Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Услуги » Дружествено право » Вписвания в Търговския регистър

Вписвания, регистрации и обявявания в Търговския регистър

Съгласно ЗТР Търговският регистър е единна централизирана електронна база данни, съдържаща подлежащите на вписване и обявяване обстоятелства и актове за търговците (фирмите). Търговският регистър се води от Агенцията по вписванията към министъра на правосъдието. Подлежащите на вписване обстоятелства за фирмите са тези, за които е предвидено със закон, че подлежат на вписване. Въпросът за обявяването на актове е уреден принципно по същия начин - на обявяване подлежат актовете, които се отнасят до търговците (фирмите), за които е предвидено със закон, че подлежат на обявяване. Правното действие и значение на различните видове регистрации пред Търговския регистър се уреждат от ЗТР. Всяка фирма е длъжна да поиска да бъде вписана в Търговския регистър, като заяви подлежащите на вписване обстоятелства и представи подлежащите на обявяване актове. Изпълнението на това задължение (включително вписването на промени във вече вписани обстоятелства) следва да се извърши в 7-дневен срок от настъпването на съответното обстоятелството или приемането на съответния акт, освен ако със закон е определен друг срок.

Като адвокат, практикуващ в областта на дружественото и корпоративното право, имам богат опит в регистърните производства пред Търговския регистър при Агенция по вписванията. В практиката си съм имал най-различни случаи свързани с процедури по вписването и обявяването на всякакви остоятелства и актове в Търговския регистър, вкл. по отношение на различни фирми - еднолични търговци (ЕТ), (еднолични) дружества с ограничена отговорност (ЕООД, ООД), събирателни дружества (СД), акционерни дружества (АД).

Правни услуги

Услугата по представителство на фирми пред Търговския регистър за вписване на промени и обстоятелства по техните партиди включва:

 • Изготвяне на необходимата фирмена документация
 • Предварителни консултации
 • Съдействие и представителство пред НАП, банки, нотариуси и др.
 • Внасяне на документите в Търговския регистър
 • Изваждане на удостоверение за актуално състояние

Допълнителни услуги:

 • Съдействам на клиентите си и по отношение на вторичното отразяване на извършените промени в различните регистри: Централния професионален регистър на строителя, Регистъра на туроператорите и туристическите агенти, Регистъра на лечебните заведения и мн. др.
 • Обжалване и оспорване на откази и наказателни постановления на длъжностните лица при Агенция по вписванията, правно представителство при спорове между съдружници, оспорване решения на общо събрание и др.

Видове вписвания и обявявания

Подлежащите на вписване, регистрация и обявяване обстоятелства и актове са най-различни и се регламентират и предвиждат от различни закони - Търговския закон, Закона за счетоводството и др. Те са в основата на регистърното производство пред Търговския регистър, процедурите по което се уреждат от Закона за търговския регистър и Наредба № 1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър.

Най-често нуждите на фирмите във връзка със съвместната ни работа са свързани с вписване, регистрация и обявявания на следните обстоятелства (промени в обстоятелства) и актове:

 • Вписване на промени
  Промяна във фирмата (наименованието на дружеството); промяна в предмета на дейност на фирмата; промяна на седалището и адреса на управление; промяна в управлението и представителството на фирмата (назначаване или освобождаване на управител /член на управителен орган/, начин на управление и представителство и др.); промяна в капитала (увеличаване и намаляване на капитала); апорти; промяна в собствеността и персоналния състав на фирмата (прехвъляне на дружествени дялове, продажба на търговско предприятие, поемане на ЕТ, напускане на съдружник, изключване на съдружник и др.).
 • Вписване на други обстоятелства
  Вписване на прокурист; регистрация на клон на фирма; вписване на залог върху дружествен дял и/или търговско предприятие; прекратяване и ликвидация на фирма; вписване на преобразуване на фирма (чрез промяна на правната форма, вливане, сливане, отделяне, разделяне и др.).
 • Обявяване на актове
  Обявяване на годишни финансови отчети; обявяване на други актове (подлежащите на обявяване актове обикновено са свързани с инициирани преди това процедури по вписване - например при увеличение на капитала, преобразуване чрез промяна на правната форма и др.).

Натиснете следните линкове, за да прочетете повече за услугите по прехвърляне на фирма и прекратяване и ликвидация, които са представени на отделни страници.

Цени, такси и друга информация

Възнаграждението ми за тук представената услуга е в минималния размер предвиден в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения. Клиенти, възползвали се от възможността за сключване на договор за абонаментно правно обслужване, не заплащат адвокатски хонорар за предоставените услуги по вписване на промени и обявяване на актове.

Държавните такси за вписване на обстоятелствата и обявяването на актовете в Търговския регистър, както и другите такси за изваждане на удостоверение за актуално състояние и евентуални нотариални заверки не са включени в адвокатското възнаграждение и се заплащат отделно от страна на клиента. Разполагайки с универсален електронен подпис, като адвокат имам възможността да предлагам на своите клиенти вписването и обявянето на обстоятелства и актове за техните фирми в Търговския регистър да бъде извършено по електронен път, като по този начин се спестяват около 50 % от размера на дължимите държавни такси, определени с Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията – например, при промяна на седалище и адрес на управление на ООД или ЕТ Вие ще заплатите държавна такса в размер на 15 лв., вместо 30 лв.

Като адвокат съм вписан в Софийска адвокатска колегия и практикувам в гр. София, но това не изключва възможността съвместната ни работа по тук представената услага да се реализира изцяло дистанционно. Без значение дали се намирате извън София или фирмата Ви е със седалище и адрес на управление извън София, Вие имате възможността да се свържете с мен по и-мейл, като аз ще Ви върна в срок до 24 часа отговор на електронното съобщение с повече информация по механизма на работа и условията на услугата.

За повече информация относно предлаганата от мен услуга и/или различните процедури пред Търговския регистър, моля използвайте линковете в сивото поле горе в дясно на страницата или се свържете с мен по някой от посочените в сайта начини.

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви предварителни въпроси относно Вписвания, регистрации и обявявания в Търговския регистър, моля използвайте платформата за безплатна онлайн консултация.

Повече информация За правни услуги в областта на Вписвания, регистрации и обявявания в Търговския регистър, можете да се свържете мен като натиснете тук.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор