Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Процедури » Регистър на строителя

Регистрация на строители в ЦПРС

Изискванията към лицата, извършващи строителство, се уреждат от Закона за камарата на строителите (ЗКС). Регистрацията на строителите е уредена в Глава трета "Централен професионален регистър на строителя". Редът за вписване и водене на регистъра се определя с Правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС, приет от общото събрание на камарата, обн. ДВ бр. 65/10.08.2007 г.

Вписването на строителите в Централния професионален регистър на строителя се извършва по категории строежи - за строежи от първа категория, за строежи от втора категория и за строежи от трета, четвърта и пета категория, както и по отделни строителни и монтажни работи по чл. 3, ал. 2 от ЗКС, за изпълнението на които строителят докаже, че отговаря на изискванията по този закон. Строителите, вписани в регистъра за изпълнението на строежи от първа категория и получили удостоверение за тях, могат да изпълняват строежи от всички категории. Същото важи и за строителите, вписани в регистъра за изпълнение на строежи от втора категория - без да могат обаче да изпълняват строежи от първа категория.

 • Изисквания
  В регистъра се вписват строители, които: нямат ликвидни и изискуеми публични данъчни задължения и задължения за задължителни осигурителни вноски, както и лихви, свързани с тези задължения, освен ако компетентният орган е допуснал разсрочване или отсрочване на задълженията; не са обявени в несъстоятелност и не се намират в производство по несъстоятелност или ликвидация; разполагат с изискващото се техническо оборудване за извършване на заявените строителни и монтажни работи; разполагат с необходимия персонал, нает по трудови договори; наетият технически персонал притежава необходимата правоспособност съобразно придобитата специалност и образователно-квалификационна степен, професионален опит, познания и техническа компетентност по отношение на националното му законодателство; наетите работници притежават необходимата професионална квалификация за изпълнение на извършваните строителни дейности; имат валидна застраховка за вредите, които могат да настъпят вследствие на неизпълнение на задълженията им, изисквани по действащи нормативни актове.
 • Допълнителни изисквания
  За изпълнение на строежи от първа категория в регистъра се вписват строители, които отговарят и на следните условия: средносписъчна численост на персонала - не по-малко от 50 души за предходната година; нетни приходи от продажби за предходната финансова година - не по-малко от 3 000 000 лв.; балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната финансова година - над 500 000 лв. За изпълнение на строежи от втора категория в регистъра се вписват строители, които отговарят и на следните условия: средносписъчна численост на персонала - не по-малко от 30 души за предходната година; нетни приходи от продажби за предходната финансова година - не по-малко от 1 500 000 лв.; балансова стойност на дълготрайните материални активи за предходната финансова година - над 200 000 лв.
 • Заявление и приложения
  Заявления за вписване се подават до председателя на комисията за воденето, поддържането и ползването на Централния професионален регистър на строителя (КВППЦПРС) по образец, утвърден от управителния съвет на камарата. Към заявлението за вписване се прилагат: удостоверение за вписване в търговския регистър или легализиран документ съгласно законодателството по регистрация на строителя; декларация, че строителят не е обявен в несъстоятелност и не се намира в производство по несъстоятелност или ликвидация; документи (лицензи, сертификати и други), разрешаващи на строителя или на неговите работници да извършват строителство, свързано с изграждането или ползването на съоръжения с повишена опасност; справка за числеността и квалификацията на персонала по категории; справка за проведено квалификационно обучение на инженерно-техническия персонал и на работниците през последните три години; справка за притежаваните от строителя машини, съоръжения и оборудване за изпълнението на строителни работи по видове, брой и технически параметри; справка за изпълнените от строителя строежи през последните три години по вид и местонахождение на строежите и обем на изпълненото строителство; копия от годишния финансов отчет на строителното предприятие за последните три години; удостоверения, издадени от компетентните органи, за обстоятелствата по чл. 16, ал. 3, т. 10 и 11 от ЗКС; копия от застрахователните полици за доказване на застрахователна осигуреност; други документи и изисквания на ЗКС.
 • Други условия
  Вписването или отказът от вписване в регистъра се извършва от КВППЦПРС в 14-дневен срок от подаване на заявлението. Удостоверението за вписване или отказът от вписване в регистъра се издава на заявителя в 15-дневен срок от подаване на заявлението. Строителят е длъжен да заяви за вписване всяка промяна на обстоятелство, подлежащо на вписване в регистъра, в 14-дневен срок от настъпване на промяната. Строителят представя ежегодно до 30 юни годишен финансов отчет и удостоверение за наличието или липсата на публични задължения за изтеклата година.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 11.02.2015, 18:02
Мнението ми е, че няма такава възможност. Доколкото уточнявате, че принадлежността към група се изразява в това, че кандидатстващото за вписване дружество е собственост на друго дружество, то считам, че тази хипотеза не попада в обхвата на разпоредбата на чл. 3, ал. 3 от ЗКС, а именно: "Когато физически или юридически лица се обединяват за изпълнение на строежи или отделни видове строителни и монтажни работи по ал. 2, поне един от участниците в обединението трябва да е вписан в регистъра." Извън това, считам, че не е налице и възможност за сключване на договор за осигуряване на персонал.
Ч.А | 05.12.2014, 9:49
Здравейте, Ако дружеството кандидатстващо за вписване в регистъра е част от група/собственост е на друго ЮЛ/, то възможно ли е персоналът да бъде както нает от кандитата, така и от компанията майка?
адвокат Сотиров | 05.05.2014, 17:55
В случая ще се дължи минималната такса - 1 200 лв. (1 440 лв. с ДДС). Финансови отчети при вписването не се представят - попълва се декларация, в която се вписват НПП, ДМА и средносписъчен брой работещи във фирмата за последните три години (при липса на финансови резултати се вписва "0"). Минималните застрахователни суми за строителя се определят по Наредбата за условията и реда за задължително застраховане в проектирането и строителството - съобразно категорията на строежите. Относно персонала се представят дипломи, удостоверяващи техническата правоспособност и квалификацията на персонала (декларира се и проведено професионално обучение на съответните лица), както и справка от НАП за актуално състояние на всички действащи трудови договори към датата на подаване на заявлението.
П. И. | 11.02.2014, 17:31
Прегледах изискванията за регистрация в Централния профисионален регистър на строителя, но никъде не открих какво се изисква за регистрация на фирма, коята не е извършвала никаква дейност през последните три години. Таксата, която трябва да се заплати и 0,1% от НПП, но тъй като фирмата няма никави приходи и разходи не е ясно какво трябва да се заплати? След като няма приходи и разходи, какъв отчет трябва да се представи? При подготовката на документите трябва ли да се представят трудови договори, трудови книжки и доказателства за професионалната квалификация на техническия ръководител, контрол по качеството и координато по ЗБУТ? Каква е минималната стойност на застрахователната полица, която се изисква?
адвокат Сотиров | 30.11.2013, 16:03
В бр. 101 на "Държавен вестник" от 22.11.2013 г. беше обнародван нов Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, с който отменя Правилникът за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ДВ, бр. 65 от 2007 г.). Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 4 / 11.2013 г.
адвокат Сотиров | 09.11.2013, 19:29
Обикновено на фирма, която кандидатства за първоначално вписване в Централния професионален регистър на строителя, дават четвърта категория, освен ако не се посочи и докаже опит в строителството за последните години. След като направите регистрацията си на http://register.ksb.bg и подадете заявлението и документите в областно представителство на КСБ започва да тече 14-дневен срок, през който минавате на комисия.
В. К. | 15.10.2013, 16:24
Как може строителна фирма, която се регистрира в камарата на строителите да получи веднага удостоверение за строежи от 1група-3та категория(високо строителство).На какви изисквания трябва да отговаря тази фирма? Благодаря!

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Регистрация на строители в ЦПРС, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Регистрация на строители в ЦПРС, моля посетете Разрешения и регистрации.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор