Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Новини » Обявяване на ГФО в ТР

Промени в Закона за счетоводството (ЗСч) - 03.05.2011 г.

На 29.04.2011 г. в бр. 34 на "Държавен вестник" бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър (ЗИДЗТР). С него бяха извършени и промени в Закона за счетоводството (§ 14 от ПЗР на ЗИДЗТР), влизащи в сила от 03.05.2011 г. Промените се отнасят до обявяването на годишните финансови отчети на търговците:

  • Изменение на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗСч
    До изменението всички търговци по смисъла на Търговския закон бяха длъжни да обявят годишните си финансови отчети в Търговския регистър в срок до 30.06. на следващата година. Съгласно приетото изменение, едноличните търговци (ЕТ) ще следва вече да обявяват гошишния си финансов отчет в срок до 31.05. на следващата година, дружествата с ограничена отговорност - до 30.06. на следващата година, всички други търговци по смисъла на Търговския закон - до 31.07. на следващата година.
  • Изменение на чл. 40, ал. 8 от ЗСч
    Изменението на тази алинея е много важно: след думите "бюджетните предприятия" се добавя "eдноличните търговци, чиито годишни финансови отчети не подлежат на задължителен независим финансов одит". Ал. 8 предвижда неприложимост на разпоредбите на чл. 40, ал. 1-7 за посочените в него предприятия, вкл. по отношение на задълженията за обявяване на годишните финансови отчети в Търговския регистър, интернет и др. Във връзка с тази промяна е и добавянето на нова ал. 6 към § 9а от преходните и заключителните разпоредби: "Едноличните търговци, които са пререгистрирани през 2011 г., не прилагат ал. 1 и 2 по отношение на актовете за тези години, за които годишният финансов отчет на едноличния търговец не подлежи на задължителен независим финансов одит."
  • Изменение на чл. 47, ал. 3 от ЗСч
    Променената разпоредба е включена в Глава седма "Административнонаказателни разпоредби". Изменението се състой в предвиждането на по-ниски минимални размери на глобите и имуществените санкции за търговците при необявяване в срок на годишните им финансови отчети: от 1500 и 2000 лв. на 500 лв.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 06.05.2014, 17:32
В "Държавен вестник", бр. 13 от 14.02.2014 г., беше обнародвано Постановление № 15 от 7 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. Намалява се размерът на таксите, които се събират за действия и услуги по Правилника за вписванията, Закона за регистър БУЛСТАТ и Закона за търговския регистър. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 5 / 05.2014 г.
адвокат Сотиров | 29.04.2014, 17:05
Считам, че не е необходимо представянето на протокол за приемане на представения за обявяване годишен финансов отчет (ГФО) - изискването за представяне на решение на ОС на АД по чл. 251, ал. 4 от ТЗ е несъвместимо с целите и регламента на производството по несъстоятелност.
п.д. | 27.03.2014, 15:44
Здравейте. Дружеството /АД/е обявена в несъстоятелност с назначен от съда синдик. При подаване на документите /Баланс, ОПР/ какъв протокол трябва да се състави.
адвокат Сотиров | 30.11.2013, 20:44
Със Закон за допълнение на Закона за счетоводството, обнародван в "Държавен вестник", бр. 100 от 19.11.2013 г., се въведоха допълнения, които се налагат поради развитието на информационните технологии, все по-честото прилагане на интегрирани информационни системи за управление и софтуерни продукти за счетоводно отчитане, географската отдалеченост на клонове, филиали и дъщерни дружества и неосъвременените разпоредби на действащия ЗСч, който изисква първичният счетоводен документ, засягащ само дейността на предприятието, да съдържа име, фамилия и подпис на съставителя. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 4 / 11.2013 г.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Промени в Закона за счетоводството (ЗСч) - 03.05.2011 г., моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Промени в Закона за счетоводството (ЗСч) - 03.05.2011 г., моля посетете Вписвания в Търговския регистър.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор