Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Прекратяване трудов договор

Прекратяване на трудов договор от работник без предизвестие

Въпрос (зададен от В. Я. на 15.07.2011 г.):

Здравейте! Поздравявам ви за полезността на сайта Ви. Ше ви опиша накратко моя въпрос. Ако прецените и Ви е възможно, може да посатя кантора Ви. През ....... 2011г. с двама свидетели ми се връчи Дл. характеристика, която аз не подписах. В нея беше променен единствено продължителността на стажа - от досегашните над ... г. на ... години - за административен секретар.Моят ТД е безсрочен и с 3-месечно преизвестие от двете страни. По съвети от административни ветерани" взех болничен от деня на връчване на ДХ. Работодателя е в процес на съкращаване на служители и не е изплащал заплати от ....... 2011г. Вече изтича третият ми болничен лист. Въпросът ми е дали мога и как да представя уведомление за прекратяване на трудовите отношения поради неполучено възнаграждение? Благодаря ви предварително!

Отговор:

Доколкото разбирам, излезли сте в отпуск поради желанието си да се ползвате от защитата на чл. 333 от Кодекса на труда в случай, че работодателят Ви реши да прекрати трудовия Ви договор, вследствие завишените изисквания за длъжността. Отказът да подпишете длъжностната характеристика (при наличието на двама свидетели) не ви ползва.

В чл. 327, т. 2 от Кодекса на труда е предвидено, че работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят забави изплащането на трудовото възнаграждение. За да може работникът или служителят да прекрати трудовото си правоотношение на основание чл. 327, т. 2 от КТ, работодателят трябва да е забавил изплащането на цялото трудово възнаграждение, а не само на част от него. В случай, че работодателят изплаща ежемесечно трудово възнаграждение в размер на 60 на сто от брутното трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната, каквато възможност е предвидена в чл. 245 от КТ, а забавя плащането на разликата до пълния размер, не е налице основанието на чл. 327, т. 2 от КТ, поради което лицето не може да прекрати трудовия си договор на посоченото основание.

Правото на едностранно прекратяване на трудовия договор от работника или служителя се упражнява чрез едностранно волеизявление, което трябва да отговаря на всички изисквания за едностранните волеизявления: да бъде ясно, недвусмислено, безусловно и да изразява волята на лицето за прекратяване на трудовия договор. Необходима е писмена форма за действителност, както и работникът или служителят да посочи съответното основание, на което иска прекратяване на трудовото правоотношение – във Вашия случай чл. 327, т. 2 КТ.

Връчването на писменото волеизявление може да бъде удостоверено по различни начини (завеждането му във входящ регистър, а при отказ на работодателя – изпращането му с препоръчано писмо с обратна разписка или връчването му с нотариална покана).

Не ми е известно да има пречка по време на ползване на отпуск работникът или служителят да прекрати трудовият си договор на посоченото основание.

При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, т. 2 от КТ, работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 28.01.2015, 15:33
Доколкото разбирам, служителят е отправил предложение до работодателя си за прекратяване на трудовото правоотношение по взаимно съгласие - на основание чл. 325 от КТ. Това предложение разбира се може да не бъде прието от работодателя, т.е. да не се постигне взаимно съгласие по отношение на прекратяването. В такъв случай за служителя остава възможността да прекрати трудовия си договор по реда на чл. 326 от КТ - с едностранно предизвестие, което не изискава съгласие на работодателя, а поражда действие с изтичане на съответния срок. В зависимост от конкретните обстоятелства по случая (т.е., дали е налице или не съгласие на работодателя), ще следва да "придвижите освобождаването" по съответния ред.
М. П. | 12.12.2014, 20:02
Здравейте, Бих искала да попитам, как тълкувате постъпила молба за освобождаване с издаден вх.номер от администрацията, подадена от мениджъра на отдела в който работи лицето, по чл.325, ал.1, т1 от КТ, считано от 01.12/2014 г, но с вписано условие - ако чл.325,ал.1 не бъде приет, молбата да се счете за 1месечно предизвестие по чл.326, т.1 от КТ? Вие как бихте придвижили освобождаването?
адвокат Сотиров | 02.09.2014, 13:33
(Отговор на въпроса на С. Ж. И. от 22.07.2014 г.) Съгласно чл. 335, ал. 2 от КТ: "Трудовият договор се прекратява: ... при прекратяване без предизвестие - от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора." До момента на прекратяване на трудовия договор вие следва да изпълнявате трудовите си задължения - в противен случай е възможно да бъде ангажирана дисциплинарната ви отговорност. Считам, че няма пречка по време на ползване на платен годишен отпуск или отпуск поради временна неработоспособност служителят да подаде заявление за прекратяване на трудовия договор.
адвокат Сотиров | 02.09.2014, 13:07
(Отговор на въпроса на Т. Н. от 11.07.2014 г.) С колективния трудов договор се уреждат въпроси на трудовите и осигурителните отношения на работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона, като същият не може да съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона. В конкретния случай е уреден различен срок на предизвестието, но само по отношение на случаите по чл. 328, ал. 1, т. 1-3 от Кодекса на труда, като не считам, че би било правно и логически издържано това да се тълкува като приложимо и по отношение предизвестието на служителя по чл. 326 от КТ. Считам, че няма пречка по време на ползване на платен годишен отпуск служителят да подаде предизвестие за прекратяване на трудовия договор.
адвокат Сотиров | 02.09.2014, 12:54
(Отговор на въпроса на Катя Атанасова от 03.07.2014 г.) Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда: "Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие ... по взаимно съгласие на страните, изразено писмено. Страната, към която е отправено предложението, е длъжна да вземе отношение по него и да уведоми другата страна в 7-дневен срок от получаването му. Ако тя не направи това, смята се, че предложението не е прието". В цитираната разпоредба е посочено по ясен начин значението на 7-дневния срок. Следва да се отбележи, че предизвестието по чл. 326 от КТ не изисква "резолюция ДА" на работодателя - важно е същото да е получено от последния и това да може да се установи по сигурен начин; съответно, трудовият договор ще се счита за предкратен от момента на изтичане на предизвестието.
адвокат Сотиров | 02.09.2014, 12:42
(Отговор на въпроса на eleniv от 06.06.2014 г.) Въпросът е интересен. Доколкото няма желаение от страна на работодателя да счита заявлението за подадено на друга дата, то датата на подаване на заявлението ще бъде 02.06.2014 г. Въпрос на анализ на текста на заявлението ще бъде преценката доколко заявлението може да се третира като предизвестие или не. Ако приемем, че заявлението по своята същност е предизвестие, то отговорът на въпроса ви по мое мнение следва да е положителен, доколкото считам, че предизвестието не може да се отправя със задна дата. Още веднъж ви обръщам внимание, че следва да подходите особено внимателно при прочита на заявлението, защото са възможни различни хипотези - например, ако е посочен конкретен период от време, може да се приеме, че в датата е допусната техническа грешка; възможно е заявлението да се възприеме като предложение за напускане по взаимно съгласие и др. под.
адвокат Сотиров | 02.09.2014, 12:17
(Отговор на въпроса на HR/TRZ от 03.06.2014 г.) Съгласно чл. 70, ал. 5 от Кодекса на труда: "За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж." От предоставената информация, не считам, че са налице обстоятелства, които да изключват приложението на цитираната разпоредба. Също така, не считам, че е правно издържано да се мисли в насока изменение на трудовия договор на основание чл. 119 от КТ.
адвокат Сотиров | 02.09.2014, 11:49
(Отговор на въпроса на Г. И. от 18.05.2014 г.) Приемам, че сте постъпил на работа и хипотезата на чл. 63, ал. 3 от Кодекса на труда не е налице. За да можете да напуснете без предизвестие, ще е необходимо да се изследва въпроса дали е налице някоя от хипотезите на чл. 327, ал. 1 от КТ - например по т. 1 ("не може да изпълнява възложената му работа поради заболяване и работодателят не му осигури друга подходяща работа съобразно предписанието на здравните органи") или т. 3 ("работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт"), или др. Ако никоя от хипотезите на чл. 327, от КТ не е налице, то ще бъде необходимо да отправите предизвестие по чл. 326 от КТ - при неспазването му ще дължите обезщетение. Ако срокът за изпитване е уговорен във ваша полза (което е малко вероятно), то бихте могли да прекратите договора и без предизвестие - до изтичане на срока на основание чл. 71, ал. 1 от КТ. Разбира се, бихте могли да прекратите трудовия договор и по взаимно съгласие, доколкото работодателят е склонен на това.
С. Ж. И. | 22.07.2014, 17:09
Здравейте, адвокат Сотиров! Искам да напусна работа по чл.327 т.2 / поради неизплатени заплати повече от 7 месеца/. Въпросът ми е следният: Мисля да изпратя нотариална покана до работодателя, защото той е забранил да се получават заявления по куриер или връчени официално с входящ номер във фирмата.Знам, че срока за потвърждение за получена нотариалната покана е 14 дни и аз трябва ли да ги работя тези 14 дни.В противен случай може ли да ме води в самоотлъчка и да има основание да ме уволни дисциплинарно, както постъпа в повечето случаи. И друг въпрос: Може ли да съм в платен отпуск или болнични и по време на отпуска или болничните да му изпратя нотариалната покана.
Т. Н. | 11.07.2014, 17:13
искам да напуска работа с предизвестие кум работодателя. Въпросът ми е какъв трябва да се срокът на предизвестие, защото съм подписала КТД, в който чл. 20 гласи: "За работниците и служителите в системата на народната просвета, членове на синдикалните и работодателски организации, страни по договора срокът на предизвестие при прекратяване на трудовите правоотношения по чл, 328, ал.1 , т.1-3, от Кодекса на труда е два месеца". Това означава ли, че срокът е два месеца и за служителя (чл. 326)? Може ли предизвестието да се подаде по време на ползване на платен годишен отпуск? Благодаря!
Катя Атанасова | 03.07.2014, 10:27
Добър ден! Искам да попитам следното- работя като счетоводител в администрацията на безсрочен ТД, подадох Заявление за освобождаване по чл.326 на 06.06.2014.но не получих резолюция на молбата си"ДА". Работодателят ми постави условие да си приключа второто тримесечие на годината, да си използвам полагаемият отпуск и чак тогава да говорим за освобождаване. Ако след като си предам отчетите подам отново Заявление, но по чл. 325 и не желая да ползвам отпуската си, дали отново се изчаква 7-дневен срок за отговор от страна на работодателя. Имам основание да смятам, че отново отговорът ще е отрицателен и в този случай как да постъпя, за да напусна. Благодаря предварително.
eleniv | 06.06.2014, 9:02
Работник иска да напусне от 30.05.2014г., но подава заявление на 02.06.2014г. Работодателят не е съгласен. По телефона на работника е съобщено, че може да напусне само с предизвестие, но той не е съгласен. Можем ли да го освободим с предизвестие от страна на работника и да впишем в заповедта, че дължи обезщетение за работодателя за неспазения срок на предизвестие.
HR/TRZ | 03.06.2014, 12:11
Здравейте, Моля за отговор на следния въпрос: Възможно ли е, служител, който е нает на основание чл.68, (1) т.3, във връзка с чл. 70 (1) (6 месеца) от КТ, при завръщането на титуляра (3 месеца преди да изтече 6 месечния срок на изпитване), при желание от страна на работодателя и служителя, да се сключи ТД със заместващия, на основание чл.67, ал.1, т.1, отново във връзка с чл.70 (1) за оставащия срок на изпитване до 6 месеца, за същата длъжност? Благодаря.
Г. И. | 18.05.2014, 20:29
Искам да попитам преди 3 дни подписах договор за работа в една фирма, по чл.60 ал.1 т.1 във връзка с чл.70 ал. 1 и искам да напусна защото работата не отговаря на това което ми описаха на интервюто и не мога да се справям с нея... Въпросът ми е кога мога да напусна и мога ли да напусна без предизвестие, като се има впредивд че съм подписал съвсем скоро, а дори не съм дал медицинско и свидетелство за съдимост което ми изискваваха?
адвокат Сотиров | 26.04.2014, 19:26
Според мен, имате основание - съгласно чл. 220, ал. 2 от Кодекса на труда: "Страната, която е предизвестена за прекратяване на трудовото правоотношение, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, като дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестие." Приемам, че договорът ви е бил срочен и на основание чл. 326, ал. 2 от КТ срокът на предизвестие е 3 месеца - по силата на закона (чл. 66 от КТ) срокът на предизвестие следва да е еднакъв за двете страни.
Тодор | 28.02.2014, 16:52
Здравейте, адвокат Сотиров, Напуснах работа по чл. 326 ал.1 от КТ с предизвестие 3 месеца. След като подадох молба за напускане работодателя се опита да ме задържи, но аз отказах и той ми каза, че ще си изкарам предизвестието и ще ме освободи. Повече от месец след това решава да ме освободи веднага и ми връчва заповед за освобождаване по чл. 325 взаимно съгласие, но аз не подписах. На другия ден ми връчи по чл 326 и аз подписах, но по този член ми дължи обезщетение до края на предизвестието, но не ми го изплати като се обосновава на това, че в договора ми пише 3 месеца предизвестие в полза на работодателя. В КТ на труда пише, че това е само за срока на предизвестие и според мен е дори незаконно да фигурира в договора. Аз подадох искова молба в съда за обезщетение за останалия срок от предизвестието ми. Искам да Ви попитам дали имам основание и права да водя дело в моята ситуация. Благодаря Ви предварително.
адвокат Сотиров | 22.02.2014, 12:22
(Отговор на въпроса на Галина от 09.02.2014 г.) В чл. 327, ал. 1, т. 4 от КТ е предвидено, че работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато преминава на платена изборна работа или постъпва на научна работа въз основа на конкурс. В случай, че изискванията на разпоредбата са налице, бихте могли да прекратите трудовия си договор с писмено изявление, което е необходимо да бъде получено от работодателя - съгласно чл. 335, ал. 1 и ал. 2, т. 3 от КТ: "Трудовият договор се прекратява писмено. Трудовият договор се прекратява: ... при прекратяване без предизвестие - от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора." В чл. 221, ал. 1 от КТ не е предвидено обезщетение при прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие на основание чл. 327, ал. 1, т. 4 от КТ; бихте могли да получите обезщетените за неизползван платен годишен отпуск и др. под., доколкото разбира се са налице предпоставките за това.
адвокат Сотиров | 22.02.2014, 12:00
(Отговор на въпроса на дани от 05.02.2014 г.) Да, бихте могли да прекратите трудовия си договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда - необходимо е работодателят да е забавил изплащането на цялото месечно трудово възнаграждение (пък било то и с един ден), като не е извършвал някакви частични плащания (в размер 60 на сто от брутното Ви трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната - чл. 245, ал. 1 от КТ). Съгласно чл. 221, ал. 1 от КТ: "При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, ал. 1, т. 2, 3 и 3а работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение." В общия случай, при несъстоятелност изплащането на задълженията ще зависи от имущественото състояние на дружеството - по отношение на трудовите отношения има специална уредба - съгласно чл. 3, т. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя: "Гарантирани вземания на работниците и служителите по този закон са начислени и неизплатени: ... парични обезщетения, дължими от работодателя по силата на нормативен акт."
адвокат Сотиров | 22.02.2014, 11:41
(Отговор на въпроса на Р. от 09.01.2014 г.) Да, бихте могли да прекратите трудовия си договор на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда. Следва да се има предвид разпоредбата на чл. 245, ал. 1 от КТ, съгласно която: "При добросъвестно изпълнение на трудовите задължения на работника или служителя се гарантира изплащането на трудово възнаграждение в размер 60 на сто от брутното му трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната." Считам, че няма пречка по време на ползване на отпуск поради временна неработоспособност работникът или служителят да депозира молба за прекратяване на трудовия договор. За да ви уволнят дисциплинарно, е необходимо да са налице съответните предпоставки за това (вкл., да сте извършили нарушение на трудовата дисциплина).
Галина | 09.02.2014, 19:41
Здравейте адвокат Сотиров, искам да напусна по чл. 327, ал.1 т.4 на постоянен трудов договор съм. Какви документи да подготвя и как да постъпя с работодателя, дължат ли ми обещетения....
дани | 05.02.2014, 1:38
Здравейте, адвокат Сориров! Искам да попитам , на 30.04.2013 подписах срочен договор на основание чл.67 ал.1 т.1 чл.70 ал1-със срок на изпитание в полза на работодателя.След изтичане на този договор ме преназначиха на подобна длъжност, като допълнително споразомение към договора отново с изпитателен срок в полза на работодателя за 6 месеца.Поради изтекла информация за срастично намаляване на персонала, аз искам да прекратя трудовите си правоотношения с дадената фирма и поради системното забавяне ба заплатите( включително и този месец),искам да попитам , дали мога да напусна по чл.327 ал.1 т.2 и дали ще получа обещетение?? Другият ми въпрос при обявяване на фирмата я несъстоятелност , ще изплати ли фирмата обещетението на работниците,напуснали по този чл.?
адвокат Сотиров | 11.01.2014, 14:43
Съгласно чл. 70, ал. 4 от Кодекса на труда: "В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е сключен договорът."
А. | 10.01.2014, 20:37
Здравейте, Важно ми е,но не мога да изчисля(не искам и да питам в службата) кога трябва да ми изтича,т.д. със срок на изпитание от 3 месеца. През това време съм ползвала 4 дни платен отпуск и 5 дни болничен. Аз работя по график,вкл. в Събота или Неделя (както се падне)и не знам кое се гледа. Договорът е в сила от 15.10.2013г. Благодаря предварително!
Р. | 09.01.2014, 17:14
Имам ли право да пректатя тр. отношения по чл.327 ал1 т.2 поради неплатена заплата за месец ноември (цялата сума)с писмо с обратна разписка,когато тя ще пристигне във фирмата в ден от периода когато съм в болничен? Moже ли да ме уволни дисциплинарно след получаване на моето писмо?
адвокат Сотиров | 09.01.2014, 17:10
Съгласно чл. 220, ал. 1 от Кодекса на труда: "Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието."
атанас | 08.01.2014, 23:10
Здравейте! Преди три месеца сключих срочен трудов договор със срок на изпитване 6м.в полза на работодателя и 3м.срок за предизвестие. Сключения договор е на основание чл.68,ал.1,т.2 и във вр.с чл.70,ал.1 от КТ./цитирам това което е записано /.Намерих си по добра работа,но трябва да започна от другият месец.дДължа ли неустойка на работодателя и ако "Да" в какъв размер !?! Благодаря !!!
адвокат Сотиров | 05.01.2014, 19:11
(Отговор на въпроса на A. I. от 24.11.2013 г.) Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 3 от КТ: "Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато: ... работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт". За нарушение на трудовото заонодателство бихте могли да сигнализирате Инспекцията по труда.
адвокат Сотиров | 05.01.2014, 15:08
(Отговор на въпроса на Ф. В. от 30.10.2013 г.) Не считам, че непосочването на "чл. 70 от КТ" е основание за недействителност на трудовия договор. Недействителнността е уредена в чл. 74 от КТ, като съгласно ал. 1: "Трудов договор, който противоречи на закона или на колективен трудов договор или ги заобикаля, е недействителен." Минимално задължителното съдържание на трудовия договор е регламентирано в чл. 66 от КТ. Срокът за изпитване дава възможностна страната, в чиято полза е уговорен, да прекрати едностранно и без предизвестие трудовия договор в срока на изпитване (чл. 71 от КТ) - видно от запитването, в конкретния случай срокът е уговорен в полза на работодателя.
A. I. | 24.11.2013, 20:00
iskam da napusna rabota bez predizvestie rabotodatelqt mi smeni rabotnoto mqsto ot 3 meseca kazami da rabotq po 10 àsa na den ina4e 6te mi namali zaplatata
Ф. В. | 30.10.2013, 20:23
Здравейте адвокат Сотиров, въпросът ми е следният: Действителен ли е трудов договор в който с думи е записано: "Със срок за изпитване в полза на работодателя 6 месеца", но не е записано основанието от Кодекса на труда - чл. 70? Може ли да бъде прекратен този договор от работодателя в срока за изпитване? И ако може да ми посочите нормативното основание за действителността или недействителността на този договор.
адвокат Сотиров | 19.09.2013, 15:59
Съгласно чл. 325, ал. 1, т. 5 от Кодекса на труда: "Трудовият договор се прекратява без която и да е от страните да дължи предизвестие: ... със завръщане на замествания на работа". Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 7 от КТ: "Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато: ... работи на срочен трудов договор по чл. 68, ал. 1, т. 1 или т. 3 и премине на друга работа за неопределено време".
I. P. | 19.09.2013, 14:29
Здравейте, Към момента съм на срочен трудов договор по заместване на колежка по майчинство с допълнително споразумение по чл.68 ал.1 т.3 във връзка с член 119 от КТ.Ако реша да напусна небохдимо ли е предизвестие или по всяко време този договор може да бъде прекратен?
адвокат Сотиров | 27.08.2013, 11:23
Ако от документите е видно какво точно сте изпратили и е наличен подпис на управителя (върху обратната разписка), то считам, че връчването на заявлението е редовно. Трудовият договор се прекратява: 1. при прекратяване с предизвестие - с изтичането на срока на предизвестието; 2. при неспазване на срока на предизвестието - с изтичането на съответната част от срока на предизвестието; 3. при прекратяване без предизвестие - от момента на получаването на писменото изявление за прекратяването на договора.
И. Н. | 26.08.2013, 22:59
Здравейте, поради забавяне на плащането на посл.работна заплата, изпратих по куриер заявление за прекратяване на ТД на осн. чл. 327,ал.1, т.2.Работодателя, твърди, че не го е получил, а аз имам обратна разписка с името на фирмата и управителя. Понеже не ходя вече на работа, заплашва че ще ме уволни дисциплинарно и в съшото време, още не ми е прекратил ТД. Може ли да ме обвини в нанесени вреди, докато не се прекрати договора, защото няма кой да ме замести? Как мога да го накарам да ми прекрати договора от датата на Заявлението, чрез Инспекция по труда? Мерси
адвокат Сотиров | 10.08.2013, 16:24
Считам, че връчването на писменото предизвестие следва да бъде надлежно удостоверено - това например може да стане както чрез лични подписи на представители на работодателя и/или завеждането му във входящ регистър, така и чрез изпращането му с препоръчано писмо с обратна разписка или връчването му с нотариална покана (при отказ на представителите на работодателя да получат предизвестието) - повече по този въпрос бихте могли да прочетете на тази страница, като при всички случаи следва да си осигурите доказателства за съответното връчване. В чл. 327, ал. 2 от КТ е предвидена възможност за прекратяване на трудовия договор със заявление до инспекцията по труда, но това важи в случаите когато работодателят е преустановил дейността си (повече за това бихте могли да прочетете в статията "Промяна на работодател" в ляво на страницата).
весела | 10.08.2013, 16:02
здравейте моля помогнете , работя във фирма в която не съм доволна от работната обстановка заплата и тн , и реших да напусна , дадох си молбата за напускане но шефовете ми не я взеха и си трагнаха преди идваха всеки ден а сега не се вясват 4-5 дена заради молбата която трябва да им дам , искам да питам след като не са ми приели молбата за напускане да се счита ли за едномесечно предизвестие и какви са ми правата като цяло те могат и 3 месеца да не ми я приемат да се крият да не идват в мои смени , защо правата са само за работодателите а не и за работниците и неможе ли да се подават молбите в инспекцията по труда като сигурност ?
адвокат Сотиров | 07.08.2013, 13:29
Правото на парично обезщетение за безработица за безработица е регламентирано в чл. 54а и сл. от Кодекса за социално осигуряване - сългасно чл. 54а, ал. 1 от КСО: "Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: 1. имат регистрация като безработни в Агенцията по заетостта; 2. не са придобили право на пенсия за осигурителен стаж и възраст или пенсия за ранно пенсиониране в Република България, или пенсия за старост в друга държава; 3. не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4." В общи линии, това право не зависи от основанието, на което е прекратен трудовият договор - последното има значение обаче за размер и продължителността на паричното обезщетение, като за целта следва да се има предвид разпоредбата на чл. 54б, ал. 3 от КСО, съгласно която: "Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда, чл. 103, ал. 1, т. 1, 2 и 5, чл. 105 и 107, ал. 1, т. 1 - 4 от Закона за държавния служител, чл. 162, т. 1 и 6, чл. 163 и чл. 165, т. 2 и 3 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, чл. 245, ал. 1, т. 4, 6 и 8 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 165, ал. 1, т. 2, 3 и 5 и чл. 271, т. 2, 3 и 5 от Закона за съдебната власт или по други закони, получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца."
В.П.Я. | 05.07.2013, 21:49
Здравейте,бях преместена на по-ниска длъжност,поради съкращение на щата.Но другото място не ме устройва-с нощни смени/на изпитателен договор/.От 1 месец съм болнични-гледам болен родител-инвалид и се налага да напусна,да търся друга работа.По какъв начин да прекратя трудовия договор за да имам право на обезщетение/борса/?
адвокат Сотиров | 28.03.2013, 23:50
Съгласно чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда: "До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие."
Мими Димитрова | 28.03.2013, 23:46
Здравейте ,искам да попитам при изпитателен срок в полза на двете страни мога ли да напусна без предизвестие на основание чл.71. ал.1
адвокат Сотиров | 26.01.2013, 14:58
От юридическа гледна точка никой не може да Ви принуди да подадете "молба за напускане". Ако решите да подадете такава, следва да сте много внимателна относно нейното съдържание, като при необходимост е препоръчително да направите предварителна консултация с адвокат.
Наташа Иванова | 25.01.2013, 21:15
Казаха ми да си подам молба ,но не ми уточниха какво да съдържа.Понеже имам проблеми с шефката ми си мисля, че е за напускане.Мога ли да не си подавам такава и какво ще последва от това за мен?
адвокат Сотиров | 01.11.2012, 22:19
Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда: "Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато: ... продължава образованието си в учебно заведение на редовно обучение или постъпва на редовна докторантура". Повече относно условията и реда за отпускане на парични обезщетения за безработица бихте могли да прочетете в КСО - чл. 54а и сл.
Иван Стоянов | 01.11.2012, 20:38
Продължавам образованието си в редовна форма ма обучение и желая (а и е неизбежно) да напусна работа.Може ли да напусна без предизвестие и да ползвам обещетение при безработица от трудовата борса след като се запиша в срок.В последната година до м Януари бях на ТБ за 4 месеца.От тогава работя при досегашния си работодател.(9месеца)
адвокат Сотиров | 23.10.2012, 0:15
Бихте могли да не "работите предизвестието", но ще дължите обезщетение.
Иван Петков | 23.10.2012, 0:03
Здравейте.Назначен съм на ТД на основание чл.70 във връзка с чл.67,ал.1,т.1 КТ.Срокът за изпитване е в полза на работодателя.В ТД е залегнато и педизвестие от 1 месец.Имам ли право да подам молба за напускане по чл.71 т.1 от КТ и да не работя предизвестието.Благодаря Ви.
адвокат Сотиров | 18.10.2012, 19:41
Чл. 220, ал. 1 от Кодекса на труда говори за "обезщетение ... за неспазения срок на предизвестието". Основанието е същото. Периодът на предизвестие тече и през времето на болничен.
S. | 16.10.2012, 22:44
Здравейте, имам следните няколко въпроса: 1) Смятам да подам заявление за прекратяване на тр.правоотношение по чл.326,т.2 с 30 дни предизвестие. В периода докато тече предизвестието,ако реша да напусна по рано, как трябва да формулирам новато заявление - по кой чл. да бъда освободена и разликата за оставащите работни дни ли, ще трябва да заплатя като обезщетение по чл.220,т.1 или цяла брутна заплата? 2) По време на предизвестието, ако имам болнични , те включват ли се в предизвестието или с дните на болничен се удължава периода за напускане? Благодаря Ви!
адвокат Сотиров | 13.10.2012, 0:13
Изцяло от работодателя зависи на какво основание ще прекрати трудовия Ви договор - ако законовите предпоставки и условия за това не са налице, то бихте могли да обжалвате успешно уволнението. На останалите Ви въпроси не би могло да се отговори на този етап, защото не е ясно на какво основание ще Ви бъде прекратен трудовия договор.
Д.Ц | 12.10.2012, 13:27
Здравейте адвокат Сотиров!Аз съм университетски преподавател в София! Ръководителя на катедрата, поради неразбирателство между нас ме "притиска" да напусна работа по взаимно съгласие, естествено аз отказах. Поисках от него да бъда уволнена!Доводите ми бяха следните:1. Да се регистрирам в бюрото по труда и да получавам обещетение. 2. Да използвам това време да си търся нова работа. Моят въпрос е следния по кой член може да ме уволни, мога ли да се боря за някакво обещетение. Членувам и в синдикат, това дава ли ми някаква сигурност.На какви обещетения мога да разчитам по закон! И накрая да кажа, че моя отказ да подпиша молба за напускане, беше последвана от заплаха за дисциплинарно уволнение( мога ли да го успорвам това уволнение,ако стигнем до там)? Благодаря Ви предварително!
адвокат Сотиров | 09.10.2012, 21:26
Съгласно чл. 221, ал. 1 от КТ: "При прекратяване на трудовото правоотношение от работника или служителя без предизвестие в случаите по чл. 327, ал. 1, т. 2, 3 и 3а работодателят му дължи обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение за срока на предизвестието - при безсрочно трудово правоотношение, и в размер на действителните вреди - при срочно трудово правоотношение."
Владимир Лазов | 09.10.2012, 14:05
Здравейте,от една година работя във фирма със срочен ТД до09.12г.От тази дата подписах нов ТД но за извършване на определена работа,само че с дъщерна компания.Срокът на изпитване е 6м,а срокът на предизвестие е 3м.Разбрах ч мога да напусна по чл.327 т.2,тъй като постоянно бавят изплащането на заплати.Въпросът ми е дали ако напусна по този чл.327,работодателят ми дължи обезщетение и в какъв размер ще е то. Благодаря Ви предварително
адвокат Сотиров | 26.09.2012, 23:53
Считам, че следва да представите документи/доказателства, установяващи съответните обстоятелства. Теоретично е възможно работодателят да не удовлетвори заявлението, но това следва да е законово обосновано. Нищо "не трябва" да правите - ако не Ви прекратят трудовия договор според желаното, потърсете правно съдействие.
Д. Д. | 26.09.2012, 17:03
Работя на безсрочен трудов договор. Искам да напусна тъй като планирам да се отдам на научно-изследователска и преподавателска дейност. Спечелих конкурс в университет и сега следва да напусна настоящия си работодател. Основанието за напускане ще е чл. 327, ал. 4 от КТ, за да си спестя 30-дневното предизвестие, което дължа на работодателя по силата на сключения между нас договор. Въпросът ми е следният: той има ли право да изиска копия на документите, от които става ясно, че съм спечелил конкурса за асистент, за да се увери, че действително имам право на напускане без предизвестие? Може ли заявлението ми да не бъде удовлетворено от негова страна? Тогава трябва ли да подам заявление за прекратяване на трудовото правоотношение по реда на 325 от КТ? Предварително благодаря за информацията.
адвокат Сотиров | 24.09.2012, 20:24
Периодът на предизвестие тече и през времето на болничен. Работодателят няма право да откаже молбата за напускане, доколкото разбира се имате предвид фактическото приемане на молбата.
Даниел | 24.09.2012, 20:13
Здравейте,адвокат Сотиров! Бих желала да Ви задам един въпрос.Ако хипотетично утре си подам молбата si за напускане и след два дена излезна в дълъг болничен - 30 дни, то този болничен част от предизвестието ми ли ще бъде? Също така има ли право моят работодател да ми откаже да приеме молбата за напускане? Какво да направя тогава ,след като съм твърдо решила да напусна тази фирма?
Благодаря Ви за отделеното време!
адвокат Сотиров | 17.09.2012, 20:58
Съдът ще изследва закоността на уволнението към момента на извършването му. С оглед на това, ще следва да се установи дали към момента на уволнението временността на послужилото като основание отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация е била ясна за работодателя (не считам обаче, че хипотетичната законова възможност да възстановите правата си би била релевантна), доколкото това изобщо би имало някакво значение.
Янев | 17.09.2012, 19:54
Безсрочния ми трудов договор за КВС беше прекратен на осн.чл. 165 т.7 от ЗОВС поради отнемане на разрешението за достъп до класифицирана информация, обжалвах заповедта за прекратяване на трудовия ми договор пред административен съд, но жалбата ми беше отхвърлена на първа инстанция и сега делото е висящо пред ВАС. Междувременно след произнасянето на съда на първа инстанция ДКСИ със свое решение се произнася и разпорежда достъпа ми до КИ да бъде възстановен от ДАНС поради отпадане на причините за отнемане...въпроса ми е - това основание ли е ВАС да се произнесе, че уволнението ми е било НЕзаконно, тъй като към момента единствената причина за уволнението ми вече не съществува? Оказва се, че съм уволнен заради една временна и превантивна мярка по ЗЗКИ и, че отнемането не е перманентно и законодателя е предвидил начин за възстановяване на разрешително за досъп до КИ. Предварително БЛАГОДАРЯ за експертното Ви мнение!
адвокат Сотиров | 12.09.2012, 16:54
Мнението ми е, че датата 03.08.2012 г. е отразена коректно. Моля да имате предвид обаче, че въпросите Ви надхвърлят целите и възможностите на рубриката "Безплатна онлайн консултация" и не би могло в нея да им се отговори категорично, конкретно и изчерпателно.
Вася Виденова | 12.09.2012, 16:17
Работник не се явява на работа от 17.07. до 03.08.2012 г.На 20.07.2012 г.-покана за обяснение .Идва в офиса на 27.07.2012 г. баща му и дава молба за прекратяване на ТПО по взаимно съгласие ,разписана от сина му .Работодателят не дава отговор в 7-дн срок и съответно това означава ,че тя не е уважена.Идва на 03.08.2012 г. с уведомление за едностранно прекратяване на ТД ,като вписва ,че нарушава клаузата за предизвестие.Работодателят не го уволнява дисциплинарно ,а в изпълнение на чл. 128а ,ал. 3 от КТ му издава заповед от дата 03.08.2012 г.,считано от 03.08.2012 г. по чл. 326 ,ал. 1 от КТ ,в която вписва ,че работникът е подал такова уведомление за едностранно прекратяване на ТПО и се дължи обезщетение от работника за неспазено предизвестие -чл. 220 ,ал. 1 от КТ.Но на 03.08.2012 г. работникът не разписва заповедта ,тъй като отива за ТК и не се връща и не се явява до 09.08.2012 г. На 09.08.2012 г. изпращаме заповедта с обратна разписка ,която е разпосана на 13.08.2012 г.Регистрираме заповедта с уведомление по чл. 62 ,ал. 5 от КТ с дата на прекратяване 03.08.2012 г.Правилна ли е заповедта на основание чл. 326 ,ал. 1 от КТ и може ли лицето да оспорва законноста й като поиска той обезщетение по чл. 220 от КТ ?Нарушена ли е разпоредбата на чл. 335 ,т. 3 -за момента на прекратяване на ТПО -правилно лие написано -считано от 03.08.2012 г. или моментът на прекратяване е 13.08.2012 г. ,когато е разписана обратната разписка от лицето?
адвокат Сотиров | 08.09.2012, 22:29
1) Как ще наименовате документа не е най-важното - от съществено значение е съдържанието на документа, в което следва по ясен, недвусмислен и правно издържан начин да изявите волята си. Съгласно чл. 220, ал. 1 от КТ обезщетение се дължи при неспазено предизвестие - в случаите когато такова се дължи, разбира се.; 2) В чл. 23, ал. 2 от Наредбата за работното време, почивките и отпуските е предвидено, че работникът и служителят, който работи през част от законоустановеното работно време (непълно работно време), има право на платен годишен отпуск пропорционално на времето, което му се признава за трудов стаж. Съгласно чл. 355, ал. 2 от Кодекса на труда, за 1 ден трудов стаж се признава времето, през което работникът или служителят е работил най-малко половината от законоустановеното за него работно време за деня по едно или няколко трудови правоотношения. На базата на така признатия трудов стаж се определя правото на пълен размер на платения годишен отпуск за работещите на 4-часов работен ден.
А.К. | 08.09.2012, 17:19
Здравейте адвокат Сотиров, ако може бих искал да Ви задам два въпроса: 1) Бих искал да прекратя трудовото си правоотношение с настоящия работодател, при който работя на постоянен трудов договор, по чл. 327, ал. 1, т. 4. От новата неправителствена организация, в която съм спечелил конкурса, ми предоставиха служебна бележка, която да представя на настояшия си работодател. Бих искал да Ви попитам как трябва да се оформи молбата ми за напускане - заявление за напускане, уведомително писмо или друго? Също така - дължа ли обезщетение на настоящи си работодател при напускане по чл. 327, ал. 1, т. 4? 2) Аз работя на втори трудов договор, на половин щат - също постоянен. Но вторият ми работодател НЕ ми дава цялата полагаема платена отпуска, с мотива, че при него съм на половин щат - значи ми се полага половин платена годишна отпуска. Бихте ли ми казали дали е в правото си? Благодаря Ви предварително!
адвокат Сотиров | 31.08.2012, 21:39
Въпросът е доста неясен. Извън това, считам, че в конкретния случай ще е най-добре да изпратите предизвестието си като нотариална покана.
И. | 30.08.2012, 20:53
Здравейте, Бих искал да попитам при отказ на работодателя да ми разпише предизвестието и при липса на двама свидетели за връчването му единствения начин с обратна разписка ли е изпратена до физическото лице или до фирмата ?А също така след въчване на предизвестието ако реша да напусна по-рано от предвидения срок с подаване на молба по чл.220 ли става и подаването и трябва ли да има подпис от управителя и ако ми откаже достатъчно ли е да се пусне с обратна разписка т.к. в това писмо не е ясно съдържанието?Ако реша да изпратя предизвестието на личен е-майл на управителя това достатъчно ли е като основание за връчено предизвестие? Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 30.08.2012, 20:50
Съгласно чл. 326, ал. 2, изр. посл. от КТ: "Срокът на предизвестието при прекратяване на срочен трудов договор е 3 месеца, но не повече от остатъка от срока на договора." Считам, че ал. 3 преследва по-различни цели.
Р. Х. | 29.08.2012, 14:57
Трудов договор по чл. 68 ,ал. 1 ,т. 1 от КТ на МОЛ - какъв срок на предизвестие дължи - 3 месеца по чл. 326 ,ал. 2 от КТ или чл. 326 ,ал. 3 от КТ?
адвокат Сотиров | 29.08.2012, 14:50
Считам, че от теоретична гледна точка няма пречка за това.
Н.К. | 26.08.2012, 14:24
Здравейте адвокат Сотиров. Моят въпрос е следният. В предизвестие за напускане съм. Може ли при неявяване на работа, докато тече предизвестието да ме уволнят дисциплинарно. Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 17.08.2012, 14:27
Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 3 от КТ работникът или служителят може да прекрати трудовия договор писмено, без предизвестие, когато работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт.
A. | 17.08.2012, 13:51
Здравейте, работя във фирма на длъжност "инспектор качество и инж. химик", но реално нито едно от двете не правя. Занимавам се с транспорта т.е" Ръководител автотранспорт". Нямам допълнително споразумение за това, нито заповед , нито е ДХаракт. е записано. Понеже съм учила 10 год химия, ми е малко тъпо да се занимавам с транспорт. Искам да напусна, но как без да отработвам предизвестие. Моля за помощ
адвокат Сотиров | 16.08.2012, 12:01
Няма проблем да напуснете "моментално", но ще дължите обезщетение на работодателя за неспазеното предизвестие. Обяснете на работодателя си ситуацията, в която сте изпаднали, и търсете възможност за прекратяване на трудовия договор по взаимно съгласие.
sibel | 16.08.2012, 9:15
zdraveite!iskam da znam pravata si..ne sim na yasno.iskam da prekratia dogovora,si da napusna rabota.Ne sim v sistoyanie da rabotq imam zdravoslovni problemi i po tazi prichina sim v bolni4en no taka se stekoha ne6tata,4e imam i jiteyski problemi,mayka sim i nqma koi da mi gleda deteto kakto do sega i mi se nalaga da napusna momentalno.kak trqbva da stane tova?6te dam predizvestie na rabotodatelq,no trqbva pone 1 mesec da rabotq o6te nqmam takava vazmojnost.molya otgovorete mi?
адвокат Сотиров | 05.08.2012, 23:33
Формулировката ми се струва действително не много прецизна, но "идеята" е ясна и при спор ще се стигне до тълкуване, което на-вероятно няма да е във Ваша полза. Т.е. отговорът на въпроса Ви е по-скоро "Не", освен ако не желаете да платите обезщетение.
К. Н. | 05.08.2012, 23:10
Какво означава - цитирам : "Трудовият договор е в полза на работодателя" това е последно изречение в Тр.дог. с изпитателен срок, като не е указано изрично в чия полза е този срок. Освен това е написан и срок за предизвестие при прекратяването му- 1 месец. Дали при това положение бих могла да напусна без предизвестие?
адвокат Сотиров | 04.08.2012, 13:28
Предполагам, че срокът за изпитване не е уговорен във Ваша полза и желанието Ви е да напуснете по чл. 326, ал. 1 от Кодекса на труда, съгласно който: "Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено предизвестие до работодателя." В последния случай моля да имате предвид, че е възможно да дължите обезщетение на работодателя за неспазеното предизвестие.
Ludmila | 02.08.2012, 20:07
назначена съм по чл 70 т1 но искам да напусна без да спазя срока на предизвестието които е 30 дни,по какъв чл.трябва да ме освободят
адвокат Сотиров | 07.06.2012, 11:24
Кодексът на труда допуска едностранното въвеждане на непълно работно време от страна на работодателя, но при определени условия - съгласно чл. 138а, ал. 1 от КТ: "При намаляване на обема на работа работодателят може да установи за период до три месеца в една календарна година непълно работно време за работниците и служителите в предприятието или в негово звено, които работят на пълно работно време, след предварително съгласуване с представителите на синдикалните организации и на представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2." Не подписвайте молба за напускане - не могат да Ви задължат, а и не е във Ваша полза! За неизплатените заплати бихте могли да заведете дело срещу работодателя - държавна такса за него не се дължи. За неспазване на трудовото законодателство бихте могли да подадете жалба в инспекцията по труда.
Илиана Иванова | 07.06.2012, 2:55
Здравейте адвокат Сотиров, по време на отпуск по болест е променен безсрочният ми трудов договор от пълен на половин работен ден. Не съм информирана и не съм получила и подписвала уведомлемие или заповед за това.Тъй като претърпях операция, болничните ми продължиха малко над 3 месеца. При отиването ми на работа ме карат да подпиша молба за напускане. Въпросът ми е: Имат ли право да ме преназначават на половин работен ден по време на болнични и без да ме уведомят? По кой член следва да приема да бъда освободена. За първия месец от болничните ми са ми превели заплата за половин работен де. За следващите два месеца не сса ми преведени все още никакви суми. Какво мога да предприема? Благодаря предварително за отговорите.
адвокат Сотиров | 31.05.2012, 22:09
Съгласно чл. 220, ал. 1 от Кодекса на труда: "Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието." За неспазване на трудовото законодателство бихте могли да подадете жалба в инспекцията по труда.
Р. Г. | 31.05.2012, 19:03
След като подам молба за напускане.Как мога да напусна предприятието в което работя без да спазвам 30 дневното предизвестие.работим на сумирано раб. време т.е без прекасване събота и неделя на смени.а така не ми остава време за семейството?
адвокат Сотиров | 28.05.2012, 17:51
Съгласно чл. 71, ал. 1 от Кодекса на труда: "До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати договора без предизвестие." Извън това, имате пълното основание да претендирате заплащане на 10-те отработени дни съгласно уговореното.
А. П. | 21.05.2012, 17:55
Здравейте,имам един проблем на който не мога да намеря отговор.Преди 10 дни започнах работа като продавач-консултант в супермаркет ... в гр.Пловдив,като зареждах стоки на стелажите.На 10-тия ден ми дадоха 1 ден почивка(като ми казаха,че при проверка на котролните органи да казвам,че почивката ми е 2 дни).На другият ден отидох на работа първа смяна и началник смяната ми каза,че собственичката е решила да ме освободи защото съм била бавна и не съм се справяла с работата и да напусна на момента работа,което и направих.Трудовият договор беше със срок на изпитване 6 месеца,а освобождаването и за двете страни беше 30 дни с предизвестие,ако е уговорено такова.Искам да попитам има ли право според трудовото законодателство,собственичката да ме освобождава без предизвестие,като съм нямала никакви наказания дори забележки за несвършена работа.Или това става по преценка на работодателя.Мога ли да имам правни претенции,като за плащане на тези 10 дни не се и спомена и мога ли да заведа дело за неправилно освобождаване.
Предварително благодаря за отговора.
адвокат Сотиров | 28.04.2012, 16:33
Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 4 от Кодекса на труда (КТ) работодателят може да прекрати трудовия договор на основание чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5 , 11 и чл. 330, ал. 2 т. 6 от КТ само с предварително разрешение на инспекцията по труда, когато работникът или служителят е започнал ползването на разрешен отпуск. С оглед на гореизложеното, работодателят не може да прекратява трудовия договор на изброените по-горе основания на работник или служител, който ползва отпуск за временна неработоспособност, освен ако не е получил предварително разрешение от инспекцията по труда. Няма пречка обаче трудовият договор по време на болнични да бъде прекратен на основания, различни от изброените в чл. 333, ал. 1 от КТ. Следва да имате предвид, че в чл. 112 от Закона за здравето (ЗЗ) е предвидена възможност за обжалване на решенията на лекуващите лекари.
А. | 27.04.2012, 13:57
Здравейте, интересува ме има ли някакъв начин да уволня мой служител докато е в болнични, защото знам че не е болен, просто от някъде му издават болничен след болничен? Има ли начин и какъв т той?
Благодаря!
адвокат Сотиров | 29.03.2012, 19:26
Считам, че не бихте могъл поради следните съображения: реално промяна в характера на работата няма, защото Вие работите това, за което сте се уговорили при сключване на трудовия договор; това е важно, защото ако се твърди обратното, то ще следва и да се докаже; промяна на характера на работа имаме когато се изпълнява работа с друго длъжностно наименование, но в случая разминаването между трудовия договор и длъжностната характеристика се дължи на различни причини. Разбира се, съответствие между длъжността в трудовия договор и длъжностната характеристика следва да има, поради което считам, че бихте могъл да подадете жалба в Инспекцията по труда за нарушение на трудовото законодателство.
Б. Й. | 29.03.2012, 11:30
Благодаря Ви за отговора.Правилно се досещате,че не става въпрос за техн.грешка."Идеята" на работодателя в моя случай е да пести от осигуровки,като ми дава длъжностна характеристика с описаните в нея задължения и визираната длъжност и същевременно трудов договор със съвсем различна длъжност,за която се изисква по-нисък осигурителен праг в единния класификатор.
С направените така уточнения,се връщам към въпроса,дали мога да посоча като правно основание чл.327;ал.1;т.3 от КТ и да прекратя тр.договор без предизвестие.
адвокат Сотиров | 28.03.2012, 22:50
Приемам, че при разминаването не става въпрос за техническа грешка. С длъжностната характеристика се регламентират правата и задълженията на работника или служителя, свързани с характера на възложената работа, произтичащ от длъжността, за която се сключва трудовия договор. Всеки работодател сам изготвя длъжностна характеристика за съответната длъжност и може след сключване на трудовия договор да утвърди промени в нея. Считам, че в случая следва да се държи сметка за това дали с измененията на длъжностната характеристика се вменяват задължения, които не съответстват на работата, за която сте се уговорили.
Б. Й. | 26.03.2012, 20:43
Здравейте г-н Сотиров,
Мога ли да посоча като основание за прекратяване на тр.договор без предизвестие от моя страна, чл.327;ал.1;т.3 от КТ,при положение,че длъжноста посочена в трудовия ми договор и длъжноста в длъжностната ми характеристика са различни?!?
Благодаря Ви предварително.
адвокат Сотиров | 10.03.2012, 23:28
Уредбата на паричните обезщетения за безработица се съдържа в чл. 54а и сл. от Кодекса за социално осигуряване. Информация за различните видове "обезщетения от работодател" бихте могли да намерите в Кодекса на труда - чл. 213 и сл.
В. Н. | 10.03.2012, 11:29
Здравейте.
Последиците за мен,ако съм уволнен по чл.325 т.4./като обезщетения от работодател,от бюрото по труда/.
Предварително Благодаря.
адвокат Сотиров | 18.02.2012, 16:28
Размерът на паричното обезщетение за безработица се урежда от чл. 54б от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Съгласно разпоредбата на ал. 3 от посочения член на КСО: "Безработните лица, чиито правоотношения са били прекратени по тяхно желание или с тяхно съгласие, или поради виновното им поведение, на основание чл. 325, т. 1 и 2, чл. 326 и 330 от Кодекса на труда ... получават минималния размер на паричното обезщетение за безработица за срок 4 месеца." От въпроса Ви не става ясно на какво основание ще бъде прекратен трудовият Ви договор - предполагам, че става въпрос за съкращаване на щата по чл. 328, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ). Ако това е така, то паричното Ви обезщетение за безработица няма да се определи по чл. 54б, ал. 3 от КСО - евентуалното обжалване или не на уволнението е без значение. Разбира се, ако желаете да останете на работа, то бихте могли да се позовете на предварителната закрила по чл. 333 и да обжалвате уволнението като незаконосъобразно. Извън това, за работодателя съществува риск от ангажиране на административно-наказателна отговорност - имуществена санкция по чл. 414 от КТ.
M. I. | 18.02.2012, 14:33
Здравейте!Ако след изтичане на майчинството ми фирмата ме съкрати/без разрешение от Инспекцията/,бих ли могла да отида на борсата като съкратена за по-високо обезщетение/вместо 4 мес по 120 лв/-ако не обжалвам това съкращение? Застрашава ли това по някакъв начин моя работодател?
Благодаря!Хубав ден и много успехи!
адвокат Сотиров | 24.01.2012, 0:04
Не съм запознат с посочената от Вас Програма за доброволно напускане. Говорите за "условия, при които Ви предлагат да напуснете", което определено би било по-логично да е на основание чл. 331 от КТ, а не чл. 325, ал. 1 от КТ. Предполагам все пак, че механизмът на програмата предвижда заявление "за напускане" по чл. 325, ал. 1 ТЗ, тъй като предложение за прекратяване по чл. 331 от КТ може да изхожда единствено от работодателя, а не такава е идеята на програмата - т.е. тук говорим за програмата като "общо" предложение. Във всеки случай, считам, че заявлението Ви следва да се позовава изрично на тази Програма, т.е. да съдържа текст в тази насока (вкл. и по отношение на обезщетенията) - в този случай работодателят Ви ще е обвързан с условията на Програмата. Предполагам, че ще има и специални формуляри за тази цел, с оглед съдържанието на които бихте могли да потърсите и допълнително юридическо съдействие.
Т. М. | 23.01.2012, 23:47
Здравейте!
Работя в “Български пощи” и сега предстоят съкращения по Програмата за доброволно напускане.Аз съм служител на пощите от близо 30 години и през 2013 г. ми предстой пенсиониране поради навършване на възраст за пенсиониране.Условията при които ни предлагат да напуснем доброволно са следните: по чл.325, т.1 заедно с изплащане на обезщетение по няколко заплати/ взависимост от трудовия стаж –т.е. за моя случай са 10 брутни работни заплати/.Но четейки трудовия кодекс конкретно в чл.325 не става никъде дума за това,че работодателя дължи обезщетение на работника.Опасявам се от това,че ако аз си подам молбата за напускане доброволно по чл.325, т.1 по никакъв начин не съм сигурна дали след това ще ми бъде изплатено това обезщетение,т.е. законово не бих могла след това да си го търся,ако работодателя не ми го изплати.Моля, посъветвайте ме как е правилно да постъпя за да не бъда ощетена?
Благодаря Ви предварително!
С уважение:
адвокат Сотиров | 20.12.2011, 16:07
Ако не Ви е изплащано никакво възнаграждение за последните два месеца, то бихте могли да прекратите писмено трудовия си договор без предизвестие на основание чл. 327, ал. 1, т. 2 от Кодекса на труда (КТ). Неплатените осигуровки няма да са отразят на възможността да получавате обезщетения за безработица, доколкото са изпълнени и другите изисквания на чл. 54а от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Осигуровките (вкл. тези за Ваша сметка) са дължими от работодателя - следва да си търсите правата, като препоръчително е това да стане по съдебен ред. Винаги бихте могли да сигнализирате и Инспекцията по труда за нарушения на трудовото законодателство.
Д. | 20.12.2011, 12:56
Здравейте, интересувам се работудателя не ми е платил осигуровките през всичките месеци на трудов стаж ж дадената фирма. все още работя в дадената фирма, но не съм получавала и заплата през последните 2 месца. искам да бада сакратена и да мога да мина на борсата откъдето да се плащат помощи.Кои трябва да е члена,дъкжа ли после аз тези неплатение осигуровки и дали това си оказва значение пред борсата.
Благодаря предварително
адвокат Сотиров | 10.12.2011, 19:16
Съгласно чл. 327, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда работник или служител може да прекрати трудовия си договор с работодателя без предизвестие, когато работодателят промени мястото или характера на работата или уговореното трудово възнаграждение освен в случаите, когато има право да извърши такива промени, както и когато не изпълни други задължения, уговорени с трудовия договор или с колективния трудов договор, или установени с нормативен акт. Съгласно чл. 143 от КТ извънреден е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя извън установеното за него работно време; според ал. 2 извънредният труд е забранен. С оглед на това и доколкото извънредният труд не е допустим по изключение в хипотезите на чл. 144 от КТ, то считам, че имате право да прекратите трудовото си правоотношение на горепосоченото основание. Разбира се, ще е необходимо да можете да докажете полагането на извънреден труд извън установеното за Вас работно време. Правото си следва да упражните със заявление до работодателя. Винаги бихте могли да подадете и жалба до Инспекцията по труда за нарушаване на трудовото законодателство от страна на работодателя Ви.
С. | 10.12.2011, 18:15
Здравейте,
Може ли да прекратя трудовият си договор по чл.327,т.3 след като по трудов договор продължителността на работното ми време е 8ч. а работодателят ми ме задължава да работя от 8:00ч до 18:00ч през делничните дни и в събота от 8:00ч до 14:00ч. и какво е необходимо да предприема за това.
Благодаря Ви за отговора.
адвокат Сотиров | 24.08.2011, 13:26
При работа на непълно работно време се прилагат общите правила на Кодекса на труда (КТ) за прекратяването с предизвестие на трудовия договор от работника или служителя - в случая чл. 326 от КТ. КТ предвижда по-кратък срок на предизвестието единствено за трудовите договори за допълнителен труд (чл. 110, 111 и 114 от КТ) - вж. чл. 334 от КТ.
Юлиян Жоров | 16.08.2011, 21:49
Здравейте работя на полови работен ден и иска да напусна колко дни трябва да бъда предизвестието
адвокат Сотиров | 05.08.2011, 22:57
Връчването на писменото волеизявление на работник / служител за прекратяване на трудов договор не е изрично уредено - както писах и в отговора по-горе: "Връчването на писменото волеизявление може да бъде удостоверено по различни начини (завеждането му във входящ регистър, а при отказ на работодателя – изпращането му с препоръчано писмо с обратна разписка или връчването му с нотариална покана)." Доколкото разбирам, работодателят Ви е получил и възприел изпратеното от Вас заявление. Според чл. 128а, ал. 3 от Кодекса на труда при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да издаде заповед за уволнение или друг документ, с който се удостоверява прекратяването му. В чл. 350, ал. 1 от КТ е предвидено че, при прекратяване на трудовото правоотношение работодателят е длъжен да впише в трудовата книжка данните, свързани с прекратяването, и да я предаде незабавно на работника или служителя. Неизпълнението на тези задължения представляват нарушение на трудовото законодателство, за което работникът / служителят може да сигнализира съответната инспекция по труда.
В. Я. | 05.08.2011, 21:42
Днес - 3 дни до изтичане на болничния ми лист, подадох чрез куриерска служба Заявление за прекратяване на ТД съгл. чл. 327, ал1, т.2. , считано от днес - 05.08.2011г. В ..... е получено, а в ..... ч. работодателят се е разпоредил да се преведе по банков път дължимата ми 1 заплата за м. ..... 2011г., банковата транзакция ще се осъществи в понеделник - ..... - последният ден на отпускът ми поради нетрудоспособност.
Въпросът ми е възможно ли е оспорване на моето заявление, т.е. има ли тежест в съда доставката чрез куриер? Бих искала да разбера мнението Ви относно възможни последващи стъпки на работодателя ми според трудовото право ?
адвокат Сотиров | 01.08.2011, 12:21
"Самоотлъчката" като понятие не е законоустановено - този термин се използва за период от време, в който работникът / служителят не се е явил на работа без уважителна причина за това. Обстоятелството, че Вашият работодател Ви "води в самоотлъчка" не е причина за неплащане на трудовото Ви възнаграждение, доколкото сте изпълнявали надлежно трудовите си задължения през съответния период, както и че всичко около ползването на годишния Ви платен отпуск е изрядно (не давате информация в тази насока). Отговорът на въпроса Ви е "Да, основание е." - важно е обаче работодателят да е забавил изплащането на цялото месечно трудово възнаграждение (пък било то и с един ден), като не е извършвал някакви частични плащания (в размер 60 на сто от брутното Ви трудово възнаграждение, но не по-малко от минималната работна заплата за страната - чл. 245, ал. 1 от КТ).
Антония Ташева | 01.08.2011, 0:52
Въпреки, че имам заповед за платен годишен отпуск, работодателят ми ме води в самоотлъчка вече трети месец и не ми изплаща трудовото възнаграждение по безсрочния ми трудов договор. Не съм уволнена дисциплинарно.Това основание ли е за прекратяване на трудовото правоотношение без предизвестие от моя страна на основание чл.327, т.2? Благодаря!

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Прекратяване на трудов договор от работник без предизвестие, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Прекратяване на трудов договор от работник без предизвестие, моля посетете Трудово и осигурително право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор