Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Социални разходи по ЗКПО

Социални разходи и придобивки по избор на работниците

Въпрос (зададен от Д. на 27.11.2011 г.):

Ще бъде ли признат преференциалният режим на третиране по ЗКПО /освобождаване от данък/ за социални разходи, ако на служителите се предостави право на избор: Част от тях предпочитат да получават ваучери за храна, а другата част - доброволно здравно осигуряване, при условие, че сумите и по двата вида социални разходи, отпуснати от работодателя, са в размер на 60 лв. на месец на служител? Благодаря предварително!

Отговор:

По-долу публикувам извадка от Писмо от НАП с изх. № 24-31-35/31.05.2010 г.

"Според разпоредбата на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО "Социални разходи, предоставени в натура" са отчетените като разходи социални придобивки по чл. 294 от Кодекса на труда и предоставени по реда и начина, определени от чл. 293 от Кодекса на труда или от ръководството на предприятието. Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол. Не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодателя или възложителя и лицата по изречение второ са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на получените социални придобивки.

От цитираното определение следва да се разграничат две хипотези. Първата е свързана с това дали са налице социални разходи, а втората - ако са налице, дали са предоставени в натура. За да са налице социални разходи, трябва да са изпълнени изискванията на първите две изречения от определението, а за да се счита, че социалните разходи са предоставени в натура, те не трябва да попадат в обхвата на третото изречение от определението.

Видно от цитираното определение, едно от изискванията, за да са налице социални разходи е социалните придобивки да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол (наети лица). За да се счита за достъпна дадена социална придобивка, тя трябва да е на разположение на всички наети лица, т.е. да може да се ползва по право от всички тях. От друга страна разпоредбата на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО изисква социалните придобивки да бъдат предоставени по реда на чл. 293 от КТ или по ред и начин, определени от ръководството на предприятието.

Чл. 293 от КТ регламентира, че начинът на използването на средствата за социално-битовото и културното обслужване се определя с решение на общото събрание на работниците и служителите. Това изискване е въведено, защото именно наетите лица най-добре могат да определят своите потребности, а ролята на работодателя се свежда до това да осигури средства те да бъдат удовлетворени.

Следователно при условие, че на всички наети лица се предоставя възможност да ползват социална придобивка в един и същ размер под формата на средства за храна, а те от своя страна са избрали по какъв начин да се възползват от нея - чрез ваучери за храна или чрез пари, е налице социален разход по смисъла на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО, а данъчното облагане на този разход е обусловено от това каква част от него е предоставена в натура и каква в пари."

Считам, че законът не съдържа ограничение относно възможността на работниците свободно да избират вида социални разходи, предоставени в натура, от които искат да се ползват.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 19.01.2013, 22:27
Съгласно изр. второ на на § 1, т. 34 от ДР на ЗКПО: "Социалните придобивки трябва да са достъпни за всички работници и служители и за лицата, наети по договор за управление и контрол." Въпрос на тълкуване е, но в някои отговори на НАП е възприето разбиране за необходимост от еднакъв размер. Считам, че би било най-добре да се обърнете към счетоводител с богат опит, които би могъл да Ви даде повече информация относно практиката на данъчните по този въпрос.
Йорданов | 17.01.2013, 12:30
Задължително ли е сумата ,раздадена във вид на ваучер за храна,да е еднаква за всички служители? Никъде не видях такова тълкование в законите...или греша?
адвокат Сотиров | 03.12.2011, 3:54
Съгласно разпоредбата на чл. 22 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), данъчният финансов резултат се определя като счетоводният финансов резултат се преобразува с непризнати за данъчни цели разходи имащи характер на данъчни постоянни разлики, данъчни временни разлики и други суми предвидени в закона. Разходите отчетени от дружеството във връзка с проведено обучение за повишаване квалификацията на работниците и служителите нямат характер на данъчни постоянни разлики (непризнати за данъчни цели разходи): когато обучението е свързано с дейността на данъчно задълженото лице; и са документално обосновани по реда на чл. 10 от ЗКПО.
G. | 27.11.2011, 16:24
Разходите за обучение на персонала, в.т.ч. в България, както и за семинар в чужбина, признават ли се за разход на фирмата? Как е необходимо да се документират?

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Социални разходи и придобивки по избор на работниците, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Социални разходи и придобивки по избор на работниците, моля посетете Данъчно право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор