Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Процедури » Регистрация на АД

Регистрация на (еднолично) акционерно дружество (ЕАД / АД)

Регистрацията на (еднолично) акционерно дружество (ЕАД / АД) се осъществява посредством вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Процедурата по вписването на дружеството има за цел възникването му като правен субект.

На вписване подлежат и всички последващи промени на обстоятелствата на акционерното дружество, както и неговото прекратяване. Търговският регистър при Агенция по вписването към Министерство на правосъдието е единна централизирана електронна база данни, която съдържа информация за вписаните обстоятелства и обявените актове, касаеща търговците и клоновете на чуждестранните търговци. Като публичен регистър всеки има право на свободен достъп както до него, така и до документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията или обявяванията.

Подготовка за извършването на процедурата:

  • Запазване на фирма (наименованието, под което дружеството упражнява дейността си)
    Фирмата трябва да е: уникална; изписана на български език, като може да се изписва допълнително и на чужд език; съдържа означението „(еднолично) акционерно дружество или съкратеното („ЕАД”) „АД”. Запазването на фирменото наименование не е задължително част от процедурата по регистрация на АД-то.
  • Задължителна проверка дали друго лице няма права върху фирмата
    Безплатна справка чрез интернет на страницата на Търговския регистър в списъка на запазените фирми.
  • Подаване на заявление Д1 за запазване на фирма
    Заявлението има действие 6 (шест) месеца. Подаденото заявление е пречка друг търговец да се впише в търговския регистър под същата фирма. Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител и по електронен път. Търговкият регистър издава незабавно удостоверение за запазена фирма.

Подаване на заявление за вписване на ЕАД / АД в регистъра:

Акционерното дружество (АД) е вид търговско дружество, чиито капитал е разделен на акции. То е капиталово търговско дружество. АД е обединяване на две или повече лица за извършване на търговски сделки с общи средства. АД (акционерното дружество) може да се учреди и от едно лице – ЕАД (еднолично акционерно дружество).

Капиталът на (едноличното) акционерно дружество е разпределен на акции, които трябва да се запишат от акционерите срещу поемане на задължение за имуществени вноски. Дружеството се управлява въз основа на устройствен акт, наречен устав и от акционерите не се изисква лично участие в осъществяваната от АД (ЕАД) дейност.

Като капиталово търговско дружество, АД има допълнителни белези, които се изразяват в това, че задължително формира и обявява капитал (с нормативно определен минимален размер), а акционерите имат дял (част) от капитала, който по принцип определя тяхното влияние върху управлението, върху част от печалбата и върху ликвидационния им дял, като наред с това не носят отговорност за задълженията на дружеството.

Необходими документи: заявление А5 за регистрация на (еднолично) акционерно дружество (ЕАД / АД), устав, приет на учредителното събрание, заверен от лицата избрани да представляват дружеството, протокол от учредителното събрание, респ. учредителен акт при ЕАД, удостоверен от управителния съвет или от съвета на директорите, документи за учредителите; списък на лицата, записали акции при учредяването (учредителите), удостоверен от управителния съвет или съвета на директорите, документ от банката за внесените парични вноски от записалите акции, нотариално заверени образци от подписите на лицата, които ще представляват дружеството, декларации от членовете на съвета на директорите, респ. на управителния съвет и надзорния съвет, че са съгласни да бъдат членове на съответния орган и отговарят на изискванията на чл. 234 от ТЗ, протокол от заседание на Съветна на директорите / Управителния съвет за избор на лице, което да представлява дружеството, декларации по ЗТР, квитанция за внесена държавна такса.

Съгласно „Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията” по заявление за вписване на обстоятелства се събират следните такси: по заявление за запазване на фирма - 50 лв. (25 лв. по електронен път); за вписване на (еднолично) акционерно дружество (ЕАД / АД) - 360 лв. (180 лв. по електронен път).

Съществуват и допълнителни процедури (понякога твърде специфични) в случай, че акционерното дружество ще извършва дейност, попадаща под разрешителен или лицензионен режим, или се учредява с безналични акции, вкл. като публично дружество.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Регистрация на (еднолично) акционерно дружество (ЕАД / АД), моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Регистрация на (еднолично) акционерно дружество (ЕАД / АД), моля посетете Регистрация на фирми.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор