Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Процедури » Откриване на аптека

Разрешение за търговия на дребно с лекарства в аптека

Процедурата по издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека е регламентирана в Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (ЗЛПХМ) - чл. 218 и сл., Глава десета "Търговия на дребно с лекарствени продукти".

Аптеката е здравно заведение, в което се извършват следните дейности: съхраняване, приготвяне, опаковане, контролиране, даване на консултации, отпускане по лекарско и без лекарско предписание на разрешени за употреба в Република България лекарствени продукти, на медицински изделия, на диетични храни за специални медицински цели и храни за кърмачета и преходни храни, както и хранителни добавки, козметични и санитарно-хигиенни средства. Тези дейности се извършват от магистър-фармацевт. Помощник-фармацевтът може да извършва дейности под контрола на магистър-фармацевт с изключение на: отпускане на лекарствен продукт по лекарско предписание, контрол и даване на консултации, свързани с лекарствените продукти.

Право да извършва търговия на дребно с лекарствени продукти има физическо или юридическо лице, регистрирано като търговец по българското законодателство или по законодателството на държава членка, което е сключило трудов договор или договор за управление на аптеката с магистър-фармацевт, а в предвидените от закона случаи - с помощник-фармацевт, като на територията на Република България може да открие не повече от 4 аптеки. Когато лицето е магистър-фармацевт и е ръководител на аптеката, не е необходимо представянето на трудов договор или договор за управление на аптеката. Магистър-фармацевтът е ръководител на аптеката и задължително работи в нея. Магистър-фармацевт или помощник-фармацевт може да бъде ръководител само на една аптека и задължително работи в нея. Магистър-фармацевтът или помощник-фармацевтът, който е ръководител на аптека, не може да бъде наеман на работа по договор с едноличен търговец или търговско дружество с предмет на дейност производство, внос, търговия на едро или дребно с лекарствени продукти. Лицето, получило разрешение за извършване на търговия на дребно с лекарствени продукти, не може да бъде собственик или да участва в търговски дружества с предмет на дейност производство, внос или търговия на едро с лекарствени продукти, включително в дружества на свързани лица по смисъла на Търговския закон. Ръководителят на аптека трябва да: 1. е магистър-фармацевт, съответно помощник-фармацевт, в предвидените от закона случаи; 2. не е лишен от правото да упражнява професията; 3. не е осъждан за престъпления, свързани с упражняване на професията му, за престъпления против собствеността и стопанството или за умишлени престъпления срещу личността; 4. има най-малко една година стаж като магистър-фармацевт.

Изискванията за местонахождението и към помещенията на аптеката се определят в НАРЕДБА № 28 ОТ 9 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА УСТРОЙСТВОТО, РЕДА И ОРГАНИЗАЦИЯТА НА РАБОТАТА НА АПТЕКИТЕ И НОМЕНКЛАТУРАТА НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ.

Разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека се издава от изпълнителния директор на ИАЛ въз основа на заявление по образец, към което се прилагат:
1) данни за Единния идентификационен код на търговеца или кооперацията от Търговския регистър;
2) трудов договор или договор за управление на аптеката;
3) документи, удостоверяващи, че са спазени изискванията на чл. 224 (диплома, трудова книжка и др.);
4) свидетелство за съдимост на магистър-фармацевта, посочен за ръководител на аптеката;
5) медицинско свидетелство на магистър-фармацевта, посочен за ръководител на аптеката;
6) удостоверение за вписване в регистъра на районната колегия на Българския фармацевтичен съюз - за магистър-фармацевта, ръководител на аптеката, както и информация относно наложени наказания по реда на Закона за съсловната организация на магистър-фармацевтите;
7) хигиенно заключение, издадено от съответната РЗИ;
8) декларации относно забраните по ЗЛПХМ;
9) документ за платена такса (1 000 лв.).

В едномесечен срок от постъпване на документацията изпълнителният директор на ИАЛ след становище на Експертния съвет по търговия на дребно с лекарствени продукти издава разрешение за извършване на търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека или прави мотивиран отказ за издаването на разрешение. Разрешението или отказът се връчва на лицето, подало заявление. В 15-дневен срок от постъпване на документацията ИАЛ извършва проверка на представените документи и уведомява писмено заявителя за установените несъответствия или непълноти. В тези случаи срокът за издаване на разрешение или отказ за това спира да тече от деня на уведомяването до отстраняване на недостатъците.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 20.04.2015, 11:28
Въпросът ви не е достатъчно ясен, за да му се отговори конкретно. Във вашия случай е възможно да намерят приложение ограниченията на чл. 223, ал. 1 и ал. 2 от ЗЛПХМ, а именно: "Магистър-фармацевт или помощник-фармацевт може да бъде ръководител само на една аптека и задължително работи в нея. Магистър-фармацевтът или помощник-фармацевтът, който е ръководител на аптека, не може да бъде наеман на работа по договор с едноличен търговец или търговско дружество с предмет на дейност производство, внос, търговия на едро или дребно с лекарствени продукти."
Я. Г. | 11.03.2015, 11:31
Благодаря за тази възможност за консултация! Въпрос: може ли да се комбинира лицензоносителство за аптека/или фирма на едро/ на 4-ри часа и работа в друга аптека на 4-ри часа?
адвокат Сотиров | 28.02.2015, 20:27
(Отговор на въпроса на M. от 29.06.2014 г.) Мнението ми е, че няма пречка да работите по специалността си. Ограниченията във връзка със съдебното минало са предвидени по отношение на ръководителя - какъвто помощник-фармацевтът може да бъде "по изключение" (в предвидените от закона случаи) и приемам, че питането ви не е относно такава хипотеза. Нещо повече, законът изисква ръководителят да "не е осъждан за престъпления, свързани с упражняване на професията му, за престъпления против собствеността и стопанството или за умишлени престъпления срещу личността", което по всяка вероятност не обхваща вашия случай, а и казвате, че сте реабилитиран.
адвокат Сотиров | 28.02.2015, 20:02
(Отговор на въпроса на А. Б. от 03.06.2014 г.) Съгласно чл. 224, т. 1 и т. 4 от ЗЛПХМ: "Ръководителят на аптека трябва да ... е магистър-фармацевт ... има най-малко една година стаж като магистър-фармацевт." Тъй като нямате стаж, то мнението ми е, че не отговаряте на условията за издаване на разрешение за търговия на дребно с лекарствени продукти в аптека. Разбира се, бихте могли да започнете работа в друга аптека с оглед придобиването на необходимия стаж, като също така е възможно да наемете за ръководител на своя аптека (вкл. временно) магистър-фармацевт с изискуемия стаж.
M. | 29.06.2014, 11:36
мога ли да работя като помощник фармацевт след като съм реабилитиран от условна присъда за държане на трева незнам къде ми е бил акъла..?
А. Б. | 03.06.2014, 15:15
Притежавам диплома за магистър -фармацефт от 2006г,но никога не съм практикувала и нямам стаж в трудовата си книжка.Бих искала да имам разрешително за откриване на аптека.Какви са възможностите?

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Разрешение за търговия на дребно с лекарства в аптека, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Разрешение за търговия на дребно с лекарства в аптека, моля посетете Разрешения и регистрации.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор