Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Дела и проекти » Сайт за групово пазаруване

Сайт за групово / колективно пазаруване

Сайтовете за групово / колективно пазаруване придобиха изключителна популярност в България - понастоящем в България оперират над 100 такива сайта. Успехът си тези сайтове дължат на своята концепция и бизнес модел, действащи в полза на всички страни - търговци, потребители, собственици на сайтове. Търговците публикуват на сайтовете за групово / колективно пазаруване оферта при преференциални условия на вниманието на техните потребители, на които се дава възможност при определени условия (като например минимален брой поръчки) да придобият промотираните стоки / услуги посредством покупката на специални документи в електронна форма (ваучери), при което сайтовете получават от търговците възнаграждение за предоставените услуги.

Обстоятелства и поръчка

Изготвяне на общи условия за ползване на сайт за колективно пазаруване и договор с търговците, желаещи да промотират стоките и услугите си на него.

Бележки и практически въпроси

Изготвянето на документите е сложен процес, при който следва да се вземат предвид множество фактори от правно естество. По-долу са изброени някои от по-интересните и специфични правни въпроси, които следва да се съобразят:

  • Отношенията между потребителите и оператора по повод предоставяните посредством използването на сайта услуги се уреждат от общите условия за ползване на сайта. Отношенията между оператора и търговците се уреждат в отделен документ (договор), тъй като специалните услуги за търговците не са достъпни за последните посредством директното използване на сайта. Търговците е задължително да се запознаят с общите условия за ползване на сайта и да изявят воля за тяхното приемане, с което ще се и съгласят да се обвържат спрямо потребителите на сайта с всички условия по сключените между тях договори.
  • Следва да се изясни характерът на договора между търговците и оператора на сайта за колективно пазаруване - това следва да се извърши с оглед на характерната престация. Най-съществен е въпросът доколко услугите предоставяни от оператора (за публикуване на офертата, издаването на ваучери, приемане и документиране на плащанията на потребителите) са с посреднически характер - това е от особено значение в случаите на промотиране на туристически услуги.
  • Ваучерите не са ценни книги по смисъла на българското законодателство. Продават се стоките / услугите или ваучерите? Считам, че ваучерите следва да са предмет на покупко-продажба, за което няма изрична забрана в законодателството. Ваучерите удостоверяват правото по сключен договор за покупка на ваучер на потребителите да придобият посочените в него стоки / услуги (а не да ги получат). Ваучерите са промоционален документ с номинална стойност, като при "придобиването" на стоките / услугите се сключва допълнителен договор, вкл. в писмена форма (особено когато законът изисква такава). Съответно, не говорим за предплащане на стоките / услугите, а за закупуване на правото да се придобият последните на преференциална цена.
  • Ваучерите имат номинална стойност, която отразява регулярната цена на посочените в тях стоки / услуги. Ваучерите служат като разменно средство, но не са електронни пари по смисъла на приложимото законодателство. Оттук и необходимостта от предвиждането на условия за осребряването на номиналната стойност, връщането на ресто и др. под. Номиналната стойност на ваучерите е необходим техен елемент във връзка с уреждането на отношенията между търговците и потребителите по отношение на заплащането на съответните стоки / услуги. Без номинална стойност не биха могли да се предлагат и т. нар. "стойностни" ваучери.
  • Други важни правни моменти са свързани с: осигуряването на надлежна защита на правата и интересите на страните; отказ от договорите и възстановяване на заплатени от потребителите суми; идентификация на потребителите; лични данни на потребителите; общи задължения за потребителите на сайта; защита на авторските права на сайта за колективно пазаруване и др.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 23.12.2014, 13:26
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 61 от 25.07.2014 г., се въведоха изискванията на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за правата на потребителите. Законът създава напълно нова правна уредба на договорите от разстояние, като се урежда предоставянето на задължителна преддоговорна информация - неразделна част от тях. Нов момент в уредбата на договорите от разстояние е, че когато те се сключват по електронен път чрез използване на интернет сайт, който предвижда задължение за плащане, търговецът е длъжен да предостави най-важната част от преддоговорната информация в непосредствена близост до бутона, чрез който потребителят прави своята поръчка. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 6 / 12.2014 г.
адвокат Сотиров | 05.01.2014, 14:20
По отношение на първия въпрос - според мен, отговорът би могъл да е положителен, но само доколкото не се говори за комисионна и др. под., а по-скоро за цена на ваучер за намаление, например. Следва обаче да се отбележи, че с влизанего в сила на новия Закон за туризма, изрично предвиждащ задължителна регистрация на собствениците на сайтове за групово пазаруване за извършването на туристическа агентска дейност (доколкото на сайтовете се предлагат за продажба туристически услуги), възможностите за успешна защита на такава позиция са силно ограничени. Относно втория въпрос считам, че не би следвало да удържате данъци от полагащите се на търговците суми, но не бих могъл да съм категоричен, тъй като въпросът Ви не е достатъчно ясен. Относно договора - в общия случай същият е неформален и писмената форма не е за действителност; ако страните желаят да уредят отношенията си в писмен договор, то същите би следвало да разполагат с оригинален екземпляр на подписания договор (договорът може да бъде подписан и по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис).
М.Динова | 24.11.2013, 23:00
Здарвейте адвокат Сотиров , имам сайт за колективно пазаруване и имам няколко въпроса и ще Ви бъда много благодарна, ако ми отговорите. Първият ми въпрос е за лиценза за тур агент. 1. Може ли да се избегне ваденето на такъв лиценз, ако през сайта не минават парите за предлаганите туристически услуги, а само комисионната за сайта? Т.е. ако екскурзията е намалена от 200 лв на 100 лв, ваучерът струва 10лв, а останалата част се доплаща в туристическата агенция. А другият ми въпрос е за договорите. 2. Нашият договор е за наем на виртуално пространство. Как стоят нещата, когато сключваме договори с физизчески лица. До колкото разбрах сключваме си договора с лицето и просто разликата е в това, че ние плащаме неговият данък печалба. Така ли е? Имам и още един въпрос. 3. При сключването на договори за сайтовте за колективно пазаруване,задължително ли е и двете страни да имат договори, които са с мокър печат. Т.е ако моята фирма е подписала и подпечатала договора, мога ли да го сканирам и изпратя за подпис от другата страна и те си го разпечатват и подписват и остава за тях? Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 25.08.2013, 23:03
Ако ще извършвате туристическа агентска дейност по смисъла на Закона за туризма, ще Ви е необходима регистрация и за това.
martin | 25.08.2013, 10:26
Здравейте ад. Сотиров, Мога ли да управлявам сайт за групово пазаруване и предлагам оферти единствено с лиценз за туроператор или задължително трябва да имам лиценз за турагент.
адвокат Сотиров | 10.08.2012, 12:10
На въпросите Ви не би могло да се отговори изчерпателно в рубриката "Безплатна онлайн консултация", особено на твърде общите такива като "Как стои въпроса за плащане на данъците в Република България?" Извън това, накратко отговарям, както следва:
1. Не, но е важно адресът по търговската регистрация да бъде "реален", т.е. да има лице на него, което да получава евентуална кореспонденция (вкл. при необходимост и съдебни призовки и др. под.).
2. Въпросът е спорен - зависи все пак по какъв начин ще организирате плащанията си. Бихте могли да се обърнете към счетоводител за повече информация.
3. Фирмите заплащат 10% корпоративен данък върху своята печалба. Регистрираните по ЗДДС фирми начисляват ДДС в размер на 20%.
4. Върху осигурителен доход, който не може да е по-малко от 420 лв. (приемам, че става дума за ЕООД, на което едноличен собственик и управител е едно и също физическо лице).
5. Да, възможно е.
Никола | 10.08.2012, 11:29
Здравейте! Имам няколко въпроса:
1.Необходимо ли е такъв сайт задължително да притежава физически офис?
2.Необходимо ли е такъв сайт да притежава касов апарат?
3.Как стои въпроса за плащане на данъците в Република България?
4.Собственика на сайта какви осигуровки е необходимо да плаща?
5.Възможно ли е от законова гледна точка - този сайт да бъде регистриран като фирма с консултанска дейност? Благодаря Ви предварително! Проучвам как стои въпроса при откриване на такъв сайт!
адвокат Сотиров | 23.03.2012, 1:53
Правноорганизационната форма на фирмата, която ще решите да регистрирате, в общия случай не се определя от предмета на дейност на същата, т.е. за конкретната цел бихте могли да регистрирате каквато фирма желаете - считам, че регистрацията на ЕООД би бил най-удачния за Вас вариант. От правна страна ще Ви е необходимо да имате изготвени общи условия за ползване на предоставяните посредством сайта услуги и договор с търговците/доставчиците. За счетоводната страна на въпроса не бих могъл да Ви дам конкретна информация - в организираните по този начин продажби има особености и спорни моменти, поради което би било най-добре да се обърнете за съдействие директно към счетоводител.
С. С. | 22.03.2012, 19:53
Здравейте. Интересувам се от изграждането на сайт за групово пазаруване. Каква фирма трябва да регистрирам и какви документи са ми необходими от правна и счетоводна страна, за да работи един такъв сайт? Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 02.03.2012, 12:31
Въпросът е много интересен. Туристическата агенция не предлага собствени туристически услуги, а посредничи при продажбата на такива на съответните туроператори - в случая се получава "двойно" посредничество, което не би следвало да освобождава сайтовете за групово пазаруване от изискването за регистрация като турагент. Извън това, обаче, личното ми мнение е, че на такава регистрация сайтовете за колективно пазаруване принципно не следва да подлежат - това разбира се не означава, че санкции не са възможни (дори напротив, защото въпросът е много спорен!), но това е риск, който само Вие бихте могли да прецените дали да поемете (санкциите подлежат на обжалване, при което ще следва да се изложат съответните аргументи).
Д. З. | 02.03.2012, 12:09
Здравейте,
искам да попитам сайтовете за колективно пазаруване, ако предлагат оферти на туристически агенти, трябва ли и те да са лицензиран туристически агент?
Предварително Ви Благодаря
адвокат Сотиров | 10.11.2011, 21:51
Аз също считам, че собствениците на сайтове за групово пазаруване не следва да се регистрират като туристически агенти, особено когато обект на продажба са самите ваучери, а не промотираните чрез тях стоки/услуги. Аргументите за това обаче са различни от изложените във въпроса. Проблемът е, че компетентните контролни органи биха могли да тълкуват "посредничеството" твърде разширително, което да оправдае и налагането на иначе сериозните имуществени санкции. Разбира се, това би подлежало на съдебен контрол, но положителен изход от такъв чисто теоретичен спор не би могъл да се гарантира.
К. Д. | 09.11.2011, 21:28
Групово пазаруване - "продажба" на туристически оферти! Имам сайт за групово пазаруване някой хора твърдят, че е необходимо да имам линценз други казват, че не е ! Аз мислия, че не е необходим защото цялата сделка се обслужва от туроператора, а не от нас ! За това, че потока на парите минава през нашата банкова сметка необходимо ли е да имам линценз ?

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка с информацията в Сайт за групово / колективно пазаруване, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Сайт за групово / колективно пазаруване, моля посетете Интернет право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор