Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Процедури » Напускане на съдружник

Прекратяване на членството на съдружник в ООД

Съгласно чл. 125, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ), участието на съдружник в дружество с ограничена отговорност (ООД) се прекратява: при смърт или поставяне под пълно запрещение; при изключване; при прекратяване с ликвидация - за юридическите лица; при обявяване в несъстоятелност. Ал. 2 на същия член предвижда още едно основание: "Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването." - имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването.

В дружествения договор обаче съдружниците могат да предвидят и най-различни отклонения във връзка с законоустановените прекратителни основания - те не са ограничени във възможността да модифицират основанията за прекратяване на членството, но това следва да станe задължително в дружествения договор. Т.е. основанията за прекратяване на членството на съдружниците могат да са законово или договорно установени.

Извън посочените по-горе основания, членството на съдружник в ООД се прекратява и при прекратяването на самото дружество с ограничена отговорност на предвидените в ТЗ основания. Прекратяването настъпва eo ipso, независимо дали има изявена изрично воля на съдружниците за това.

Воля обаче е необходима при прекратяване на членството в резултат на прехвърляне на собствеността върху дружествените дялове на някои от съдружниците. Прехвърлянето става посредством договор с нотариална заверка на подписите на страните, като в случаите когато правоприемникът е трето лице, то за приемането му като съдружник е необходимо съгласие на всички съдружници в ООД-то. Повече информация относно прехвърлянето на дялове, можете да намерите в статията "Прехвърляне (продажба) на дружествени дялове" (вж. линка по-горе в ляво на страницата).

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 20.07.2018, 11:42
По принцип предизвестието следва да се отправи до дружеството, респ. да се получи от неговия управител. В случай че няма управител, който да може да получи предизвестието, считам, че следва да се приеме за допустимо последното да бъде връчено на всеки от останалите съдружници в дружеството (поотделно и не).
Д.Ч. | 20.07.2018, 10:43
Здравейте.Бях управител на ООД.С уведомлението по чл.141(5)бях заличена в ТР, но съм и съдружник,към днешна дата искам да напусна като съдружник, но другите съдружници са в чужбина.Въпросът ми е когато им изпратя предизвестието по чл.125,ал2 от ТЗ с обратна разписка,освен до всеки един от тях по отделно, необходимо ли е да изпратя и предизвестие до Общото събрание и как ще стане това,като се има впредвид, че на седалището на фирмата няма кой да приеме предизвестието.Благодаря за съдействието предварително!
адвокат Сотиров | 05.08.2017, 10:00
Ако не получите доброволно изпълнение на вземането си, т.е. ако не ви изплатят доброволно полагащия ви се дял от имуществото на дружеството, бихте могли да заведете дело и да търсите правата си по исков ред. Отделно от това, ако желаете, бихте могли да подадете в Търговския регистър и Заявление А4 за заличаването ви като съдружник.
Христина Аврамова | 04.08.2017, 22:18
Съдружик съм в ООД с дял 28%.Искам да напусна дружеството и да ми се изплатят дяловете.Ще подам молба за напускане на дружеството.Управителят,ако не се съгласи да изплати дяловете,какво следва да се прави,тъй като след 3 месеца автоматично ще бъда освободена.
адвокат Сотиров | 03.02.2016, 10:45
Бихте могли да изпратите предизвестието си като нотариална покана по реда на Гражданския процесуален кодекс.
Вероника Тилева | 02.02.2016, 22:52
Здравейте адвокат Сотиров, Съдружник съм в ООД с дял 33% и имам желание да напусна дружеството поради проблеми със съдружника ми, но той отказва да приеме заявлението ми за това. В този случай какво следва.
адвокат Сотиров | 29.01.2015, 13:36
Въпросът ви не е достатъчно ясен. В общия случай, дяловото участие ще бъде разпределено процентно между наследниците на база размера на наследствените им права (квоти), които се определят от Закона за наследството.
Р.Николова | 18.01.2015, 20:25
Въпрос г-н Сотиров, Съпругът ми почина 2007 година,имаше ЕООД.Имаме и две деца.Как се разпределят дяловете от фирмата - по капитал или по пазарна оценка?
адвокат Сотиров | 16.09.2014, 17:13
Делът на починалия съдръжник може да се придобие по наследство единствено от неговите наследниците, т.е. няма възможност останалите съдружници на "онаследят" дела. В случай, че наследниците не жалаят да встъпят като съдружници в дружеството или останалите съдружници не ги приемат за такива, то освободените дялове биха могли да бъдат поети от съдружниците или с тях да бъде намален капитала - и в двата случая наследниците имат право да получат паричната равностойност на наследените дялове.
Теодора | 30.06.2014, 9:40
Здравейте! Въпросът ми е при смърт на един от съдружниците в ООД какво се случва с неговия дял- онаследява се от наследниците му или се онаследява от останалите съдружници в ООД?
адвокат Сотиров | 01.03.2014, 22:50
Приемам, че желанието ви е да прекратите участието си като съдружник - ако опитите ви за прекратяване с едностранно предизвестие по чл. 125, ал. 2 от ТЗ са неуспешни, то мислим вариант би могъл да бъде завеждане на съдебно дело за прекратяване на самото дружество (иск с правно основание чл. 155, т. 1 от ТЗ - по иск на съдружниците, ако важни причини налагат това).
В. | 01.03.2014, 21:00
Здравейте адв.Сотиров,въпросът ми е следният: От април 2003 год. нямам връзка с моят съдружник / фирмата е оод 50% на 50% /, който живее в чужбина, нито на електронна поща, нито на адрес отговаря. Какво мога да направя, непростима безотговорност е това, станаха повече от 10 години!? Пожелавам Ви успешна седмица!
адвокат Сотиров | 01.03.2014, 20:55
Напускането с едностранно предизвестие по чл. 125, ал. 2 от Търговскя закон е нещо различно от продажбата на дяловото участие, въпреки че и двете имат като краен резултат прекратяване на членството на съдружника. Още повече, че в конкретния случай продажбата не е мислим вариант поради наложения запор. Съгласно чл. 517, ал. 3 от Гражданския процесуален кодекс: "Когато изпълнението е насочено върху дял на ограничено отговорен съдружник, съдебният изпълнител връчва на дружеството изявлението на взискателя за прекратяване участието на длъжника в дружеството. След изтичането на три месеца съдебният изпълнител овластява взискателя да предяви иск пред окръжния съд по седалището на дружеството за неговото прекратяване. Съдът отхвърля иска, ако се установи, че дружеството е изплатило на взискателя припадащата се на съдружника длъжник част от имуществото, определена съгласно чл. 125, ал. 3 от Търговския закон, или че вземането на взискателя е удовлетворено. Ако прецени, че искът е основателен, съдът прекратява дружеството. Прекратяването се вписва служебно в търговския регистър, след което се извършва ликвидация."
trifonov | 06.02.2014, 13:56
Здравейте,съдружник съм в ООД с 25дяла , но имам запор на др.дялове от ЧСИ.Съдружникът ми предлага да подадам предизвестие по чл.125 ,ал.2 от ТЗ , и да закупи дяловете ми.Аз не желая , какво следва по-нататък . Благодаря Ви
адвокат Сотиров | 15.11.2013, 9:54
Може да напуснете дружеството с ограничена отговорност или като продадете собствените си дялове, или с едностранно тримесечно писмено предизвестие по чл. 125, ал. 2 от ТЗ, за което може да научите повече във вече публикуваната на тази страница иформация. Изключването е нещо различно от напускането на дружеството и то предполага виновно неизпълнение от страна на съдружника на съответните му задължения съгласно закона и дружествения договор. Относно несъстоятелността - не съм сигурен, че същата е приложима в конкретния сучай, тъй като информацията, която давате, е в друга насока; извън това, основната законова регламентация на несъстоятелността се съдържа в чл. 625 и сл. от ТЗ.
A.B | 14.11.2013, 20:28
Здравейте! Бих искал да попитам следното-съдружник съм 50/50 в ООД с още един човек и желая да напусна фирмата.Как става изключване на съдружник?Възможно ли е да се обяви несъстоятелност на единия от двамата съдружници? Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 10.10.2013, 18:39
Бихте могли да прекратите участието си като съдружник по реда на чл. 125, ал. 2 от Търговския закон: "Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването."
Svetla | 10.10.2013, 18:24
Здравейте, съдружник съм в ООД.Искам да се откажа от фирмата, но моят съдружник не желае да му прехвърля моите дялове. Има ли някякъв начин да се откажа въпреки неговото несъгласие? Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 03.10.2013, 18:42
Наследяването на дружествен дял е уредено лаконично в Търговския закон. В чл. 129, ал. 1 от ТЗ е посочено само, че дружественият дял може да се наследява. Наследяването на дела не трябва да се отъждествява с придобиването на членство в дружеството с ограничена отговорност. Въпросът дали ООД може да откаже на наследника на починал съдружник да замести наследодателя в членственото правоотношение, ако няма законова пречка първият да бъде съдружник, следва да се реши в дружествения договор. Договорът не може да изключи наследяването, но може да изключи възможността наследникът да встъпи на мястото на наследодателя в ООД. Следва да се уточни, че формулировката "неговият дял ще се наследи от останалите съдружници" е некоректна, доколкото останалите съдружници не са наследници на починалия.
Атанас Георгиев | 03.10.2013, 17:12
Здравейте г-н Сотиров, Как сти въпросът с наследяването на дружествен дял? Може ли в дружествения договор да има клауза, че при смърт на съдружник, неговият дял ще се наследи от останалите съдружници и каква сила ще има тази клауза срещу наследниците на починалия съдружник по родствена линия?
адвокат Сотиров | 20.07.2013, 11:20
Бихте могли в рамките на съдебното производство да оспорите съдържанието на съставения междинен счетоводен баланс, който няма обвързваща съда материална доказателствена сила, и да искате допускането на специализирана съдебно-икономическа експертиза, която да провери редовността на извършените счетоводни записвания.
И.Д. | 15.07.2013, 14:09
Здравейте! Напуснах ООД с общо 4 съдружници с предямено три месечно писменно предизвестие отправено до Управителя на 18.02.2013. Общото събрание се проведе на 21.06.2013г. и прие за дата на моето напускане 18.05.2013г. и задължи управителя на ООД да възложи изготвянето на счетоводен баланс към 31.05.2013г. на база на който да бъдат уредени имуществените взаимоотношения. Днес получих Баланс,ОПР и кратък одиторски доклад към 31.05.2013г. в който учудващо в раздел А на Пасива фигурира текуша загуба и сумата на раздел А е отрицателна величина. До края на миналата година се занимавах с икономиреските дела на ООД-то и съм убеден, че въпросният Баланс и ОПР към 31.03.2013г. не отговарят на действителното състояние на дружеството по какъв начин мога да изисквам съставянето на реални Баланс и ОПР на същото ООД? Какъв е начина за отстояване на моите права? Благодаря Ви предварително за Вашия компетентен отговор!
адвокат Сотиров | 08.07.2013, 18:37
При липса на съгласие от страна на другия съдружник за изкупуване на дяловото участие, единствената възможност остава чл. 125, ал. 2 от Търговския закон: "Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването." Практиката относно възможността за заличаване от Търговския регистър в такива случаи не е безпротиворечива.
младенова | 08.07.2013, 18:12
Имам следния казус оод с двама съдружници единия има 95% а другия 5 % този с 5% иска да напусне но неможе да открием другия собственик който е грък какво можем да направим за да освободим съдужника с 5 % участие
адвокат Сотиров | 08.06.2013, 17:10
Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от Търговския закон: "Общото събрание: ... приема и изключва съдружници". Съгласно чл. 137, ал. 3 от ТЗ: "Решенията по ал. 1, т. 1, 2 и 9 се вземат с мнозинство повече от три четвърти от капитала, а решенията по т. 4 - с единодушие от всички съдружници, като в дружествения договор може да се предвиди по-голямо мнозинство. Изключваният съдружник не гласува и неговият дял се приспада от капитала при определяне на мнозинството."
M.K. | 08.06.2013, 16:58
Здравейте! Съдружник съм в ООД с трима съдружници общо. Имам неразбирателства с единия съдружник, не смятам че си върши работата, просто седи и получава пари наготово, искам да го изключа, но не знам дали втория съдружник ще ме подкрепи, мога ли да постигна нещо сама?
адвокат Сотиров | 31.03.2013, 15:56
Важно е да се държи сметка за съдържанието на дружествения договор на фирмата - там е възможно да са предвидени условия, при които наследникът ще може да встъпи в дружеството, относно (не)делимостта на дружествените дялове и др. Извън това, наследникът, който иска да встъпи в членствено правоотношение, трябва да го направи по реда на приемането на нов съдружник; той трябва да заяви, че приема условията на дружествения договор. Само от волята на наследника ще зависи дали да стане съдружник или да получи паричния еквивалент на наследеното дялово участие. Наследникът, който встъпи в ООД, трябва да бъде вписан в Търговския регистър. Относно наследяването - следва да се държи сметка за общите правила на наследственото право.
С. М. | 28.03.2013, 16:38
Здравейте, в ООД с 2-ма съдружници, единият почина. Какви са стъпките които трябва да предприемем за да се прехвърлят дяловете му на наследниците му. Може ли само един да наследи дяловете му. Има ли срок за това.
адвокат Сотиров | 14.03.2013, 19:18
Необходимо е да се обърнете към адвокат, с който да намерите начин да връчите предизвестието. Следва заличаването Ви като съдружник от Търговския регистър към Агенция по вписванията - не се минава през окръжния съд, освен ако не се стигне до отказ и неговото обжалване (практиката на съдилищата в това отношение не е безпротиворечива).
Ана Димитрова | 14.03.2013, 15:47
Здравейте, съдружник съм в ООД, което не извършва дейност, другите трима съдружници са словаци. Искам да се откажа от съдружието, но съдружниците живеят в Словакия и не отговарят на обаждания от моя страна. Каква е процедурата? Прочетох за чл.125 от ТЗ. Но мен ме интересуса към адвокат ли да се обърна, през дело в окръжен съд ли се минава, той ли издава решение за излизане от ООД. Простете за може би глупавите ми въпроси, но не съм компетентна в тази област.
адвокат Сотиров | 01.02.2013, 16:51
Следва да се държи сметка за дружествения договор на фирмата Ви, но по принцип предизвестието по чл. 125, ал. 2 от Търговския закон не води до заличаването на дружеството (поне не автоматично и директно).
Надежда Манева Солакова | 01.02.2013, 15:42
Здравейте разполагам с 30% дялово учостие в ООД изпратих предизвестие на другия съдружник на основание чл.125, 2 от ТЗ. Как се процедира от тук нататък със заличаване на дружеството.3-месечния срок изтича на 01.02.2013 г.Дружеството не е извършвало никаква дейност досега. Благодаря!
адвокат Сотиров | 15.11.2012, 0:57
Съгласно чл. 125, ал. 2 от ТЗ: "Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването." Няма пречка напускането да бъде и по взаимно съгласие, стига общото събрание да е взело надлежно решение за това. Прекратяването на членството представя бившия съдружник в положението на трето лице спрямо дружеството с ограничена отговорност; бившият съдружник придобива парично вземане срещу дружеството. Считам, че няма пречка, доколкото е налице съгласие на всички страни и не се увреждат правата и интересите на кредиторите, изпълнението на това задължение да бъде договорно уредено например като "даване вместо изпълнение" (разбира се, прехвърлянето на правото на собственост върху недвижимия имот ще е необходимо да се извърши чрез нотариален акт).
Диан Гочев | 14.11.2012, 14:09
Единия от съдружниците в ООД, който е и управител иска да напусне дружеството като другите,но вместо пари иска да получичаст от недвижимото имущество, за което по принцип другите съдружници смесъгласни. какво дтрябва да направим?
адвокат Сотиров | 14.07.2012, 23:27
До момента на прекратяване на участието си съдружникът разполага с всички права и възможности за контрол, предоставени от Търговския закон.
E. | 14.07.2012, 18:18
Здравейте, въпросът ми се отнася до защита имуществените интереси на съдружник, който на основание чл.125 ал.2 ТЗ прекратява участието си в дружеството. Докато тече 3-месечният срок на уведомлението, е възможно останалите съдружници да предприемат действия, които да доведат до силно занижаване стойността на имуществения дял на напускащия. Още повече, че съдът не би допуснал обезпечение на бъдещия му иск за заплащане на стойността на дела - искът все още не е допустим, а и ще се предяви най-рано след три месеца. Предварително благодаря за вниманието.Поздрави
адвокат Сотиров | 16.04.2012, 23:34
За да носи наказателна отговорност, съпругът Ви е необходимо да е извършил престъпление, предвидено като такова в Наказателния кодекс (НК) - само по себе си това, че не е бил заличен като съдружник във фирмата, не е основание за ангажиране на наказателната му отговорност. Доколкото разбирам, съпругът Ви е прехвърлил с договор своите дружествени дялове, а не е напуснал по реда на чл. 125, ал. 2 - с писмено предизвестие; за да може да претендира обезщетение, съпругът Ви следва да е претърпял вреди от действията/бездействията на управителя.
С. С. | 13.04.2012, 10:49
здравейте,имам въпрос,мъжът ми беше съдружник в една фирма,2010г нотариално се отказа от своя дял и го прехвърли на управителя,сега се указа че управителят него е отписал от фирмата и той все още се води като съдружник,въпросят мие носи ли мъжът ми някъква наказателна отговорност и може ли да иска някъко обещетение?Благодаря за отделеното време!
адвокат Сотиров | 05.03.2012, 15:56
Моля да имате предвид, че сайтът не е предназначен за даване на правни съвети, а има информационно-дискусионна функция - за повече информация бихте могли да прочетете Условията на ползване. Предвид това: съгласно чл. 125, ал. 2 от Търговския закон съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването - за да бъдете обаче заличен от Търговския закон ще следва да се бъде подадено заявление от управителя на дружеството (ако Вие подадете лично такова заявление вероятността да Ви бъде отказано е голяма). В чл. 154 от ТЗ са изброени основанията за прекратяване на дружеството с ограничена отговорност - ако притежавате повече от 3/4 от капитала, бихте могли да вземете решение за прекратяване и обявяване в ликвидация на фирмата, но следва да се държи сметка и за конкретните клаузи на дружествения договор на ООД.
К.Д. | 05.03.2012, 14:42
Здравейте,съдружник съм в ООД, което от 2006 г. не изпълнява дейност. Искам да закрия или напусна самата фирма. Но тъй като със съдружника ми сме в обтегнати отношения и нямаме контакт, Моля да ме посъветвате как да постъпя! Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 25.01.2012, 14:43
Според мен логиката е в обратен ред - дружественият дял се придобива по наследство, след което ако наследникът не може (или не желае) да замести наследодателя си в членственото правоотношение, същият придобива право на вземане върху паричната равностойност на дружествения дял (ликвидационен дял по ЗДДФЛ).
Anipl | 25.01.2012, 13:49
Съгласно чл.125 ал.1 т.1 от ТЗ членството в дружеството се прекратява при смърт. Чл.125 ал.3 от ТЗ имуществените последици се уреждат въз основа на счет. баланс . Това не означава ли че наследниците не наследяват директно дружествения дял, а по скоро имат право да получат стойността на ликвидационния дял.
адвокат Сотиров | 25.01.2012, 12:31
Въпросът е много интересен! Считам, че отговорът следва да е по-скоро отрицателен, тъй като в конкретния случай наследниците наследяват дружествените дялове на своя наследодател, а не директно ликвидационния дял.
Anipl | 25.01.2012, 12:14
Благодаря за мнението по казуса с дяловете изплатени на наследниците. Имам обаче още един въпрос . Мога ли да се позова на чл.13 ал.2 от ЗДДФЛ и да не внеса данък. Могат ли да се сметнат тези изплатени дялове за наследство и да не се облагат? Благодаря отново за отговора!
адвокат Сотиров | 25.01.2012, 1:45
В случая следва да се приложи по аналогия чл. 125, ал. 3 от Търговския закон (ТЗ), третиращ имуществените последици при едностранно прекратяване на участието на съдружник в дружеството с ограничена отговорност (ООД). Според т. 5 от § 1 на ДР от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) паричната равностойност на дела от имуществото, начислена на съдружник при прекратяване на членство в дружество, е "ликвидационен дял". Доходите под формата на ликвидационен дял подлежат на облагане с окончателен данък в размер 5 на сто (чл. 46, ал. 3 във връзка с чл. 38, ал. 1 ЗДДФЛ). Данъкът се определя не върху брутната сума на дела, а върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела. Данъкът по чл. 46 за доходите по чл. 38, ал. 4 се удържа и внася от предприятието - платец на дохода, в срок до края на месеца, през който е начислен ликвидационният дял.
А. | 24.01.2012, 15:32
ООД с трима съдружници. Единия съдружник почина, останалите двама съдружници решават, че няма да приемат наследниците на починалия в дружеството. Всеки един от съдружниците е внесъл по 500 лв. капитал при регистрация на дружеството, общо 1500 лв. След смъртта на съдружника, останалите двама довнасят по 250 лв капитал. На наследниците на починалия съдружник се изплащат 4000 лв. дружествен дял. Какви данъци се дължат за този изплатен дял? Кой ги плаща - наследниците или фирмата трябва да ги удържи?
адвокат Сотиров | 23.01.2012, 19:50
Действително, чл. 125, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) дава възможност за едностранно прекратяване на участието на съдружник в дружество с ограничена отговорност: "Съдружникът може да прекрати участието си в дружеството с писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването." Съгласно ал. 3 на същия член имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването. Доколкото разбирам дружеството е на загуба и има задължения към НАП, които не може да покрие, т.е. чистото имущество на дружеството не е положителна величина и Вие няма да можете да получите паричен дял в резултат на напускането Ви като съдружник. Колкото до задълженията, то те се водят на фирмата и Вие в лично качество (като физическо лице) не отговаряте за тези задължения.
M.K. | 21.01.2012, 12:12
Здравейте
садружник съм в оод което има задалжения към НАП ( около 25 000 лв) отношенията със садружникат ми са силно обтегнати . Исках да продам моят дял на трето лице но се оказа че немога понеже нямам портокол от общо сабрание на ООД-то а и немога да се здобия с такав поради обтегнатите ни отношения.
Разбрах че имам вазможност да напусна ООД-то с три месечно предизвестие ,но тогава остават много неясноти какво става с моите дялове в дружеството с задалженията към НАП ? И в последствие каква отговорнос ще нося ?
адвокат Сотиров | 29.08.2011, 22:02
Предполагам, че имате предвид напускане посредством отправянето на 3-месечно предизвестие на основание чл. 125, ал. 2 от ТЗ. Имуществените последици се уреждат въз основа на счетоводен баланс към края на месеца, през който е настъпило прекратяването, т.е. на съдружника следва да се изплати стойността на дружествения му дял. В тесен смисъл дружественият дял е дела на съдружника в имуществото на дружеството. За да се изчисли дружественият дял на съдружника, е необходимо да се определи стойността на чистото имущество на ООД-то - междинният счетоводен баланс съгласно гореизложеното служи за база при определянето на тази стойност. Следва да имате предвид, че хипотетично е възможно дружественият дял да има отрицателна стойност и да не получите нищо при напускане на дружеството (напр. при загуби и задължения, надвищаващи по стойност наличните активи на ООД-то). Във всеки случай следва да се има предвид нетното имущество на дружеството, като във Вашия случай може и да е по-удачно (с оглед на изложеното във въпроса) партньорите Ви да изкупят Вашия дял по номиналната му стойност.
И. Н. | 26.08.2011, 10:44
Здравейте.Казуса ми е следния: искам да напусна ООД, партниорите ми са съгласни, капитала на дружеството е 5100лв.(Общо сме трима съдружници).Следователно като напусна доброволно даденото ООД ми се полагат 1700лв.Обаче в договора има посочено следното нещо: "Напусналият или изключен съдружник получава дела си от капитала (уставния фонд), както и пропорционална част от имуществото на Дружеството извън уставния фонд". Въпросът ми е - Ако ООД е на загуба, пак ли имам право на тази пропорционална част от имуществото? Благодаря ви предварително.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Прекратяване на членството на съдружник в ООД, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Прекратяване на членството на съдружник в ООД, моля посетете Вписвания в Търговския регистър.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор