Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Новини » Осигуряване по КСО

Изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО) 2011

Народното събрание прие на 26.07.2011 г. Закон за изменение и допълнение на Кодекса за социално осигуряване (ЗИДКСО) - обнародван в „Държавен вестник“, бр. 60 от 05.08.2011 г.

Промените в Кодекса за социално осигуряване (КСО) са в няколко насоки, по-интересните от които са свързани с осигурителния стаж и доход и възстановяване на лихвите върху установени задължения за получени в нарушение на чл. 53, ал. 4 КСО парични обезщетения за отглеждане на дете:

  • С изменението на чл. 4, ал. 5 КСО отпада възможността лицата, изпратени в чужбина чрез български посредник да могат да избират осигурителния доход, върху който ще се осигуряват за пенсия - тези лица ще внасят осигурителни вноски само върху минималния размер на осигурителния доход, с оглед зачитане на осигурителен стаж (този доход на основание чл. 70а, ал. 2, т. 9 КСО не се включва в осигурителния доход, от който се определя размерът на пенсията).
  • Изменя се чл. 6, ал. 3 КСО, като специализантите отпадат от кръга на лицата, за които се определя минимален осигурителен доход - добавя се ново изречение, съгласно което осигурителните вноски за специализантите се дължат върху получените възнаграждения, но върху не по-малко от минималната месечна работна заплата за страната.
  • С изменението на чл. 79, ал. 1 от КСО се приема и размерът на пенсията за инвалидност поради трудова злополука и професионална болест да се изчислява с индивидуален коефициент, определен до датата на пенсионирането (а не на инвалидизирането), подобно на пенсиите за инвалидност поради общо заболяване.
  • Съгласно новата алинея 9 на чл. 104 КСО, осигурителният стаж на балерини, балетисти и танцьори се превръща като 4 години осигурителен стаж на длъжност балерина, балетист или танцьор в културни организации се зачитат за 5 години осигурителен стаж от трета категория труд. Допълват се и т. 1 и т. 2 от чл. 6, ал. 1 КСО във връзка с по-високите осигурителни вноски за тази категория лица.
  • Важно практическо изменение е това на чл. 84, ал. 1, т. 1 и 2 КСО - добавката от пенсията на починал съпруг (съпруга) се увеличава от 20 на 26,5 на сто за периода от 01.09.2011 до 31.12.2012 г.
  • Друго важно практическо изменение е свързано с опрощаване на лихвите върху установени задължения на осигурени или самоосигуряващи се лица за парични обезщетения, получени за периоди до влизането в сила на този закон в нарушение на чл. 53, ал. 4 КСО, когато детето е било настанено в детско заведение, включително и в детска ясла. Въведени са обаче определени условия за това. Уредено е също и възстановяването на платени лихви.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 22.02.2014, 17:10
(Отговор на въпроса на Злати Георгиев от 20.01.2014 г.) Мнението ми е, че това следва да е датата 09.12.2014 г. Аргументи за това черпя от практиката на Върховния административен съд - в едно от решенията на съда е прието следното: "Упражняване на правото означава то да бъде заявено пред административния орган по реда на чл.54ж от КСО, органът да го е признал и отпуснал с разпореждане и то да бъде получено реално от заявителя в размера и сроковете, определени в разпореждането."
адвокат Сотиров | 22.02.2014, 16:45
(Отговор на въпроса на Надя от 14.01.2014 г.) Съгласно чл. 54б, ал. 4 от Кодекса за социално осигуряване: "Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца." Съгласно чл. 54д, ал. 5 от КСО: "Ако по време на получаване на паричното обезщетение лицето започне да упражнява дейност - основание за задължително осигуряване по чл. 4, която бъде преустановена след по-малко от 9 месеца, изплащането на паричното обезщетение се възстановява за оставащия към датата на прекратяването период, ако регистрацията на лицето в Агенцията по заетостта е направена в срок 7 работни дни от прекратяване на трудовата дейност. Ако регистрацията е направена след този срок по неуважителни причини, изплащането на паричното обезщетение се възстановява от датата на новата регистрация за оставащия към датата на прекратяването период, намален със закъснението."
Злати Георгиев | 20.01.2014, 9:23
Уважаеми Г-н Сотиров! Въпросът ми касае съкращение по член 328. От 09.04 .2011 година до 09.12.2011 по силата на този член взимах помощ от бюрото по труда-60% от последните брутни възнаграждения. Въпроса ми е кога придобивам отново право на пълно обезщетение от 60% -след 09.04 2014 година или след 09.12 2014 година когато изтичат трите години споменати в кодекса? Благодаря! С Уважение,
Надя | 14.01.2014, 20:22
В момента ползвам обезщетение от НОИ1което съм ползвала 3 месеца и ми остават да ползвам още 9 месеца. Имам възможност да започна работа. Въпросът ми е ако започна работа и след месец два напусна по собствено желание или бъда освободена от работодателя имам ли право да ползвам остатъка от 9 месеца към НОИ и същите пари, които получавам в момента или срока на изплащане ще бъде променен? И по кой член трябва да бъда освободена,за да продължа да получавам същите пари.
адвокат Сотиров | 05.09.2013, 10:34
Съгласно чл. 54а, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване: "Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4." Съгласно чл. 54б, ал. 3 и 4: безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие ... получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца; безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца.
G. | 04.09.2013, 19:29
овулнен съм преди шес месеца от една фирма а сега ми престои осжобождажане от друга фирма по взаимно сьгласие след 6 месеца стаж имам ли пражо на борса
адвокат Сотиров | 28.02.2013, 19:04
Съгласно чл. 170, ал. 1 и 2 от КСО: "При смърт на осигуреното лице на наследниците, преживелия съпруг, низходящите или възходящите, се изплащат еднократно или разсрочено натрупаните средства по индивидуалната му партида, като се спазват редът на наследяване и размерът на наследствените дялове, съгласно Закона за наследството. При смърт на пенсионер на универсален или професионален фонд на наследниците по ал. 1 се изплаща остатъкът от средствата по индивидуалната му партида." Съгласно чл. 49, ал. 2 от ЗН: "Приемане има и когато наследникът извърши действие, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството, или когато укрие наследствено имущество."
М. | 27.02.2013, 2:22
Здравейте.Бихте ли дали отговор на въпроса дали сумите по ДЗПО на починало лице се смятат за наследство и дали подадена молба за изплащенето им се приема за действие по приемане на наследството? Благодаря.
адвокат Сотиров | 26.01.2013, 13:40
Съгласно чл. 54б, ал. 4 от КСО: "Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца."
Георги Ламбрев | 25.01.2013, 10:30
Здравейте! Благодаря за тази възможност за консултация. За втори път (в рамките на две години)ме съкращават по чл.328 поради намаляване обема на работа. Първия път беше във фирма в която работех през 2011г. Тогава се регистрирах в бюро по труда и ползвах пълното обезщетение(60 % от брутната ми заплата). Сега ще имам ли право на същото обезщетение в размер на 60 % от брутната заплата или ще ми дадат минималното? Благодаря!
адвокат Сотиров | 11.01.2013, 22:36
Със Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 99 от 14.12.2012 г., бяха направени някои важни изменения на КСО. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 3 / 01.2013 г.
адвокат Сотиров | 26.09.2012, 11:04
Според мен, не. Доколкото съдружникът е вписан като управител, то той неизменно ще се наложи да извършва и някаква дейност по управление и представителство на дружеството (във връзка с търговската дейност на последното). Дори и да се състави търговско пълномощно или да се назначи прокурист, то не считам, че това би Ви гарантирало целените резултати. Считам, че за да не се осигурява, ще е необходимо да се впише друг управител (този, който наричате "нает действащ управител"), съответно съдружникът да остане само съдружник, без разбира се да полага личен труд.
К. | 26.09.2012, 3:13
Здравейте! Бих искала да попитам следното: ООД с двама съдружници, единият от които е записан в ТР и като управител, но на практика той ще е съдружник и управител, без да полага личен труд в дружеството. При положение, че ще бъде нает действащ управител, има ли напълно правно основание съдружника, който е вписан и като управител, но действително не е такъв да не подлежи на основание за осигуряване?
адвокат Сотиров | 27.07.2012, 14:02
Съгласно чл. 54д от Кодекса за социално осигуряване изплащането на паричното обезщетение за безработица се прекратява при прекратяване на регистрацията от Агенция по заетостта. Съгласно чл. 20, ал. 4, т. 3 от Закона за насърчаване на заетостта: "Регистрацията на безработните лица се прекратява и в случаите, когато: ... не спазват определения им график за посещения в поделението на Агенцията по заетостта". Бихте могли да получавате обезщетение за безработица след като придобиете отново право на това съгласно изискванията на КСО И ЗНЗ - т. напр., съгласно ЗНЗ: "Лицата имат право на следваща регистрация не по-рано от изтичането на 6 месеца след прекратяване на предходната регистрация на основание ал. 3, т. 1 и ал. 4, т. 1 – 5 и 7 и при условие че нямат задължения към бюджета поради неспазване изискванията на договорите, сключени при участието им в програми, мерки и обучения, финансирани със средства за активна политика на пазара на труда, включително по програми на Европейския съюз. ... При представяне на доказателства за наличието на уважителни причини прекратената на основание ал. 3, т. 1 и ал. 4, т. 1 - 5 и 7 регистрация се възстановява."
Dragan Draganov | 27.07.2012, 10:10
Здравейте, Имам въпрос свързан с прекратяване на трудово обезщетение. Понеже не се явих в Бурото по труда на датата която ми бяха записали , и сега са ми спрели трудовото обезщетение. Та да питам дали има вариант пак да го подновят.
адвокат Сотиров | 24.04.2012, 19:59
Да, можете - няма пречка самоосигуряващи се лица да бъдат работодатели (същите имат и регистрация по БУЛСТАТ). Относно необходимата документация (извън трудовия договор) най-добре би било да се обърнете за съдействие към счетоводителя на самоосигуряващото се лице.
Д. Ж. | 24.04.2012, 12:25
Добър ден!
Интересувам се дали мога да започна работа по трудов договор (8-часов работен ден, 5 дни в седмицата) при самоосигуряващо се лице. Какви документи биха ми били нужни, защото щом договорът е трудов, то би следвало да ми се изплащат и осигуровки, а за това работодателят ми трябва да е регистриран и като осигурител (извинете, не съм наясно, това са мои тълкувания). Ако не е, как да се регистрира? Как и дали ще ми бъде оформена трудовата книжка?
адвокат Сотиров | 06.04.2012, 10:43
Съгласно чл. 54б, ал. 4 от КСО: "Безработните лица, придобили право на парично обезщетение по чл. 54а преди изтичането на три години от предходно упражняване на правото на обезщетение за безработица, получават минималния размер на обезщетението за срок 4 месеца."
М. Й. | 05.04.2012, 21:46
Получавах 12м.обезщетение от бюрото по труда до 19 септември 2011 г.от 19 септември 2011 започнах работа на тр.договор, работата намаля много и днес ми бе връчено предизвестие,въпросът ми е мога ли отново да отида на бюрото по труда..Моля Ви най-искренно да ми отговорите.Благодаря
адвокат Сотиров | 10.02.2012, 18:07
Не описвате достатъчно ясно ситуацията си - предполагам все пак, че сте започнали работа като застрахователен агент - физическо лице, като междувременно работите и на трудов договор на пълно работно време. Ако това е така, то считам, че кaто самоосигуряващо се лице би било правилно да внасяте авансово осигуровки (всеки месец) и данъци (на тримесечие). Осигуровки няма да се дължат ако по трудовия си договор се осигурявате над максималния осигурителен праг от 2 000 лв. Повече бихте могли да прочетете в следните нормативни актове: Кодекс за застраховането - КЗ (чл. 164, ал. 1); Кодекс за социално осигуряване - КСО; Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица - НООСЛБГРЧМЛ (чл. 1, ал. 5, т. 1); Закон за данъците върху доходите на физическите лица - ЗДДФЛ (чл. 29, чл. 43, ал. 1); Закон за бюджета на държавното обществено осигуряване (ЗБДОО) за 2012 г. и др.
D. K. D. | 09.02.2012, 15:04
Здравейте, Работя във фирма на трудов договор. Този месец сключих договор със застрахователно дружество, и от там ми казаха, че трябва да си извадя Булстат като самоосигуряващо се лице. Според тях не трябва да внасям всеки месец осигуровки и данък. И тъй като съм вече на трудов договор, на края на годината, тоест 01.2013 г., в Годишната данъчна декларация трябва да обявя доходите си, и да платя дължимите осигуровки и данък върху реално получените доходи, а не върху определения минимален доход за самоосигуряващи се лица. Регистрирах се в Агенцията по вписванията, и от там ми казаха, че в 7-дневен срок трябва да подам декларация в НАП за започване на дейност. А ако не започвам, то декларация за спиране на дейност. От застрахователното дружество ме посъветваха изобщо да не подавам никакви декларации. Интересува ме къде и в кои закони, наредби и правилници пише, че човек на трудов договор и едновременно с това, работещ като самоосигуряващ се, не трябва да внася всеки месец осигуровки? И според Вас какво е правилно? Бих искала да съм изрядна, и да не плащам глоби. Благодаря Ви предварително за консултацията.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО) 2011, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Изменения в Кодекса за социално осигуряване (КСО) 2011, моля посетете Трудово и осигурително право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор