Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Процедури » Лечебни заведения

Регистрация и разрешение на лечебни заведения

Лечебните заведения по Закона за лечебните заведения (ЗЛЗ) са: 1) за болнична помощ (болница за активно лечение, болница за долекуване и продължително лечение, болница за рехабилитация, болница за долекуване, продължително лечение и рехабилитация); 2) за извънболнична помощ (амбулатории за първична медицинска помощ /индивидуална практика за първична медицинска помощ, групова практика за първична медицинска помощ/, амбулатории за специализирана медицинска помощ /индивидуална практика за специализирана медицинска помощ, групова практика за специализирана медицинска помощ/, медицински център и медико-дентален център, диагностично-консултативен център, самостоятелни медико-диагностични и медико-технически лаборатории, дентални центрове); 3) други (център за спешна медицинска помощ, център за трансфузионна хематология, център за психично здраве, център за кожно-венерически заболявания, комплексен онкологичен център, дом за медико-социални грижи, хоспис, диализен център, тъканна банка).

Някои от лечебните заведения по закон могат да се откриват единствено от страна на държавата. Лечебните заведения, извън тези, които се създават от държавата, се създават по Търговския закон (ТЗ) или по Закона за кооперациите (ЗК), както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство.

За някои от лечебните заведения са предвидени ограничение относно лицата, които могат да ги учредяват - физически лица - лекари и лекари по дентална медицина, еднолични търговци или еднолични търговски дружества, регистрирани от лекари и лекари по дентална медицина, и др.

Търговската регистрация на фирмата следва да съдържа пълното обозначение на съответния вид лечебно заведение. Лечебните заведения не могат да извършват търговски сделки освен за нуждите на осъществяваните от тях медицински дейности и за обслужване на пациентите. Лечебните заведения осъществяват дейността си само след получаване на разрешение или извършване на регистрация при условията и по реда на ЗЛЗ.

Регистрират се лечебните заведения за извънболнична помощ и хосписите. Регистрацията се извършва в съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира лечебното заведение, въз основа на заявление, към което се прилагат: данни за Единния идентификационен код на дружеството или кооперацията от Търговския регистър; учредителният акт на дружеството, съответно на кооперацията, и правилникът за устройството, дейността и вътрешния ред на лечебното заведение; имената на лицата - съдружници или акционери в дружеството или членове на кооперацията, учредяващи групова практика; дипломата за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение; документът за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение; удостоверението за вписване в регистъра на районната колегия на Българския лекарски съюз или Българския зъболекарски съюз за лекарите и лекарите по дентална медицина, които ще ръководят, съответно ще работят в заведението; удостоверението за вписване в регистъра на районната колегия на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи - за акушерките, които ще работят в звената по чл. 17а от ЗЛЗ; свидетелство за съдимост - за лицата, членове на управителните и контролните органи на лечебното заведение; разрешението от компетентния държавен орган, когато в лечебното заведение ще се използва медицинско оборудване с източник на йонизиращо лъчение; документи за платена държавна такса.

В общия случай в 14-дневен срок от постъпване на заявлението за регистрация регионалната здравна инспекция извършва проверка относно спазване на здравните изисквания от лечебното заведение. В случаите, когато се установи, че в лечебното заведение не са спазени здравните изисквания, регионалната здравна инспекция дава предписания и определя срок за отстраняването им. В 14-дневен срок от извършване на проверката съгласно предходното изречение директорът на регионалната здравна инспекция издава удостоверение за регистрация на лечебното заведение.

На разрешение подлежи осъществяването на дейността на лечебните заведения за болнична помощ, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове, домовете за медико-социални грижи и диализните центрове. Разрешение за осъществяване на лечебна дейност на тези заведенията се издава от министъра на здравеопазването.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 07.02.2015, 16:05
(Отговор на въпроса на Христов от 23.09.2014 г.) Самостоятелната медико-диагностична лаборатория е лечебно заведение, в което лекар с помощта на други специалисти извършва предписани от друг лекар или лекар по дентална медицина специализирани медицински изследвания. В нея работи поне един лекар с призната специалност по профила на лабораторията. Самостоятелната медико-диагностична лаборатория се управлява от лекар с призната специалност по профила на лабораторията. Съгласно чл. 18, ал. 5 от ЗЛЗ, профилът на лабораториите по ал. 1 и видовете дейности, които те извършват, се определят с наредба на министъра на здравеопазването.
адвокат Сотиров | 07.02.2015, 15:48
(Отговор на въпроса на Стефка Белева от 12.07.2014 г.) НАРЕДБА № 5 ОТ 22 АПРИЛ 1991 Г. ЗА УСЛОВИЯТА И РЕДА ЗА УПРАЖНЯВАНЕ НА ЧАСТНА МЕДИЦИНСКА ПРАКТИКА е отменена с § 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за лечебните заведения, с който се изменя Закона за народното здраве (и се отменя основанието за приемането на наредбата) - ДВ, бр. 62 от 9 юли 1999 г.
Христов | 23.09.2014, 11:09
Здравейте. Допуска ли се регистрация на СМДЛ (чл.18 ЗЛЗ) с ръководител лекар по дентална медицина със спец. Рентгенология, ако лабораторията и оборудването позволяват предимно стоматологични изследвания.
Стефка Белева | 12.07.2014, 16:07
Здравейте,през 1999 година регистирах частен лекарски кабинет,който след влизане на ЗЛЗ беше преименуван в Амбулатория на първичка мед.практика.На този етап мога ли да си върна първоначалното име - частен кабинет и ако е -да,по коя наредба може да стане това.?Актуална ли е наредбата за регистрация на частни кабинети ?Благодаря ви !
адвокат Сотиров | 05.05.2014, 16:07
Самостоятелната медико-техническа лаборатория е лечебно заведение, в което специалисти със съответното образование извършват предписани от лекар, съответно лекар по дентална медицина, специфични технически дейности и произвеждат специализирани медицински и помощни средства; самостоятелната медико-техническа лаборатория се управлява от лекар, съответно лекар по дентална медицина или специалист по профила на лабораторията. С оглед на това считам, че няма правна пречка собственик на капитала на СМТЛ да е друго юридическо лице.
Борислава Филипова | 11.03.2014, 14:26
Здравейте, Искам да попитам дали може собственик на зъботехническа лаборатория да бъде юридическо лице? Ако да, важи ли изискването съдружниците на юридическото лице да са зъботехници? Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 23.10.2013, 20:36
Доколкото разбирам, дружеството не е лечебно заведение. Ако това е така, то ограниченията на ЗЛЗ относно предмета на дейност, както и това на чл. 3, ал. 4 от ЗЛЗ, не следва да са приложими в случая. За по-изчерпателен отговор, е необходимо да се предостави по-конкретна информация относно фирмата и лиценза за дейността й.
R. | 23.10.2013, 10:11
ЗДРАВЕЙТЕ ! СЧЕТОВОДИТЕЛ СЪМ НА ФИРМА ,ЗАНИМАВАЩА СЕ С ТЪРГОВИЯ С МЕДИЦИНСКИ ПРОДУКТИ / ЛИЦЕНЗ / ,ПИТЕЙНО ЗАВЕДЕНИЕ , ПИТЕЙНО ЗАВЕДЕНИЕ ВТОРА ДЕЙНОСТ КЪМ ТАЗИ ФИРМА ,СЧЕТОВОДНО СЕ ВОДЯТ ОТДЕЛНО, НО ПРАВИЛНО ЛИ Е ДА СА В ТАЗИ ФИРМА
адвокат Сотиров | 05.10.2013, 15:37
Предметът на дейност може да се промени с ново решение на учредителите (взето във връзка с постановения отказ). Следва да се вземе и решение за приемане на нов дружествен договор, съдържащ обновения предмет на дейност. Съгласно чл. 36, ал. 4 от ЗЛЗ: "Търговската регистрация на фирмата задължително трябва да съдържа пълното обозначение на съответния вид лечебно заведение по чл. 8 и чл. 10, т. 4 и 5."
Теодора Порязова | 04.10.2013, 16:04
Здравейте ,ние сме двама зъболекари и откриваме ООД , В името на фирмата сме писали 'Амбулатория за групова практика за първична помощ по дентална медицина ' Като дейност на фирмата сме описали следното:’ ДИАГНОСТИКА, ЛЕЧЕНИЕ, НАБЛЮДЕНИЕ, ПРОФИЛАКТИКА, КОНСУЛТАЦИЯ, ЕКСПЕРТИЗА ЗА ВРЕМЕННА НЕТРУДОСПОСОБНОСТ, ПРЕДПИСВАНЕ НА ЛАБОРАТОРНИ И РЕНТГЕНОВИ ИЗСЛЕДВАНИЯ, НАСОЧВАНЕ НА ПАЦИЕНТИ ЗА КОНСУЛТАТИВНА И БОЛНИЧНА ПОМОЩ И ИЗДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИ, СВЪРЗАНИ С ДЕНТАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ, КАКТО И ДРУГИ ДЕЙНОСТИ И УСЛУГИ, НЕЗАБРАНЕНИ СЪС ЗАКОН /СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СЪОТВЕТНИТЕ РАЗРЕШИТЕЛНИ И ЛИЦЕНЗИИ/.’ В сайта на агенцията по вписвания ни изписва срещу фирмата 'указания за коригиране в даден срок ' .Указанията са: 'Съгласно чл. 36, ал. 2 от ЗЛЗ лечебните заведения включително груповата практика за първична медицинска помощ по чл. 8, ал. 1, т. 1, б. "б" от ЗЛЗ се регистрират по реда на чл. 40 от ЗЛЗ. В ал. 3 на чл. 36 от ЗЛЗ предвидено задължително за спазване изискване в предмета на дейност на здравните заведения, определени съгласно ал. 2 на същата разпоредба, да се вписва осъществяването само на извънболнична помощ. Предметът на дейност на заявеното за вписване дружество трябва да се съобрази със законовото ограничение. В конкретния случай, видно от подаденото заявление, в предмета на дейност на груповата практика за първична помощ по дентална медицина са включени и "други дейности и услуги, незабранени със закон /след получаване на съответните разрешителни и лицензии/", като не е спазено изискването на чл. 36, ал. 3 на ЗЛЗ.' Въпросът ми към Вас е как точно да се коригира дейността и дали трябва да се промени и името на фирмата , като добавим 'извънболнична помощ' към него.Ще сме Ви много благодарни за вашия отговор.
адвокат Сотиров | 09.09.2013, 13:58
В общия случай не виждам пречка за това. В случай, че попадате в хипотезата на чл. 63, ал. 3 от ЗЛЗ, то приложение ще следва да намери Наредба № 9 от 26 юни 2000 г. за условията и реда за провеждане на конкурси за възлагане на управлението на лечебни заведения по Закона за лечебните заведения - възнагражденията на управителите и изпълнителните директорите (овластени да представляват заведението) са уредени в чл. 16. Разбира се, не виждам пречка управителят/изпълнителният директор да има право да практикува в управляваното от него лечебно заведение специалността си за поддържане на квалификация - мнението ми е, че няма ограничение в тази насока (въпреки че в практиката често се предвижда такова).
И. Т. | 09.09.2013, 7:42
Може ли управител на болница мбал да извършва работа по клинични пътеки и да получава възнаграждение за това Колко часа може да работи ако въобще е възможно
адвокат Сотиров | 09.09.2013, 7:40
На този адрес бихте могли да се запознаете с примерно становище по въпроса: http://rzi-lovech.com/zalichavane%20na%20lz.doc. Така например, в т. 3 е казано: "С чл. 3, ал. 4 от ЗЛЗ е въведена забрана лечебните заведения да извършват търговски сделки освен за нуждите на осъществяваните от тях медицински дейности и за обслужване на пациентите. По определение от чл. 286, ал. 2 от Търговския закон всяка сделка, от изброените по чл. 1, ал. 1 от ТЗ, е търговска, независимо от качеството на лицата, които ги извършват. За да е налице дейност, която обективно е извън обхвата на разрешената в чл. 3, ал. 4 от ЗЛЗ трябва да бъдат реализирани конкретни фактически и правни действия, насочени към постигането на определен стопански резултат, който не е в пряка връзка с медицинската практика на лечебното заведение. За да се счете, че лечебното заведение е осъществило нарушение по чл. 45, ал. 1, т. 2 от ЗЛЗ трябва да бъдат установени реални търговски сделки, които не са необходими за осъществяване на медицинска дейност. Установяването на реални търговски сделки, които не са необходими за осъществяването на медицинска дейност, са основание за заличаване на лечебното заведение по смисъла на чл.45, ал.1, т.2 по вече описаната процедура." Принципно, мнението ми е, че "обслужването на пациентите" е широко понятие и би могло да включва осъществяването на допълнителни дейности, които не са свързани с лечение: продажба на хранителни стоки, поддържане на библиотека и др. под.
Димитър Колев | 16.08.2013, 16:41
Адвокат Сотиров, Моля насочете ме към нормативен акт, указания на МЗ или нещо подобно, относно критерий за идентифициране на търговски сделки по чл. 3, ал. 4 от ЗЛЗ! Например, ако общинска болница издържа диетичен ресторант, с оглед профилактика на здрави лица и осигуряване на диетично хранене на хронично болни лица (диабет, язва и т. н.), това ще бъде ли допустима търговска сделка по чл. 4 от ЗЛЗ? Благодаря!
адвокат Сотиров | 07.08.2013, 22:29
Не виждам пречка за това - съгласно чл. 13, ал. 3 от ЗЛЗ: "Лицата по ал. 1 и 2 могат да наемат и други лица съобразно нуждите и обема на лечебната дейност." (лицата по ал. 1 и 2 са индивидуална практика за първична медицинска помощ и индивидуална практика за специализирана медицинска помощ). Ако акцентът на въпроса Ви е по-скоро върху "на процент", то е необходимо да дадете повече разяснения, за да се отговори коректно.
Анелия Петрова | 28.06.2013, 10:36
Специалист на индив. практика съм/ЕООД/,мога ли да наема друг специалист със същата специалност на процент,без да регистрирам групова практика.Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 24.03.2013, 19:23
Съгласно чл. 16, ал. 3 от Закона за лечебните заведения: "Медицински център, дентален център или медико-дентален център се управлява от лекар, съответно лекар по дентална медицина, с призната специалност." Съгласно чл. 40, ал. 1, т. 4 и т. 5 от ЗЛЗ: "Регистрацията се извършва в съответната регионална здравна инспекция, на чиято територия се намира лечебното заведение, въз основа на заявление, към което се прилагат: ... дипломата за съответното висше образование на лицата, които ще управляват, съответно ще работят в лечебното заведение ... документът за призната специалност на лицата, които ще ръководят, съответно ще работят в лечебното заведение". С оглед на цитираните разпоредби и доколкото професионалната квалификация по специалността "Управление на здравни грижи" не е "Лекар", то не считам, че имате право да сте управител на медицински център.
Стоянова | 07.02.2013, 11:59
Здравейте адвокат Сотиров, благодаря за възможността да задам въпрос. Образованието ми е Бакалавър по здравни грижи и магистър по Управление на здравни грижи. Записах тази специалност при уверението на МУ, че с тази тапия мога да съм Управител на медицински център. Като чета закона обаче имам чувството, че нещата са различни. Мога ли да съм Управител на Медицински център и лекарите с различните специалности, които планирам да наема на какъв договор и по кой чл.се наемат. Предварително благодаря и успех в бизнеса.
адвокат Сотиров | 09.01.2013, 20:08
Доколкото рехабилитаторите са физиотерапевти, подобно на кинезитерапевтите, то бихте могли да прегледате отговорите по-долу на страницата, които се надявам да са Ви полезни.
Таня Тодорова | 07.01.2013, 21:07
Здравейте!С моят приятел сме рехабилитатори-ерготерапевти(с магистърски степени)и искаме да направим частен кабинет за рехабилитация,но за сега все още не можем да намерим по кой закон да го регистрираме.Ако може да ни помогнете...Благодарим Ви!
адвокат Сотиров | 05.06.2012, 19:46
Съгласно чл. 36, ал. 1 от Закона за лечебните заведения: "Лечебните заведения по чл. 10, т. 5 и лечебните заведения за извънболнична помощ, извън тези по чл. 8, ал. 1, т. 1, буква "а" и т. 2, буква "а", се учредяват като търговски дружества или кооперации, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, след което се регистрират по реда на чл. 40."; съгласно чл. 16, ал. 2 от ЗЛЗ: "Дентален център е лечебно заведение, в което не по-малко от трима лекари по дентална медицина с различни признати специалности осъществяват първична и специализирана извънболнична дентална помощ." С оглед на тези разпоредби считам, че няма пречка да се учреди дентален център като търговско дружество, чийто капитал е собственост на физическо лице, което не е лекар по дентална медицина.
В. | 05.06.2012, 16:11
Здравейте, бих искала да открия стоматологичен кабинет или дентален център. По образование съм зъботехник. Собственик съм на зъботехническа лаборатория - СМТЛ. Имам ли право като неспециалист да регистрирам такъв вид дейност? Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 30.05.2012, 22:29
Бихте могли да се обърнете за информация към Министерство на здравеопазването. За съдействие във връзка с регистрацията на лечебно заведение, бихте могли да се свържете с мен по някой от указаните на сайта начини.
Десислава Станчева | 30.05.2012, 22:05
Здравейте,Г-н Сотиров !
Аз съм магистър по психология. Имам желание да създам психологическа лаборатория,за издаване на удостоверения за психологическа годност. Прочетох в сайта на Автомобилна администрация, че едно от условията за това, е психологическата лаборатория да бъде регистрирана като лечебно заведение. Интересува ме към кого трябва да се обърна за това. Получавам многозначни отговори при досегашните си питания. Благодаря ви!
адвокат Сотиров | 28.05.2012, 16:47
Според мен, не е съвсем коректно доколкото балнеолечението е вид рехабилитация, която като дейност следва да се извършва единствено в лечебни заведения по смисъла на ЗЛЗ. Все пак, въпросът се нуждае от по-задълбочено проучване - ако се интересувате, моля свържете се с мен по някой от указаните на сайта начини.
Михаела Станева | 20.05.2012, 13:15
Здравейте,интересува ме регистрацията на т.н.Балнеоцентрове,които са изградени към хотели и наемат на тр.договор лекари-физиотерапевти.Коректно ли е това?
адвокат Сотиров | 06.04.2012, 9:41
Съгласно чл. 10 от Закона за лечебните заведения, центровете за психично здраве са лечебни задения по смисъла на закона. Съгласно чл. 37 от ЗЛС: "Лечебните заведения за болнична помощ, домовете за медико-социални грижи, центровете за психично здраве, центровете за кожно-венерически заболявания, комплексните онкологични центрове и диализните центрове се учредяват от държавата и общините, от юридически и физически лица като търговски дружества или кооперации, както и като дружества по законодателството на държава - членка на Европейския съюз, или на държава, страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство и осъществяват дейност след получаване на разрешение по реда на чл. 46." Съгласно чл. 26 от ЗЛС: "Център за психично здраве е лечебно заведение, в което лекари с помощта на друг персонал извършват ... Лечебната дейност в центъра за психично здраве се ръководи от лекар с призната специалност по психиатрия и с квалификация по здравен мениджмънт." Ограничения във връзка с учредяването на лечебни заведения се съдържат и в чл. 3 от ЗЛС. Следва да се имат предвид и разпоредбите относно планирането и разпределянето чрез Националната и областните здравни карти.
Мая Петрова | 01.04.2012, 22:16
Здравейте, аз съм едноличен търговец, не съм медицинско лице и искам да създам център за психично здраве, интересува ме дали е възможно? Предварително Ви благодаря!
адвокат Сотиров | 06.02.2012, 0:40
Считам, че има такава възможност. Аргумент за това черпя от § 1, т. 29 от Допълнителните разпоредби на Закона за данъците върху доходите на физическите лица, във връзка с § 1, т. 34 от Допълнителните разпоредби на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. Съгласно § 1, т. 29 от ЗДДФЛ медицинските специалисти са лица, упражняващи свободна професия, а съгласно § 1, т. 34 от ЗЛПХМ медицинските сестри се явяват медицински специалисти. Разбира се, следва да се държи сметка и за изискванията на Наредба № 1 от 8.02.2011 г. за професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките, асоциираните медицински специалисти и здравните асистенти могат да извършват по назначение или самостоятелно. Отделен остава въпросът за заплащането на тези манипулации - за това дали изобщо това би могло да става посредством здравната каса, най-добре би било да се обърнете директно към НЗОК за съдействие.
Иванка Корумилева | 03.02.2012, 14:25
Адвокат Сотиров Аз съм медицинска сестра.Мога ли да открия частна практика за извършване на манипулаций на лица които не постъпват в здравно заведение .Благодаря
адвокат Сотиров | 17.01.2012, 22:29
Кинезитерапевтите осъществяват дейност в лечебните заведения от националната система на здравеопазването под методичното ръководство на лекар - специалист по физикална и рехабилитационна медицина. Считам все пак, че Наредба № 4 от 6 април 2006 г. не препятства възможността на кинезитерапевтите да открият частна практика съгласно разпоредбите на Закона за здравето (ЗЗ).
миглена апостолова | 14.01.2012, 23:37
Пак съм аз, извинявайте не прочетох навреме отговара Ви към Г-жа Калинова относно специалността "кинезитерапевт". Означава ли, че професията кинезитерапевт по никакъв начин не може да упражнява самостоятелно/като свободна професия в индивидуален кабинет или чрез собствена фирма/и извън болнично заведение; от няколко дни чета по цял ден различни нормативни документи, четох и наредба 4 , тя наистина е за работа в лечебни заведения ; никъде не срещнах забрани за тази професия извън болнично заведение или това се подразбира;
адвокат Сотиров | 16.09.2011, 17:53
Наредба № 4 от 6 април 2006 г. за професионалната компетентност на лицата, завършили висше образование по специалността "кинезитерапия" определя професионалната компетентност на лицата, работещи в лечебните заведения в страната, завършили висше образование по специалността "кинезитерапия". Кинезитерапевтите осъществяват дейност в лечебните заведения под методичното ръководство на лекар - специалист по физикална и рехабилитационна медицина. Считам, че действащото в страната законодателство не дава възможност немедицински специалисти да оказват лечебна дейност, която да бъде финансирана от обществените здравноосигурителни фондове.
стефка калинова | 08.09.2011, 11:05
Здравей те, съпругът ми е Кинезитерапевт по образование може ли да си отвори кабинет за работа с пациенти но със здравната каса.Каква е цялостната процедура.Благодаря ви.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Регистрация и разрешение на лечебни заведения, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Регистрация и разрешение на лечебни заведения, моля посетете Разрешения и регистрации.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор