Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Новини » Закон за ПЧП

Закон за публично-частното партньорство

От 01.01.2013 г. е в сила новият Закон за публично-частното партньорство, обнародван в бр. 45 на "Държавен вестник" от 15.06.2012 г.

Приемането на новия закон е породено от необходимостта от обединяване на възможностите на публичните органи - държавни и общински с тези на частния сектор за максимално удовлетворяване на обществения интерес. Макар да съответстват напълно на европейското законодателство, и Законът за концесиите, и Законът за обществените поръчки, не постигат в пълна степен тази цел. Необходимостта от новия ЗПЧП е породена и от обстоятелството, че част от приетите на местно ниво наредби за публично-частното партньорство не съответстват на принципите, произтичащи от чл. 49 и 56 от Договора за функциониране на Европейския съюз за публичност, прозрачност, равно третиране и недопускане на дискриминация.

Законът за публично-частното партньорство е структуриран в седем глави. В общите положения е дадено определение на публично-частното партньорство: "дългосрочно договорно сътрудничество между един или повече публични партньори, от една страна, и един или повече частни партньори, от друга страна, за извършването на дейност от обществен интерес при постигане на по-добра стойност на вложените публични средства и при разпределение на рисковете между партньорите". Публично-частното партньорство е средство за осигуряване извършването на дейности от обществен интерес. В закона са изброени обектите, чрез които могат да се извършват дейности от обществен интерес - основно това са обектите на техническата и на социалната инфраструктура.

Процедурата за определяне на частен партньор включва: 1) приемане на решение за откриване на процедура за определяне на частен партньор; 2) провеждане на процедура за определяне на частен партньор; 3) приемане на решение за определяне на частен партньор, съответно решение за прекратяване на процедурата. Частен партньор се определя чрез провеждане на открита процедура, ограничена процедура, състезателен диалог или процедура на договаряне с обявление при условията и по реда на Закона за обществените поръчки, доколкото друго не е определено в ЗПЧП. Решенията за откриване на процедура за определяне на частен партньор и за определяне на частен партньор се приемат от: 1) Министерския съвет по предложение на министър или ръководител на ведомство - за държавни ПЧП и за ПЧП на държавни публичноправни организации; 2) общинския съвет по предложение на кмета на общината - за общински ПЧП и за ПЧП на общински публичноправни организации.

Законът определя, че публично-частното партньорство се реализира чрез договор за ПЧП. Срокът на договора за ПЧП може да бъде от 5 до 35 г. Договор за ПЧП се сключва от публичния партньор и участника в процедурата, определен за частен партньор, когато същият е капиталово търговско дружество. В случаите, определени в ЗПЧП, договорът за ПЧП се сключва с проектно дружество или с публично-частно дружество. Глава пета от ЗПЧП урежда всички въпроси по сключване и изпълнение на договора за ПЧП.

В закона е дадена дефиниция на икономическия баланс на ПЧП, който представлява равновесието между ползите за страните и разпределението на рисковете между тях. Така дефиниран, икономическият баланс на ПЧП се поддържа през целия срок на договора. Определени са обстоятелствата, при настъпването на които този баланс се нарушава, и последиците от това.

Със закона се предвижда създаването на публичен регистър за ПЧП, който ще се води и поддържа от министъра на финансите. Регистърът ще бъде свободно достъпен чрез интернет, като на него ще се публикува информация относно приетите програми за ПЧП, тяхното изпълнение, сключените договори за ПЧП, заедно с последващи изменения, и др.

С пълния текст на Закона за публично-частното партньорство можете да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=65225

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 19.01.2013, 11:13
С Постановление № 6 от 10.01.2013 г. за приемане на нормативни актове по прилагане на Закона за публично-частното партньорство, обнародвано в бр. 5 на "Държавен вестник" от 18.01.2013 г., са приети: Правилник за прилагане на Закона за публично-частното партньорство и Наредба за условията и реда за планиране и критериите за включване на проекти за публично-частно партньорство в Оперативния план и в програмата за реализация на общинския план за развитие (в сила от 01.01.2013 г.).

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Закон за публично-частното партньорство, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Закон за публично-частното партньорство, моля посетете Обществени поръчки.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор