Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Сметки по регулация

Уреждане на сметки по регулация, неприложени планове

Въпрос (зададен от Р. Б. на 14.05.2013 г.):

Здравейте, за УПИто,на което и имам законно построена къща регулацията не е влязла в сила, въпреки че регулацията на улицата е преди повече от 10 години. Имам ли право да поискам поради неприлагане на регулацията ми, да си възвърна предишните граници и по съдебен ред ли трябва да стане, ако имам отказ?

Отговор:

Законът за устройство на територията (ЗУТ) установява правила за устройственото планиране на територията. Планиращата дейност започва с устройствените схеми, които са за цялата територия на страната или части от нея и стига до подробните устройствени планове (ПУП), които имат действие за конкретен имот. В ЗУТ е възприет принципът, че всеки устройствен план се съобразява с предвижданията на плана от по-горна степен. Подробните устройствени планове са етап на планиране на териториите и поземлените имоти, като тяхната задача е да конкретизират предвижданията, съдържащи се в общите устройствени планове.

Възможно е регулационният план да предвижда промяна на съществуващите граници на определен недвижим имот. Част от него може да се отнема за изграждането на улици и пътища, а друга да се придава към съседен имот. Промяната на имотните граници с оглед тяхното привеждане в съответствие с регулационните граници може да се осъществи по два основни начина: автоматично - с влизане в сила на регулационния план, или отделно - с прехвърляне на съответните реални части от недвижимия имот. При действието на ЗУТ промяната на границите на поземления имот настъпва по силата на одобрения регулационен план при отнемане на реални части от имота за изграждане на уличната мрежа, а по силата на прехвърлителна сделка за тази цел - при отнемане и придаване на реални части от даден поземлен имот към негов съседен такъв.

В процеса на привеждане на имотните граници в съответствие с регулационните граници възникват отношения между лицата с оглед прехвърлянето на собствеността върху съответните реални части. Уреждането на тези отношения се посочва като уреждане на сметките по регулация за определения урегулиран поземлен имот (УПИ). Неуредените сметки по регулация към момента на влизани в сила на ЗУТ, възникнали при действието на отменения ЗТСУ, се регулират от пар. 6 и сл. от Преходните разпоредби на ЗУТ, съгласно който (ал. 2 и 5): "Действащите към деня на влизане в сила на този закон дворищнорегулационни планове могат да бъдат приложени по досегашния ред в 6-месечен срок от деня на влизането в сила на закона. Общинската администрация осигурява извършването на необходимите оценки в едномесечен срок от постъпване на искането. ... След изтичане на сроковете по ал. 2 и 4 не могат да се извършват сделки за разпореждане с дворищнорегулационен парцел, за който не са изплатени дължимите обезщетения за уреждане на сметки по регулация, когато такива обезщетения се предвиждат." Съгласно пар. 8, ал. 1: "След изтичане на сроковете по § 6, ал. 2 и 4 отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от поземлени имоти се прекратява."

Считам, че регулационните граници са само предвиждане относно това по какъв начин ще изглеждат границите на съответния недвижим имот в случай, че се стигне до тяхната промяна при спазване на предвидените в закона условия относно процедурата по урегулиране. Т.е., след прилагане на регулацията регулационните граници ще съвпадат с имотите граници.

В този смисъл е и разпоредбата на пар. 8, ал. 2, т. 3 от ПР на ЗУТ, съгласно която: "Собствениците на поземлени имоти по ал. 1 могат да: ... поискат вътрешните регулационни линии на техните имоти да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти." Съгласно ал. 4: "Изменението на дворищнорегулационния план по ал. 2, т. 3 се одобрява със заповед на кмета на общината. Кметът на общината издава заповед за отказ по исканото изменение на плана, когато не са изтекли сроковете по § 6, ал. 2 или 4, налице са хипотезите на ал. 6 или 7 или ако изменението предвижда образуване на урегулирани поземлени имоти без изход по чл. 14, ал. 4. Заповедите по изречение първо и второ се обявяват само на собствениците на непосредствено засегнатите имоти, а жалбите срещу тях не спират изпълнението им."

Съгласно Тълкувателно решение № 3/2010 г. от 28 март 2011 г. на Върховния касационен съд на Република България, Общо събрание на Гражданска колегия: "Предвидената в § 8, ал.2 от ПР на ЗУТ административна процедура не е условие за прекратяване на отчуждителното действие на неприложените дворищнорегулационни планове, а възможна и незадължителна последица от това прекратяване, имаща за цел да приведе вътрешните регулационни линии в съответствие с границите на собственост на имотите, спрямо които е отпаднало отчуждителното действие на неприложената дворищна регулация. ... С изтичането на сроковете, посочени в § 8, ал.1 от ПР на ЗУТ, отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от тях се прекратява автоматично, без да е необходимо провеждането на административна процедура по § 8, ал.1, изр.2 от ПР на ЗУТ /сега § 8, ал.2 от ПР на ЗУТ/ за изменение на неприложения дворищнорегулационен план."

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 11.02.2015, 16:01
Принципно е мислимо да се говори за придобивна давност, но за да може такава да се приложи, ще бъде необходимо да се съобразят множество предпоставки, вкл. дали са налице ограниченията по ЗУТ (или ЗТСУ) - такава преценка предвид липсата на достатъчно данни на този етап не би могла да се направи. Считам обаче, че преди да се изследва въпроса за давността, би било добре да се изясни на какво се дължи въпросното разминаване - за да не се окаже например, че е налице грешка при изготвянето на кадастралната карта във връзка с (не)приложена регулация, която да обуславя неоснователност на претенциите ви.
И. И. | 09.12.2014, 9:02
Здравейте ! Имаме наследена малка къща с дворно място, оградено с телена мрежа на винкели. Къщата и оградата са правени през 60-те години. При изготвяне новото кадастално заснемане се установи, че оградата е с един метър в нашия парцел. Съседите отказват да върнат заетото място като се позовават на давност. Въпросът ми е: доколко това е вярно, и какво можем да направим ние при това положение ? Благодаря Ви предварително за съвета ! С уважение,
адвокат Сотиров | 08.09.2014, 13:27
Моля да имате предвид, че изложеният тук отговор е принципен и теоретичен, доколкото даването на конкретен и категоричен отговор на въпросите ви изисква внимателно запознаване с всички дати и обстоятелства по казуса, както и преглед на наличната документация. Съгласно режима на приложение на плана по ЗТСУ, собственик на дворищнорегулационния парцел е собственикът на имота, за който е отреден парцелът. Същият се счита за собственик и на придадените към парцела места от влизането в сила на плана. Заемането на такива придадени места е обаче свързано със заплащането им. Упълномеряването е имало съществено значение за разрешаването на строителството в парцела - не се е издавало строително разрешение преди да бъдат заплатени придадените към парцела места. Съгласно § 8, ал. 5 от ЗУТ, строителство в урегулирани поземлени имоти по ал. 1 не се разрешава до реализиране на една от възможностите по ал. 2 - посочените алинеи предвиждат следното: "След изтичане на сроковете по § 6, ал. 2 и 4 отчуждителното действие на влезлите в сила, но неприложени дворищнорегулационни планове за изравняване на частите в образувани съсобствени дворищнорегулационни парцели и за заемане на придадени поземлени имоти или части от поземлени имоти се прекратява. Собствениците на поземлени имоти по ал. 1 могат да: 1. приложат влезлите в сила неприложени дворищнорегулационни планове с договор за прехвърляне на собственост в нотариална форма; 2. поискат изменение на дворищнорегулационните планове при условията и по реда на този закон; 3. поискат вътрешните регулационни линии на техните имоти да бъдат поставени в съответствие със съществуващите граници на поземлените имоти." С оглед на това и отчитайки предоставената информация, считам, че е вероятно сметките по регулация във вашия случай да са били уредени надлежно. Бихте могли да се обърнете към съответната община за конкретна информация и данни относно този въпрос. Считам, че комбинирана скица също ще даде полезна информация за текущото състояние на имота от гледна точка на регулацията.
M. D. | 20.03.2014, 20:48
Моля за Вашето разяснение по следния проблем. Има съмнение, че не са уредени сметки по регулация за площ от 20 кв.м между два съседни имота. Дворищната регулация е влязла в сила през 1999 г.
1/Къде мога да проверя и какви точно документи да търся,за да установя, дали са уредени сметките по регулация. Имам само скица от 2003 г., в която пише, че единият имот участва в другия с 20 кв.м; 2/ Ако се установи, че сметките по регулация не са уредени, какво следва сега,след като и двата имота са продадени по различно време и са законно застроени с жилищни сгради; 3/ Издаването на разрешения за строеж на три къщи (по различно време в периода 2003 - 2012 г.) и на масивни огради не означава ли прилагане на регулацията. Благодаря предварително.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Уреждане на сметки по регулация, неприложени планове, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Уреждане на сметки по регулация, неприложени планове, моля посетете Недвижими имоти.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор