Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Добив на дървесина

Регистрация за извършване на дейности в горските територии

Въпрос (зададен от Г. на 24.10.2012 г.):

Добър ден г-н Сотиров искам да ви запитам дали е необходимо при съществуваща фирма ЕТ да се допълни дейноста по добиване преработване и търговия с дървен материал и дърва за огрев лиценз за тази дейност и как мога да си го набавя,къде трябва да се подаде молба за извъшване на този вид дейност на фирмата? Благодаря ви ,надявам се за компетентен отговор

Отговор:

Би било добре да се допълни предмета на дейност, най-малкото поради събражения от данъчноправно естество - възможно е например от НАП да изискват това като доказателство за характера на икономическата дейност на фирмата.

Съгласно чл. 230, ал. 1 от Закона за горите: "Дейностите в горските територии се организират и/или извършват от физически лица и от търговци, които са регистрирани в публични регистри в Изпълнителната агенция по горите и притежават удостоверение за регистрация, с изключение на случаите, в които законът не изисква регистрация." Удостоверението за регистрация се издава от изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите или от оправомощено от него длъжностно лице.

Дейностите по стопанисване на горски територии, добив на дървесина, инвентаризация на горските територии, изработване на планове и програми за управление и развитие на горски територии, както и издаването на съпровождащите ги документи се извършват от търговци, вписани в публичен регистър в Изпълнителната агенция по горите и притежаващи удостоверение за регистрация. В публичния регистър може да бъде вписан търговец, който: 1) има сключен трудов договор най-малко с едно лице, регистрирано за упражняване на лесовъдска практика за дейността, която търговецът ще извършва; 2) не е в процедура по ликвидация; 3) не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност; 4) не е лишен от правото да упражнява търговска дейност; 5) няма парични задължения към държавата, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове.

За извършване на регистрацията търговецът подава заявление по образец до Изпълнителната агенция по горите. Към заявлението за вписване в публичния регистър търговецът прилага: 1) декларация, че не е в процедура по ликвидация, не е обявен в несъстоятелност и не е в производство за обявяване в несъстоятелност; 2) декларация, че не е лишен от право да упражнява търговска дейност; 3) декларация, че няма парични задължения към държавата или към общините, установени с влязъл в сила акт на компетентен орган, или задължения към осигурителни фондове; 4) декларация, че няма извършено нарушение на нормативен или общ административен акт при упражняване на дейността, за която се регистрира в рамките на 12 месеца преди датата на подаване на заявлението за регистрация, установено с влязъл в сила акт на компетентен орган; 5) декларация за обстоятелствата по чл. 242, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗГ; 6) копие от вписан в Националната агенция за приходите трудов договор с лицето, регистрирано за упражняване на лесовъдска практика за дейността, която търговецът ще извършва; 7) нотариално заверена декларация от лицето по т. 6, че е съгласно удостоверението му за регистрация да бъде използвано от търговеца за вписване в регистъра; 8) документ за платена такса за разглеждане на заявлението.

Заявлението се разглежда от постоянна комисия, назначена със заповед на изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите. В едномесечен срок от датата на подаване на заявлението комисията изготвя мотивирано предложение до изпълнителния директор на Изпълнителната агенция по горите за вписване в регистъра или за отказ за регистрация. Изпълнителният директор на Изпълнителната агенция по горите се произнася по предложението на комисията в 7-дневен срок от изготвянето му. Вписването в регистъра се извършва в тридневен срок от произнасянето на органа и на заявителя се издава удостоверение за регистрация след заплащане на такса за издаването му.

Съгласно чл. 95, ал. 1 от Закона за горите: "Министерският съвет приема наредба за определяне на условията и реда за възлагане на дейностите в горските територии - държавна или общинска собственост."

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 02.05.2014, 23:38
Съгласно чл. 241 от Закона за горите, дейностите по стопанисване на горски територии, добив на дървесина, инвентаризация на горските територии, изработване на планове и програми за управление и развитие на горски територии, както и издаването на съпровождащите ги документи се извършват от търговци, вписани в публичен регистър в Изпълнителната агенция по горите и притежаващи удостоверение за регистрация. Съгласно чл. 66, ал. 2 от Наредбата за  условията и реда за възлагане изпълнението на дейности в горските територии - държавна и общинска собственост, и за ползването на дървесина и недървесни горски продукти, продажбата на дървесина, добита от горските територии - държавна и общинска собственост, се извършва чрез търгове с явно или тайно наддаване, по ценоразпис, чрез договаряне, чрез електронен търг, чрез стоковата борса. Съгласно ал. 3, при продажбата на добитата дървесина, както и в случаите, когато физически лица закупуват дървесина за лична употреба без право на продажба, не се изисква купувачите да бъдат вписани в публичните регистри по чл. 235 и 241 ЗГ (за другите начини на продажба на дървесина е възможно да е необходима регистрация).
Ю. М. | 22.01.2014, 15:31
Здравейте, Необходим ли е някакъв лиценз или вписване в регистър за извършване на търговия с дървен материал, също и за участие в тръжни процедури за изкупуване на добити вече количества дървесина? Предварително благодаря за отделеното време.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Регистрация за извършване на дейности в горските територии, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Регистрация за извършване на дейности в горските територии, моля посетете Разрешения и регистрации.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор