Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Процедури » Регистрация на ООД

Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД)

Регистрацията на (еднолично) дружество с ограничена отговорност (ЕООД / ООД) се осъществява посредством вписване в Търговския регистър към Агенцията по вписванията. Процедурата по вписването на дружеството има за цел възникването му като правен субект.

На вписване подлежат и всички последващи промени на обстоятелствата на дружеството с ограничена отговорност, както и неговото прекратяване. Търговският регистър при Агенция по вписването към Министерство на правосъдието е единна централизирана електронна база данни, която съдържа информация за вписаните обстоятелства и обявените актове, касаеща търговците и клоновете на чуждестранните търговци. Като публичен регистър всеки има право на свободен достъп както до него, така и до документите, въз основа на които са извършени вписванията, заличаванията или обявяванията.

Подготовка за извършването на процедурата:

  • Запазване на фирма (наименованието, под което дружеството упражнява дейността си)
    Фирмата трябва да е: уникална; изписана на български език, като може да се изписва допълнително и на чужд език; съдържа означението „(еднолично) дружество с ограничена отговорност” или съкратеното („ЕООД”) „ООД”. Запазването на фирменото наименование не е задължително част от процедурата по регистрация на ООД-то.
  • Задължителна проверка дали друго лице няма права върху фирмата.
    Безплатна справка чрез интернет на страницата на Търговския регистър в списъка на запазените фирми.
  • Подаване на заявление Д1 за запазване на фирма
    Заявлението има действие 6 (шест) месеца. Подаденото заявление е пречка друг търговец да се впише в търговския регистър под същата фирма. Заявлението може да бъде подадено на хартиен носител и по електронен път. Търговкият регистър издава незабавно удостоверение за запазена фирма.

Подаване на заявление за вписване на ЕООД / ООД в регистъра:

Само управителят е оправомощен да иска вписването на дружеството. Управителят се назначава с решение на общото събрание на съдружниците при приемането на дружествения договор (или от едноличния собственик на капитала). Назначаването му е необходима предпоставка за вписването на (едноличното) дружество с ограничена отговорност (ЕООД / ООД).

Необходими документи: заявление А4 за регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД / ЕООД), дружествен договор, съответно учредителен акт за ЕООД, решение на общото събрание, съответно на едноличния собственик на капитала при ЕООД, за назначаване на управител или управители, нотариално заверено съгласие и образец от саморъчния подписа на управителя / управителите (спесимен), документ от банката за внесен от съдружниците капитал, декларации на управителите по чл. 142 от Търговския закон, декларации на управителите по чл. 141, ал. 8 от Търговския закон, декларации по ЗТР, квитанция за внесена държавна такса.

Съгласно „Тарифата за държавните такси, събирани от Агенция по вписванията” по заявление за вписване на обстоятелства се събират следните такси: по заявление за запазване на фирма - 50 лв. (25 лв. по електронен път); за вписване на ООД (ЕООД) - 110 лв. (55 лв. по електронен път).

Съществуват и допълнителни процедури (понякога твърде специфични) в случай, че (едноличното) дружество с ограничена отговорност ще извършва дейност, попадаща под разрешителен или лицензионен режим.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 04.11.2014, 17:58
Логично е да започва да тече от указанията, но при внимателен прочит на Закона за търговския регистър се оказва, че релевантен момент е постъпването на заявлението за регистрация на дружеството в информационната система на ТР - в такъв смисъл е и преобладаващата съдебна практика. При всички случаи, при даване на указания има изрично посочване на срока, в който същите следва да се изпълнят, съответно това е и срокът, който е следвало да бъде съобразен.
K.M. | 04.11.2014, 17:24
Здравейте,г-н Сотиров. Желая да попитам относно казус с вписване на ново дружество в Търговския регистър. На 27.10 е подадено заявление А4 в агенцията по вписването,а на 29.10 е излязло указание в страницата ми ,че съм пропуснал един документ и имам срок по чл.19 ал.2 от ЗТР за оправянето на проблем. Въпросът е от кога започва да тече този срок-от датата на заявлението или от датата на указанието? Защото според счетоводителя ми ,срока трябва да изтича на 3-тия ден от излязлото указание,но реално бях изненадан с отказ на 31.10 по обяд (на след втория ден от указанието).
адвокат Сотиров | 08.09.2014, 13:43
Капиталът на дружеството с ограничена отговорност следва да бъде определен в лева - в минимален размер от 2 лева. Това е обаче т. нар. "регистриран/основен" капитал - няма пречка за финасиране на дейността съдружниците да открият еврова сметка на дружество, по която да превеждат директно суми в евро. За регистрацията на ООД няма пречка постоянният адрес на собственика/управителя да е в чужбина.
Е. М. | 30.06.2014, 2:53
Здравейте Г-н Сотиров, Имам няколко въпроса относно ЕООД. 1. Капиталът само в левове ли трябва да е, или може и да е в евро? Става въпрос за ЕООД една от чийто основни дейности ще е участие в европейска компания чрез закупуване на нейни акции (т.е. в евро). Понеже първоначалната сума която ще се инвестира ( като капитал на ЕООД) е в евро би било добре да може да се избегне многократно преобръщане евро-лв-евро. Или ако трябва капиталът задължително да е в лева, може ли ЕООД-то да се основе със символичен капитал в лева а покупката на акции да стане след това посредством допълнителни парични вноски от собственика на ЕООД директно в евро? 2. Може ли седалището на фирмата да е в България, но постоянният адрес на собственика/управител да е в чужбина? Предварително Ви благодаря за отговора
адвокат Сотиров | 26.04.2014, 16:16
Няма правна и техническа пречка ООД да се регистрира с двама съдружници - еднолични търговци. Регистрацията по ДДС на ЕТ не е пряко свързан с процедурата по регистрация в ТР въпрос. Регистрацията на дружеството с ограничена отговорност няма да повлияе пряко на дейността на съдружника ЕТ - освен ако желанието ви не е да се прехвърли предприятието на ЕТ, което обаче е изцяло друга хипотеза (за която може да прочетете повече в публикуваното на следната страница: Прехвърляне на предприятие /линкът е горе в ляво на страницата/).
Н. Г. | 21.03.2014, 11:28
Здравейте г-н Сотиров, моят въпрос е следният:Възможно ли е и какъв е редът и документите за регистрация на ООД от две ЕТ. Едният ЕТ не упражнява дейност,а другият ЕТ работи и е регистриран по ДДС . След регистрация на новото дружество, как се процедира с работещият ЕТ ?
адвокат Сотиров | 23.02.2014, 17:38
Да, може да регистрира ново ЕООД - в закона няма предвидено ограничение за регистрация на нова фирма от лице, което е продало друго свое търговско дружество (независимо от времето, когато е станало това).
Р. К. | 23.02.2014, 17:12
Собственик на ЕООД, който го е продал преди 1 год. може ли да регистирира ново? Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 22.02.2014, 22:10
Да, при първоначална регистрация на ООД в ТР няма законова пречка капиталът да бъде разпределен по посочения начин.
Диди | 22.02.2014, 21:36
Адв. Сотиров при два съдружници и капитал 5 лв, вариант за разпределение на дяловете възможен ли е така: пет дяла от по 1 лв, разпределени 60/40%. За единия съдружник - 3лв, за другия- 2лв.?
адвокат Сотиров | 22.02.2014, 21:35
Да, възможно е - няма пречка договорът да се промени само в частта относно възнаграждението. Промяната може да се извърши с допълнително споразумение/анекс, като същата не подлежи на вписване в Търговския регистър (възнаграждението на управителя не е сред подлежащите на вписване обстоятелства). Редно е промяната да бъда приета и предварително одобрена от общото събрание на дружеството с ограничена отговорност. Струва ми се, че в конкретния случай не е логически обосновано решението на ОС за тази промяна да съвпада с решението за учредяване на ООД. Теоретично няма пречка управителят да не получава възнаграждение за дейността си по управлението на ООД - особено когато е и съдружник в дружеството.
А. | 01.02.2014, 15:47
При регистрация на ЕООД в ТР е вписан ДУК с определено възнаграждение от420 лв. Възможно ли този договор да бъде променен само в частта му относно възнаграждението. Може ли управителя да няма възнаграждение. С какъв акт следва да бъде направена тази промяна и следва ли да бъде вписана в ТР. Ако е възможно това да бъде направено с решение на ОС , то датата на решението на ОС следва ли да съвпада с решението за регистрацията на ЕООД в ТРС.
адвокат Сотиров | 03.10.2013, 21:34
Не, не е необходимо. Към заявлението за регистрация на еднолично дружество с ограничена отговорност не е задължително представянето нито на трудов договор, нито на договор за управление.
емилия цоцовска | 03.10.2013, 20:45
За вписване в Търговския регистър на ЕООД необходимо ли е да се приложи към документите трудов договор с управителя? Управителя е друго лице различно от собственика на капитала.Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 08.05.2013, 21:17
В полето "Предмет на дейност" ще следва да опишете дейността, с която ще се занимава едноличното дружество с ограничена отговорност, което възнамерявате да регистрирате - не е задължително да конкретизирате "магазин с стоки за 1 лев", като за ориентир бихте могли да прегледате и чл. 1, ал. 1 от Търговския закон. Относно капитала - вариантите в конкретния случай са в общи линии следните: 1 дял с номинална стойност 5 лева; 5 дяла с номинална стойност по 1 лев - и в двата случая Вие ще бъдете едноличен собственик на капитала и ще следва да внесете по набирателната сметка сумата от 5 лева. Задълженията Ви за неплатени здравни осигуровки няма да бъдат пречка за регистрацията на ЕООД фирмата Ви.
T. | 08.05.2013, 20:14
здравейте,мисля да отварям фирма Еоод,ще се опитам да си направя сама документите,извадих си примерните образци от търговския регистър и започнах да си ги попълвам.Ще се занимавам с магазин с стоки за 1 лев (как правилно да формулирам предмета на дейност,в полето "предмет на дейност".Също така в полето капитал съм записала 5 лв,но след това има на колко дяла се дели,там какво да попълня след като аз нямам съдружници за да деля далове?И ще имали проблем при откриването на фирмата след като имам неплатен здравни осигуровки от преди няколко години и в момента се водя неосигурена,ще ме задължат ли да си ги внеса?Благодаря ви!

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД), моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Регистрация на дружество с ограничена отговорност (ООД), моля посетете Регистрация на фирми.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор