Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Блог » Отговорност на управителя

Законодателни промени в ДОПК и ЗБЛД 2011

През последните месеци бяха направени две важни промени, имащи отношение към лицата с публични и частни задължения.

Първата се отнася до промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и по-конкретно - до чл. 77 от ДОПК. Съгласно приетото измение, чл. 77 вече ще има следното съдържание: "В случаите на заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, както и при прекратяване на юридическо лице – търговец, прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон или при пре­образуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон търговецът уведомява териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по седалището на търговеца преди подаване на съответното заявление за вписване на подлежащото на вписване обстоятелство. Териториалната дирекция на Националната агенция за приходите издава на търговеца удостоверение за уведомяването в срок до 60 дни от постъпване на уведомлението. Удостоверението за уведомяване на териториалната дирекция се прилага към внесеното в Агенцията по вписванията заявление за вписване и е условие за разглеждането му."

Промяната се състои в удължаване на срока за издаване на удостоверение от НАП за уведомяването (от 7 на 60 дни) и преустанояване на досегашната възможност да се подават документите в Търговския регистър за разглеждане с входящия номер на уведомлението по чл. 77 от ДОПК. Целта на законодателната промяна е да се препятства широкоразпространената практика за избягване на умишлено натрупани данъчни задължения към държавата посредством прехвърляне на задължени предприятия на социално слаби, болни или неграмотни лица. Аргументите на депутатите против промяната се свеждаха до влошаване на бизнес климата и удължаване на още един срок от значение за фирмите. Контрааргументите се отнасяха до обстоятелството, че "фирмената реорганизация" няма да се затрудни предвид необходимостта от проверки от експерт-счетоводител, оценки на активите, вземане на решения – двукратно от общо събрание (при дружествата), публикуване на доклади и т.н.

Принципно, не считам, че това удължаване на срока е оправдано от юридическа гледна точка - законите и в сегашната си редакция съдържат достатъчно гаранции за кредиторите, като най-малкото не е необходимо държавата да се поставя в привилигировано положение спрямо "частните" кредитори. Чисто практически обаче тази промяна би могла да има положителен ефект, доколкото твърденията на НАП са коректни - т.е. че в краткия срок Националната агенция за приходите няма техническа възможност да направи проверка за задълженията на длъжника, и то не само за декларирани и записани в неговата данъчна сметка задължения, а и за задължения на длъжника, които биха се открили при проверка, респективно биха се облекли в изпълнително основание след извършване на ревизия. Но дори и така, промяната би била оправдана само в някои случаи! При вече приета и в сила промяна, действително, извършването на ревизиите би могло да има и положителен ефект с оглед установяването на скрити данъчни задължения, които при нормални случаи биха евентуално останали за сметка на купувача. Странни са твърденията на някои "колеги" във връзка с липсата на промени по отношение на прехвърлянето на дружествени дялове - една такава промяна в собствеността няма никакво значение с оглед събирането на публичното задължение, поради което и никога досега подобна възможност не е подлагана на обсъждане.

Втората промяна е свързана с отпадане на забраната за напускане на страната на длъжниците. След обявените за противоконституционни т. 5 и т. 6 на чл. 75 от Закона за българските лични документи (ЗБЛД), и т. 4 на същия член е вече неприложима след като Народното събрание я отмени (ЗИДЗБЛД, обн., ДВ, бр. 55 от 2011 г.). По въпроса е казано и изписано много - МВР са принципно "за", а частните съдебни изпълнители и НАП - "против". Считам, че макар и юридически издържано, това законодателно изменение не е толкова безспорно, най-вече от гледна точка защита интересите на кредиторите.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 02.09.2014, 11:12
(Отговор на въпроса на Мария Кирилова от 07.08.2014 г.) Прехвърлянето на дружествени дялове и смяната на управител сами по себе си не са незаконни действия. За ангажиране на наказателната отговорност на управителя във връзка с "несъстоятелност и неплатежоспособност" е необходимо да е налице съставомерно деяние - съгласно чл. 227б, ал. 1-2 от Наказателния кодекс: "Търговец, който изпадне в неплатежоспособност и в 30-дневен срок от спиране на плащанията не заяви това пред съда, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева. С наказанието по ал. 1 се наказват и лицата, които управляват и представляват търговското дружество или кооперация, ако в 30-дневен срок от спиране на плащанията не са поискали от съда да открие производство по несъстоятелност." Бихте могли да се запознаете и с други случаи на "Престъпления против кредиторите" (Раздел I "а" - чл. 227б и сл. от НК). За съдействие по ангажиране на наказателна отговорност бихте могли да се обърнете към прокуратурата - моля да имате предвид, че аз не практикувам в областта на наказателното право и не бих могъл да коментарим в детайли и да се ангажирам с категорично мнение.
адвокат Сотиров | 02.09.2014, 10:52
(Отговор на въпроса на валентина христова от 30.05.2014 г.) В общия случай вие като физическо лице-управител не отговаряте с личното си имущество за задълженията на фирмата. В закона има предвидени изключения, при което имуществената отговорност на управителите на търговски дружества би могла да бъде ангажирана - имам предвид чл. 18-19 от ДОПК. Но дори и така, запорът на личната ви банкова сметка не следва да стане "автоматично" - необходимо е задълженията ви да бъдат установени с ревизионен акт и в хода на това производство да бъдат евентуално наложени предварителни обезпечителни мерки. Теоретично съществува възможност за ангажиране и на наказателна отговорност (разбира се, доколкото е налице съставомерно деяние по чл. 255 от НК), но не практикувам в областта на наказателното право и не бих могъл да коментарим в детайли и да се ангажирам с категорично мнение.
Мария Кирилова | 07.08.2014, 22:06
Здравейте адв. Сотиров, Фирма с дългосрочни задължения към нас и НАП е продала дружествените дялове на лицето "Х", което няма никакво имущество. Каква наказателна отговорност можем да търсим към управителя на фирмата както и кого да сезираме за неспазване на процедурата по несъстоятелност и по неплатежоспособност?
валентина христова | 30.05.2014, 10:37
Здравейте, управител съм на ООД. Имам запорирана фирмена банкова сметка по ревизия за невнесено ДДС. Въпросът ми е: Могат ли да ми запорират и личната банкова сметка, в която имам налични средства?
адвокат Сотиров | 01.02.2014, 19:29
Договорът обвързва страните по него, а това в конкретния случай са вашата фирма и физическото лице, на което е поръчано изготвянето на уеб сайта. Управителят на фирмата не е страна, а действа единствено като предствител на фирмата (страната). Съответно, обвързано със задълженията по договора от юридическа гледна точка е самото дружество, а не неговият управител (доколкото последният не е поел да отговаря и лично като обезпечение - в конкретния случай предполагам, че това не е така). Смяната на управителите не променя това и договорът запазва силата си - фирмата-длъжник продължава да е страна по договора и да отговаря за задълженията си по него.
радослав младенов | 01.02.2014, 18:17
здравейте надявам се четемата все още е активна. въпросът ми. следния : откупих дяловете на съдружникът ми в оод той беше управител преди това вече съм аз. проблемът е следният в качеството си на управител той е сключил договор с физическо лице за изработкана уеб саит. договорът е за сума от 3000 лв които трябвада се приведат по банковата сметка на лицето с краен срок 10 февруари. договорът има подпис на лицето изработващо уебсайта и на бившият ми съдружник, който по това време е бил управител, както и печат на фирмата. няма нотариална заверка. въпросът ми е в сила ли е този договор след като е сключен с човек който вече няма нищо общо с фирмата. и ако да сега аз ли трябва да го плащам или бившият управител ?
адвокат Сотиров | 01.02.2014, 18:15
Няма техническа пречка да регистрирате новата фирма. Възможно е обаче да има усложнения, например като следното: ангажират ви отговорността като физическо лице (авалист), след което насочват принудително изпълнение върху дяловете ви в новото дружество, вкл. посредством прекратяването на последното като краен резултат.
T. Vasilev | 06.01.2014, 13:49
Здравейте, адвокат Сотиров, поради просрочие на кредит към банка, имам очаквания за запор от ЧСИ на банковата сметка на фирмата ми /ЕООД/, на която съм 100 % собственик и управител. По нея получавам всичките си възнаграждения. Нямам сметки като физическо лице, но съм авалист като такова по въпросния кредит. Възможно ли е, за да изпреваря събитията, да регистрирам нова фирма /ЕООД/, защото лишаването ми от средства по фирмената банкова сметка, ще ме лиши и от възможността да работя с клиентите си.
адвокат Сотиров | 05.01.2014, 20:43
Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 5, ОС освобождава управителя от отговорност. Решението за освобождаване от отговорност трябва да е изрично и конкретно. Според мен е недопустимо освобождаване от отговорност занапред. Разбира се, ОС/съдружниците могат да дадат съгласие по смисъла на чл. 142, ал. 1 от ТЗ.
А. И. | 09.12.2013, 11:42
Възможно ли е в дружествен договор да бъде изрично посочено, че управителят се освобождава от отговорност по чл.142 ал.1 ТЗ, т.е. той може да участва /в управителните органи и като съдружник/ в конкурентни и със сходна дейност дружества? Благодаря.
адвокат Сотиров | 03.07.2013, 9:33
Съгласно чл. 227б, ал. 1-3 от Наказателния кодекс: "Търговец, който изпадне в неплатежоспособност и в 30-дневен срок от спиране на плащанията не заяви това пред съда, се наказва с лишаване от свобода до три години или с глоба до пет хиляди лева. С наказанието по ал. 1 се наказват и лицата, които управляват и представляват търговското дружество или кооперация, ако в 30-дневен срок от спиране на плащанията не са поискали от съда да открие производство по несъстоятелност. С наказанието по ал. 1 се наказва и прокуристът, който не е изпълнил задължението си по чл. 626, ал. 3 от Търговския закон."
веска апостолова | 03.07.2013, 7:03
Здравейте г-н Сотиров Управител съм на еоод което има задължения към НАП - осигуровки и ДДС. Искам да подам молба за обявяване в неплатежоспособност, каква отговорност нося .
адвокат Сотиров | 15.12.2012, 11:53
Личното Ви имущество няма да пострада, освен ако не са налице особени предпоставки, за които е писано не веднъж на тази страница по повод отговоряне на сходни на Вашия въпроси (с които бихте могли да се запознаете за повече информация). Съдружниците в общия случай отговарят до размера на дяловото си участие и рискуват да загубят единствено него. Относно фирмите, изкупуващи задължения - не съм запознат с тяхната дейност и не бих могъл да Ви дам конкретна информация.
В.Р. | 14.12.2012, 15:13
Здравейте, управител съм на ООД. Имам просрочия по 2 фирмени кредита и задължение към НОИ и НАП.С две думи в тежко финансо во състояние съм. Възнамерявям да прекратя дейността от началото на сл. година. Какво става със задълженията? Ще пострада ли личното ми имущество? Какви са последиците за съдружника, който не е участвал активно в дейността на дружеството? Какво ще кажете за фирмите които изкупуват фирми със задължения?
адвокат Сотиров | 29.10.2012, 18:18
Актът за установяване на административното нарушение ще бъде издаден най-вероятно на самата фирма (на основание чл. 179 от Закона за данък върху добавената стойност), а не на управителя като физическо лице. Извън това, считам, че отговорността пред собствениците на фирмата хипотетично би могла да се търси и от Вас, доколкото съгласно чл. 125 от ЗДДС справките-декларации се подават до 14-то число, а Вие сте била ангажирана с оперативното управление на фирмата от 09.09. (приемам, че удостоверението е издадено на датата на вписването).
Лазарова | 29.10.2012, 14:12
Здравейте, Управител на фирма съм,за която ми е издадено Удостоверение на 09.09.2012 г от Агенцията по вписвания. Предитова фирмата е имала друг управител.През октомври месец подадох СД по ДДс за м.септември. Сега получих писмо от НАП да се явя ,за да ми връчат Акт за нарушение за това,че не съм подала СД по ДДС за месец август. Моля да ми отговорите:Аз ли нося отговорност за това нарушение или предишния Управител? Благодаря Ви предварително!
адвокат Сотиров | 22.10.2012, 20:08
Едноличният собственик-управител не отговоря за задълженията на дружеството (извън вноските в капитала), доколкото не са налице предпоставките на специални разпоредби, като например тази на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - "Отговорност на трето лице - член на орган на управление или управител". Относно ДДС - хипотетично е възможно да се търси и наказателна отговорност за "приспадне неследващ се данъчен кредит" - доколкото са налице съответните законови предпоставки, разбира се.
С. | 22.10.2012, 15:17
Здравейте, въпросът ми е свързан с ЕООД със задължения към НАП. ЕООД към момента е с преустановена дейност, но получихме уведомление от съдия изпълнител, че е образувано изпълнително дело. ЕООД няма собственост, както и собственика, в случая и Управителя, като физическо лице няма никаква собственост. Задълженията преди съдя изпълнителя възлизаха на около 15 000 лв предимно ДДС и осигуровки. Какви са последствията за дружеството и собственика - управител?
адвокат Сотиров | 15.10.2012, 19:21
Не отговоря, доколкото не са налице предпоставките на специални разпоредби (които не са непосредствено свързани с несъстоятелността), като например тази на чл. 19 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - "Отговорност на трето лице - член на орган на управление или управител". Следва да се има предвид и разпоредбата на чл. 627 от Търговския закон, съгласно която при неизпълнение на задължението за заявяване лицата по чл. 626, ал. 2 от ТЗ (вкл. орган на управление или представител) отговарят солидарно пред кредиторите за вредите, причинени от забавата.
Елица Тодорова | 15.10.2012, 13:58
Здравейте, съпруга ми е представляващ на акционерно дружество което в момента е в много тежко финансова положение. Въпросът ми към Вас е при евентуално обявяване на АД-то в несъстоятелност представляващия носи ли отговорност за задълженията на фирмата с личното си имущество.
адвокат Сотиров | 16.09.2012, 0:41
Според мен, упражняването на правото по чл. 135 не се предпоставя от наличието на влязло в сила решение (най-малкото защото разпоредбата не предвижда такова конкретно условие). Извън това, отговорът на въпроса Ви е, че такава теоретична възможност съществува, но за реализирането й е необходимо да са налице всички законово предвидени предпоставки.
K. | 15.09.2012, 22:40
Здравейте! Фирмата,на която съм управител,сто-панисва помещение с дог-р за наем. В началото на септември получих ис-кова молба от наемодателя,с която той иска да освободя помещението, като претендира за неустойки и раз-ходи по делото.Имам даден от съдия-та едномесечен срок за отговор.Меж-дувременно фирмата придоби с дого-вор за покупко-продажба недвижим имот.Ако реша да продам имота пре-ди решението на съда,има ли опас-ност да влезе в сила чл.135 от ЗЗД,в случай че изхода от делото е неблагоприятен за фирмата?
адвокат Сотиров | 04.08.2012, 14:08
Съпругът Ви не отговаря с личното си имущество за задълженията на дружеството с ограничена отговорност, в което същият е съдружник. По изключение такава отговорност може да бъде ангажирана ако съпругът Ви е обезпечил под някаква форма изпълнението на задълженията на фирмата с лично имущество, както и ако съпругът Ви е и управител на фирмата и са налице предпоставките по чл. 19 от ДОПК - за такива обстоятелства не давате информация.
М. Д. | 02.08.2012, 21:07
Съпругът ми е съдружник в ООД, чието имущество е изцяло ипотекирано. Дружеството има много задължения,неплатено ДДС, а както разбрахме наскоро очаква се и връчване на ревизионен акт от НАП. Въпросът ми е дали съпругът ми е отговорен за тези задължения /и най-вече към НАП/ с личното си имущество, което в същото време е и семейна собственост.
адвокат Сотиров | 15.05.2012, 21:01
Считам, че само на това основание евентуално обжалване не би било успешно.
Борислава Георгиева | 15.05.2012, 13:42
Срещу фирма *** е издаден АУАН за неподаване в срок на декларации 1 и 6 по чл.5 КСО.До издаването на НП управителят умира.Настоящият управител има ли правно основание да обжалва АУАН и НП?
адвокат Сотиров | 29.04.2012, 13:25
Считам, че от юридическа гледна точка е добре да подадете декларация; извън това, биха могли да съществуват някои неюридически съображения, които не бих могъл да коментирам. Дали ще Ви бъде наложена глоба, зависи единствено от компетентните данъчни власти. Принципно, всеки акт подлежи на обжалване - важното ще бъде да се намерят основания за обжалване, които да биха могли да доведат до отмяна на акта. Последният Ви въпрос е твърде общ и не би могло да му се отговори като коментар по статията; извън това, следва да се обяви годишният финансов отчет на фирмата в Търговския регистър при Агенция по вписванията.
С.М. | 29.04.2012, 1:07
Адвокат Сотиров, здравейте!
Управител съм на ЕООД, чиято дейност е спряна от Май-2011г. От Юли същата година до момента съм извън страната. До края на Март-2012 е трябвало да се подаде декларазия в НАП за нулева година, но съм пропуснал срока. Моля Ви, отговорете ми на следните въпроси:
-да подам ли декларация след срока
-ще ми бъде ли наложена глоба и в какъв размер
-ако да подлежи ли на обжалване
-има ли други срокове, които трябва да спазя и подам други документидо края на тази година.
Благодаря ви предварително.
адвокат Сотиров | 15.03.2012, 0:38
След вписване на запора в Търговския регистър всички разпореждания със запорирания дружествен дял, извършени от длъжника, са недействителни спрямо взискателя и присъединилите се кредитори. Още повече, че длъжностните лица към Търговския регистър ще следва и да откажат вписване на такова прехвърляне. Извън това, ако под прехвърляне на ЕООД разбирате продажбата на търговското предприятие на дружеството, то от чисто теоретична гледна точка не виждам пречка за това.
Р. П. | 14.03.2012, 23:06
Мога ли да прехвърля ЕООД на друго лице при положение,че имам запор върху дружествения дял от съдебен изпълнител.
адвокат Сотиров | 18.02.2012, 20:27
От теоретично-правна гледна точка такъв риск за личното имущество на управителя е възможен (но за това, разбира се, ще следва да са налице съответните предпоставки).
Диана | 18.02.2012, 19:56
При обявяване на несъстоятелност на фирма застрашени ли са личните имоти на лицето управляващо фирмата?
адвокат Сотиров | 13.01.2012, 14:00
С генералното пълномощно другото лице би могло да поеме задължения от името и за сметка на дружеството (ЕООД), но това все пак зависи от конкретното съдържание на пълномощното. Тези задължения биха били за самото дружеството, разбира се, при положение, че пълномощното е дадено от Вас в качеството Ви на управител и не съдържа правомощия за извършване на действия от Ваше име - в лично качество като физическо лице. За Вас лично не възникват задължения, като това, което рискувате да загубите, е единствено инвестираното в дейността на фирмата.
D. | 13.01.2012, 10:06
Здравейте, сткрих фирма ЕООД, но направих генерално пълномощно на друго лице да се разпорежда с нея. Има ли някакъв риск за мен,ако фирмата задлъжнее?
адвокат Сотиров | 21.12.2011, 14:08
Нито старият собственик, нито Вие като нов едноличен собственик на капитала носите персонална отговорност за задълженията на фирмата, която е с отделна правосубектност (и съответно отговаря за задълженията си единствено със собственото си имущество). Рискът е единствено относно инвестираните вече средства под формата на дялови вноски, които стават собственост на дружеството и съответно могат да бъдат загубени (от там и отговорността на собствениците е "ограничена"). Извън това, в общия случай задълженията на фирмата следва все пак да се вземат предвид при покупко-продажбата на дяловете (договорената цена на дяловете).
И. П. | 21.12.2011, 13:41
Здравейте,
имам следния въпрос, имам предложение да купя 100 % дяловете на едно ЕООД, но се оказа че фирмата има задължения, стария собственик на дяловете носи ли отговорност за тях след продажбата?
Или аз нося цялата отговорност. Благодаря предварително
адвокат Сотиров | 20.12.2011, 15:46
Възможността за търсене на отговорност от управителите за административни нарушения (глоби) и престъпления ("данъчни престъпления" по НК) съществува, но тя следва да се реализира по съответния законовоустановен ред. Тази отговорност обаче е много важно да се разграничи от възможността управителните органи да отговарят с личното си имущество за задълженията на съответната фирма. Такава законова възможност е например предвидена в чл. 19 от ДОПК:
"(1) Когато член на орган на управление или управител на задължено лице по чл. 14, т. 1 и 2 укрие факти и обстоятелства, които по закон е бил длъжен да обяви пред органа по приходите или публичния изпълнител и вследствие от това не могат да бъдат събрани задължения за данъци или задължителни осигурителни вноски, той отговаря за несъбраното задължение.
(2) Управител или член на орган на управление, който недобросъвестно извърши плащания в натура или в пари от имуществото на задължено юридическо лице по чл. 14, т. 1 или 2, представляващи скрито разпределение на печалбата или дивидент, или отчужди имущество на задълженото лице безвъзмездно или по цени, значително по-ниски от пазарните, вследствие на което имуществото на задълженото лице е намаляло и по тази причина не са изплатени данъци или задължителни осигурителни вноски, отговаря за задължението до размера на извършените плащания, съответно до размера на намалението на имуществото."
За реализирането на тази отговорност обаче също си има предвиден определен ред, като следва да са налице и всички предпоставки за това.
Владислав Золев | 20.12.2011, 14:10
По точно и валидно/вярно ли е това, че управителите отговарят за задълженията на фирмите.
http://news.expert.bg/n250179/
Благодаря предварително!
Владислав Золев | 20.12.2011, 13:59
Здравейте,
При продажба на дружествените дялове на управителя в ООД и приемане на нов съдружник, който ще е и управител, продавачът се освобождава от отговорност по задължения на ООД-то. Но носи ли отговорност за евентуални административни нарушения, настъпили по време когато е бил управител, И ако има, какво би следвало? Примерно за задължения над 12 000лв към държавата. Ако при продажбата ООД-то не е имало задължения, но негови действия са довели до това.
адвокат Сотиров | 25.11.2011, 16:16
Ако фирмата Ви е ООД, Вашата отговорност като собственик на капитала е ограничена до размера на паричните вноски. В този смисъл Вие и сега не отговаряте за задълженията на фирмата, които са нейни, а не Ваши в качеството Ви на физическо лице - едноличен собственик. В този ред на мисли, няма никакъв проблем да прехвърлите собствеността във фирмата (дружествените дялове от капитала), доколкото си намерите купувач. Няма проблем да прехвърлите и търговското предприятие, но ще следва да се уведоми Националната агенция по приходите, вкл. и частните кредитори на фирмата (в т. ч. и банката, разбира се), при което ще възникне солидарна отговорност. Както вече се посочи - Вие в лично качество (като собственик) не отговаряте с личното си имущество; продажбата на фирмата е възможна, но не се постига ефект на освобождаване от задълженията - те остават в тежест на фирмата. Ако сте и управител на фирмата, е възможно да има усложнения; ако фирмата Ви е ЕТ или СД, Вие отговаряте спрямо кредиторите си и с личното си имущество. Във всеки случай е важно да не сте обезпечили кредита от банката и с лично имущество, което би променило нещата.
E. | 25.11.2011, 14:23
zdr az firma na koqto prez 2007god teglih kredit za drug 4ovek i sega toi ne plashta a men tirsqt.Vaprosat mi e vazmojnoli e firmata da se prehvarli na drugo lice sas zadaljenieto kakvo e nujn o shte nosqli otgovornost sled tova.Da pod4ertq 4e firmata ne izvarshva deinost a sumata e 20000 hil.lv.Predvaritelno vi blagodarq
адвокат Сотиров | 11.11.2011, 23:55
В ООД отговорността на собствениците е ограничена - те рискуват единствено да загубят средствата, които са инвестирали при учредяване на фирмата под формата на капиталови вноски. Задълженията (вкл. към НАП, НОИ и частните доставчици) са на фирмата, а не на собствениците на капитала като отделни лица. Поради това няма и никаква законова пречка да се прехвърлят дружествените дялове от капитала на фирмата на трето лице. По-особено е положението с прехвърлянето на търговското предприятие, в който случай се изисква и уведомление до НАП по чл. 77 от ДОПК. Следва да се отбележи обаче, че в определени случаи отговорност като физически лица би могла да се търси и от управителите на фирмата.
Н. Д. | 11.11.2011, 11:46
Добър ден, въпросът ни към Вас е следният искаме да продадем фирмата си която е ООД на друго лице.Интересуваме се до каква степен старите собственици носят отговорност и как може тази отговорност да бъде свалена от тях. Понеже самата фирма е с доста задължения както към НАП,НОИ и доставчици?
Лек и успешен ден!
адвокат Сотиров | 24.08.2011, 11:49
Въпросът Ви не дава достатъчно информация, вкл. не съм сигурен, че правилно разбирам "prosro4iata sa pri drug rabotaodatel". Извън това, принципното положение е, че при едноличния търговец (ЕТ) не възниква нов правен субект, различен от съответното физическо лице, за разлика от дружеството с ограничена отговорност (ООД / ЕООД), при което последното е с отделна правосубектност от тази на своите учредители и собственици. Независимо от това, банките сами определят критериите за преценка надежността на кредитополучателите, поради което е препоръчително първо да се обърнете към тях за повече информация.
Т. | 16.08.2011, 22:12
Zdr,tai kato firmata mi e ET imam prosro4ia po zaem koito mi pre4at za finansirane na biznesa mi vapreki 4e prosro4iata sa pri drug rabotaodatel.Molia da mi kajete viarno li e 4e kogato firmata e EOOD ili OOD ne se razglejda fiz.lice i ima 6ans za finansirane v moia slu4ai.
адвокат Сотиров | 09.08.2011, 20:40
Няма проблем да си прехвърлите фирмата, доколкото си намерите купувач. Практически, по-лесният и бърз начин е чрез прехвърляне на дружествените дялове (ако фирмата Ви е ЕООД / ООД). Друг вариант е чрез прехвърляне на търговското предприятие на дружеството - при този вариант обаче ще е необходимо да се уведоми НАП и да се изчака до два месеца издаване на удостоверението по чл. 77 от ДОПК. Следва да имате предвид, че законът предвижда солидарна отговорност на фирмата-продавач при прехвърлянето на търговското предприятие - т.е. не се постига "освобождаване от отговорност", каквато е масовата представа и цел на собствениците на фирми със задължения.
П. П. | 09.08.2011, 12:22
Искам да си продам спешно фирмата която има задължения към нап и Софийска вода какво да направя и възможноли е

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Законодателни промени в ДОПК и ЗБЛД 2011, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Законодателни промени в ДОПК и ЗБЛД 2011, моля посетете Събиране на вземания.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор