.325ал.1т9.Паричното обезщетение по този член подлежи ли на запор?
адвокат Сотиров | 09.10.2012, 21:36
Възможно е, но е необходимо съгласие на кредитора и споразумение в този смисъл. Извън това, чл. 454, ал. 1 от ГПК съдържа "близка" до въпроса Ви разпоредба, но не изглежда същата да е приложима във Вашия случай.
Pavlova | 09.10.2012, 21:07
Здравейте, възможно ли е да се премахне запор на заплата от ЧСИ, ако доброволно е погасена една трета от задължението и всеки месец се правят вноски по даден кредит към компанията, изкупила задължението?
адвокат Сотиров | 08.10.2012, 22:28
Съгласно чл. 446, ал. 4, изр. второ от ГПК: "Върху стипендии се допуска принудително изпълнение само за задължения за издръжка." Бихте могли да обжалвате незаконосъобразните действия на частния съдебен изпълнител.
В. | 08.10.2012, 19:11
Има ли право ЧСИ да ми налага запор над стипендията, която получавам и ако няма какво трябва да направя? Благодаря предварително
адвокат Сотиров | 08.10.2012, 17:55
Въпросът Ви е неясен - запорът е наложен върху трудовото възнаграждение, банковата сметка или и двете; банката кредитор/взискател ли е или трето лице? Извън това, бихте могли да информирате работодателя за разпоредбата на чл. 512, ал. 3 от ГПК, съгласно която: "Лицето, което плати трудово възнаграждение на длъжника по изпълнението въпреки наложения запор, без да удържа сумата по запора, отговаря лично към взискателя за тази сума солидарно с третото задължено лице."
П. | 08.10.2012, 17:54
На приятелката ми и бе наложен запор на сметката и банката задължава работодателя да и внася вноски по погасяване и и спира естествено от заплатата но той не е внасял нищо как мога да го задължим да ги внесе.
адвокат Сотиров | 06.10.2012, 11:12
Ако майка Ви не е поръчителствала по кредита или не е го обезпечила по някакъв друг начин с лично имущество, то на този етап не биха могли да насочат принудително изпълнение срещу нея.
krustev | 06.10.2012, 1:48
Predvaritelno se izvinqvam za latinicata,no nqmam bg klaviatura.Imam sledniq vupros kum vas;imam zaem v BG i si izpla6tam vnoskite vseki mesec,ako spra da gi izpla6tam mogat li da zaporirat zaplatata na maika mi ili nqkakvo imushtestvo,az nqmam nishto na moe ime i se namiram v 4ujbina.Blagodarq vi predvaritelno.
адвокат Сотиров | 03.10.2012, 22:45
Ако се случи, че платите нещо над дължимото, то ще имате право да искате връщане на неоснователно заплатените суми. Ако не срещате разбиране от страна на частния съдебен изпълнител и в случай, че нямате друго имущество, което потенциално да послужи за целите на принудителното изпълнение, то бихте могли да спрете да заплащате суми по разсрочването - по този начин, ще Ви се удържат единствено суми от заплатата. Във всички случаи, решаването на проблема предполага внимателен предглед на документите и анализ на всички обстоятелства.
Я | 03.10.2012, 8:29
Получих покана за доброволно плащане от ЧСИ изпратена чрез работодателя ми преди две седмици. Едновременно с нея е получено и запорно съобщение върху заплатата ми. Още на следващия ден отидох в кантората на ЧСИ и по негово предложение подадох молба за разсрочено плащане и заплатих 300.00 лв (общата сума на задължението в запорното съобщение е почти 950 лв). Днес разбрах, че запорът от заплатата ми не е вдигнат и работодателят ми няма информация за платените от мен пари. ЧСИ отговори, че запора няма да бъде вдигнат. Какви са правата ми? Така няма ли да бъда задължена да платя два пъти? Мога ли да получа обратно платената вече сума при ЧСИ след като работодателя ми ще удържа от заплатата суми до пълното погасяване на задължението изписано в запорното съобщение? Какви са вариантите за решение на проблема?
адвокат Сотиров | 02.10.2012, 13:22
Моля да имате предвид, че рубриката "Безплатна онлайн консултация" не е предназначена за даване на правни съвети, а има информационно-дискусионна цел. Извън това, необходимо е да се изследва доколко е приложим режимът на ГПК или този на ДОПК (предвид, че задълженията Ви са във връзка с наложена глоба). И в двата случая обаче има разпоредби относно несеквестируемост на определен размер от трудовото възнаграждение - бихте могли да вземете служебна бележка от работата си (че получавате трудовото си възнаграждение по съответната банкова сметка) и да уведомите в писмена форма съдебния изпълнител. Ако последният не уважи исканията Ви, бихте могли да обжвалвате действията му по съдебен ред.
Ангел | 02.10.2012, 8:26
Здравейте! Моля за съвет по следния въпрос: Наложен ми е запор на банковата сметка по която ми привеждат работна заплата от 500 лв. Става дума за глоба наложена ми от община Варна, която става факт преди 4 години и която съм осъден да заплатя, без да съм уведомен. Размерът на глобата с лихви и държавни такси е 846 лв. Казват, че според наредба 446 от ГПК, трябва да разполагам с минималната работна заппата за страната. Проблемът обаче е в това, че не мога да оперирам със сметката си, заради наложения запор, съответно не мога да ползвам никакви средства. Въпросът ми е, има ли механизъм по който да тегля от сметката си остатъка след удръжка по наложения запор, или трябва да умра от глад и държавата да не може да си събере вземането? Държавата, или държавния съдебен изпълнител в случая е виновен за неспазването на наредбата? Какви действия да предприема? Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 30.09.2012, 19:55
Ако правилно разбирам, само единият заем (кредит) не е обслужван и съответно е даден на ЧСИ - ако това е така, то бихте могли да се запознаете с въпроса и отговора от 07.09.2012 г., които третират сходен случай.
иванова | 28.09.2012, 18:51
имам 2 заемакоито ми се удържат от трудовото възнаграждениев2 радлични банки.единият от заемите ми е даден на съдия изпълнител.от работата ми се превеждат суми в 2 банки но съдия изпълнителят е блокирал сметката ми и във второта банка така че се получав че вместо 2 заема да се изплащат парите се събират само за единият и става така че вторият заем не се погася . бихте ли ми обяснили как да постъпя
адвокат Сотиров | 28.09.2012, 18:50
Не давате информация относно това върху какво е наложен запорът - върху банкова сметка или върху някое (или и върху двете) от трудовите възнаграждения. Преобладаващо се приема, че трудово възнаграждение под минималната работна заплата е несеквестируемо. В конкретния случай по-особеното е, че получавате две трудови възнаграждения, които сумарно са над МРЗ - необходимо е да се проучат някои допълнителни обстоятелства, поради което на въпроса не би могло да се отговори изчерпателно и конкректно в рубриката "Безплатна онлайн консултация". Относно това, че синът Ви е студент (редовна форма на обучение) по-долу съм отговарял вече на подобни въпроси, които бихте могли да прегледате.
В.Симеонова | 28.09.2012, 16:56
Здравейте.Въпросът ми: Имам запорно съобение по потребителски кредит, работя на две работни места по 4 часа.Заплатата и на двете места е под минималната.Имам дете,което е студент на 20 години редовна форма на обучение.Трябва ли да ми се от удържа от двете заплати и ако трябва каква сума от заплатите.
адвокат Сотиров | 28.09.2012, 16:50
Считам, че банката-кредитор няма задължение да насочи принудителното изпълнение първо към недвижимия имот, послужил като обезпечение на кредита.
А. Й. | 28.09.2012, 12:25
Здравейте, Имам ипотечен кредит по който съпругът ми е съдлъжник.Кредита вече е необслужван и предсрочно изискуем.На съпруга ми е направен запор на банковата сметка за целия размер на кредита.Редно ли е това при положение, че кредита е обезпечен с имот.В момента дори не сме получили съобщение,че от банката е заведено дело за отнемане на имота.
адвокат Сотиров | 27.09.2012, 9:48
Отговор на въпроса Ви се съдържа в чл. 446 от ГПК - по-горе е цитиран частично. Колкото и да Ви удържат по запора, то не следва парите, които получавате, да паднат под минималната работна заплата. Това, че сте "номер 3", в случая вероятно не е от значение.
Мирослав Павлов | 27.09.2012, 1:04
Здравейте,имам потребителски кредит(вноска 150лв) и кредит(лизинг вноска 82лв) поръчител съм на потребителски кредит(вече изискуем) по които се търсят 28000лв.Нямам деца,нетната ми заплата е 420лв.Въпроса ми е: орентировачно,какви пари ще ми остават от заплатата след запора. PS: изискуемия кредит има 3 поръчителя.Аз съм номер 3. Благодаря Ви за отделеното време!
адвокат Сотиров | 27.09.2012, 0:06
Съгласно чл. 141, ал. 2 от ЗЗД: "Ако неколцина са поръчителствували за един и същ длъжник и за едно и също задължение, всеки от тях отговаря за цялото задължение, освен ако има съглашение за разделянето му." Първо се информирайте на какъв етап са процедурите срещу главния длъжник и поръчителите. Колкото до другите поръчители - опитайте се да се свържете с тях и да намерите съвместно изход от ситуацията (съгласно чл. 145 от ЗЗД: "Когато няколко лица са поръчителствували за един и същ длъжник и за едно и също задължение, поръчителят, който е изпълнил задължението, може да иска от другите поръчители припадащите им се части.").
Alexandra | 26.09.2012, 23:52
Здравейте! Преди години моят баща стана поръчител по кредит на свой приятел. Поръчителите са общо трима. Сега баща ми е в процес на пенсиониране и получава известие, че има писмо за него в пощата. Отива, взима го и се оказва, че приятелят му не си е плащал кредита, банката е прехвърлила кредита на фирма за събиране на дългове, които искат от него в срок от 14 дни да погаси цялото дължимо с лихвите от 15000 лв. Какво трябва да направи баща ми в този срок, при условие, че има и други поръчители, за да се разреши най-безболезнено ситуацията. Благодаря Ви предварително!
адвокат Сотиров | 20.09.2012, 18:47
Въпросът е много интересен. Мнението ми е, че следва да се включи в базата за определяне на несеквестируемия доход. За съжаление, не бих могъл да бъда по-конкретен и категоричен тук, защото би било необходимо да се изследва по-задълбочено съдебната практика по въпроса.
Валя Димова | 20.09.2012, 15:47
Здравейте! Аз се явявам като трето лице по няколко запорни съобщения на наши служители. В края на месеца им изтича срока на трудовите договори и ще ги освободим.Към заплатите им ще бъде добавено обезщетение по чл.224 от Кодекса на труда - за неизползван платен отпуск. Писах до всички ЧСИ,които са наложили запорите, да изразят мнение трябва ли това обезщетение да се включи в базата за определяне на несеквестируемия доход, но никой не ми отговаря. Моля за Вашето мнение. Благодаря Ви предварително.
адвокат Сотиров | 17.09.2012, 23:27
По въпросите: 1) считам, че от значение е по каква причина са се удържали само по 50 лв. (предвид това, че размерът на заплатата е 1 100 лв.) - за това не пишете нищо, а според мен то би Ви насочило към отговора на въпроса; 2) бихте могли да се запознаете с чл. 143 ("Издръжка на ненавършилите пълнолетие деца от родители") и чл. 144 ("Издръжка на пълнолетни учащи се деца от родители") от Семейния кодекс.
И. П. | 17.09.2012, 20:18
Здравейте! Съпругът ми има наложен запор върху заплата от март тази година. От март до юли запорът е бил в размер на 50 лв. Заплатата на мъжа ми е около 1100 лв. Наскоро той получи съобщението, задължаващо да се довнесат суми в съотв. с чл.446 ал.1. Въпросите: 1. Има ли право съдия-изпълнител да изисва довнасянето при положение, че реално съпругът ми няма да получава нищо. 2. Имаме 2 деца - студенти, които са на нашата издръжка, на 24 и 22 години. Смятат ли се те за "деца, които издържа". Питам, защото съдия-изп. явно не смята така и изисква 50% от заплатата. Благодаря предварително за отговора.
адвокат Сотиров | 12.09.2012, 11:16
Съгласно чл. 446 от Гражданско-процесуалния кодекс:
"(1) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд, както и върху пенсия, чийто размер е над минималната работна заплата, може да се удържа само: 1. ако осъденото лице получава до 300 лв. месечно - една четвърт част, ако е без деца, и една пета, ако е с деца, които то издържа; 2. ако осъденото лице получава от 300 до 600 лв. месечно - една трета част, ако е без деца, и една четвърт, ако е с деца, които то издържа; 3. ако осъденото лице получава от 600 до 1200 лв. месечно - една втора част, ако е без деца, и една трета, ако е с деца, които то издържа; 4. ако осъденото лице получава над 1200 лв. месечно - горницата над 600 лв., ако е без деца, и горницата над 800 лв., ако е с деца, които то издържа. (2) Месечното трудово възнаграждение по ал. 1 се определя, след като се приспаднат дължимите върху него данъци и задължителни осигурителни вноски. (3) Ограниченията по ал. 1 не се отнасят до задължения за издръжка. ..."
M. | 12.09.2012, 11:03
Имам заем, сега имам и запор върху заплатата ми. Този месец ми останаха чисти 30 лева . Въпросът ми е могат ли да ми удържат толкова . Не трябва ли да ми остане поне минималната заплата ?
адвокат Сотиров | 07.09.2012, 17:02
За частния съдебен изпълнител е ирелевантно обстоятелството, че в резултат на принудителното изпълнение Вие ще бъдете в затруднение да обслужвате друго свое задължение, за което ЧСИ по принцип може дори и да не знае. Би бил добър вариант да постигнете по възможност споразумение за разсрочване с взискателя по образуваното изпълнително дело (най-малкото за да избегнете евентуални "усложнения" по ипотечния си кредит). Считам, че правно-теоретично е възможно да се мисли за механизъм да погасявате директно и единствено кредита, но за това следва да се консултирате с банката.
н.ч. | 07.09.2012, 16:48
Имам запор върху заплатата и всичките ми сметки във връзка с просрочен кредит, по който съм поръчител. Въпросът ми е следния: имам собствен ипотечен кредит, който погасявам редовно, но сега с часта от заплатата ми, която ми остава ще бъда в затруднение да го обслужвам. Какви са възможностите първо да бъде удържана сумата за кредита ми, а след това да се удържа определената сума по наложения запор? Нормално ли е, за да бъде погасено едно просрочено задължение, да се предизвика ново такова по друг досега коректно обслужван дълг?
адвокат Сотиров | 05.09.2012, 13:42
Въпросът Ви е доста неясен. Доколкото разбирам длъжникът се явява взискател по друго изпълнително дело при ДСИ - т.е. има вземане (за обезщетение). Ако това е така, то не виждам пречка срещу това вземане да се предприеме принудително изпълнение на общо основание - разбира се, до размера на полагащата се на лицето сума. Несеквестируемите вещи и доходи са посочени в чл. 444 и чл. 446 от ГПК.
Nati | 05.09.2012, 12:59
Здравейте.Искам да Ви попитам има ли прави ЧСИ да налага запор на вземания,от друго изп.дело на длъжника,в което той получава обежщетение при ДСИ?А в мес.вноска,която постъпва имат дял и др.лица,фактичесвки ЧСИ получава парите на всички.Какво може да се направи?Както и има ли права ЧСИ да изтегли сметка,която е влог отпреди 10-20год?Благодаря Ви.
адвокат Сотиров | 22.08.2012, 12:53
Съгласно чл. 143, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите: "Поръчителят, който е изпълнил задължението, може да иска от длъжника главницата, лихвите и разноските, които е направил, след като го е уведомил за предявения срещу него иск. Той има право и на законни лихви върху заплатените суми от деня на плащането." За да може поръчителят да се обърне срещу длъжника е необходимо поръчителят да е изпълнил свое изискуемо задължение по договора за поръчителство. Необходимо е поръчителят да е уведомил длъжника за изпълнението (преди изпълнението). За възникването на регресни права следва да се държи сметка и за вътрешните отношения между длъжника и поръчителя - необходимо е изпълнението на поръчителя да нарушава принципа за забрана на неоснователното обогатяване.
Т. К. | 22.08.2012, 11:51
Здравейте.Съпругата ми е поръчител по кредит който не се е обслужвал.Наложен е и запор на заплата от ЧСИ,имаме ли някакви правови възможности да си търсим парите от хората на които сме били поръчители преди да им изплатим целия кредит пред ЧСИ.
адвокат Сотиров | 18.08.2012, 17:02
Отговорът и на двата въпроса е "Да". От въпроса не става ясно какво е "1,3", като приемам също така, че задълженията Ви (извън тези към двете банки) не са данъчни (публични). Относно "втория запор" бихте могли да прочете по-долу, вкл. в отговора на въпроса преди Вашия.
cvetomira | 18.08.2012, 16:27
Zdraveite,imam zapor na zaplatat 1,3 dulja o6te pari na 2 banki.Nqmam ni6to na moe ime kakvi 6te sa posledicite,moje li da imam vtori zapor na zaplatata?,moje li da napusna stranata?
адвокат Сотиров | 09.08.2012, 10:35
Вторият запор не може да заобиколи разпоредбата на чл. 446 - "Несеквестируем доход". Взискателите (кредиторите) ще следва да си разпределят сумата, която се удържа от заплатата Ви, което в общи линии означава, че не би следвало да има промяна в размера на сумите, които получавате.
М. Г. | 09.08.2012, 9:13
здр искам да попитам брутно 500 лв като нетното е 390 лв имам запор на заплата от 120 лв и сега имам втори запор но нямам никакво известие за запора не са ми пратили но ми се обадиха от фирмата в която работя имам и 1 дете което е на 4 г 9 м което издържам имат ли право на втори запор и колко ще ми остане от заплатата по закон не трябвали да ти остане минималната заплата
адвокат Сотиров | 05.08.2012, 20:18
Считам, че адресната регистрация на длъжника (за настоящ адрес) сама по себе си не би следвало да дава възможност на ЧСИ да опише вещите, които се намират във Вашия имот, а и които са си Ваша собственост. Т. напр. съгласно чл. 465 от ГПК "Съдебният изпълнител описва посочената от взискателя вещ само ако се намира във владение на длъжника, освен ако от обстоятелствата е явно, че вещта принадлежи на друго лице."
Е. Т. | 04.08.2012, 16:15
Здравейте,искам да Ви попитам какво мога да направя в следната ситуация,за да защитя себе си и семейството ми.Мой роднина по настоящ адрес се води в къшата,която вече е на мое име и в нея няма нищо негово.Той обаче в момента е в затовора,но има дългове и го търсят по телефона вкъщи от фирми за събиране на дълговете и ни заплашват,че ще изпратят съдия изпълнител,който да опише движимото ни имущество и ако не можем да докажем,че вещите са наши,ще ни бъдат иззети.Ние нямаме фактури за всички вещи у дома,тъй като когато сме ги купували не сме мислили,че ще ни трябват такива и няма как да докажем,че определна вещ е наша,а не на длъжника.Какво да направим,за да не се стигне до опис и изземване на нашите собствени вещи?Как да докажем,че са наши? Благодаря Ви предварително.
адвокат Сотиров | 31.07.2012, 19:28
Написаното от Вас не е достатъчно ясно, както и не съдържа конкретен въпрос, на който да се отговори или който да се коментира. Моля да имате предвид, че сайтът не е предназначен за даване на правни съвети, за което е необходимо да се представят и анализират всички данни и документи по случая.
Красимир | 31.07.2012, 19:01
Zdraveite.Predi 2 godini zakupix ot polovinata ot apartamenta koito pritejava poradi braka s maika mi i 3 meseca sled tova bankite mu zaporirat vsi4ki smetki i v4era razbrax 4e bankata iska da mi vzeme moqta 4ast ot apartamenta po 4len 135. goreshto vi molq za savet
адвокат Сотиров | 31.07.2012, 15:49
Да, сумите, които не подлежат на "секвестиране", следва да Ви се възстановят. Като за начало следва да се обърнете към частния съдебен изпълнител, предоставяйки му съответната информация (относно произхода на съответните суми), както и с молба за съдействие. При липса на "разбиране" от страна на ЧСИ, следва да си потърсите правата си по законово предвидения ред, вкл. и по съдебен ред.
С.Иванова | 31.07.2012, 10:43
Здравейте! Наложен е запор на банковата ми сметка.Постъпващите в нея суми са : инв. пенсия-185 лв., издръжка на дете-13г.- 60лв. и детски надбавки-35лв.Това е целия ми месечен доход,който по ГПК не подлежи на секвестиране.Въпреки всичко пенсията ми е приведена на ЧСИ на 100%.Искам да попитам: следва ли да ми бъде възстановена пенсията и какво следва да направя.Предварително благодаря за отделеното от Вас време за отговор.
адвокат Сотиров | 26.07.2012, 22:18
Доколкото разбирам, запорът е вече наложен - в такъв случай няма възможност за отчуждаване на автомобила. Извън това, несеквестируемите вещи са посочени в чл. 444 от ГПК.
Тодор Панайотов | 24.07.2012, 17:13
Здравей те.Въпросът ми е:Спъругата ми е поръчител на заем който не е бил обслужван почти година,без тя да е била уведомена от никоя страна.Наложен и е запор на заплатата със съдебно решение.От 3 месеца и удържат част от заплатата.Но сега ЧСИ налага запор и на автомобилани Рено5-1989г
тъйкато бил семейна собственост/по документи е на мое име а аз съм и инвалид 82%едната стазобедрена става ми е сменена,предстои смяна и на другата/Кави са вариантите колата да си остане моя собственост.Благодаря за отделеното време.
адвокат Сотиров | 19.07.2012, 14:16
По принцип, "Да", но следва да се държи сметка за размерите на задължението и удържаните суми. Редно е да се обърнете към съответния частен съдебен изпълнител, който разполага с информацията, от която се интересувате.
milena | 19.07.2012, 14:06
pitaneto mi e slednoto :imam zapor na zaplatata i vsi4ki smetki ot 4asten sadeben izpalnitel.iskam da popitam tazi 4ast koyato mi se ottdarja pokriva li 4ast ot zadaljenieto i kade moga da razbera kolko mi ostava do palnoto mu izpla6tane
адвокат Сотиров | 17.07.2012, 21:15
Съгласно чл. 114а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО): "Върху паричните обезщетения и помощите, изплащани по този кодекс, не могат да се налагат запори по реда на Гражданския процесуален кодекс и Данъчно-осигурителния процесуален кодекс или да се извършват други удръжки освен за задължения към държавното обществено осигуряване и за задължения за издръжка."
N. A. | 17.07.2012, 10:06
az sam na borsa biuro po truda s 2 deca sama vzemam 150.00lv.za bezrabotna i 70.00 lv.detski .imam zapor na smetka po koqto polu4avam tezi pari.imat li pravo da mi gi spirat.blagodarq.
адвокат Сотиров | 16.07.2012, 13:57
Не, нямат право да Ви "задържат" цялата заплата. Свържете се с частния съдебен изпълнител и го информирайте, че по запорираната банкова сметка превеждат трудовото Ви възнаграждение.
Н. Н. | 15.07.2012, 19:43
имам запор на заплатата а сега имам запор на банковата ми сметка имали право да ми задаржи цялата заплата
адвокат Сотиров | 04.07.2012, 18:27
Чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс съдържа отговор на въпроса Ви. Колкото до споразумението, такова винаги е възможно, но следва да има желание от страна на кредитора - свържете се с него (банката) и отправете своето предложение за разсрочване.
dimka | 04.07.2012, 15:18
Dobar den,imam nujda ot savet,za koeto predvaritelno blagodarq.Dnes mi se vra4i pismo 4e imam zapor na trudovoto vaznagrajdenie po чл.446.Vaprosa mi e ima li zna4enie tova 4e saprugat mi e bezraboten s dve deca koito izdarjam doxodat ot zaplatata e 380lv.a kakva 6te e udarjanata suma ima li minimum doxod na 4len ot semeistvo koito trqbva da ostava za jiveene.Vazmojno li e sporazumenie za po niska vnoska.Blagodarq predvaritelno.
адвокат Сотиров | 29.06.2012, 17:36
Чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс.
emil | 28.06.2012, 20:10
popadame v grafata ot 600-1200 imame 2 dega pod 18 godini.Kakuv shte bude stoinosta na zapora na zaplatata? Duljimi 2900lv
адвокат Сотиров | 26.06.2012, 14:38
Отговор бихте могли да намерите в чл. 444 ("Несеквестируеми вещи") и чл. 445 ("Отпадане на несеквестируемостта") от Гражданския процесуален кодекс.
М | 26.06.2012, 10:37
Преди 4 години купих апартамент с ипотечен кредит от Пощенска банка в швейцарски франкове.Следствие икономическата обстановка и многократното увеличение на франка,ми стана невъзможно да обслужвам кредита и прекратих плащанията.Предстои посещение на съдия-изпълнител в жилището.Въпросът ми е какви вещи има право той да секвестира и какви не.
адвокат Сотиров | 31.05.2012, 22:31
Зависи от конкретния случай, но принципно считам, че "Да".
С. В. | 31.05.2012, 15:47
Наложени са ми 2 запора, като работодателят ми удържя по първият запор. Има ли право Съдия изпълнителя да ми прехвърля удържаните вноски по втория запор след като на вносните бележки изрично е отбелязано , по кой запор са удържаните ми пари. Предварително благодаря!
адвокат Сотиров | 30.05.2012, 21:37
Запорът върху банковата сметка не е запор върху трудовото възнаграждение по смисъла на ГПК. Извън това, отговор на въпроса Ви се съдържа в чл. 512 и сл. от ГПК, като съгласно чл. 512, ал. 4 от ГПК: "Запорното съобщение по вземане за издръжка се вписва в служебната или трудовата книжка на длъжника от лицето, което изплаща възнаграждението. Когато длъжникът премине на работа при друг работодател или в друго учреждение, удръжките от възнаграждението му продължават въз основа на това вписване, дори и да не е получено друго запорно съобщение."
Моника | 30.05.2012, 11:36
Здравейте!Искам да попитам какво правиме, когато има наложен запор върху банкова сметка за издръжка на дете, но лицето се окаже че е напуснало работа?Кой в този случай е длъжен да уведоми съдия-изпълнителя какво се случва
адвокат Сотиров | 30.05.2012, 11:30
Отговор на въпроса си можете да намерите в публикацията "Отговорност на управителя", достъпна от менюто в ляво на страницата.
Любомир | 29.05.2012, 23:02
Въпрос кога и при какви обстоятелства държавният съдия изпълнител може да издаде възбрана за напускане на страната в случая се касае за не платена издръжка
адвокат Сотиров | 29.05.2012, 23:00
В случая от съществено значение е да имате предвид, че става дума за основателността не на задължението (дълга, кредита) на Вашата служителка, а за Вашето такова по трудовото правоотношение (т.е. дали дължите заплата и пр.). Вие сте външен на делото (спора) страна и като такъв нямате възможност да противодействате по какъвто и да е начин - единствено Вашата служителка може да се защитава срещу (евентуално) неоснователната искова претенция (съответно и срещу незаконосъобразно наложения запор).
Свилен Кръстев | 28.05.2012, 19:07
Здравейте.Работодател съм на лице-моя служителка, срещу което има образувано изпълнително дело.Оказа се, че бившият и съпруг е задълженото лице.По време на предявеният иск към него, тя вече не е била негова съпруга.Също така не е подписвала документи имащи отношение към този дълг(той е пазен в тайна от нея)От нейна страна е подадена жалба. Но.Като нейн работодател аз получих "Запорно съобщение" и в него се приканвам да уведомя съдебния изпълнител:дали "признавам за основателно вземането към моята служителка, и готов ли съм да го платя". При положение ,че не считам служителката си за виновна, нито имам предоставени документи уличаваща я като длъжник аз считам за неоснователно тя да поема дълга на бившият си съпруг. Въпросите ми са следните:
1.Какви ще са последствията за мен, ако се възползвам от възможността дадена ми в писмото, да не призная за основателно вземането.
2. Ставам ли аз автоматично "трето задължено лице", когато някой от служителите ми задлъжнее виновно.
3.В случай , че освободя/уволня лицето, то продължавам ли да съм длъжник ? Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 28.05.2012, 18:06
Не би могло да се заобикаля защитата на ГПК относно несеквестируемия доход. Подробен отговор на въпрос, сходен на Вашия, е публикуван по-горе на страницата. За допълнително съдействие, моля свържете се с мен по някой от указаните на сайта начини.
С. Д. | 23.05.2012, 14:51
Добър ден адвокат Сотиров,
поръчител съм по краедит който не е обслужван и от година и половина имам запор на 1/4 от заплатата тъй като съм с деца които издържам от този месец ми правят още един запор заради мой заем ,въпросът ми е каква част от заплатата следва да ми се удържа по втория запор?Работодателят ми каза ,че трябвало да ми удържа по 1/4 за всеки от запорите,а аз доколкото съм запозната не могат да ми удържат по вече от 1/4 а как ще се разпределят сумите от ЧСИ е тяхна работа.Бихте ли ми отговорили в тази ситуация какво следва да ми удържат?Благодаря предварително
С уважение
адвокат Сотиров | 20.04.2012, 22:32
Липсата на трудова заетост на някой от съпрузите не е предвидена като основание в чл. 446 от ГПК, уреждащ несеквестируемия доход. Запознайте се с разпоредбата, защото при налагането на запора ще следва да се отчете, че имате дете, което издържате.
Е. П. | 19.04.2012, 23:13
Поръчител съм по кредит, вноските по който не са се погасявали редовно и преди седмица получих писмо от ЧСИ за доброволно погасяване на кредита. Не съм получавала писма или призовки, с които да ме уведомят, че ще се предприемат такива мерки. Кредитополучателят е в чужбина и не може да се върне. Ходих при ЧСИ с молба да сключим някакво споразумение и да се договорим да внасям определена сума всеки месец, за да не ми запорират заплатата, но той каза, че не може да сключи такова споразумение и ме посъветва да говоря с юристконсулта на банката. Срещнах се с него и той ми обясни, че за да се сключи подобно споразумение, трябва да бъдат внесени 6000 лв.(30% от размера на кредита) и понеже аз не мога да внеса тази сума вероятно ще ми запорират част от заплатата. Заплатата ми е 408 лв (316 лв. чисто) и е единствения доход на семейството ни, съпругът ми е безработен, имаме дете на 13 г. и въпросът ми дали фактът, че съпругът ми е без работа има значение, или въпреки това ще ми наложат запор.
адвокат Сотиров | 19.04.2012, 18:47
За иска по чл. 135 от ЗЗД е важно действията на длъжника да са увредили кредитора, т.е. ако тези 144000 лв. са били реално платени на длъжника и сумата съставлява пазарната цена на актива, то въпросът за това от къде купувачът разполага с тези средства не е релевантен. Ако имате предвид, че цената не е била реално заплатена, то тогава сме изправени пред привидна сделка - привидните договори са нищожни по силата на чл. 26, ал. 2 от ЗЗД. За завеждане на дело ще следва да изготвите искова молба и да я входирате в компетентния съд.
Грозев | 19.04.2012, 18:34
Искам да предевя иск по чл.135 ЗЗД.
Длъжника е продал собственост на физическо лице.Лицето е 19 годишно, и е платило 144000лв.Трябва да докажа,че сделката е фиктивна,тоес че това момче не може да има подобна сума.
Как да подходя?
адвокат Сотиров | 28.03.2012, 19:09
Не могат да Ви задължат да поемете дълга на наследодателя си, т.е. на баща си. За целта е необходимо да се откажете от наследството по реда на Глава четвърта от Закона за наследството (освен ако не сте наследили и имущество, от което не искате да се откажете). Бихте могли и да приемете наследството по опис - съгласно чл. 60, ал. 2 от ЗН, наследникът, който е приел наследството по опис, отговаря за задълженията, с които то е обременено, само до размера на полученото наследство.
Ivanova | 28.03.2012, 15:41
Здравейте,
Имам следния проблем и ще съм щастлива ако някой ми отговори на проблема.
Баща ми изтегли 2000лв от кредитна карта.Но, преди няколко месеца почина.От банката ни тормозат цялото семейство да погасяваме вземанията и да плащаме някакви безумни лихви.Казаха, че за нас би било по добре ако преструкторираме кредита от кредитна карта в потребителски за да ни паднат лихвите.За мен това е измама само и само да ни обвържат с този креди мен,брат ми и майка ми.Поисках копие от договора който баща ми е подписал с тях също и разпечакта по движението на тази сметка.Казах ми, че трябва да представя смъртен акт за да ми дадът тази информация.За тях аз трябва да се лигитимирам, че съм негова дъщера а за да връщам парите няма проблем само да подпиша нов договор.Моля ви кажи те могат да ни задължат да поемем неговия дълг като негови наследници?Защото ако е така в цял свят няма такова него, а тук човек умира и се тормозат близките му.
адвокат Сотиров | 19.03.2012, 10:41
Не, не може.
Georgi Bogdanov | 19.03.2012, 10:28
Blagodaria za raziasnenieto otnosno drujestvenite dialove. Firmata v nesastoyatelnost (i veche v likvidacia) beshe ET, sobstvenost na bashta mi, az sum bil samo slujitel(ne sum bil upravitel) niama nerazplateni zadajenia kam kreditori - overdrafta kam Raiffeisen beshe s moe porachitelstvo i v momenta e prehvarlen kam men sas zapor, kakto Vi opisah. Pri tova polojenie, dokolkoto razbiram, chastnia sadeben izpalnitel moje da se udovletvoriava ot dialovete mi v novoto EOOD? A moje li da blokira smetkite na tova EOOD, ako az sum ednolichen sobstvenik?
Blagodaria Vi za sadeystvieto!
адвокат Сотиров | 13.03.2012, 23:10
В конкретния случай откриването на нова фирма на Ваше име би могло да е "проблемно" поради новата разпоредба на чл. 141, ал. 8 от Търговския закон, съгласно която: "Не може да бъде управител лице, обявено в несъстоятелност, или лице, което е било управител, член на управителен или контролен орган на дружество, прекратено поради несъстоятелност през последните две години, предхождащи датата на решението за обявяване на несъстоятелността, ако са останали неудовлетворени кредитори." Освен това, в случай че не постигнете някаква договореност с кредиторите си и съдебния изпълнител, то би било напълно възможно да се стигне и до принудително изпълнение върху дружествените Ви дялове в новата фирма.
Georgi Bogdanov | 13.03.2012, 22:24
Zdraveyte, imam ipotechen kredit za 30000 leva kam vzaimospomagatelna zemedelska kreditna kooperacia kam kashta, koiato e sobstvenost na men i sestra mi (pazarnata i stoynost e ne poveche ot 20000 leva) koyto obslujvam, imam zapor ot 38000 leva poradi porachitelstvo za overdraft na likvidirana firma, izpadnala v nesastoyatelnost, ot Raiffeisenbank, po koyto mi se udarja ot zaplatata 1/4 ot netnoto vaznagrajdenie (zaplatata mi e 470 leva bruto) ot april 2011. Ne sum kontaktuval s SI Dimitar Valkov, zashtoto niamam kakvo da mu predloja - niamam drugi dohodi. Molia da me posavetvate vazmojno li e v tazi situacia da registriram EOOD i da rabotia normalno, za da moga da imam po-golemi dohodi i da izplatia zadaljeniata si po tezi krediti i zapor. Blagodaria predvaritelno!
адвокат Сотиров | 27.02.2012, 13:27
Относно запора на цялото трудово възнаграждение най-добре би било да се свържете с частния съдебен изпълнител и да му обясните ситуацията (препоръчително в писмен вид) и да го помолите за съдействие - ако не получите такова, действията му подлежат на обжалване по съдебен ред, а и частният съдебен изпълнител отговаря при условията на чл. 45 от Закона за задълженията и договорите за вредите, причинени от процесуално незаконосъобразно принудително изпълнение. Относно размера на дължимите от майка Ви суми - доколкото разбирам, неизплатени са останали само 800 лв. Ако това е така, то не мисля, че в конкретния случай лихвите и разноските биха могли да бъдат в размер на 13 200 лв. - това обаче е видно от самите документи, които следва да се прегледат и анализират, за да може да се даде конкретен отговор. Това, че майка Ви е останала без работа, баща Ви е безработен и двамата живеят на
квартира не са обстоятелства, които водят до освобождаване от задълженията по кредита.
I. | 27.02.2012, 11:26
майка ми има запор от ЧСИ за 14 000 лв .зплатата и е 250 лв и е запорирана цялата,изтеглила е 3000 лв и 10 месеца е внасяла по 220 лв,след което остава без работа и неможе да го обслужи,баща ми е безработен живеят на квартира.Моля за съвет какво да се направи,и как може 14000лв да е запора
адвокат Сотиров | 27.01.2012, 22:11
Изложеното във въпроса Ви съдържа до някаква степен смислово противоречие - "в размер до 250 лв. за всеки член от семейството" се съдържа в чл. 213, ал. 1, т. 3 от ДОПК, но това се отнася до налични по банкови сметки суми, а не до трудово възнаграждение, който случай е засегнат в чл. 213, ал. 1, т. 5 от ДОПК - "трудовото възнаграждение, обезщетението по трудово правоотношение, пенсията или стипендията - в размер до 250 лв. месечно". Ако действително Ви е наложен запор върху трудовото възнаграждение като изпълнителен способ, то считам, че сумите над 250 лв. биха могли да Ви ги удържат. Разбира се, ако получавате трудовото си възнаграждение по банкова сметка и има наложен запор и върху нея, то повторното удържане на суми би било незаконосъобразно.
Георги Христов | 27.01.2012, 15:19
Здравейте г-н Сотиров
Има наложен запор от НАП на трудовото ми възнаграждение на основание чл. 202 ал.2 във връзка с чл.215 ал.1 т.2 от ДОПК.
Бруто заплатата ми е 800лв. нето е 627лв.
Колко могат да ми отдържат НАП , вземат ли се в предвид членовете на семейството ми.
Ние сме трима , аз , съпругата ми и дъщеря ми която е на 8г.
Питам защото в запорното съобщение пише че не се запорират суми на основание чл.213 от ДОПК в размер до 250 лв. за всеки член от семейството.
Благдаря
адвокат Сотиров | 23.01.2012, 19:07
Това, че жилището не е ипотекирано (като обезпечение на потребителския кредит) не лишава банката-кредитор от възможността да насочи принудителното изпълнение върху него за удовлетворяване на вземанията си. Чл. 500 от ГПК дава възможност принудителното изпълнение да се насочва и върху съсобствени имоти: "Когато изпълнението бъде насочено върху съсобствен имот за дълг на някой от съсобствениците, имотът се описва изцяло, но се продава само идеалната част на длъжника." Във Вашия случай обаче бихте могли да се ползвате от защитата на чл. 444, т. 7 относно несеквестируемите вещи: "Изпълнението не може да бъде насочено върху следните вещи на длъжника - физическо лице: ... жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него; ако жилището надхвърля жилищните нужди на длъжника и членовете на семейството му, определени с наредба на Министерския съвет, надвишаващата част от него се продава, ако са налице условията по чл. 39, ал. 2 от Закона за собствеността;".
Михаил | 18.01.2012, 23:28
Аз и брат ми притежяваме по 1/2 идеялни чати от 90 кв.м. жилище,което е единствено и за двамата ни.Брат ми има необезпечен потребителски кредит в размер на 5000лв,поради неплатени вноски банката го осъди и размера на кредита стана 7600лв,сега той е безработен,възможноли е банката да продаде жилището ни чрез съдия изпълнител при положение,че то не е ипотекирано,а кредита е потребителски?И какъв е закония ред банката да си прибере дълга при положение,че той няма доход в момента?
адвокат Сотиров | 17.01.2012, 23:08
Считам, че приложение следва да намери чл. 508, ал. 1, т. 3 от ГПК - т.е. следва да уведомите частния съдебен изпълнител по втория запор за наложения вече такъв; съответно, да продължите да превеждате удържаните суми към частния съдебен изпълнител по първия запор. Отношенията между взискателите и техните частни съдебни изпълнители следва да се уредят от самите тях съобразно разпоредбите на ГПК, Глава четиридесет и първа – "Присъединяване на кредитори и разпределение на събраните суми".
Р.Войнова | 16.01.2012, 11:32
Здравейте, имаме следния казус наш служител има получени 2 запорни съобщения по две различни изпълнителни дела и двама различни ЧСИ. Днес ни звънаха от кантората на ЧСИ чието запорно съобщение сме получили второ и привеждаме суми и по двете.Сега се оказва, че вторият ЧСИ има притенция, че трябва да привеждаме удържаната от трудовото възнаграждение сума само по неговото изпълнително дело докато се закрие сумата. Следователното ние трябва да уведомим другия ЧСИ че ще спрем превеждането на суми, но не ни казаха на какво основание и дали въобще това е правилно, моля за съдействие.
Благодаря предварително!
Лека и успешна седмица!
адвокат Сотиров | 07.01.2012, 15:27
Отговор на въпроса Ви се съдържа в разпоредбата на чл. 465 от ГПК, съгласно която "Съдебният изпълнител описва посочената от взискателя вещ само ако се намира във владение на длъжника, освен ако от обстоятелствата е явно, че вещта принадлежи на друго лице."
Ж. И. | 07.01.2012, 15:20
здравейте въпросът ми е : Свекърва ми има насрочен опис на имущество аз и съпругът ми живеем във ведомствен апартамент които се води на нейно име. По лична карта всички се водим на този адрес включително и тя. Но от 2004 година тя не живее тук. Въпросът ми е като дойдат да описват имуществото ще опишат ли и моето за това което имам документ и включително за това което нямам : като например за телевизор, климатик, секция и т.н имам но за килим , пътеки дрехи нямам ще вземат ли и моите неща. Благодаря ви предварително.
адвокат Сотиров | 07.01.2012, 15:12
Съгласно чл. 141 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД), поръчителят е задължен солидарно с главния длъжник; съгласно чл. 122 от ЗЗД, кредиторът може да иска изпълнение на цялото задължение от когото и да е от длъжниците. Предвид тези разпоредби считам, че кредиторът има право на съответните действия, доколкото чрез месечните вноски от 50 лв. не се покрива пълния размер на изискуемото задължение.
цветелина | 27.12.2011, 23:13
Имам кредит с наложен запор ,който ми се удържа от заплатата-50лв месечно. След няколко месеца осъждат и майка ми , която е поръчител по кредита.Имат ли право след като аз плащам запора при съдия изпълнител да осъждат и майка ми по същия кредит.
адвокат Сотиров | 25.11.2011, 16:55
Въпросът Ви е интересен! Не съм имал такъв случай, но считам, че биха могли да удържат цялата сума от 4 600 лв. Причината за това е в логиката при тълкуването на чл. 446 от Гражданския процесуален кодекс - считам, че идеята на несеквестируемия доход е да не се оставя длъжника без необходимите за съществуването му средства, а във Вашия случай съпругът Ви е на работа и получава съответно месечно възнаграждение (извън сумите, които предстоят да му се изплатят от Кремиковци АД).
милена | 25.11.2011, 13:52
съпругът ми иа да получава 4600 лв. от неизплатените заплати на Кремиковци ад .Като роботеше в кремиковци изтегли кредит от 15000 лв.В един момент кремиковци спря да плаща . Заема го прехвърлиха на съдия изпълнител . Мъжа ми напусна кремиковци и започна работа като охранител . Заплатата , която получава е 285 лв.и има запор някъде около 50 лв.и отделно е подписал още 100 лв да дава месечно.Плащаме си ги тези пари всеки месец .В един момент , когато се разбра ,че ще се изплащат дългочаканите заплати от кремиковци ад му дойде писмо , че сметката му е запорирана и въпроса ми е следният: има ли право съдия изпълнител да му вземе цялата сума от неизплатените заплати.
адвокат Сотиров | 23.11.2011, 3:40
Ако под "наследствена част" имате предвид наследство, което сте получили (а не, което ще получите), то по силата на чл. 500 от ГПК изпълнение върху собствените Ви 1/2 идеални части от посочените недвижими имоти е допустимо и възможно. Ако обаче живеете в някой от тези имоти, същият в общия случай не би могъл да бъде обект на принудително изпълнение на основание чл. 444, ал. 7 от Гражданския процесуален кодекс, предвиждащ несеквестируемост на единственото жилище на длъжника. Прехвърлянето (особено на брат Ви) не е принципно толкова добра идея, защото обикновено се приема, че в такива случаи несеквестируемостта отпада; още повече, че по силата на чл. 135 от Закона за задълженията и договорите кредиторите биха могли да искат по съдебен ред обявяване на недействителност на такова прехвърляне спрямо тах (т. нар. относителна недействителност).
А. | 22.11.2011, 16:13
Здравейте ,имах кредит 7000.Вече предсрочно изискуем нямах как да го плащам. Женена съм с дете. Мъжа ми е безработен ,аз също. Имам дебитна карта на която получавам детски 35 лв ,вече запорирана. Имам наследствена част от апартамент и вила .Могат ли да ми вземат частите, без мое знание и мога ли да ги прехвърля на брат ми, защото ми предстои развод и няма къде да живея. Благодаря.
адвокат Сотиров | 22.11.2011, 16:11
Актуалната редакция на чл. 446 от ГПК не е прецизна, но преобладаващо се приема, че трудово възнаграждение под минималната работна заплата е несеквестируемо. В допълнение, следва да имате предвид, че върху вземания за издръжка не се допуска принудително изпълнение.
iwana | 21.11.2011, 17:46
stanah poru4itel na dwama 4oweka na ednata i ostawat da izplati o9te 1 700 lv i mi kaza 4e i ydurgat za zaema ot borsata imam dwe zaporni suobshtenia ot dwama sudia izpulnitela deto sam stanala poru4itel na drugata kojato sam stanala poru4itel prez 2007godina sme dwama poru4itela tya be6e teglila 10 000 lv sudia izpulnitela mi ydurga blizo 1000lv nuamam nigto na moe ime samo edna partida se wodi na moe ime w momenta ne rabotya ne iskam da plashtam po 4ugd kredit wuprosa mi kum was e ako po4na rabota na trydow dogowor na 4eteri 4asa na mimimalnata zaplata kolko sledwa da mi ydurgi sudia izpulnite pri pologenie 4e sam razwedena imam dete na 13godini koeto izdurgam w momenta suda bagtata za izdruagka
адвокат Сотиров | 08.10.2011, 0:49
Съгласно чл. 444, т. 7 от Гражданския процесуален кодекс (ГПК), жилището на длъжника, ако той и никой от членовете на семейството му, с които живее заедно, нямат друго жилище, независимо от това, дали длъжникът живее в него, е несеквестируемо (т.е. върху него не може да се насочва принудително изпълнение). Някои съдилища приемат обаче, че с прехвърлянето на единственото жилище отпада и неговата несеквестируемост. Това дава възможност на кредитора да се удовлетвори от жилището, но след успешното провеждане на съдебна процедура по чл. 135 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД) - "Кредиторът може да иска да бъдат обявени за недействителни спрямо него действията, с които длъжникът го уврежда, ако длъжникът при извършването им е знаел за увреждането. Когато действието е възмездно, лицето, с което длъжникът е договарял, трябва също да е знаело за увреждането." Възможността по чл. 135 от ЗЗД не зависи от качеството на третото лице, но следва да се има предвид, че знанието се предполага когато прехвърлянето е в полза на съпруг, низходящ, възходящ, брат или сестра на длъжника - т.е. в тези случаи кредиторът е "улеснен". Независимо от горното, все пак предполагам, че колегите, които са работили по случая, са Ви посъветвали, вземайки под внимание всички релевантни факти и обстоятелства.
Т. | 06.10.2011, 22:13
станах поръчител,и след 3 год съм и осъден,поради неплащане на кредита. след известно време бях принуден да напусна работата,защото не бях съгласен да плащам чужд кредит.но явно тук в К... нашите адвокати не са конпететни ,затова се обръщам към Бас,за съвет. имах къща която ми е единствена ,адвокатът ми каза да я прехвърля на някои ,защото ще ми бъде конфискувана . но нали по закон щом е единствено за моето семейство неможе да се конфискува. а и къщата не е ипотекирана .аз съм семеен ,но живеем без брак т.е незаконно. предложих на адвоката да прехвърля къщата на съпругата,тъй като по закон с нея сме чужди. той отказа с мотива 4е и от нея могат да конфискуват къщата. тогава вече прехвърлих къщата на майка ми. въпросът ми към вас е следният; ако бях прехвърлил къщата на съпругата щях ли да сгреша, като се има предвид 4е с нея нямаме брак,по закон сме чужди.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Налагане на запори, несеквестируем доход, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Налагане на запори, несеквестируем доход, моля посетете Събиране на вземания.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор