Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Процедури » Туроператор, турагент

Регистрация на туроператор и турагент

Туроператорска или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва само от регистрирани по Закона за туризма лица (търговци). Процедурата е подробно регламентирана в чл. 17 и сл. от Глава четвърта, Раздел I от ЗТ. Регистрацията се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти (РТТА), който е публичен.

 • Изисквания
  За извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност в регистъра се вписва лице, което отговаря на следните изисквания: е търговец по смисъла на Търговския закон или е юридическо лице, което има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност; има персонал с подходящо образование, езикова квалификация и стаж; лицето, осъществяващо функциите по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, има подходящо образование, езикова квалификация и стаж; е осигурило подходящо помещение за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност; е сключило предварителен договор за застраховка по чл. 42, ал. 1 от ЗТ; не е в производство по ликвидация или несъстоятелност; не е извършвало туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз / регистрация през последните 12 месеца; не е с отнет лиценз / заличена регистрация за извършване на съответната дейност през последните 12 месеца.
 • Заявление
  За вписване в регистъра лицата подават заявление по образец, в което се посочват: видът на туристическата дейност, за която се иска регистрация, име и адрес на лицето, съответно седалище, адрес на управление и единен идентификационен код, когато има такива, както и адрес на туристическия обект.
 • Документи (приложения)
  Към заявлението за регистрация се прилагат: копия от документи, удостоверяващи, че юридическото лице има право по силата на друг закон да извършва стопанска дейност; декларация, че лицето не е в производство по несъстоятелност или в ликвидация; справка за образованието, езиковата квалификация и стажа за персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност; копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност; справка за местоположението, пригодността и оборудването на помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност; копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещенията, с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението; копие от предварителния договор за застраховка по чл. 42, ал. 1 от ЗТ; декларация, че през последните 12 месеца преди подаване на заявлението заявителят не е извършвал туроператорска или туристическа агентска дейност без лиценз / регистрация и не е с отнет лиценз / заличена регистрация за туроператорска или туристическа агентска дейност; документ за платена такса за разглеждане на документите съгласно тарифата на МС.
 • Разглеждане на заявлението за регистрация
  Заявлението за регистрация на турагент / туроператор, заедно с приложените към него документи, се подават в Министерството на икономиката, енергетиката и туризма. Експертната комисия по регистрация на туроператори и туристически агенти разглежда заявленията в двумесечен срок от датата на постъпването им и се произнася по тях с мотивирано предложение до МИЕТ за извършване на регистрацията или за отказ за извършване на регистрацията. В случай на констатирана непълнота или нередовност на представените документи по ЕКРТТА дава на търговеца 30-дневен срок за отстраняването им. Министърът на икономиката, енергетиката и туризма въз основа на предложението на ЕКРТТА в срок до два месеца от постъпването на заявлението в министерството извършва регистрацията и издава удостоверение за регистрация или мотивирано отказва извършването на регистрация.
 • Други условия
  Отказът за регистрация подлежи на обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (АПК). Действието на регистрацията и удостоверението за регистрация е безсрочно. Правата по регистрацията не могат да се прехвърлят или преотстъпват. На регистрираните лица се издава удостоверение за регистрация, което се поставя на видно място в туристическия обект.

За разглеждането на документи и вписването в регистъра на туроператорите и туристическите агенти се събират такси по тарифа, одобрена от Министерския съвет. Понастоящем държавните такси за регистрация на турагент възлизат на 2500 лв., а на туроператор - на 5000 лв. Изискванията по регистрацията се конкретизират в наредба, приета от Министерския съвет (вж. Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност). Очаква се приемането на нов Закон за туризма, които да регламентира и случаите на продажба на туристически услуги по интернет.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 03.08.2018, 19:59
Свободно предоставяне на услуги от туроператор е налице, когато лице, което има правото да упражнява туроператорска дейност по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз, ще извършва тази дейност временно или еднократно без установяване на територията на Република България. В случаите на свободно предоставяне на услуги на територията на Република България от туроператор, той уведомява предварително министъра на туризма - чрез писмена декларация. Чл. 65, ал. 4 от Закона за туризма не изисква прилагането на документ за платена такса към писмената декларация. Ако дейността няма да се извършва при условията на свободно предоставяне на услуги, туроператорът подлежи на регистрация, за която се дължи съответната такса.
Стефан Русев | 27.07.2018, 18:52
Здравейте, имам въпрос относно правото на туроператор регистриран в друга държава от ЕС да предлага туристически пакети (без полети) в България - нужно ли е вписването в регистъра за ТО в такъв случай и трябва ли да се плати съответната такса от 3500лв (доколкото чета закона, отговора е "да")? А ако туристическата дейност се извърши еднократно, например в рамките на 10 дни, има ли възможности да няма нужда от плащане на такса за регистрация?
адвокат Сотиров | 15.09.2016, 12:22
Ако разбирам правилно, имате удостоверение, в което е посочено, че сте регистрирани за извършване на туроператорска и туристическа агентска дейност. Ако това е така, то мнението ми е, че няма законова пречка да извършвате турагентска дейност - не считам, че е необходимо да имате отделно удостоверение за това. Съгласно § 4, ал. 1 от ПЗР на Закона за туризма, регистрацията на туроператори и/или туристически агенти, извършена по отменения Закон за туризма, се запазва.
viki_vat | 15.09.2016, 11:53
Здравейте адвокат Сотиров, Имам въпрос по следния казус: регистрирана Туроператорска фирма от 2002 година извършваща основно туроператорска дейност-входящ туризъм.Удостоверението ни за регистрация е от 2002 година, когато в него се включваше Туроператорска и Турагентска дейност /отделно удостоверение за Турагентска дейност не сме извадили досега/. Въпросът ми е мога ли да извършвам и турагентска дейност с този лиценз, на база завареното положение от 2002?
адвокат Сотиров | 13.07.2016, 17:37
Въпросът ви съдържа противоречие - от една страна казвате, че желаете да регистрирате онлайн туристическа агенция, а от друга, че ще имате помещение, в което ще се осъществява дейността. Агенциите, осъщестяващи дейност по електронен път, нямат помещение, съответно не предоставят документи за такова. Разбира се, няма пречка да имате и помещение, и уеб сайт, в който случай обаче се прилагат общите правила и изисквания, вкл. тези относно помещението (за етаж, вид сграда и пр.).
Ваня | 13.07.2016, 17:13
Здравейте адвокат Сотиров. Бих искала да регистрирам онлайн туристическа агенция с лиценз за ТА/ТО. От Министерство на туризма ми казаха, че закона не прави разграничения между онлайн агенция и такава в офис, затова помещението трябва да е „на партерния или на първия етаж на жилищна сграда или в офис сграда“. Тъй като дейността ще се осъществява само по електронен път, не е ли логично разположението на офиса /например 8 етаж/ да не е от значение?! Необходимо ли е да подавам документ за собственост или договор за наем на помещението, в което ще се осъществява дейността? Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 07.03.2016, 10:40
1) Съгласно чл. 61, ал. 2, т. 2 от Закона за туризма: "Туроператорска и/или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва от регистрирано по този закон лице ... което: ... е лице, което има право да извършва такава дейност по законодателството на друга държава - членка на Европейския съюз". В хипотезата на чл. 62 ЗТ, в случаите на свободно предоставяне на услуги на територията на Република България от туроператор или туристически агент, той уведомява предварително министъра на туризма.
2) В случай че туристическата агенция и/или туроператорът желае да извършва дейност САМО по електронен път, то лицето подава заявление и приложения към него, без документи, отнасящи се до помещението за извършване на дейността.
Й.Симеонова | 05.03.2016, 19:15
Здравейте адв.Сотиров Имам следното питане: 1.Може ли чуждестранен туропераатор/испански по-точно/ да получи признание на лиценза си тук?Може би с местно представителство и местен управител...Каква е процедурата? 2. за регистриране на онлайн тур.агенция с лиценз за туроператор има ли различни условия? Например-офисът не би трябвало да е от значение дали е на първия етаж? Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 20.10.2015, 17:15
Задължително е управителят на туристическата дейност да има висше образование - последното може и да не е по специалност от професионално направление "Туризъм", но в този случай изискването за стаж в туризма е мин. 3 години. Лицето следва да владее най-малко един чужд език и това следва да се удостовери със съответните документи.
Роси Тотева | 20.10.2015, 15:36
Здравейте,интересува ме лицето на което се издава лиценз за ТО/ТА задължително ли е да има образование- туризъм и документ за езикова подготовка?
адвокат Сотиров | 20.04.2015, 11:07
Съгласно легалната дефиниция в Закона за туризма: "Туроператорска дейност" е организирането на групови и/или индивидуални туристически пътувания с обща цена, предлагани за продажба, пряко или посредством туристически агент с цел туризъм, отдих, развлечение, бизнес, участие или посещение на прояви и събития с културен и опознавателен характер, на конгресни и делови събития или с друга цел. Правноорганизационната форма на търговското дружество не е от значение с оглед възможността за регистрация по ЗТ. Относно "Клуб за приключенски туризъм" не бих могъл да се ангажирам с мнение, тъй като са необходими допълнителни уточнения.
Димка Узунова | 09.04.2015, 15:02
Здравейте!С мои приятели пътуваме често,вече сами ,защото не сме доволни от туроператорите.Затова се замислихме ,дали ние бихме могли да организираме вълнуващи и нтересни пътувания.Идеята ни е ,да са малки групи ( 12 души),определени дестинации,до които ще се стига със самолет ,влак или пр.Към коя туристическа дейност се отнася това и каква фирма трябва да откриеме ,за да е всичко легално?Може ли да бъде Клуб за приключенски туризъм и ако да -под каква форма.Ще бъде ли проблем ,ако никой от нас не е с диплома по туризъм?Искаме да покажеме най-интересните и потайни места на Европа ,който сме посетили ние и които много често се отбягват от туроператорите!!!!
адвокат Сотиров | 29.01.2015, 13:32
(Отговор на въпроса на Антоанета Найденова от 27.11.2014 г.) Считам, че отговорът на въпроса ви следва да бъде отрицателен. При посочената хипотеза не е налице правоприемство, а в закона липса предвидена възможност за ползване на чужд "лиценз".
адвокат Сотиров | 29.01.2015, 13:23
(Отговор на въпроса на Наско от 19.11.2014 г.) Считам, че доколкото туристическите услуги са включени като част от организирани туристически пътувания с обща цена, то за предлагането им не е необходимо да сте регистриран като туристически агент, а само като туроператор.
адвокат Сотиров | 29.01.2015, 13:16
(Отговор на въпроса на Елица от 10.11.2014 г.) Туристичекият агент извършва посредничество при продажба на самолетни билети. Тупоператорът продава организирани туристически пътувания. С оглед на това, предполагам, че за вас би било "по-подходящо" да се регистрирате като туристически агент, но тогава не е ясно между кого ще посредничите. Ако единствената ви цел е да закупувате самолетни билети при преференциални ценови условия, то вероятно би било добре да помислите за други варианти.
адвокат Сотиров | 29.01.2015, 13:10
(Отговор на въпроса на Радо Николов от 27.10.2014 г.) Следва да заявите в регистъра на ТО/ТА настъпилите промени във вписаните обостоятелства - доколкото такива са настъпили (прехвърлянето на дружествени дялове само по себе си не води до такива промени, освен ако не е свързано с промяна във фирменото наименование, адрес, управител и др. под.). Не е проблем ако вписаният в Търговския регистър управител не притежава "диплома по туризъм" - проблем ще има ако фирмата не разполага с персонал, отговарящ на нормативните изисквания за стаж, образование и др. Последният ви въпрос е твърде общ, за да се ангажирам с отговор в рубриката за онлайн консултации.
Антоанета Найденова | 27.11.2014, 13:51
Адв. Сотиров, здравейте! Искам да ви питам за следния казус: Ако фирма с лицензи за ТО/ТА се включи в ново дружество с 30% дял, то новото дружество може ли да работи със същите лицензи? И ако отговорът е положителен, то новото дружество трябва ли да сключва също всяка година договор за застраховка? Предварително ви благодаря за отговора!
Наско | 19.11.2014, 3:40
Здравейте, Туроператорът има ли право да продава само и единствено екскурзиите организирани от самия него под формата на крайна пакетна цена - в това число превоз в страната за собствена сметка, наемайки подизпълнител или със собствено превозно средство (без самолетни билети), нощувки в хотели и в апартаменти/къщи за гости, гид услуги, входни такси за различни туристически забележителности и др. - без да е регистриран и като туристически агент, или е необходимо да се регистрира също като туристически агент, респективно да плати съответната такса за това? Благодаря Ви предварително и приятен ден!
Елица | 10.11.2014, 12:44
Здравейте, адв. Сотиров! Бих искала да попитам следното нещо: във фирмата, в която работя често се налага служителите да пътуват. Изникна предложението да се регистрираме като туристически оператор или агент. Кое е по-подходящо за нас. Ние бихме желали да купуваме самолетни билети само за наши цели - за служителите. Прочетох двете дефиниции за туроператор и агент, но не ми стана много ясно.Благодаря предварително!
Радо Николов | 27.10.2014, 16:40
Уважаеми г-н Сотиров, Имам следното запитване : Желая да придобия със закупуване ООД, което притежава лиценз за туроператорска дейност. Въпроса ми е каква е процедурата след закупуването. Какво трябва да декларирам пред МИЕ и възможно ли е да имам проблеми след като новия управител не притежава диплома по туризъм. Вторият ми въпрос ако не декларирам промяната пред МИЕ нося ли някакви последствия и вреди освен евентуална глоба някога.
адвокат Сотиров | 26.04.2014, 17:26
(Отговор на въпроса на Дани от 07.04.2014 г.) Придобиването на дружествените дялове не променя титуляра на регистрацията - ООД продължава да фигурира като търговец, регистриран за извършване на туроператорската дейност. Разбира се, придобивайки контрол върху ООД, вие бихте могли да извършвате съответната дейност, но чрез самото дружество (т.е., съдружникът/едноичният собственик не придобива директно "лиценза" и не може да извършва лично туристическата дейност).
адвокат Сотиров | 26.04.2014, 17:13
(Отговор на въпроса на galia от 17.03.2014 г.) Бихте могли да подадете отново заявление за регистрация, като следва да съобразите разпоредбата на чл. 66, ал. 4, т. 2 от ЗТ, съгласно която: "Министърът на икономиката, енергетиката и туризма или оправомощено от него длъжностно лице със заповед отказва извършване на регистрация в следните случаи: ... заявлението за издаване на удостоверение за регистрация е подадено преди изтичането на три години от заповедта за заличаване на удостоверението за регистрация по реда на чл. 70, ал. 2 и 3, освен ако заповедта за заличаване е била отменена от съда като незаконосъобразна".
адвокат Сотиров | 26.04.2014, 17:04
(Отговор на въпроса на Весела от 09.03.2014 г.) Съгласно чл. 68, ал. 2 и 3 от Закона за туризма, правата по регистрацията не могат да се прехвърлят или преотстъпват освен когато регистрираното лице се е преобразувало чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма, при прехвърляне на търговско предприятие или наследяване (ако лицето, на което се прехвърлят или преотстъпват правата, отговаря на условията за вписване в регистъра). Моето съдействие не включва посредничество при такива сделки, а единствено правното им обслужване.
Дани | 07.04.2014, 18:56
Здравейте. Ако закупя 100 % от дружествените дялове на едно ООД, което има лиценз за туроператор и пр., получавам и лицензите нали?
galia | 17.03.2014, 16:46
Имам въпрос. Туроператорска фирма изгубила лиценза си, как да си го вазстанови. Благодаря предварително
Весела | 09.03.2014, 13:23
Здравейте, имам следния въпрос, има ли възможност да се закупи готов туристически лиценз, например на фирма, която вече се е регистрирала и има разрешително, но няма да реализира дейност и иска да продаде лиценза си. Вие имате ли такива клиенти, можете ли да съдействате?
адвокат Сотиров | 27.02.2014, 12:51
Съгласно чл. 68, ал. 2 от Закона за туризма, правата по регистрацията не могат да се прехвърлят или преотстъпват освен в случаите по ал. 3 - съгласно ал. 3: "Правата по регистрацията могат да се прехвърлят или преотстъпват, когато регистрираното лице се е преобразувало чрез вливане, сливане, разделяне, отделяне, промяна на правната форма, при прехвърляне на търговско предприятие или наследяване, ако лицето, на което се прехвърлят или преотстъпват правата, отговаря на условията за вписване в регистъра." Следователно, "лицензът" може да го прехвърлите само като част от предприятието на фирмата (продажба на дружествените дялове е също вариант, но при него няма прехвърляне на права - те са и остават актив на дружеството - поради това тази опция не е посочена в цитирата разпоредба).
В. | 27.02.2014, 7:15
Здравейте, прекратявам дейността си като ТА. Въпросът ми е мога ли да продам лиценза си за ТА на друга фирма или е задължително да купят моята фирма,на която е издаден лиценза ,за да могат да го ползват?
адвокат Сотиров | 27.02.2014, 7:10
Съгласно чл. 68, ал. 1 от Закона за туризма, регистрацията е безсрочна. Съгласно чл. 99 от ЗТ обаче договорът за застраховка се сключва за срок една година и се подновява или се сключва нов договор не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му - предполагам, че не сте подновявали и представяли такъв договор, поради което е много вероятно фирмата ви към настоящия момент да е заличена от регистъра на туроператорите (бихте могли да направите онлайн справка в публичния регистър, който се води от МИЕ). Дейността на туроператора не включва посредничество при продажби на организирани туристически пътувания с обща цена на крайни потребители - това е предвидено като дейност на турагента.
Румяна Борисова | 08.02.2014, 2:05
Здравейте адвокат Сотиров! Фирмата ми има лиценз за туроператор, издаден през 2002 г.,но до този момент не е извършвана туристическа дейност.Моля да ми отговорите на въпроса 1.Валиден ли е все още лиценза ми и ако "да", какво трябва да направя за да почна да работя? 2.С този лиценз мога ли да продавам и чужди почивки и екскурзии /без билети/ срещу комисион, без да вадя лиценз за ТА ? Предварително Ви благодаря!
адвокат Сотиров | 07.01.2014, 18:49
Няма пречка персоналът да се състои и от само един служител (управител на дейността). Ако все пак желаете лицето да е назначено на две длъжности, то считам, че това е законово допустимо (арг. от чл. 110 от Кодекса на труда) - с отделен трудов договор. Законът за туризма не съдържа изискване за представяне към заявлението за регистрация на трудов договор - следва да се представят документи, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление.
G. | 13.12.2013, 12:40
Здравейте адвокат Сотиров, При регистрация за извършване на туроператорска/агентска дейност възможно ли е: 1. Да има само 1 заето лице, което да бъде едновременно управител и организатор. 2. Заетото лице трябва да бъде само заявено като такова, или трябва да се приложи трудов договор или друг документ? Благодаря Ви предварително! Поздрави
адвокат Сотиров | 02.12.2013, 13:50
В бр. 97 на ДВ от 08.11.2013 г. беше обнародвана Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 4 / 11.2013 г.
адвокат Сотиров | 15.08.2013, 13:18
Съгласно чл. 63 от Закона за туризма, туроператорска и/или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва от регистрирано по този закон лице, като регистрацията се извършва от министъра на икономиката, енергетиката и туризма или от оправомощено от него длъжностно лице чрез вписване в Регистъра на туроператорите и туристическите агенти - част от Националния туристически регистър. Посочена разпоредба не предвижда извършване на "дейност с входящия номер".
Мартин | 15.08.2013, 11:57
Здравейте а-к Сотиров, Можете ли да ми отговорите на следният въпрос: ако съм подал документи за издаване на лиценз за тур агент, мога ли да извършвам такава дейност с входящия номер, който са ми дали ?
адвокат Сотиров | 06.08.2013, 11:49
Няма пречка да закупите такъв бизнес, но е необходимо дейността да продължи да се извършва чрез закупената фирма. Според мен, не следва да се подават документи в МИЕТ, доколкото придобиването ще стане чрез закупуване на дяловете във фирмата, а не чрез закупуване на търговското предприятие на последната (или чрез някакъв вид преобразуване). Не виждам пречка Вие да се управител - не ми е известно законово изискване необходимият стаж в областта на туризма да е придобит след 1989 г. Такава промяна обаче ще следва да се отрази в регистъра на туроператорите и туристическите агенти - арг. от чл. 166, ал. 1, т. 1, б. з) и и) от Закона за туризма.
Василева | 31.07.2013, 10:04
Здравейте адвокат Сотиров, Интересува ме следното относно покупката на бизнес -агенция с готов лиценз за ТО и ТА. Мога ли да закупя готова такава и следва ли да се подават някакви допълнителни документи за лиценза в МИЕТ. Мога ли аз да си бъда управител на агенцията, при положение, че имам повече от 10 години стаж в туризма, но част от него е преди 10.10.1989 Благодаря за отговора
адвокат Сотиров | 05.07.2013, 17:54
Въпросът Ви не е достатъчно ясен и не може да се отговори конкретно. Доколкото разбирам, не става въпрос за анекс във връзка с изменението на наредбата относно задължителната застраховка от май 2012 г. (относно т. нар. добавък към действащата застрахователна полица) - ако това е така, то шансовете за успешно обжалване, според мен, не са добри.
Добромир Кехайов | 05.07.2013, 13:58
Здравейте, въпроса ми е може ли да се възстанови лиценз за ТО , отнет поради неинформиране на МИЕТ за платена застраховка ТО отговорност. Всияки оригинали на застраховкаите се пазят и от министерството никой не ни е уведомил за отнемането (не може и да се обжалва)
адвокат Сотиров | 23.04.2013, 17:34
Съгласно чл. 42, ал. 4 от ЗТ (отм.): "Договорът за застраховка се сключва за срок една година и се подновява или се сключва нов договор не по-късно от 30 дни преди датата на изтичането му. Туроператорът представя на министъра на икономиката, енергетиката и туризма копие от договора за застраховка в 14-дневен срок от сключването или подновяването му за вписване в регистъра по чл. 17, ал. 2." Съгласно чл. 149, ал. 1 от АПК: "Административните актове могат да се оспорят в 14-дневен срок от съобщаването им." Ако става въпрос за анекс във връзка с изменението на наредбата относно задължителната застраховка от май 2012 г. (а не относно анекс за подновяване на договора за застраховка или във връзка с надвишаване на съответните обороти), то мнението ми е, че бихте имали основание за обжалване.
Найденова | 23.04.2013, 13:34
Зравейте, имам питане относно следния казус: Сключена застраховка в срок Отговорност на туроператора и внесено копие от нея в министерството с входящ номер като е спазено изискването в 14-дневен срок, сключен анекс към застраховката отново в срок, но не е изпратено копие от анекса до МИЕТ поради това че не сме знаели че трябва да изпратим копие и от него, при положение че в него се променя само лимита на отговорност, но не и стойнастта на самата застраховка. В следствие на това фирмата е заличена като ТО, но не сме получили заповед за заличаването, а разбрахме за това случайно. Естествено поради невръчена заповед сме изпуснали и сроковете за обжалване. Въпросът е може ли да се обжалва заличаването, също законообразно ли е то при положение че никъде в закона не е писано че заличаване следва при не изпратено копие от анекса към застраховката, този текст фигурираше за копие от самата застраховка, а такова МИЕТ е получило.
адвокат Сотиров | 12.04.2013, 19:33
Не виждам подобна възможност в Преходните и Заключителни разпоредби на новия Закон за туризма.
Ivan | 12.04.2013, 14:15
След като е влязъл в сила новият ЗТ не трябва ли МИЕТ, което е издало заповеди за заличаване на ТО поради неизпратени в срок копия на застраховки до МИЕТ и се очакват дела... министерството само да анулира тези заповеди, тъй като според новия закон заличаването е в случай на липса на валидни застраховки(чл.77), а неспазването на срока подлежи на глоба 1000лв(чл.203)и да се действа по санкциониране, а не по заличаване
адвокат Сотиров | 19.02.2013, 14:55
Според мен има шанс, но оспорването ще е "теоретично" и не би могло да се гарантира успешен изход от делото. Като турагент имате право да извършвате туристическа агентска дейност, така както е дефинирана в Допълнителните разпоредби на ЗТ.
Ivan | 19.02.2013, 14:50
Здравейте адвокат Сотиров, Притежаваме лиценз за туроператор и валидна застраховка до март 2013, но получихме писмо, че предстои залочаване на лиценза ни, защото не сме представили анекс към застраховката. Анекса е въведен в закона май 2012, но никой не ни е уведомил за този анекс, грешката е в нас, но и застрахователя, защото не ни е уведомил за тази промяна в закона. Има ли някакъв шанс да се обжалва и като тур агент имаме ли право да продаваме нощувки в хотели като посредници? Благодаря предварително за отговора.
адвокат Сотиров | 02.02.2013, 23:12
Ако действително сте пропуснали срока и не сте си подновили застраховката, то не считам, че обжалването ще е успешно - практиката на ВАС е преобладаващо в този смисъл. Не считам, че представянето на нов застрахователен договор ще осигури успешно обжалване (освен ако този нов договор не е сключен в срок, но просто сте пропуснали да уведомите МИЕТ).
Недева | 31.01.2013, 12:35
Здравейте, Имаме лиценз за ТО/ТА.Получихме заповед от министъра за заличаване на ТО поради неплатена застраховка. Работим само през лятото и не сме проследили срока(1 месец преди 01.2013). Имаме право да обжалваме в14дн.срок. Какво основание за жалбата е добре да се напише за да я приемат и да не се стигне до анулиране на лиценза? Освен полицата за новата застраховка какви други документи трябва да се приложат? Благодаря
адвокат Сотиров | 21.12.2012, 2:14
Считам, че е необходимо във всеки един момент да отговаряте на законовите изисквания, свързани с извършване на съответната туристическа дейност. Съгласно чл. 64, ал. 1, т. 2 от Закона за туризма, контролът по спазването на закона и по издадените въз основа на него нормативни актове се осъществява от председателя на Комисията за защита на потребителите.
И. | 20.12.2012, 23:26
Здравейте, след получаване на лиценз за туроператорска и турагентска дейност, необходимо ли е управителят, на базата на чийто стаж и образование, е издаден лицензът да продължава да работи във фирмата? В случай на некоректност от страна на собственика и след издаване на лиценза на освобождаване на управителя, на базата на чийто стаж е издаден лиценза, има ли орган, който контролира дали в агенцията все още има служител със стаж според изискванията? От МИЕТ казват, че изизскванията са към момента на издаване на лиценз, след това те не са контролен орган.
адвокат Сотиров | 05.12.2012, 22:51
Да, бихте могли. Разбира се, следва да са налице и другите изисквания на закона.
С. К. | 05.12.2012, 14:11
Добър ден,бих искала да ви задамняколко въшроса във връзка със статията за Туроператор и турагент. Искам да си отворя ифис и да работя като турагент, работила съм в туризма 7 години като екскурзовод и организатор туризъм,завърщила съм МИО и счетоводство и одит в публичния сектор.интересува ме дали с това образование и този стаж мога да кандидатствам за лиценз за турагент!
адвокат Сотиров | 21.11.2012, 21:02
Съгласно Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска, стаж в туризма е: трудов стаж, осигурителен или служебен стаж, придобит в предприятие на едноличен търговец, търговско дружество, юридическо лице или администрация, СВЪРЗАНИ С ТУРИЗМА ИЛИ С ПРЕДЛАГАНЕ НА ТУРИСТИЧЕСКИ УСЛУГИ по смисъла на Закона за туризма. Законът не съдържа изискване стажът да е положен задължително в България.
Vadim | 21.11.2012, 16:24
Здравейте, имам един въпрос относно регистрацията на ТО и ТА: Трудова книжка от чужда държава(не членка на ЕС) може ли да удостовери необходимия стаж в областта на туризма? Естествено след превода и легализация. Благодаря ви предварително.
адвокат Сотиров | 16.11.2012, 19:42
Не, не е задължително.
Мариета | 16.11.2012, 12:25
Здравейте, Искам да попитам : 1.Задължително ли е висше образование в областта на туризма за откриване на ТА и ТО / Аз има висше " социални дейности" и "Счетоводство и контрол ". Благодаря ви предварително за отговора
адвокат Сотиров | 10.11.2012, 12:24
На първия въпрос не бих могъл да се ангажирам с категоричен отговор в онлайн рубриката за безплатна консултация. Относно втория въпрос - съгласно чл. 18, ал. 1, т. 6 от Закон за туризма (ЗТ) към заявлението за регистрация се представя "копие от акта за собственост или от договора за наем, както и друг документ, от който произтича правото за ползване на помещенията по т. 5, с валидност най-малко една година от датата на подаване на заявлението". Плащането на наема подлежи на уреждане в договора за наем съгласно волята на страните по него.
Мария Петкова | 10.11.2012, 12:03
Здравейте адвокат Сотиров, Ще Ви бъда много благодарна, ако отговорите на въпросите ми, свързани с регистриране на туроператорска фирма. 1. Във фирмата ще работим аз и моята съдружничка. Аз ще бъда управител, тъй като отговарям на изискванията. Въпросът ми е можем ли да подадем документи за лиценз, докато все още работим на досегашната си работа? 2. Според изискванията, при подаване на документите, трябва да бъде посочен офис, в който ще се развива дейността. При положение, че отговорът на министерството може да се забави месец, два или повече, трябва ли през това време да държим офис, на който да плащаме наем? Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 02.10.2012, 16:09
Съгласно чл. 19 от Закона за туризма регистриран туроператор може да подаде заявление за регистрация като туристически агент, ако отговаря на изискванията, отнасящи се за туристическа агентска дейност по чл. 17, ал. 3, т. 2, 3 и 4 от ЗТ. В тези случаи туроператорът подава заявление за регистрация като туристически агент, към което прилага документите по чл. 18, ал. 1, т. 3, 4, 5 и 6 от ЗТ. Регистрацията се извършва по реда на чл. 18 от ЗТ. За разглеждане на документите и вписване на допълнителната регистрация като туристически агент не се заплащат такси.
И. М. | 02.10.2012, 15:47
Здравейте, искам да попитам, когато регистриран туроператор иска да си извади лиценз и за тур агент заплащат ли се такси? И каква е процедурата?
адвокат Сотиров | 30.09.2012, 19:17
Съгласно чл. 347 от Кодекса на труда: "Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя."; съгласно чл. 349, ал. 1, т. 9 от КТ: "В трудовата книжка се вписват следните данни за работника или служителя: ... продължителност на времето, което се признава за трудов стаж, както и на времето, което не се признава за трудов стаж". По отношение на последния Ви въпрос - в Закона за туризма са изброени необходимите документи, които следва да се приложат към заявлението за регистрация.
Мария Кирилова | 29.09.2012, 9:58
Здравейте, адвокат Сотиров, Имам няколко въпроса свързани с необходимите документи за подаване на ТА: 1. С какъв документ точно трябва да удостовери управителят, че има необходимия стаж в областта на туризма? Справка от НОЙ или НАП или копие от трудова книжка, с нанесен стаж? Управител ще съм аз, но все още работя в ТА, собственост на друго юридическо лице. Имам бакалавърска степен туризъм и смятам да кандидатствам за лиценз с трудовия стаж, натрупан в сегашната агенция (над 3 години е). В трудовата ми книжка фигурира само датата на назначаването и няма нищо повече нанасяно. Искам да подам документи за лиценз, преди да съм напуснала настоящия работодател. Възможно ли е удостоверяване на стаж със справка от НОЙ или НАП? 2. Лицето от персонала, осъществяващо функции по организация на туризма, трябва: 1. да има завършено висше образование в областта "Социални, стопански и правни науки" - професионално направление "Туризъм", и най-малко една година стаж в туризма, или Интересувам се точно какъв документ трябва да представя, за да удостоверя трудовия стаж на въпросното лице. 3. Интересувам се за оборудването. В Наредбата пише: 5. оборудвано с компютър, телефон и факс. Трябва ли да докаже и как, че помещението отговаря на посочените изисквания (договор за телефонен пост,фактура за закупени мебели и техника и т.н.)? Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 17.09.2012, 13:05
Отговорът се съдържа във въпроса Ви. Извън това, ако въпросът Ви е всъщност дали управителят на търговското дружество следва да е задължително и лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорската дейност, то отговорът ми е "Не".
eli | 17.09.2012, 10:51
Благодаря! За отговорите, за информацията, за безкористна Ви помощ! Бихте ли обяснили какво точно значи "лице, осъществяващо функции по управление на туроператорската дейност" РС: Жела я Успешна седмица!
адвокат Сотиров | 16.09.2012, 11:31
Да, доколкото са запазени всички законови условия и изисквания относно регистрацията (персонал, помещение и др.). Разбира се, дейността следва да се извършва чрез придобитата фирма.
Kristina | 16.09.2012, 9:34
Zdraveite advokat Sotirov, Parvo iskam da izrazq moite admiracii kam vas za poleznata informaciq koqto davate tuk. A sega kam vaprosa. Moga li da polzvamm licenza na turisticheska agenciq ako kupq 100% ot dqlovete i?
адвокат Сотиров | 14.09.2012, 18:24
Първи въпрос: според мен, да; втори въпрос: да, доколкото не става въпрос за регистрация за извършване на турагентска дейност, включваща и продажба на самолетни билети.
Eli | 14.09.2012, 14:59
Здравейте. Въпросът е отново за числеността на персонала. Възможно ли е управителят на фирмата да се счита като част от персонала. И той достатъчен ли е? / Предвид че се осигурява /
адвокат Сотиров | 19.07.2012, 16:31
Вижте чл. 64, ал. 1, т. 2 и чл. 70б от Закона за туризма.
Иван Николов | 19.07.2012, 15:33
Здравейте, след получаване на лиценз за туроператорска и турагентска дейност, необходимо ли е управителят, на базата на чийто стаж и образование, е издаден лицензът да продължава да работи във фирмата? В случай на некоректност от страна на собственика и след издаване на лиценза на освобождаване на управителя, на базата на чийто стаж е издаден лиценза, има ли орган, който контролира дали в агенцията все още има служител със стаж според изискванията? От МИЕТ казват, че изизскванията са към момента на издаване на лиценз, след това те не са контролен орган.
адвокат Сотиров | 18.07.2012, 10:13
Един брой - управител на туроператорската дейност.
д. и. | 18.07.2012, 9:58
Има ли минимум за броя на персонала на туроператор ?
адвокат Сотиров | 11.07.2012, 21:41
Съгласно Закона за туризма: "Туристическа агентска дейност е извършването на посредничество при: продажби на организирани пътувания, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване."
Евгения Димитрова | 11.07.2012, 21:21
Може ли да сключа договор с фирма превозвач за продажба на автобусни билети с регистрирана фирма, като ЕТ, без да е регистрирана като турагент.Комисионните се фактурират
адвокат Сотиров | 29.06.2012, 17:41
В действащия Закон за туризма не се говори за "специализиран лиценз".
Г. | 29.06.2012, 17:32
Трябва ли да имат специализиран лиценз туристическите агенции и туроператорите,които предлагат винен туризъм?
адвокат Сотиров | 24.06.2012, 23:09
Няма проблем фирмата да се регистрира за извършването само на туристическа агентска дейност. Няма изискване за квадратура на офиса, но в него следва да могат да се обособят работни места и място за прием на клиенти.
Антон Димитров | 24.06.2012, 21:59
Здравейте ,Адв.Д.Сотиров
Извършването на посредничество при: продажби на организирани пътувания-автобусен превоз, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване.Може ли да се регистрира ЕООД -то ,само като тураген а не туроператр? И втори въпрос :Имали ограничение в големината на офиса по изискване по наредбата ..Тоест офиса може ли да бъде 8кв само!
Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 20.06.2012, 22:04
Туроператорите предлагат само свои оферти. Туристическият агент посредничи при продажбата и на самолетни билети и др. под.
Михайлов | 20.06.2012, 21:45
здравейте г-н Сотиров ,имам един въпрос относно лицензите за ТО и ТА ,виждам ,че по-голяма част от регистрираните ТО вземат и лиценз за ТА ,за какво по-точно се използва той ,нали и с ТО може и да се предлагат оферти
адвокат Сотиров | 16.06.2012, 1:10
Накратко по зададените въпроси:
1. Да, има такава възможност.
2. Да, важното е управителят да отговаря на законовите изисквания.
3. Вижте Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност.
4. На две части - при отказ първата част не подлежи на възстановяване.
Михайлов | 15.06.2012, 18:20
Здравейте г-н Сотиров имам няколко въпроса относно лиценза за ТО
1.Възможно ли е аз като физическо или юридическо лице да закупя вече лицензирана фирма с ТО лиценз
2.Тъй като не покривам условията за ТО ,доколкото разбрах трябва да наема управител на фирмата ,който покрива изискванията и така да се кандидатства за ТО лиценз ,въпроса ми е ,ако не продавам самолетни билети ,достатъчен ли е този човек когото ще наема да кандидатства за лиценз
3.Какви са точно изискванията за образование(в смисъл освен туризъм кои други специалности отговарят на изискванията) колко точно стаж се изисква и къде мога да ги прочета.
4.Кога се заплаща таксата за ТО и при отказ за лиценз ,възстановява ли се
благодаря предварително
адвокат Сотиров | 30.05.2012, 21:44
Считам, че "Да". Съгласно Закона за туризма (ЗТ): "Туристическа агентска дейност е извършването на посредничество при: продажби на организирани пътувания, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване."
Атанасова | 30.05.2012, 15:02
Здравейте!
Имам следното запитване:Възнамерявам да започна бизнес като ЕООД с предмет на дейност ТИЙМБИЛДИНГ.Освен лекции,обучения и ролеви игри се налага да осъществявам организиране в различни туристически комплекси в БГ с цел включване на нощувки към пакета за Тиймбилдинг.Наложителна ли ми е регистрацията като турагент при положение, че ще контактувам пряко с хотелските комплекси без посредничество ?Благодаря ви предварително!
адвокат Сотиров | 25.02.2012, 1:09
Бихте могли да се регистрирате успешно за извършването на туристическа агентска дейност, но освен горепосочените документи и квалификации ще е необходимо още да се установят и допълнителни обстоятелства като образование и евентуална необходимост от придобита професионална квалификация по смисъла на посочената на тази страница Наредба относно изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти. Доколкото разбирам, желанието Ви е да извършвате и резервации и продажба на самолетни билети - в този случай има изискване за минимален брой на персонала от трима души. Разбира се, следва да са изпълнени и всички изисквания относно местоположението, пригодността и оборудването на помещението за упражняване на туристическа агентска дейност.
sonya ivanova | 23.02.2012, 21:27
Здравейте адвокат Сотиров,
моля да ми отговорите лице притежаващо сертификат "Basic Passenger Fares and Ticketing", Amadeus functionalities course, сертификат за завършен курс по Английски език и 10 години стаж в туризма може ли да кандидаства успешно за турагентски лиценз.
Благодаря Ви прдварително.
При положителен отговор бих искала да запазя час за консултация.
адвокат Сотиров | 10.12.2011, 17:03
1. Считам, че за целите на регистрацията като ТО, участието на съдружниците с дружествения договор (осъществяването на трудова дейност в това им качество) не би било достатъчно.
2. Наименованието на наредбата е НАРЕДБА за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност. На сайта на Министерството на икономиката, енергетиката и туризма (МИЕТ) следва да е публикувана актуалната версия на този нормативен акт.
Лазарина Доневска | 10.12.2011, 16:24
Здравейте,
имам няколко въпроса свързани с регистрацията на ТО:
1. Имаме регистрирано ООД от 4ма съдружници, които отговарят на изискванията за управител и персонал на ТО. Трябва ли да бъдат назначени на трудов договор или е достатъчно участието им с дружествения договор на ООД и съответно се само-осигуряват.
2. Къде може да се намери актуална "Наредба за лицензиране на ТО.."? Интересува ни въпроса за броя на персонала и езиковата квалификацията на персонала, защото има следното разминаване: в сайта на Министерството на енергетиката и туризма е публикувана наредба за изисквания към персонала на ТО, която се различава от Наредбата за лицензиране на ТО, която намираме в интернет. Последната не е публикувана в сайта на министерството.
Благодаря.
адвокат Сотиров | 10.12.2011, 2:52
По въпросите Ви:
1. Няма проблем българска фирма да предлага туристически услуги на чужденци, т.е. да се занимава с "входящ" туризъм. Не ми е известно да има нужда от регистрация и в чужбина, доколкото разбира се не осъществявате стопанска дейност и не желаете да имате някакъв вид представителство там (за регистрации в чужбина ще следва да се обърнете за съдействие към местен адвокат).
2. Образованието Ви е достатъчно, както и езиковите Ви квалификации. Ще е необходимо обаче да притежавате стаж в туризма, за което не давате информация.
3. Необходимо е да имате помещение, дори и цялата Ви дейност да е базирана онлайн. В момента се подготвя нов Закон за туризма, в които са предвидени специални разпоредби във връзка с продажбата на туристически услуги по интернет; към този момент обаче същият не е ясно кога и дали ще бъде приет.
4. Таксите - 5 000 лв.; хонорар - в минималния размер съгласно Наредба № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
А. В. | 09.12.2011, 2:26
Адвокат Сотиров, привет! Казвам се А. В. и съм български гражданин, живеещ от 1 година в Д. Тук завърших курс по интернет маркетинг в C. B. S. и планирам магистратура в U. of C. Иначе имам бакалавърска степен по английска филология от СУ, випуск 2009. Пиша Ви, защото бих желал да стартирам собствен бизнес като туроператор/туристически агент. Идеята ми е да привличам д. туристи към България и в частност Черноморието. Искам да посреднича при продажбата на самолетни билети и хотелски ношувки. Виждам, че извършвате услугата регистрация на туроператор. При посочените изисквания виждам някои неща, които не са ми съвсем ясни. Ако клиентите са д, фирмата може ли да е българска?Необходимо ли е каквато и да била регистрация вД? Моето образование подходящо ли е за подобен старт(документирано владея английски и руски, имам и немалко курсове, свързани с чудестранни общества и култури от СУ, както и курс по микроикономика в Стопанския факултет) Необходимо ли е да имам физически офис в София за да извършвам тази дейност, при положение че продажбата на самолетни и хотелски билети може да се прави изцяло онлайн и аз даже почти съм готов с д. версия на сайта ми?На всичкото отгоре клиентите ми ще бъдат 95% д., които няма и да стъпват в София по време на ваканцията си. Каква е ориентировъчно крайната цена за окомплектоване на всички необходими документи за тази дейност, така че всичко да бъде изрядно пред българската държава. (приемам, че д. държава няма нищо общо). Надявам се да не нахалствам прекалено с тези въпроси и ще чакам с интерес Вашето мнение. С уважение, В.
адвокат Сотиров | 30.11.2011, 14:35
Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорската или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност: "Минималната численост на персонал на туристическия агент, който извършва резервации и продажби на самолетни билети, е трима души, в т. ч. двама агенти по продажбата на самолетни билети." Логическото тълкуване на тази разпоредба навежда на извода, че туроператорът може да има персонал и само от един служител, но това следва задължително да е лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорската дейност (отговарящо на всички законови изисквания, съответно притежаващо и всички необходими документи).
С. Ш. | 30.11.2011, 12:59
КАКВО Е ИЗИСКВАНЕТО ЗА МИНИМАЛНАТА ЧИСЛЕНОСТ НА ПЕРСОНАЛА НА ТУРОПЕРАТОР - КОЛКО ЧОВЕКА ОБЩО ТРЯБВА ДА СА?
адвокат Сотиров | 16.11.2011, 22:01
По смисъла на § 1, т. 1 от Допълнителните разпоредби към Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорската или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност, "Стаж в туризма" е: трудов стаж, осигурителен или служебен стаж, придобит в предприятие на едноличен търговец, търговско дружество, юридическо лице или администрация, свързани с туризма или с предлагане на туристически услуги по смисъла на Закона за туризма. За успешната регистрация е необходимо да са изпълнени всички законови изисквания - ако Вие не отговаряте на условията, то следва да наемете лице, което има необходимия стаж и други квалификации.
Косева | 16.11.2011, 13:48
Здравейте, адв. Сотиров!
Имам намерение да стартирам турагенски бизнес, но за получаването на лиценз има условие за стаж в туризма, който стартира от 3 години, какъвто аз не притежавам. Моля да ми кажете как може да се тълкува понятието "стаж" и какви варианти има в такива случаи
адвокат Сотиров | 02.10.2011, 16:54
Съгласно § 1, ал. 9 от Допълнителните разпоредби на Закона за туризма, туристическа агентска дейност е: извършването на посредничество при: продажби на организирани пътувания, пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови, екскурзоводски и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване. Във въпроса си говорите за "препродаване" - следва да се предостави допълнителна информация, която да се анализира и прецени долко става въпрос или не за посредничество по смисъла на ЗТ, както и доколко биха намерили някакво приложение разпоредбите на Закона за защита на потребителите (ЗЗП). Бихте могли да ми пишете по имейл с/за повече информация.
Станимир Георгиев | 02.10.2011, 12:30
Здравейте,
как стои въпроса при фирма, която се занимавам само с препродаване на хотелско настаняване към ЮЛ с цел бизнес пътувания на техните служители?
адвокат Сотиров | 21.09.2011, 18:38
Не ми е известна пречка за това. Разбира се, следва да се спазват различните законови изисквания, като например това, че "помещенията за упражняване на туроператорска и туристическа агентска дейност се извършват само дейности, пряко или косвено свързани с предлагането на основни и допълнителни туристически услуги."
Нина Атанасова | 21.09.2011, 16:30
Може ли фирма на регистриран туроператор да извършва и друга стопанска дейност извън тази на туоператора.
адвокат Сотиров | 29.08.2011, 11:22
1. Лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, трябва да владее български и най-малко един чужд език - съгласно чл. 18, ал. 1, т. 4 от Закона за туризма (ЗТ), към заявлението за регистрация следва да се приложат копия от документите, удостоверяващи езиковата квалификация на лицето.
2. Изискванията за помещенията за упражняване на туроператорска или туристическа агентска дейност са подробно уредени в Наредба за изискванията към персонала на туроператори или туристически агенти, към лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност, и към помещенията за извършване на туроператорска или туристическа агентска дейност (Наредбата).
3. Считам, че приложение следва да намери чл. 19, ал. 2, изр. второ от ЗТ, а именно: "За разглеждане на документите и вписване на допълнителната регистрация като туристически агент не се заплащат такси."
4. Чл. 18, ал. 1, т. 4 от ЗТ гласи: "копие от документите, удостоверяващи завършено образование, стаж и езикова квалификация на лицето, осъществяващо функции по управление на туроператорска или туристическа агентска дейност".
5. Съгласно чл. 5, ал. 2 от Наредбата: "Минималната численост на персонал на туристическия агент, който извършва резервации и продажби на самолетни билети, е трима души, в т. ч. двама агенти по продажбата на самолетни билети."
6. Въпросът е интересен, като по него не бих могъл да се ангажирам с категоричен отговор в рубриката "Безплатна онлайн консултация".
Мариела Мариянова | 28.08.2011, 15:53
Здравейте, имам няколко въпроса относно регистрацията на ТО и ТА:
1. Лицето, осъществяващо фунцията по управление на туристическия обект, има завършено висше образование - туризъм, но няма отделен документ за езикова квалификация. Това пречка ли е?
2. Офисът на туристическия обект ще бъде в хотел на Слънчев бряг - фоайе- това пречка ли е?
3. Каква такса трябва да се заплати при едновременна регистрация на ТО и ТА ?
4. При подаването на документите се подават копия за квалификацията само на управителя или на всички лица, които ще бъдат заети?
5. Има ли изискване за минимална численост на персонала на ТО и ТА?
6. Трябва ли персоналът да бъде назначен към датата на подаване на документите?

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Регистрация на туроператор и турагент, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Регистрация на туроператор и турагент, моля посетете Разрешения и регистрации.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор