Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Възлагане на общ. поръчки

Процедури по възлагане на обществени поръчки

Въпрос (зададен от Б. И. на 27.07.2012 г.):

Здравейте! Имам запитване относно прилагане на чл.27а от ЗОП. Публикували сме решение и обявление за обществена процедура, която е открита, но сме допуснали техническа грешка при залагане на прогнозната сума. Законосъобразно ли е да се извърши корекция с решение за промяна в раздел ||.2.1.Общо количество или обем - да променим прогнозната сума? Благодаря Ви предварително!

Отговор:

Със Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, приет на 10.11.2011 г. и обнародван в Държавен вестник бр. 93 от 25.11.2011 г., бяха въведени редица изменения и допълнения в ЗОП, в т. ч. и новия чл. 27а (в сила от 26.02.2012 г.).

Новият чл. 27а е съществен момент в посока на облекчаване възлагането на обществени поръчки - дава се възможност на възложителите в срок до 14 дни от публикуване на обявления за откриване на процедура в Регистъра на обществените поръчки еднократно да направят промени в тях. Промените се извършват чрез решение за промяна, което се публикува в РОП. След изтичане на този период възложителите могат да публикуват само решения, с които да удължават обявените срокове в процедурата, като основанията са изчерпателно посочени в ал. 8 и 9. Те са обособени в две групи в зависимост от това, дали удължаването на срока е задължение на възложителя, или се допуска по негова преценка.

Считам, че възможността по чл. 27а от ЗОП принципно се отнася до всички условия в поръчката. Не се позволява единствено пълна промяна в дейностите и/или доставките по обявения предмет на поръчката (ал. 4). Приложното поле на тази разпоредна е ограничено и по отношение на т. нар. "ускорени" процедури по чл. 76, ал. 3 и чл. 86, ал. 3 (виж чл. 27б от ЗОП). При тези процедури не се допускат изменения на условията в обявлението или документацията с оглед изключително кратките срокове, предвидени в закона за тяхното провеждане. Допустимо е единствено удължаване на сроковете в изчерпателно изброените случаи, които са аналогични на тези, предвидени в чл. 27а.

В случай, че възложителят прецени, че е налице незаконосъобразно условие, пропуск или явна фактическа грешка, то същият би могъл да се възползва от правната възможност да публикува решение за промяна, предвидена в чл. 27а от ЗОП. Конкретно на въпроса Ви (и с оглед на гореизложеното): считам, че съществува принципна възможност за изменение на "II.2.1.Общо количество или обем" по реда на чл. 27а от Закона за обществените поръчки.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 23.12.2014, 13:41
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 40 от 13.05.2014 г., се въведоха изискванията на нови актове на ЕС, уреждащи отношенията по възлагане на обществени поръчки. Някои от по-важните промени в ЗОП предвиждат следното: 1) възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра; 2) отпада задължението за участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки да закупуват документацията за участие; 3) предвиждат се приложения към Правилника за прилагане на ЗОП на стандартизирани образци на офертата и на приложенията към нея, включващи декларации, справки, референции, удостоверения и др., както и на препоръчителни образци на договора и на задължителни приложения към него. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 6 / 12.2014 г.
адвокат Сотиров | 23.12.2014, 13:40
Доколкото в конкретния случай процедурата ще бъде открита през месец август, т.е. след 01.07.2014 г., то считам, че § 115, ал. 1 от ЗИДЗОП (в сила от 01.07.2014 г.) не е приложим. Считам, че възложителят ще следва да съобрази действията си с действащата към съответния момент законова регламентация.
Й. Ч. | 30.07.2014, 16:55
Здравейте! Благодаря Ви предварително, ако ми разтълкувате параграф 115, ал.1 от ЗОП, поради факта че ми предстои да открия открита процедура през месец август, а подаването на офертите и разглеждането им ще е през октомври - след влизане в сила на последните променени разпоредби от ЗОП. Как трябва да се разглежда процедурата - всички действия на Възложителя да са съобразени с действащото законодателство към откриването на процедурата или възложителят трябва да се съобрази с всички разпоредби, влизащи в сила от 01.10.2014 г.
адвокат Сотиров | 30.07.2014, 16:50
Възложителят определя реда за възлагане на дадена обществена поръчка в зависимост от нейната стойност, изчислена съгласно чл. 15 от Закона за обществените поръчки. Изборът на метод за определяне на стойността на договора за обществена поръчка не трябва да се използва с цел заобикаляне прилагането на закона; не се допуска разделяне на обществена поръчка с цел заобикаляне прилагането на закона. Считам, че в общия случай е необходимо да се сумират стойностите на всички дейности със сходен/идентичен характер, за да се определи приложимия режим на възлагане. Считам, че не е задължително те да бъдат включени в обща процедура, при положение, че за всяка отделна поръчка се съблюдава режимът, приложим спрямо общата стойност. Освен това, принципно е възможно и обособяването на отделни позиции в рамките на една процедура, в случай че част от предмета на поръчката е свързана с другите позиции от предмета на поръчката. При всички случаи следва да се отчитат специфичните обстоятелства, свързани с конкретната поръчка.
Р. С. | 04.06.2014, 13:02
Здравейте!Директор съм на училище и предстои извършване на следните дейности в училището: 1. Измазване (вътрешно) с мазилка на стени (изкъртени участъци) – ... лв. без ДДС 2. Грундиране и боядисване на стени и тавани с латекс – ... лв без ДДС 3. Боядисване на цокъл с блажна боя – ... лв без ДДС Ще сe извърши от фирма, като в цената е включен труд и материали. 4. Подмяна на вратите на класни стаи – ... лв без ДДС (цената е само за изработка, а монтажът ще бъде извършен от родители и колеги (без възнаграждение). 5. Подмяна на ламиниран паркет - ... лв без ДДС (цената е за закупуване. Монтажът ще бъде извършен от родители и колеги без възнаграждение). 6. Подмяна на осветителни тела, контакти, ключове – ... лв без ДДС (общо доставка, монтаж и демонтаж). През м. април направихме подмяна на гръмотводна система на стойност ... лв Въпросът ми е, при така посочените прогнозни цени какви задължителни действия следва да предприема. Коя от дейностите с коя се комбинира за определяне на минималния праг по ЗОП.
адвокат Сотиров | 04.06.2014, 13:00
Възлагането с публична покана е ред за възлагане на обществени поръчки, който замени режима на възлагане по някои оферти, съгласно Наредбата за възлагане на малки обществени поръчки (отм.). Изборът на изпълнител чрез публична покана не е сред процедурите по ЗОП, а е особен ред за възлагане на обществени поръчки на стойности, под праговете на чл. 14, ал. 1 ЗОП. Обстоятелството, че възлагането с публична покана не е процедура по ЗОП, обуславя и наличието на специални правила, които се съдържат в глава осем „а” от ЗОП (чл. 101а и сл.). Тези специални правила от своя страна изключват приложимостта на правилата, валидни за процедурите по ЗОП. В глава 8а от ЗОП се уреждат няколко задължителни групи действия, които възложителят следва да извърши, за да е изпълнил императивните разпоредби на ЗОП във съответните случаи. При набирането на оферти чрез публични покани не следва да се прилагат по аналогия правилата по която и да било от процедурите за възлагане на обществени поръчки, тъй като ЗОП разграничава набирането на оферти по глава 8а от процедурите по закона. Съдържанието на офертите, които се събират с покана, е уредено в чл. 101в от ЗОП.
А. А. | 16.01.2014, 14:06
Уважаеми г-н Сотиров, въпросът, който желая да отправя към Вас е свързан с подготовката на тръжна документация за провеждането на публична покана по реда на глава осем А от ЗОП. Какви образци трябва да бъдат подготвени от страна на възложителя преди публикуването на поканата. Нужно ли е да се разработват всички образци и декларации посочени чл. 56 от ЗОП. Ако не, то кои от декларациите е нужно да бъдат разработени при подготовката на документация за публична покана. Благодаря Ви предварително за съдействието! С уважение,

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Процедури по възлагане на обществени поръчки, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Процедури по възлагане на обществени поръчки, моля посетете Обществени поръчки.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор