Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Процедури » Смяна на управител на ООД

Освобождаване и смяна (промяна) на управител на ООД / ЕООД

Както избирането, така и освобождаването на управителя на дружество с ограничена отговорност (еднолично дружество с ограничена отговорност) се извършва от съдружниците (едноличния собственик на капитала).

Освобождаването на управителя е едно от субективните прекратителни основания, като условията и редът за това са "пределно опростени и либерализирани" (Проф. д-р Огнян Герджиков, "Коментар на Търговския закон", Книга втора, СОФИ-Р, 2000). Търговският закон не съдържа изрична уредба на освобождаването на управителя на ООД / ЕООД - по аналогия на уредбата на АД, управителят може да бъде освободен (сменен) с решение на Общото събрание на съдружниците (решение на едноличния собственик на капитала на ЕООД), взето с обикновено мнозинство.

Прекратяването на правоотношението между управителя и дружеството (ООД / ЕООД) поради освобождаване следва да бъде отразено в Търговския регистър, а също и в дружествения договор (учредителния акт) ако управителят е определен/посочен в този документи. За вписване на освобождаването в Търговския регистър е достатъчно да се представи решението на ОС (едноличния собственик), както и документ за платена държавна такса и декларация на заявителя по ЗТР. Обикновено освобождаването на управител на ООД (ЕООД) е свързано с назначаването на друг (нов) управител на негово място - тогава говорим за смяна (промяна) на управителя. В последния случай е необходимо да се представят и допълнителни документи за новия управител - нотариално заверено съгласие за управление и образец от подпис (спесимен), декларации по ТЗ, договор за управление и др.

Държавната такса за вписване в Търговския регистър на променените обстоятелства (заличаване, смяна, избор/назначаване на нов управител) е 30 лв. Промяната в обстоятелствата се заявява със Заявление по образец А4 - при подаване на Заявление А4 по електронен път (с квалифициран електронен подпис) дължимата държавна такса е 15 лв.

Търговският закон дава възможност на управителя и сам да заяви своето заличаване от ТР като такъв - съгласно чл. 141, ал. 5 от ТЗ: "Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице."

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 06.08.2018, 12:17
Съгласно чл. 15, ал. 6 от Закона за търговския регистър и регистъра на юридическите лица с нестопанска цел, при промяна в органите или в представителството заявяването се извършва от новоизбрания орган или представител. Логично би било да се приеме, че жалбата срещу отказа следва да се подпише от новоизбрания орган или представител.
С.Ч. | 04.08.2018, 16:12
Здравейте. Имам следния въпрос : След решение на общото събрание за назначаване на нов управител (и съответно освобождаване на стария) и последвал отказ това решение да бъде вписано в ТР, кой има право да оспорва отказа от името на дружеството ?
адвокат Сотиров | 17.04.2018, 16:36
Прекратяването на правоотношението на управителя с ООД става въз основа на две групи основания - обективни и субективни. Смъртта е обективно прекратително основание и като такова действа по силата на самия факт, т.е. без да е необходим някакъв акт на съдружниците. Независимо от това, с оглед на необходимостта от заявяване на заличаването от Търговския регистър, а и с оглед на вероятната липса в конкретния случай на втори управител, решение на общото събрание на съдружниците би било необходимо - за да се избере нов управител на мястото на починалия, който нов управител да подаде необходимото заявление (по образец А4). Решението на ОС може да се вземе и неприсъствено. Усложнение би могло да възникне във връзка с евентуална необходимост от нотариално удостоверяване на подписите и съдържанието съгласно изискването на чл. 137, ал. 4 от ТЗ - ако съдружникът няма възможност да направи такава заверка, би могло да се предприеме предварителна процедура по изменение на дружествения договор. Ако починалият управител е бил посочен поименно в дружествения договор, тогава последният следва да бъде актуализиран.
Пламен Венев | 17.04.2018, 14:35
Добър ден,имам питане относно смяна на управител на ООД поради настъпила смърт на управителя,а един от съдружниците е испанец,живущ в Испания.Каква е процедурата за смяна,благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 28.01.2015, 17:30
(Отговор на въпроса на М. Б. от 26.11.2014 г.) Считам, че няма възможност да заличите освободения управител от Търговския регистър, без да сте избрали нов управител на негово място - такова заявяване е оправомощен да извърши новия управител, какъвто следва да изберете. "Мястото на управител може ли да остане празно", но в други хипотези - например в случаите на уведомление и заличаване по реда на чл. 141, ал. 5 от Търговския закон (но дори и тогава следва да се избере нов управител, за да не е налице хипотезата на чл. 155, т. 3 от ТЗ - прекратяване на дружеството по иск на прокурора, когато в продължение на три месеца дружеството няма вписан управител). Съгласно чл. 147, ал. 1 от ТЗ: "Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител. Ако собственикът е юридическо лице, неговият ръководител или определено от него лице управлява дружеството."
адвокат Сотиров | 28.01.2015, 17:12
(Отговор на въпроса на Росица Вятрова от 24.11.2014 г.) Бихте могли сама да заявите своето заличаване от ТР, като за тази цел е необходимо да изпратите писмено уведомление на основание чл. 141, ал. 5 от ТЗ. Решение на едноличния собственик не е необходимо. Уведомлението следва да се отправи до дружеството, като при необходимост това може да стане и под формата на нотариална покана по реда на чл. 47 от ГПК. Следва да изчакате изтичането на един месец от получаване на уведомлението - след което ще имате възможност да заявите заличаването си от ТР.
адвокат Сотиров | 28.01.2015, 17:03
(Отговор на въпроса на olga nedeva от 23.09.2014 г.) Въпросът ви съдържа противоречива информация - говорите за продажба на дялове и смяна на управител, които са две различни явления. Отговорът на конкретно поставените въпроси е: протокол с решения на собственика на фирмата, съгласие за управление и образец от подписа на новия управител (с нотариална заверка), декларации по чл. 141 и чл. 142 от ТЗ на новия управител; актуализиран дружествен договор (евентуално), договор за управление, декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР, документ за внесена държавна такса, пълномощно и декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТР (евентуално).
адвокат Сотиров | 28.01.2015, 16:31
(Отговор на въпроса на МАРИЯ ПОПОВА от 17.09.2014 г.) За освобождаването на управителя е необходимо решение на Общото събрание - прекратяването на договора за управление е нещо различно и двете не се припокриват по смисъл и съдържание. Редът за свикване на Общо събрание е уреден в дружествения договор на ООД. Съдружникът-управител следва да бъде поканен, но мнението ми е, че не следва "да се взима предвид неговия дял за взимане на решението" (което е срещу него).
М. Б. | 26.11.2014, 11:00
Освобождаване на управител на ЕООД със собственик ЮЛ без да е избран нов управител.След вписването на освобождаването в АВ мястото на управител може ли да остане празно и до избирането на нов такъв, ЕООД-то от ръководителят на собственика ли се управлява без той да е вписан като управител в АВ?
Росица Вятрова | 24.11.2014, 13:48
Здравейте, Водя се управител на фирма,чийто едноличен собственик е фирма в САЩ.Фирмата никога не е развивала дейност, а скоро разбрах че едноличния собственик вече не съществува. Моля за помощ, как мога в случая да бъда заличена от търговския регистър. Предварително благодаря!
olga nedeva | 23.09.2014, 12:01
Здравейте,казвам се Олга Недева и им ам следния въпрос:На общо събрание на дружеството се взе решение да ми продаде управителя своите дялове ,като заема мястото му като управител и променим адреса на фирмата.Дружеството е ООД със смесено участие-българо-италианско,като адреса на фирмата е в България.Интересува ме какви документи трябва да подготвя за Агенцията по вписвания относно следните промени-смяна на управител и промяна на адрес на фирмата.Благодаря
МАРИЯ ПОПОВА | 17.09.2014, 11:03
Здравейте, оод с 3-ма съдружници с равни на брой дялове всеки, които са и управители, при начин на управление само заедно. Вземането на решения е с мнозинство 3/4. Единият съдружник и управител извършва дейности, който ощетяват дружеството и не желае да участва в каквата и да било дейност на дружеството. Въпросът ми е как да се свика общо събрание за освобождаване на управител и как да се освободи този управител, да се взима предвид неговия дял за взимане на решението? Само да уточня, че единият от съдружниците е упълномощен да сключи с него ДУК и в договора е вписано, че по всяко време едностранно може да го прекрати. В този случай може ли без решение на Общо събрание да се прекрати ДУК?
адвокат Сотиров | 26.04.2014, 20:46
Съгласно чл. 328, ал. 2 от Кодекса на труда, служителите от ръководството на предприятието могат да бъдат уволнени с предизвестие в сроковете по чл. 326, ал. 2 и поради сключването на договор за управление на предприятието. Уволнението може да бъде извършено след започване на изпълнението по договора за управление, но не по-късно от 9 месеца. В чл. 221 и 222 от КТ не е предвидено обезщетение при прекратяване на трудовия договор на това основание (може да се дължат други обезщетения, като например: за неспазено предизвестие, неизползуван платен годишен отпуск и др.).
Д.Л. | 04.03.2014, 19:28
Здравейте, моля за консултация по следния казус: ръководител на отдел съм във фирма, в която се смени управителят. По закон, новият управител има право да смени ръководството. В този случай, дължи ли някакво обезщетение за уволнението или само предизвестие?
адвокат Сотиров | 05.01.2014, 14:29
Считам, че в общия случай едноличният собственик няма такова право, но задължително следва да се държи сметка за конкретните клаузи на сключения между страните договор за управление, както и за всички други факти и обстоятелства по конкретния случай. Съответно, при наличие на необходимите предпоставки управителят би могъл да търси правата си и по съдебен ред (приемам, че въпросът ви се отнася до правото на възнаграждение на управителя, а не до правото на едноличния собственик да освободи назначения от него управител).
Р.Ламбева | 12.12.2013, 8:06
Здравейте г-н адвокат!Моля за консултация последния казус.Собственик на фирма е лице живеещо в чужбина.Назначил е управител с договор за управление.От юни 2013 управителят е освободен.По решение на собственика не му е изплатено едно възнаграждение .Има ли право това собственика на фирмата?
адвокат Сотиров | 18.10.2013, 12:28
Бихте могли сам да заявите своето заличаване от ТР, като за тази цел е необходимо да изпратите писмено уведомление на собственика на ЕООД на основание чл. 141, ал. 5 от ТЗ. Решение на едноличния собственик (протокол от ОС, както го наричате Вие) не е необходимо, но тъй като сте представител и на юридическото лице-собственик на българското ЕООД, то е препоръчително уведомлението да бъде получено и от собственика на чуждестранното ЮЛ. Има и опция, включваща връчване на нотариална покана по реда на чл. 47 от ГПК, но на този етап не бих могъл да преценя долкото това е работещ за Вас вариант. Относно заличаването Ви като управител в чуждестранното ЮЛ не бих могъл да Ви бъда полезен с конкретна информация, защото ще следва да се държи сметка за местното законодателство. В общия случай освобождаването и заличаването на управителите се извършва по решение на собственика на фирмите (следва да се държи сметка и за договорените в ДУК условия) - изложеното в предходните изречения е опция в случай, че нямате съдействие от страна на собственика.
E.В. | 18.10.2013, 8:33
Здравейте, Моля за консултация по следния казус. Управител съм на ЕООД по ДУК, а собственик на капитала на ЕООД-то е чуждестранно юридическо лице, чиито управител също съм аз. (но не собственик). Това променя ли по някакъв начин процедурата по заличаване на управителя? Идеята е да бъда заличен и от двете дружества, поради факта, че и двете дружества всъщност не извършват дейност. Пак ли е необходим протокол от ОС и какъв е редът? Предварително благодаря!
адвокат Сотиров | 09.10.2013, 13:36
Съгласно чл. 141, ал. 4 от Търговския закон: "Овластяването на управителя може да бъде оттеглено по всяко време и името му да бъде заличено от търговския регистър." Отношенията между дружеството и управителя се уреждат с договор за възлагане на управлението - следва да се държи сметка за договорените условия във всеки конкретен случай.
Михаел Дешков | 09.10.2013, 13:21
Здравейте господин адвокат,Искам да ви попитам следното нещо.При решение на собственика на ЕООД за освобождаваене на управителя по закония ред описан в Търговския закон,има ли опасност управителя да предяви някакви претенции относо собственика или фирмата.Въпроса ми е има ли подводни камъни в освобождаването?Възможно е въпросът ми да бъде дублиран, понеже не го видях във въпросите
адвокат Сотиров | 03.09.2013, 17:19
Понастоящем около 5 работни дни.
Marina | 03.09.2013, 17:08
Здравейте, Какъв е срокът, в който името на бившия управител бива заличено от търговския регистър след подаване на необходимите документи? Благодаря!
адвокат Сотиров | 07.03.2013, 12:21
Съгласно чл. 141, ал. 5 от Търговския закон: "Управителят може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до един месец след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, управителят може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице."
Д. Д. | 07.03.2013, 12:12
Здравейте! От няколко години се водя управител на ООД. Не съм назначена на трудов договор, а съм управител по съдебно решение при сформирането на дружеството. Искам да бъда освободена, но другите съдружници дори не идват на обявеното общо събрание. Как мога да да се освободя от тази длъжност независимо от тяхното желание да гласуват на общо събрание това.
адвокат Сотиров | 26.02.2013, 1:32
В Търговския закон не е предвидено изискване за такова официално уведомяване - доколкото го разбирате като допълнително на вписването уведомяване. Разбира се, няма пречка и да го направите, като уведомлението не е необходимо да съдържа някакво специално съдържание или реквизити.
Л.Я. | 26.02.2013, 0:24
Здравейте!Моля за консултация при следния казус: При смяна на управител на ЕООД,необходимо ли е клиентите на същата фирма да се уведомяват официално? И ако да,какво трябва съдържа и представлява необходимия документ.
адвокат Сотиров | 14.02.2013, 20:29
Изискването на чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за държавния служител обхваща: "едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация".
pepa petrova | 14.02.2013, 20:24
притежавам дялове в ООД, имам желание да се явя на конкурс за държавен служител, какво мога да направя за да запазя бизнеса си и да отговарям на условията по чл. 7,ал.2 от ЗДСл ? Предварително Ви благодаря!
адвокат Сотиров | 14.01.2013, 12:13
Съгласно чл. 140, ал. 4 от Търговския закон: "Увеличаване и намаляване на капитала, приемане и изключване на съдружник, преобразуване на дружеството, избор и освобождаване на управител, както и назначаване на ликвидатор имат действие от вписването им в търговския регистър." Ако въпросът Ви се отнася до спирането на дейността, то мнението ми е, че това като обстоятелство не подлежи на вписване в ТР.
Diana Valcheva | 14.01.2013, 11:56
Здравейте, Управител на ЕООД различен от собственика на друвеството му се прекратява договора за управление и контрол. Временно фирмата спира дейност.Трябва ли това обстоятелство да се декларира в ТР?
адвокат Сотиров | 04.12.2012, 22:19
За да се отговори коректно, е необходимо да се прегледа отказа и конкретните му основания - по този начин ще се прецени доколко заверените преписи са представени надлежно, както и дали са заличени лични данни, които не се изискват по закон. А е напълно възможно и разпоредбата на чл. 13, ал. 6 от Закона за търговския регистър да е тълкувана стеснително и поради това да е постановен отказ. Ако желаете, бихте могли да ми изпратите по имейл в лично съобщение ЕИК на фирмата, по партидата на която е постановен въпросния отказ.
Елиана Койчева | 04.12.2012, 12:04
Здравейте, моля за консултация по следния казус:Получих отказ вписване на смяна на управител от Търговския регистър,поради това, че представих заверено копие на декларацията за съгласие и образец на подпис със заличени лични данни на новоизбрания управител. Мога ли да обжалвам отказа?
адвокат Сотиров | 26.10.2012, 10:27
Не е задължително да е нотариално заверена, но бихте могли да я изпратите като нотариална покана. След изтичането на един месец от получаването на уведомлението, бихте могли сам да заявите заличаването (освобождаването) си от Търговския регистър.
И.С. | 26.10.2012, 9:02
Здравейте! Аз съм управител в ООД. Искам сам да заявя заличаването си в ТР. Молбата ми към собствениците нотариално заверена ли трябва да бъде? Какво следва да направя, т.к. от доста време се опитвам да се махна от дружеството, но не успявам. Благодаря за отделеното време!
адвокат Сотиров | 10.10.2012, 14:05
Не, не е необходимо.
К. | 10.10.2012, 13:58
При преобразуване на ООД в ЕООД поради напускане на 1 съдружник и оттоглянето му като управител на дружеството, необходимо ли е да се сключва нов договор за Управление с едноличния собственик на капитала на ЕООД-то, при условие, че той е имал такъв с ООД-то? Предварително благодааря!
адвокат Сотиров | 01.10.2012, 23:38
Общото събрание на съдружниците е необходимо да вземе решение за освобождаване на съответния управител. В общия случай дружественият договор на фирмата не подлежи на изменение във връзка с взето решение за освобождаване на управителя (съответно, не е необходимо и приемането на нов такъв). Изменение е необходимо ако съответният управител е вписан поименно в дружествения договор - същото не се извършва с анекс, а с решение на Общото събрание на съдружниците.
Л.М. | 01.10.2012, 23:28
Здравейте!Искам да Ви попитам как се процедира когато има 2-ма съдружници, които и управители, а искаме само единият да е управител, т.е. другият си остава съдружник. И относно промените в Дружествения договор - трябва да се сключи нов или е достатъчно да се подпише анекс към настоящия. Благодаря Ви предварително.
адвокат Сотиров | 25.09.2012, 19:20
Съгласно чл. 147 от Търговския закон: "Едноличният собственик на капитала управлява и представлява дружеството лично или чрез определен от него управител." и "Едноличният собственик решава въпросите от компетентността на общото събрание ..." И още: "Договорите между едноличния собственик и дружеството, когато то се представлява от него, се сключват в писмена форма."
Z. | 25.09.2012, 15:28
зАКОНОСЪОБРАЗНО ЛИ Е ДА СЕ СКЛЮЧВА ДОГОВОР ЗА УПРАВЛЕНИЕ, КОГАТО ЕДНОЛИЧНИЯТ СОБСТВЕНИК НА КАПИТАЛА Е И УПРАВИТЕЛ?
адвокат Сотиров | 12.09.2012, 17:00
Бихте могли да се справите и сам, доколкото считате разбира се, че разполагате с необходимите познания и опит - нещо, което само Вие можете да прецените. Извън това, доколкото разбирам не сте подали писмено уведомление до дружеството на основание чл. 141, ал. 5 от Търговския закон за освобождаването и заличаването Ви от ТР като управител - ако съдружниците нямат възможност и/или желание да Ви освободят, то такова уведомление е необходимо. Хонорарите ми са в минималните размери установени с Наредба № 1 от 9.07.2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
К.С. | 12.09.2012, 16:39
Здравейте! Аз съм управител на фирма с чуждестранни собственици и тъйкато фирмата е "замразена" те. няма дейност, искам да бъда освободен от длъжност управител. Взех заявление А4 за вписване на обстоятелства относно ООД. Прочетох текста под заглавието на форума и видях какво е нужно още. Дали мога да се справя сам, или е желателна консултация с юрист? Ако е второто, колко ще ми струва? Благодаря предварително за отговора.
адвокат Сотиров | 08.08.2012, 17:53
Вече отговорих какво считам, че би било най-добре да се направи в случая. Извън това и доколкото разбирам въпроса Ви, то сигурно е, че новият едноличен собственик не е управител - за другото е необходимо да се прегледат наличните документи.
п | 08.08.2012, 2:37
този текст е в като отговор на подаденото заявление за промяна на собствеността и управителя на фирмата /еоод/. Какво следва сега и в момента кой е управител аз или новия собственик. Съгласно чл.119, ал.4 от ТЗ "При изменение или допълнение на дружествения договор в търговския регистър се представя за обявяване препис от него, който съдържа всички изменения и допълнения, заверен от органа, представляващ дружеството". Съгласно чл.20, ал.3, т.2 и 3 от Наредба №1 от 14 февруари 2007 г. за водене, съхраняване и достъп до търговския регистър към заявлението за вписване промяна в обстоятелствата следва да се представи препис от дружествения договор, съдържащ промяната, както и препис от дружествения договор, в който личните данни, освен тези, които се изискват по закон са заличени. Към настоящото заявление се представя препис от учредителен акт, съдържащ промяната със заличени данни, но същият не е подписан.
адвокат Сотиров | 08.08.2012, 0:59
Пуснете си документите още веднъж (с корекция на пропуска, разбира се).
п | 07.08.2012, 22:36
бях управител на фирма,подписах миналия месец документи пред нотариус за прехвърляне на фирмата на друг.От агенцията по вписвания отказват да впишат промените поради липса на подпис на учредителния акт, съдържащ промяната със заличени данни.какво следва от този отказ при положение, че аз вече съм подписал пред нотариус миналия месец.
адвокат Сотиров | 06.08.2012, 20:54
Отговорът на първия въпрос е "Да". Вторият въпрос е изключително спорен и не може да му се отговори категорично и изчерпателно в рубриката "Безплатна онлайн консултация".
М.Борисова | 06.08.2012, 20:36
Възможно ли е ЕООД да има двама управители? Възможно ли е едноличния собственика на капитала на ЕООД да бъде назначен на трудов договор като работник?
адвокат Сотиров | 28.07.2012, 16:02
Да, може да продължи да е съдружник и да не се осигурява - разбира се, доколкото лицето действително не извършва никаква трудова дейност в дружеството с ограничена отговорност.
Васил | 28.07.2012, 15:29
При смяна на управителя в ООД,който обаче остава съдружник,но спира да извършва дейност в ООД-то може ли той да не се осигурява и същевременно да запази своя дял в дружеството?
адвокат Сотиров | 06.07.2012, 20:12
Договорът за управление с новия управител се подписва за дружеството от едноличния собственик на капитала (или съответно овластен от Общото събрание съдружник).
А. Т. | 06.07.2012, 15:26
Здравейте! В данните на дружеството в Договора за управление и контрол с новия управител кое лице се вписва като представляващ - новият управител ли? Съответно кой ще подпише договора от страна на дружеството?
адвокат Сотиров | 20.06.2012, 20:52
Новия управител.
К.Иванова | 20.06.2012, 16:11
Собственикът на капитала на ЕООД е и управител на дружеството.При смяна на Управителя в ЕООД-то от кого следва да се подаде Заявление А4(в едно с прилежащите документи)в ТР - от новия управител или от собственика? Предварително Ви благодаря!
адвокат Сотиров | 16.06.2012, 1:05
Чл. 7, ал. 2 от Закона за държавния служител въвежда като ограничение за назначаване като държавен служител участието на лицето като управител на търговско дружество, но не и участието на същото като съдружник в ООД (по аргумент и от вкл. на участието като неограничено отговорен съдружник в търговско дружество в списъка с ограничения). Ако прокуристът извършва трудова дейност (а това обикновено е така), то същият подлежи на осигуряване независимо от вида на сключения с него договор.
Р.Спасова | 14.06.2012, 1:19
Съдружник и управител съм в ООД. Достатъчно ли е да не съм оттук нататък управител, за да заема държавна длъжност, или трябва да спра да бъда и съдружник? Дружеството няма дейност през последната една година. Ако назначим прокурист, трябва ли да го осигуряваме?
адвокат Сотиров | 07.05.2012, 10:07
Считам, че не неразпечатаните пликове, а самите уведомления следва да се приложат (заедно с обратните разписки за неполучените документи, разбира се).
М. С. | 07.05.2012, 9:12
В блога Ви запитах по конкретиката на подаване на документи за напускане управител на ООД, но може би не бях достатъчно подробна в обясненията си и затова си позволявам още веднаж да задам въпросът.
Изпратени са писма с обратна разписка до ОС на ООД-то и поотделно до съдружниците за свикване на същото и вземане решение за напускане на единия управител. ДО 1 месец такова не е свикано и две от писмата /до ОС и единия съдружник/ се връщат в неразпечатани пликове т.е. неполучени.При представяне в ТР, само обратните разписки на тези две писма ли се предават или целите неразпечатани пликове? Благодаря предварително за вниманието!
адвокат Сотиров | 03.05.2012, 12:10
Принципно, да! Не забравяйте обаче за декларациите по Закона за търговския регистър (ЗТР). Следва да е изтекъл и предвиденият в чл. 141, ал. 5 от Търговския закон (ТЗ) срок.
М.С. | 03.05.2012, 9:18
Документите, които се подават в ТР от самия управител поискал освобождаването са: А4,уведом. писмо,обратните разписки на изпратените уведомления до съдружниците поотделно и до ОС на ООД, документ за платена такса 30 лв.?
адвокат Сотиров | 19.04.2012, 14:32
Може, но и в този случай е необходимо решение на ОС или едноличния собственик. Не трябва да се обявява в Търговския регистър, но това не отменя необходимостта от вписване на освобождаването на съответния управител и представяне на решението на ОС/ЕС.
М. Д. | 17.04.2012, 0:44
Здравейте! Моля за кондултация по следния казус.
При публикуван ДУК в ТР може ли с анекс да се прекрати ДУК и трябва ли анекса да се оповедти в ТР.
Предварително благодаря за отделеното време.
адвокат Сотиров | 06.04.2012, 10:54
С едно заявление.
Б. | 05.04.2012, 19:05
При промяна в управлението на ООД с едно заявление А4 ли се обявява заличаването на стария и вписването на новия управител или трябва да се подадат две отделни заявления? Благодаря предварително.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Освобождаване и смяна (промяна) на управител на ООД / ЕООД, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Освобождаване и смяна (промяна) на управител на ООД / ЕООД, моля посетете Вписвания в Търговския регистър.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор