Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Новини » ДДС облагане

Закон за данък върху добавената стойност - промени 2011

В края на месец октомври е внесен за обсъждане Проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Законопроектът е изготвен във връзка с привеждане на националното законодателство в съответствие с европейското право - Директива 2006/112/ЕО, и с практиката на Съда на Европейския съюз, както и с цел усъвършенстване на данъчното законодателство.

Някои от по-важните изменения са свързани със следното:

1. Предвижда се отпадане на т. 2 и т. 3 от чл. 27, ал. 1 от ЗДДС, съгласно които данъчната основа на доставката на урегулирани поземлени имоти и на нови сгради не може да бъде по-ниска от данъчната основа при придобиването на стоката или от нейната себестойност.

2. Ограничават се случаите, при които данъчната основа на доставките между свързани лица е пазарната цена.

3. Предвиждат се и промени в областта на туристическите услуги; т. напр. се предвижда намалената ставка да се прилага при настаняване, предоставяно в хотел, средства за подслон или в места за настаняване, а не при настаняване от хотелиер, с което всички потребители на услугата се поставят в еднакво данъчно положение. Въвежда се и ново понятие - "Пътуващо лице" (всяко лице - получател на обща туристическа услуга, която не е придобита с цел последваща продажба) вместо понятието "Турист" по Закона за туризма - така вече и юридическите лица (данъчно задължени лица) се включват като крайни получатели на обща туристическата услуга (например при закупуването на пакети от страна на работодател за неговите служители).

4. Друга промяна е свързана с освободените доставки - за такава се предвижда да се счита и учредяването или прехвърлянето на право на строеж до момента на издаване на разрешение за строеж.

5. Предвижда се и задължително подаване на месечна справка-декларация по ЗДДС и отчетните регистри по електронен път, ако записите в регистрите са повече от пет.

6. Съгласно § 4 от Проекта на ЗИДЗДДС в чл. 102, ал. 3 (в основния текст) накрая се добавя "и за получените облагаеми доставки на услуги, за които данъкът е изискуем от получателя" - промяната е във връзка със задължението за регистрация по чл. 97а от ЗДДС.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 04.01.2014, 22:56
Съгласно чл. 45, ал. 3 от ЗДДС, освободена доставка е и доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях. Определението на "сгради, които не са нови" се извежда по аргумент на противното от определението на "нова сграда", дадено в пар. 1, т. 5 от ДР на закона, а именно: "Нови сгради са сградите: а) които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност "груб строеж", или б) за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията." Следва да се направи разграничение на случаите, когато при наличие на строежи, съставляващи реконструкции, преустройства, ремонти и смяна на предназначението е налице нова сграда. Изискването за издаване на разрешение за строеж и експлоатация не е от решаващо значение, тъй като такива се изискват в някои случаи и при обикновено преустройство. Разграничението следва да се прави за всеки конкретен случай при съобразяване на всички факти и обстоятелства. При всички положения, за да е налице нова сграда, преустройството следва да е толкова цялостно и съществено, че натрупването на нови елементи да променя основно и без съмнение качеството на сградата, нейната устойчивост и дълготрайност. В случай, че доставчикът не е избрал доставката да е облагаема, за ползвания данъчен кредит във връзка с преустройството на сградата е налице основание за прилагане на чл. 79 от ЗДДС. Ако предметът на доставката не е дълготраен актив по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, корекцията на данъчен кредит следва да се извърши на основание чл. 79, ал. 1 от ЗДДС. Ако сградата предмет на доставката е дълготраен актив по смисъла на ЗКПО (данъчен дълготраен актив), корекцията на данъчен кредит следва да се извърши на основание чл. 79, ал. 6, т. 1 от ЗДДС.
Стефка Димитрова | 12.12.2013, 23:24
Фирма регистрирана по ДДС е закупила имот-стара сграда от производсвени помещения на четири етажа без ДДС.Предстои извършване на преустройство със смяна на предназдначението в апартаменти.Можем ли да продаваме апартаментите без да начисляваме ДДС като не ползваме и данъчния кредит на преустройството и на какво основание да се позовем?
адвокат Сотиров | 30.11.2013, 20:47
През последните месеци бях извършени множество промени в Закона за данък върху добавената стойност. Сред по-важните промени са създаването на нова „Глава седемнадесета „а“ СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ с чл. 151а – 151д, както и във връзка с прилагането на механизма за обратно начисляване. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 4 / 11.2013 г.
адвокат Сотиров | 09.03.2013, 18:19
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в "Държавен вестник", бр. 23 от 08.03.2013 г., бяха направени някои важни изменения на ЗДДС. Някои от по-важните промени в ЗДДС са свързани с усъвършенстване на разпоредбите, регламентиращи задълженията на лицата за регистриране и отчитане на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и интегрирани автоматизирани системи за управление на търговската дейност. Прецизира се режимът за предоставяне на данни в НАП за доставката и движението на доставените/получените количества течни горива от доставчиците и получателите. Основните промени са свързани с изменение на чл. 118 от ЗДДС, като се прецизират и административно наказателните разпоредби.
адвокат Сотиров | 11.01.2013, 22:26
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в "Държавен вестник", бр. 94 от 30.11.2012 г., бяха направени някои важни изменения на ЗДДС и други данъчни закони. Измененията и допълненията на ЗДДС бяха направени във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на закона. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 3 / 01.2013 г.
адвокат Сотиров | 08.04.2012, 21:58
Спирането на дейност не е сред основанията за задължителна дерегистрация по чл. 107 от Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) - като такова е предвидено прекратяването на юридическото лице - търговец, със или без ликвидация. Основанията за дерегистрация по избор са различни и зависят от конретния случай, но принципно съгласно чл. 108, ал. 1, т. 1 от ЗДДС: "Основание за дерегистрация по избор възниква: ... за лице, регистрирано на основание чл. 96, 97, чл. 98, ал. 3 или чл. 100, ал. 1, когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация;". Основанието по чл. 96 например е: "Всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец е длъжно в 14-дневен срок от изтичането на данъчния период, през който е достигнало този оборот, да подаде заявление за регистрация по този закон." Съгласно чл. 111, ал. 1 от ЗДДС: "Към датата на дерегистрацията се смята, че лицето извършва доставка по смисъла на закона на всички налични стоки и/или услуги, за които е ползвало изцяло или частично данъчен кредит и които са: 1. активи по смисъла на Закона за счетоводството, или 2. активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, различни от тези по т. 1."
M. H. | 08.04.2012, 20:15
Ako съм регистрирана по ДДС и съм ЕООД и се наложи временно да спра деиността си и подавам нулеви данъчни декларации ще отпадна ли от ДДС и ще трябвя ли да внеса ДДС на наличните стоки?

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Закон за данък върху добавената стойност - промени 2011, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Закон за данък върху добавената стойност - промени 2011, моля посетете Данъчно право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор