Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Новини » Лични данни в ТР

Промени в Закона за търговския регистър (ЗТР) 2011

На 29.04.2011 г. в бр. 34 на "Държавен вестник" бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИДЗТР). По-голяма част от измененията и допълненията влизат в сила от 01.01.2012 г. По-долу са публикувани някои от по-важните и интересни промени:

 • Лични данни - чл. 2, чл. 11, чл. 12 и чл. 13 от ЗТР
  Съгласно новата ал. 2 на чл. 2, обстоятелствата и актовете по ал. 1 се обявяват без информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена. Предвидено е обаче, че в делото на търговец се прилагат заявленията, документите, удостоверяващи вписаните обстоятелства, обявените актове и други документи, които могат да съдържат и лични данни за идентифицирането на лицата, представляващи или управляващи търговеца. Във връзка с това и по отношение на личните данни, съдържащи се в актовете, подлежащи на обявяване, е предвидено и допълнение в чл. 13, съгласно което заявителят представя и заверени преписи от актовете, подлежащи на обявяване в търговския регистър, в които личните данни, освен тези, които се изискват по закон, са заличени. Пак с оглед защитата на личните данни, достъпът до Търговския регистър ще бъде вече "ограничен", не анонимен и широкодостъпен както досега: "Агенцията осигурява регистриран достъп до делото на търговеца. Достъпът по ал. 2 може да бъде предоставен в териториалните звена на агенцията след представяне на молба и документ за самоличност. Лицето, поискало достъп по електронен път, следва да се идентифицира чрез електронен подпис или чрез цифров сертификат, издаден от агенцията ..."
 • Прокурист - чл. 13 и чл. 15 от ЗТР
  Заявители по смисъла на чл. 15 от Закона за търговския регистър могат да бъдат вече и прокуристите на дружествата. Съответно е изменен и законът в частта му за подаването на декларация за истинността на заявените обстоятелства или за приемането на представените за обявяване актове - такава ще следва да подават вече и прокуристите. Запазено е сегашното положение, че адвокатите няма нужда да подават такава декларация.
 • Акционерни дружества и КДА - чл. 17 от ЗТР
  Предвидена е и изключително важна промяна, съгласно която от 01.01.2012 г. заявленията А5 за вписването на обстоятелства за акционерните дружества и командитните дружества с акции ще могат да се подават единствено по електронен път. Това важи и по отношение за заявленията Г1 за обявяване на актове за Ад и КДА.
 • Разглеждане на заявленията - чл. 19 и чл. 22 от ЗТР
  Най-същественото и практически значимо изменение е предвиждането на възможност за фирмите (и техните адвокати) да отстранят пропуски в подадената документация, преди да бъде постановен директен отказ на длъжностното лице (при което сумите, платени за държавни такси, се губеха автоматично). За целта длъжностното лице дава съответни указания на фирмата-заявител, публикувани на електронната страница на Търговския регистър. Заявителят може да изпълни указанията и да ги представи чрез заявление по образец, определен в наредбата по чл. 31 срока по чл. 19, ал. 2 - въведен именно с оглед на тази промяна: "Длъжностното лице по регистрацията се произнася по заявленията за вписване и за заличаване и по заявленията за обявяване на актове незабавно след изтичане на три работни дни от постъпването им в търговския регистър, освен ако със закон е предвидено друго."
 • Ликвидация и заличаване на търговци - ПЗР на ЗТР
  Едноличните търговци (ЕТ) и клоновете на чуждестранните търговци (КЧТ), за които не е поискана пререгистрация до 31.12.2011 г., се считат за заличени от 01.01.2012 г. Съдът по регистрацията архивира фирмените им дела. С изтичането на срока по предходното изречение, дейността на търговските дружества и кооперациите се пракратява - извършените след 31.12.2011 г. разпоредителни сделки с имущество на търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност са нищожни; законните представители на търговски дружества и кооперации с прекратена дейност от 01.01.2012 г. могат само да приемат волеизявления, отправени към тези търговци. Въвежда се фигурата на "заинтересованите лица", които имат право да искат пререгистрация и обявяване в ликвидация на търговските дружества и кооперациите - зявлението се подава до съда по последната регистрация в срок до 31.01.2015 г. Ликвидацията се извършва в срок до 1 (една) година, но не по-късно от 31.01.2017 г. Подробно е регламентирана процеурата по ликвидация на търговските дружества и кооперациите. След 31 януари 2017 г. агенцията служебно заличава търговските дружества и кооперациите: 1. за които не е поискана пререгистрация и обявяване в ликвидация; 2. за които ликвидацията не е приключила поради бездействие на ликвидатора и/или на заинтересованото лице; 3. за които не е открито производство по несъстоятелност.

С ЗИДЗТР са предвидени и промени (изменения и допълнения) в Търговския закон (ЗТ) и Закона за счетоводството (ЗСч), които обаче ще бъдат разгледани в отделни статии.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 07.02.2015, 16:54
Съгласно публикувана на сайта на Агенция по вписванията информация: "С постановление 206 от 30.10.1995 г. на Министерски съвет бе утвърден Правилник за изграждането на регистъра. От 1 януари 1996 година в Република България започна да функционира Единен държавен регистър на стопанските субекти “БУЛСТАТ”. Съгласно чл. 2 от правилника, регистър БУЛСТАТ се изгражда въз основа на Регистъра на стопанските субекти ”ЕКПОУ” (РСС “ЕКПОУ”). За стопанските субекти, вписани в РСС “ЕКПОУ” бе определен срок за пререгистрация в Единния държавен регистър на стопанските субекти “БУЛСТАТ”. Субектите, непроменили състоянието си в момента на пререгистрацията, запазиха кода си по ЕКПОУ като идентификационен код по БУЛСТАТ. Неявилите се за пререгистрация в определения за това срок и новосъздадените субекти се вписваха в регистър БУЛСТАТ с нов идентификационен код." Съгласно § 5г, ал. 2 от Закона за търговския регистър: "Фирмените дела на прекратените и служебно заличените еднолични търговци и клонове на чуждестранните търговци, както и фирмените дела на прекратените по § 5, ал. 2 и непререгистрирани търговски дружества и кооперации се архивират и съхраняват в съответния съд по последната регистрация. Те се унищожават в предвидените срокове, но не по-рано от 1 януари 2017 г. - за едноличните търговци и клоновете на чуждестранни търговци по § 5, ал. 1, и не по-рано от 1 февруари 2022 г. - за непререгистрираните търговски дружества и кооперации по § 5, ал. 2. Съдът по последната регистрация предоставя достъп до архивираните фирмени дела и фирмените регистри на съдилищата и издава преписи от документите, съдържащи се в тях относно непререгистрираните търговски дружества и кооперации и за служебно заличените еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговци." С оглед на това, считам, че необходимите справки бихте могли да направите в съда по последната регистрация и Регистър БУЛСТАТ - по име на фирмата, ЕКПОУ шифър и други идентифициращи данни, с които разполагате.
А. Б. | 13.11.2014, 14:45
Здравейте адвокат Сотиров Аз и съпругът ми сме съдружници в СД. Дружеството има съдебна регистрация, на основание чл. 3, ал.1 от ТЗ, шифър по ЕКПОУ и Данъчен номер. След 31.03.1993. до настоящия момент колективната фирма не е осъществявала търговска дейност.Подали сме декларация в НОИ , че СД е преустановило дейността си.Не сме се регистрирали по Булстат до края на януари 2008г. Как са били задължавани търговците в 7 дневен срок да се регистрират по Булстат, ние не знаем. Знаем, че не сме били задължени, нито писмено, нито устно да направим тази регистрация. Не сме се регистрирали и по ТР при Агенцията по вписванията, до 31.12.2011г. Като резултат от това не можем да си намерим фирменото дело, нямаме ЕИК , не знаем от къде да вземем актуалното състояние на СД то , за да се види да ли сме в списъка на фирмите за служебна ликвидация и заличаване или не.Вероятно не сме в този списък, защото сме изпуснали две регистрации. При това фактическо състояние, какъв е начинът да ликвидираме и заличим фирмата. Ще Ви бъдем благодарни да ни посочите пътя.
адвокат Сотиров | 06.05.2014, 17:23
В "Държавен вестник", бр. 13 от 14.02.2014 г., беше обнародвано Постановление № 15 от 7 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. Намалява се размерът на таксите, които се събират за действия и услуги по Правилника за вписванията, Закона за регистър БУЛСТАТ и Закона за търговския регистър. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 5 / 05.2014 г.
адвокат Сотиров | 01.05.2014, 12:41
Апартаментът не може да се прехвърли без да се открие производство по ликвидация на дружеството. Срокът за това е до 31.01.2015 г. И след този срок може да се открие производство по ликвидация ако се открие имущество на дружествато - аргумент от § 5г, ал. 5 от ЗТР. При служебно заличаване на дружеството, логично би било да се приеме, че правоприемници на имуществото ще бъдат собствениците на капитала - правно-технически ще следва да се намерят начини за уреждане на собствеността съгласно разпоредбите на общото гражданско законодателство, доколкото към момента ЗТР не урежда изрично този въпрос. Следва да се има предвид, че ЗТР предвижда унищожаване на фирмените дела след 01.02.2022 г.
Румен Трифонов | 16.01.2014, 16:05
Здравейте,адв.Сотиров,може ли да попитам какво се случва с имуществото на фирма,която не е преригистрирана, по специално става въпрос за апартамент закупен на името на фирмата?Как ще се прехвърли на физ.лице?Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 22.04.2013, 19:43
Фирмата не я виждате в Търговския регистър, защото не сте я пререгистрирали (както и сама посочвате). Фирмата не е "отписана служебно" - съгласно § 5, ал. 2, изр. първо и § 5, ал. 4 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за търговския регистър: "Дейността на търговските дружества и кооперациите, за които не е направено искане за пререгистрация в срока по § 4, ал. 1 или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация, се прекратява на 1 януари 2012 г." и "Търговските дружества и кооперациите с прекратена дейност, които към 31 януари 2017 г. не са пререгистрирани, се смятат за заличени." Съгласно чл. 92, ал. 1, 2 и 3 от Закона за корпоративното подоходно облагане: "Данъчно задължените лица, които се облагат с корпоративен данък, подават годишна данъчна декларация по образец за данъчния финансов резултат и дължимия годишен корпоративен данък."; "С годишната данъчна декларация се подава и годишният отчет за дейността." и "Годишен отчет за дейността не подават данъчно задължените лица, които едновременно са изпълнили следните условия: 1. не са извършвали дейност през годината; 2. не са отчели приходи или разходи за годината съгласно счетоводното законодателство."
П.Годжевъргова | 22.04.2013, 19:10
Здравейте адвокат Сотиров, В периода февруари 2004г – февруари 2005г имах регистрирана фирма ЕООД и са платени всички данъци и такси. (фирмата няма регистрация по ДДС) В периода 2006г – 2012г фирмата не е работила, подавала съм нулеви данъчни декларации(образец 1010а). Фирмата не е пререгистрирана. Трябва ли да продължавам да подавам нулеви декларации или фирмата е отписана служебно, тъй като не я намирам в търговския регистър Благодаря Ви предварително
адвокат Сотиров | 11.01.2013, 22:33
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, обнародван в "Държавен вестник", бр. 99 от 14.12.2012 г., бяха направени някои важни изменения на ЗТР по отношение на последиците, свързани с търговците, които не са направили искане за пререгистрация в срока по § 4, ал. 1 или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 3 / 01.2013 г.
адвокат Сотиров | 13.08.2012, 17:37
Съгласно Закона за търговския регистър: "В срок до 31 януари 2015 г., на основание обявените списъци по § 5, ал. 4 и 5, всяко заинтересовано лице, както и законният представител на търговец по § 5, ал. 2 може да подаде до съда по последната регистрация заявление за пререгистрация и обявяване в ликвидация на търговското дружество и кооперация по § 5, ал. 2, за определяне на ликвидатор и срок за ликвидация, за определяне на възнаграждение на ликвидатора, както и за определяне на размера на сумите, необходими за откриване на производството по ликвидация." Заинтересовано лице по смисъла на ЗТР е: "съдружник, акционер, член-кооператор, член на управителен съвет на търговеца с прекратена дейност, страната по заварените съдебни и изпълнителни дела, кредиторите на търговеца, кредиторите на съдружниците или на член-кооператорите, държавните органи, органите на местно самоуправление и ведомствата. Качеството кредитор се доказва с административен акт, влязло в сила съдебно решение, изпълнителен лист или заповед за изпълнение за установяване на съответното вземане."
М. Т. | 13.08.2012, 15:41
Възможно ли е доброволно да се предприеме процедура по ликвидация и заличаване на ЕООД, което НЕ е регистрирано в Агенцията по вписвания? Правите ли го като услуга и колко струва?
адвокат Сотиров | 16.07.2012, 13:40
Клонът на чуждестранен търговец се закрива (заличава) без ликвидация. За целта е необходимо да подадете в Търговския регистър Заявление по образец А8, към което да приложите необходимите документи.
Н. Г. | 16.07.2012, 11:10
Здравейте! Коя процедура се прилага при ликвидацията на български клон на чуждестранна фирма(Великобритания). Благодаря!
адвокат Сотиров | 16.06.2012, 0:49
Считам, че е по-коректно да се говори за закриване на клона на чуждестранния търговец, а не са неговата ликвидация. За закриване на КЧТ говори и Търговският закон в чл. 17а, ал. 3, т. 1.
Л. | 15.06.2012, 17:08
Здравейте, дали правилно да използвам термин "ликвидация на клона на чуждестранно лице" а не "закриване на клона на чуждестранно лице" при положении, че клон има ЕИК и регистриран по българския закон, а също така и регистриран по ДДС и има BG11111111 номер. Предприятие майка, която се намира в друга (трета) държава няма да се ликвидира и ще продължи работа в чужда държава. Благодаря
адвокат Сотиров | 12.02.2012, 12:00
В края на 2011 г. Народното събрание прие Закон за допълнение на Закона за търговския регистър, съгласно който изменението на чл. 11 от Закона за търговския регистър, отнасящо се до въвеждането на регистриран достъп до Търговския регистър, се отлага с 1 година и ще влезе в сила от 01.01.2013 г. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 1 / 02.2012 г.
адвокат Сотиров | 14.01.2012, 0:00
Промените в Закона за търговския регистър (ЗТР) са предвидени с оглед защита на личните данни. Основната идея се съдръжа в чл. 2, ал. 2: "Обстоятелствата и актовете по ал. 1 се обявяват без информацията, представляваща лични данни по смисъла на Закона за защита на личните данни, с изключение на информацията, за която със закон се изисква да бъде обявена." Не бих могъл тук да обобщя кои лични данни се изискват по закон - следва да се държи сметка за всеки конкретен случай като се анализира приложимото законодателство.
K.I. | 13.01.2012, 16:11
Моля , обяснете ми , ако е Ви е възможно, кои точно лични данни представляват информация , която може да се заличи и кои се изискват от закона? Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 03.12.2011, 22:24
Едноличните търговци, за които не е поискана пререгистрация до 31.12.2011 г., се считат за заличени от 01.01.2012 г. Не следва да подавате никакви документи ако целта Ви е фирмата да бъде служебно заличена. Съдът по регистрацията архивира фирмените им дела. Не ми е известно да има предвидени имуществени санкции във връзка със служебното заличаване на едноличен търговец. Повече информация можете да намерите в Закона за търговския регистър и по-специално в неговите Преходни и Заключителни разпоредби.
В. Д. | 03.12.2011, 19:00
Г-н адвокат Сотиров, майка ми има не функционираща фирма от 1999г., а е създадена 1993г. като ЕТ ... Ще търпи ли някаква санкция ако не е подала молба за заличаване на фирмата и тя реално ще бъде заличена като фирма от 01.01.2012г. ? Как следва да процедира от тук на татък , ако е необходимо да подава някакви молби и къде да стане това? Благодаря предварително за създадения безплатен сайт за консултации! Очаквам Вашият отговор! Поздрави!
адвокат Сотиров | 03.12.2011, 0:02
За закриване на ЕТ ще следва да се уведоми НАП и да се предадат разплащателните ведомости в НОИ. След това, заедно със осигурените от НАП и НОИ удостоверения, се подава Заявление по образец А1 в Търговския регистър за заличаване. Държавните такси по заличаването са до 60 лв.
В. Д. | 02.12.2011, 22:23
какда прекратя и залича фирмата си "К. 93 "ет
адвокат Сотиров | 31.08.2011, 1:32
Едноличните търговци, за които не е поискана пререгистрация до 31.12.2011 г., се считат за заличени от 01.01.2012 г. Съдът по регистрацията архивира фирмените им дела. Повече информация можете да намерите в Закона за търговския регистър и по-специално в неговите Преходни и Заключителни разпоредби.
S. M. | 30.08.2011, 21:05
МОЛЯ ОБЯСНЕТЕ МИ ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЛИ Е ЗАКРИВАНЕТО ИЛИ ПРЕРЕГИСТРАЦИЯТА НА ЕДНОЛИЧНАТА МИ ФИРМА "ЕТ" КОЯТО Е ОТКРИТА ПРЕЗ 1999г И НЕ Е ИЗВЪРШВАНА И РЕГИСТРИРАНА НИКАКВА ДЕЙНОСТ . БЛАГОДАРЯ

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Промени в Закона за търговския регистър (ЗТР) 2011, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Промени в Закона за търговския регистър (ЗТР) 2011, моля посетете Вписвания в Търговския регистър.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор