Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Процедури » Прехвърляне на предприятие

Прехвърляне (продажба) на търговско предприятие

Търговското предприятие e обособена съвкупност от права, задължения и фактически отношения, възникнали в резултат на осъществявана от търговеца дейност. Правата включват правото на собственост и всички ограничени вещни права върху всички движими и недвижими вещи, вземанията на търговеца, дялови участия, права върху изобретения, търговски марки, лицензи и др. Задълженията включват всички кредити и други договорни и извъндоговорни задължения на търговеца, формиращи пасива на търговското предприятие. Фактическите отношения включват взаимоотношенията на търговеца с трети лица, изградени на база личните му качества (клиентела, делови контакти с партньори) и организацията, която е създадена в предприятието (вкл. ноу-хау) и др.

Търговското предприятие подлежи на прехвърляне както посредством сключването на договор за продажба (най-често срещаният случай), така и посредством замяна, дарение, апорт и други прехвърлителни сделки и способи. Уредбата на прехвърлянето се съдържа в чл. 15 и следващите от Търговския закон (ТЗ). Разпоредбите на ТЗ са малко с цел да се даде максимална свобода на страните по сключването на подобен вид сделки. Следва да се вземат предвид и специалните правила по отношение прехвърлянето на включените в предприятието имуществени обекти и елементи, вкл. във връзка с необходимостта от допълнително вписване на прехвърлянето (или договора) в специални регистри (т. напр. в Службите по вписванията, Патентното ведомство и др.).

Продажбата на търговското предприятие се извършва с договор в писмена форма със нотариална заверка на подписите. Формата е за действителност. ТЗ вменява в задължение на отчуждителя да уведоми своите кредитори и длъжници за извършеното прехвърляне. Специална форма за уведомяването не е изрично предвидена, но съобщението следва да е пристигнало до адресата и той да е възприел извършената сделка. На практика, уведомяването може да бъде извършено с писмо с обратна разписка, нотариална покана и др.

Прехвърлянето на търговското предприяте подлежи на вписване в Търговския регистър; приема се, че вписването има оповестително действие. За целта се използва Заявление по образец В1, като прехвърлянето се извършва едновременно по партидата на отчуждителя и правоприемника (ако приобретателят не е регистриран търговец, то към заявлението В1 се прилага и Заявление А1, заедно с изискуемите за първоначално вписване документи). Преди подаването на заявлението съгласно предходното изречение, отчуждителят има задължение да уведоми териториалното дирекция на Националната агенция за приходите (компетентната ТД на НАП) на основание чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК). Към заявлението се прилагат и изискуемите документи съгласно Наредбата за воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър - освен договорът за продажба на търговското предприятие, заявителят следва да приложи още и решение по чл. 262п ТЗ (при прехвърляне на търговско предприятие на дружество), за чието вземане е необходимо да се съобразят предвидените от закона мнозинства и други условия за валидност (условията са различни за събирателните дружества /СД/, дружествата с ограничена отговорност /ООД/, акционерните дружества /АД/). Прилагат се и други документи, изискуеми от закона. Дължимата държавна такса е в размер на: 100 лв. (70 лв. по електронен път) /30 лв. за едноличен търговец (20 лв. по електронен път)/.

Търговският закон предвижда специална защита на кредиторите на отчуждителя (и на правоприемника) на търговското предприятие. Съгласно чл. 15, ал. 3 от ТЗ "При прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права.", а съгласно чл. 16а, ал. 1 от ТЗ "Правоприемникът управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок 6 месеца от вписването на прехвърлянето." В 6-месечния срок всеки кредитор на отчуждителя или правоприемника, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на вписването на прехвърлянето, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът се ползва с право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник - членовете на управителния орган на правоприемника отговарят солидарно пред кредиторите за отделното управление.

По отношение на прехвърлянето на търговските предприятия на едноличните търговци (ЕТ) и публичните предприятия има специални законови разпоредби.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 15.09.2014, 12:12
Съгласно чл. 123, ал. 1, т. 6 от Кодекса на труда: "Трудовото правоотношение с работника или служителя не се прекратява при промяна на работодателя в резултат на: ... смяна на собственика на предприятието или на обособена част от него". В тези случаи правата и задълженията на работодателя прехвърлител преди промяната, които произтичат от трудовите правоотношения към датата на промяната, се прехвърлят на новия работодател приобретател. Запазването на трудовите правоотношения настъпва по силата на закона, а евентуално издадените документи във връзка със смяната на работодателя не пораждат различни правни последици.
Марияна Мачкърска | 19.08.2014, 16:21
Здравейте Г-н Сотиров, Предстои ми изкупуване на ЕТ от ЕООД със заличаване на ЕТ. ЕТ има сключени трудови договори. Въпросът ми е:трудовите договори задължително ли преминават в новата фирма? Предварително Ви благодаря за отговора!
адвокат Сотиров | 26.04.2014, 16:33
Моля да имате предвид, че рубриката за онлайн консултации не е предназначена за даване на правни съвети, а има информационно-дискусионна цел. Продажбата на ЕТ може да се реализира единствено посредством прехвърляне на търговското предприятие, при което ще са приложими законовите разпоредби на чл. 15 и сл. от Търговския закон. Предприятието като съвкупност от права, задължения и фактически отношения може да бъде прехвърлено чрез сделка, извършена писмено с нотариална заверка на подписите. Отчуждителят е длъжен да уведоми кредиторите и длъжниците за извършеното прехвърляне. При прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятието.
П. И. | 24.02.2014, 0:35
Добър ден!Искам да попитам ако продам моята фирма която е ЕТ-и имам фирмен кредит към банката (Дженерали)-какво се случва с него или по точно с мен?Дайте ми съвет?
адвокат Сотиров | 05.01.2014, 18:58
(Отговор на въпроса на А. от 23.11.2013 г.) Съгласно чл. 15, ал. 3, изр. първо от ТЗ: "При прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права." - предполагам, че в тази връзка е ангажирана и отговорността на физическото лице-отчуждител (прехвърля се самото предприятие на ЕТ). Съгласно чл. 171, ал. 2 от ДОПК: "С изтичането на 10-годишен давностен срок, считано от 1 януари на годината, следваща годината, през която е следвало да се плати публичното задължение, се погасяват всички публични вземания независимо от спирането или прекъсването на давността освен в случаите, когато задължението е отсрочено или разсрочено." Относно последния въпрос - собствеността върху недвижимия имот ще се преценява към момента на предприемане на съответните действия по принудително изпълнение (при придобивната давност недвижимите имоти не се придобиват автоматично с изтичането на съответния период от време).
адвокат Сотиров | 05.01.2014, 14:06
Търговското предприятие е съвкупност от права, задължения и фактически отношения. С прехвърлянето на предприятието се прехвърлят и включените в него задължения. По силата на чл. 15, ал. 3 от ТЗ, ако няма друго споразуминие с кредиторите, отчуждителят отговаря солидарно с правоприемника до размера на получените права. С ревизионния акт се установяват данъчни задължения за период преди започване на ревизионното производство (ревизираният период се посочва в заповедта за възлагане на ревизията). С оглед на това не считам, че продажбата на търговското предприятие по време на ревизионното производство би могло да доведе до различни от посочените последици.
Марина Асенова | 09.12.2013, 21:28
Здравейте, адвокат Сотиров. ООД в процедура по ликвидация, без запор на дяловете, е уведомило НАП за предстоящо прехвърляне на търговското предприятие по реда на чл.15 от ТЗ. След изтичане на 60-дневния срок НАП е издало удостоверение за уведомяването. Срещу ООД-то има издаден ревизионен акт от НАП, който е в процедура на обжалване и не е влязъл в сила. Ако дружеството в ликвидация бъде прехвърлено, и в последствие влезе в сила данъчно-облагателния акт, какви ще бъдат последствията за прехвърлителя и правоприемника.
адвокат Сотиров | 02.12.2013, 11:48
Продажната цена се определя свободно, но при разминаване със стойността на предприятието е възможно да има данъчни усложнения. Вписването на прехвърлянето в Търговския регистър отнема няколко дни, но е необходимо да се приложи удостоверение от НАП по чл. 77 от ДОПК, издаването на което може да отнеме до два месеца.
С. Д. | 30.11.2013, 20:55
притежавам ЕООД което има в активите си парични средсва придобити от сделка и в пасива капитал.Желая да продам предприятието по чл.15 от търговския закон на друго ЕООД като не закривам моето.Мога ли да го продам на по ниска стойност от активите и ще се вместя ли във времето до края на годината?
А. | 23.11.2013, 23:50
Здравейте адв.Сотиров, имах ЕТ, което продадох и през 2004г на новия собственик е връчен рев.акт. През 2007г ми запорираха неизползваема моя банкова сметка съгласно изп.дело за упоменатия рев.акт. Представих на публичния изпълнител нот.заверен договор за продажбата на фирмата. Проверявайки сега задълженията си като физическо лице установявам, че има ново изп.дело от 2010г.за същия рев.акт. Нямам представа, но предполагам, че онази банкова сметка стои още запорирана. Нямам имоти на мое име. Въпросът ми е защо ми се водят тези задължения щом ЕТ-то има друг собственик и ако 5-годишната давност е прекъсната ще е валидна ли 10 годишната давност, която според мен изтича на 31.12.2014г? И още един въпрос: В случай, че придобия имат по давност за 10г владеене заради тези публични задължения ще ми го запорират ли и в какъв срок от вписването в имотния регистър? Благодаря!
адвокат Сотиров | 09.11.2013, 16:57
Името на правоприемника в общия случай се определя свободно (доколкото ЕООД е вече регистрирано, то не считам, че е задължително промяна на фирменото наименование). Считам, че вписването на прехвърляне на предприятие не е елемент от фактическия състав на сделката, поради което неспазването му не води до неосъществяването й, като прехвърлителният ефект следва да настъпва със сключването на сделката в законово предвидената форма. Заличаването на ЕТ може да се извърши заедно с вписването на прехвърлянето на търговското предприятие.
Офелия Тодорчева | 24.10.2013, 16:17
Привет Адвокат Сотиров, налага се прехвърляне предриятието на ЕТ"..." на "..."ЕООД.Какво ще бъде името на пробретателя. За удостоверение за подаденото уведомление по чл.77, ал.1 от ДОПК ще се чака по закон до 60 дни.Договорът за проджаба е сключен и заверен нотариално.Как ще работи провоприемникът в рамките на този срок?В кой момент да заличим ЕТ-то в Търговския регистър, не желаем да продължава дейност.Предварително Ви благодаря.
адвокат Сотиров | 12.10.2013, 12:44
С оглед на страницата, на която сте задали въпроса си, приемам, че е прехвърлено търговското предприятие на едноличното дружество с ограничена отговорност (Ваш длъжник). Съгласно чл. 15, ал. 3 и чл. 16а, ал. 1 и 2 от Търговския закон: "При прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права. Кредиторите на търсими задължения са длъжни да се обърнат първо към отчуждителя на предприятието. ... Правоприемникът управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок 6 месеца от вписването на прехвърлянето. ... В срока по ал. 1 всеки кредитор на отчуждителя или правоприемника, чието вземане не е обезпечено и е възникнало преди датата на вписването на прехвърлянето, може да поиска изпълнение или обезпечение съобразно правата си. Ако искането не бъде удовлетворено, кредиторът се ползва с право на предпочтително удовлетворение от правата, принадлежали на неговия длъжник."
Мария Добрева | 11.10.2013, 15:25
Здравейте г-н Сотиров,как мога да си взема парите от ЕООД,което 3 дни след издадения ми изпълнителен лист от съда е прехвърлено на друг собственик?Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 26.09.2013, 16:16
От правна гледна точка не виждам пречка търговското предприятие да бъде прехвърлено с договор за дарение. Следва обаче да се държи сметка за данъчните аспекти на такова прехвърляне. Относно нотариалните такси моля да се обърнете към нотариус, който да Ви даде конкретна информация по въпроса.
Адриана Трифонова | 26.09.2013, 13:27
Здравейте. Искам да попитам възможно ли е прехвърляне на ЕООД чрез договор за дарение? В моя случай жена иска да прехвърли фирмата на съпруга си. Нотариалните такси различни ли са при този и договорът за продажба на търговско предприятие? Благодаря
адвокат Сотиров | 11.09.2013, 19:51
Съгласно чл. 4, ал. 3, т. 2 от Кодекса за социално осигуряване, задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт са лицата, упражняващи трудова дейност като еднолични търговци, собственици или съдружници в търговски дружества и физическите лица - членове на неперсонифицирани дружества. В случай, че лицето е прекратило трудова дейност в качеството на едноличен търговец, за която е било регистрирано, на основание чл. 1, ал. 2 от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица, следва да декларира това обстоятелство в 7-дневен срок, като подаде декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подписана от лицето, до компетентната териториална дирекция на НАП.
Гергана Иванова | 27.08.2013, 12:21
Здравейте г-н Сотиров бихте ли ми помогнали като ми отговорите на следния въпрос: ЕТ е заличено в търговския регистър като е продадено на ЕООД необходимо ли е собственика на ЕТ да подаде декларация за спиране на самоосигуряването си в НАП и в какъв срок? Благодаря!
адвокат Сотиров | 31.07.2013, 11:27
Съгласно чл. 7, ал. 2, т. 2 от Закона за държавния служител: "Не може да бъде назначавано за държавен служител лице, което: ... е едноличен търговец, неограничено отговорен съдружник в търговско дружество, управител, търговски пълномощник, търговски представител, прокурист, търговски посредник, ликвидатор или синдик, член на орган на управление или контрол на търговско дружество или кооперация". Бихте могли да заличите ЕТ от Търговския регистър или да прехвърлите търговското предприятие на едноличния търговец (заедно със заличаване).
Т. | 31.07.2013, 11:09
Собственик съм на ЕТ. Предстои ми участие в конкурс за държавен служител.Какво следва да направя при евентуално спечелване на конкурса с ЕТ, чийто собственик съм в най-кратко време за да мога да започна държавна работа.Предварително Ви благодаря за отговора.
адвокат Сотиров | 08.02.2013, 19:31
Договор за прехвърляне на търговското предприятие с нотариална заверка на подписите, Удостоверение за уведомяване на териториалната дирекция на НАП по чл. 77, ал. 1 от ДОПК, Образец от саморъчния подпис на търговеца, Декларация от едноличния търговец, че отговаря на изискванията на чл. 57 и чл. 58, ал. 2 и 4 ТЗ, Декларация относно истинността на заявените за вписване обстоятелства и приемането на представените за обявяване актове, Документ за внесена държавна такса.
Борис Мингачев | 08.02.2013, 11:40
Здравейте, имам въпрос относно покупко-продажба на Фирма на ЕТ, то не е точно продажба а прехвърляне на предприятието от мое име на майка ми на името. Малко глупаво но какви документи ми трябват за целта ? Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 30.01.2013, 18:53
"Прехвърлянето на ЕТ" може да стане само по един начин - прехвърляне на предприятието на едноличния търговец (продажба, дарение и пр.).
Росена | 30.01.2013, 13:35
Уважаеми адв. Сотиров, Имам приятел, който има фирма ЕТ, не е действаща фирма, но иска да я прехвърли на майка си(като сменят и името на фирмата), не желае да я спре. Какви са начините за да се постигне това?
адвокат Сотиров | 15.10.2012, 21:06
Не би следвало, тъй като целта на документа е единствено удостоверяване на факта на уведомяването.
А. Ц. | 15.10.2012, 16:47
Здравейте, Ще откажат ли от НАП издаване на удостоверение по чл. 77 ал. 1 на ЕТ с осигурителни задължения в размер на около 3700 лв., което е подало уведомление за прехвърляне на ЕТ-то по същия този член.
адвокат Сотиров | 08.10.2012, 21:48
Приемам, че въпросът Ви се отнася до продажбата на търговското предприятие на ООД (задали сте въпроса си към тази публикация). Съгласно чл. 15, ал. 3, изр. първо от Търговския закон: "При прехвърляне на предприятие, ако няма друго споразумение с кредиторите, отчуждителят отговаря за задълженията солидарно с правоприемника до размера на получените права."; съгласно чл. 16а, ал. 1 от ТЗ: "Правоприемникът управлява отделно преминалото върху него търговско предприятие за срок 6 месеца от вписването на прехвърлянето."
Галя Петкова | 08.10.2012, 19:30
Здравейте адв.Сотиров,при продажба на ООД на друго лице ,колко месеца е солидарната отговорност, която носят предишните собственици?Благодаря
адвокат Сотиров | 30.09.2012, 18:55
Следва да прехвърлите търговското предприятие на едноличния търговец - повече информация може да намерите на тази страница. Най-вероятно няма как да се извърши процедурата без "каквито и да е изменения". За повече информация относно хонорара, моля свържете се с мен по някой от указаните на сайта начини.
ЦВЕТАНОВ | 28.09.2012, 12:58
МАЙКАМИ ИМА РЕГИСТРИРАНА ФИРМА - ЕТ, НО ПОРАДИ НАПРЕДНАЛАТА СИ ВЪЗРАСТ ИСКА ДА Я ПРЕХВЪРЛИ НА МЕН-ЕДИНСРВЕНИЯТ И СИН. КАТО ДЕЙНОСТ ФИПМАТА ПРЕДАСТАВЛЯВА ГАРАЖНО КАФЕ. РАБОТИ ОТ 1995г И ИМА ИЗДАДЕНИ ВСИЧКИ НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ. ЖЕЛАЯ ДА ЗАПАЗЯ ДЕЙНОСТТА НА КАФЕТО, БЕЗ ДА ПРАВЯ КАКВИТО И ДА Е ИЗМЕНЕИЯ. КАК МОЖЕ ДА СТАНЕ ТОВА И КОЛКО ЩЕ МИ СТРУВА.
адвокат Сотиров | 14.09.2012, 22:03
Не, поне не автоматично.
Самарджиева | 14.09.2012, 21:10
Ако е запорирана сметката на собственика на ЕТ,по която той си получава заплатата,след продажба на ЕТ-то отпада ли запора ?
адвокат Сотиров | 12.09.2012, 18:37
Съгласно чл. 10, ал. 2 от Закона за автомобилните превози: "При смърт на физическото лице - едноличен търговец, при прехвърляне на предприятието на търговеца като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, или при преобразуване на превозвача правата му, произтичащи от лиценза за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или от лиценза на Общността, преминават върху неговия правоприемник. Той е задължен в срок до три месеца да подаде заявление до лицензиращия орган за отразяване на промяната в лиценза, ако са изпълнени изискванията на чл. 7, ал. 2."
Иванка Драгнева | 12.09.2012, 18:22
Здравейте,предстои ми изкупуване не ЕТ от ООД по чл.15 от ТЗ.ЕТ-то притежава лиценз на общността за извършвансе на международен транспорт.Ще се наложи наново издавансе нса лиценз на ООД,или може да стане с уведомяване за промзяна в обстоятелствата?
адвокат Сотиров | 12.09.2012, 0:16
Не е задължително да придобиете дяловете, но е важно да се прецени доколко изобщо е възможно във Вашия случай да се обособи част от предприятието. Купувайки цялото предпритие, Вие купувате всички права, задължения и фактически отношения. Принципно, правно не би могъл да прекрати договорите, но това не означава, че не би могъл да възприеме поведение, което фактически да доведе до този резултат (все пак зависи най-вече от клаузите на самите договори).
Теодор Дамянов | 11.09.2012, 19:15
Здравейте адв. Сотиров,чрез моето ООД смятам да закупя друго ООД, но имам опасения от скрити задължения.Всъщност това което ме интересува в другото ООД са няколко договора сключени с други фирми, с които аз искам да работя. Мога ли да постигна търсения резултат чрез покупка на обособена част от предприятието или задължително трябва да придобия дяловете? Купувайки част от предприятието ставам ,ли страна по договорите, по които той е страна преди да ми продаде предприятието? Той може ли да прекрати договорите след като ми е продал предприятието?
адвокат Сотиров | 23.08.2012, 17:03
Благодаря много за коментара и предложението! Все пак, считам, че използваната терминология е коректна, най-малкото защото и самият Търговски закон си служи с нея - например в чл. 16, ал. 1 от ТЗ е казано: "Прехвърлянето на предприятие се вписва в търговския регистър едновременно по делото на отчуждителя и на ПРАВОПРИЕМНИКА."
Ц. З. | 23.08.2012, 10:29
"...като прехвърлянето се извършва едновременно по партидата на отчуждителя и правоприемника". С цел да не създаваме поводи за неправилно тълкуване, нека не наричаме приобретателя "правоприемник", тъй като при прехвърлянето на ТП правоприемство не настъпва.
адвокат Сотиров | 31.07.2012, 15:41
Не, доколкото едноличният търговец е пререгистриран (вписан в Търговския регистър) и приобретателят на търговското му предприятие (а и всяко трето лице, участващо в процедурата) има възможност да се запознае с актуалното състояние в "реално време" чрез справка в електронния ТР в интернет.
Ваня Иванова | 31.07.2012, 15:33
Здравейте, интересуваме при покупката на ЕТ от ЕООД, необходимо ли е удостоверение за актуално състояние на ЕТ-то. Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 27.07.2012, 17:15
Търговското предприятие може да го прехвърлите и преди да сте регистрирали собствено ЕТ, но последното следва да стане най-късно по време на вписване на прехвърлянето в Търговския регистър.
Р. Г. | 27.07.2012, 16:54
Здравейте! Моля Ви да ми отговорите на следния въпрос: Майка ми има фирма ЕТ, но вече не може да я управлява и иска да ми я прехвърли, трябва ли да регистрирам мое ЕТ и тогава да сключим договор за прехвърляне или........ МНОГО БЛАГОДАРЯ!!!
адвокат Сотиров | 23.07.2012, 19:28
Страните по договора свободно определят цената на търговското предприятие, обект на прехвърляне. С оглед на данъчното облагане обаче би било "добре" продажната цена да съответства на чистата стойност на имуществото на дружеството. Ангажирането на оценител за определяне на пазарната оценка би било препоръчително най-вече при сделки между свързани лица.
Яна Димитрова | 23.07.2012, 16:44
Здравейте, искам да ви попитам, при продажба на ЕТ на ЕООД, в който случай се прехвърлят и активи - машини и материали - продажната цена може ли да бъде по-ниска от общата цена на активите? Задължително ли е да се направи някаква пазарна оценка на предприятието, за да се определи продажната му цена? Благодаря ви!
адвокат Сотиров | 16.06.2012, 11:57
Приемам, че имате предвид дали се дължи местен данък при прехвърлянето - въпросът е спорен, но преобладаващо се приема, че такъв не се дължи. Тъй като във въпроса си казвате "пак", моля да имате предвид, че в Закона за местните данъци и такси предвидените местни данъци относно имуществата са различни от тези при тяхното прехвърляне. Ако се интересувате от данъчното облагане на продажбата на търговското предприятие по други закони (ЗДДС, ЗДДФЛ), то моля свържете се с мен по някой от указаните на сайта начини за уговаряне на среща.
Р.К. | 16.06.2012, 9:27
Здравейте, въпросът ми към Вас е следният. В момента прехвърляме предприятие от ЕТ към ЕООД (чакаме да излезне удостоверението).В ЕТ има недвижим имот и няколко буса. Ще се наложи ли да плащаме пак данък за земята и ДДС при прехвърляне на бусовете или има друг вариант.
адвокат Сотиров | 13.05.2012, 23:23
Рискове няма, но само доколкото фирмата, която ще продадете, няма задължения към кредитори, вкл. НАП.
С. А. | 13.05.2012, 22:15
Здравейте, Имам следният въпрос:Имам ООД, което искам да продам и в същото време да открия друго, което да изкупи определени активи от старото. Мога ли да го открия на мое име и има ли някакви рискове от това? Благодаря Ви предварително. С уважение.
адвокат Сотиров | 29.04.2012, 18:30
Въпросът Ви съдържа неточности и противоречия - казвате, че договорът е сключен и уведомлението е подадено в НАП на 02.05.2012 г.!? Независимо от това, от теоретично-правна гледна точка повече информация относно действието на договора за прехвърляне на търговско предприятие бихте могли да намерите в отговорите по-долу (напр. този от 16.02.2012 г.).
Г.М. | 29.04.2012, 14:09
Здравейте адвокат Сотиров, Регистрирах ЕООД,което не е започнало дейност, изчаквам прехвърлянето, чрез договор за продажба на ЕТ с неговата дейност (предприятие). Договора за продажба пред нотариус е на 02.05.2012г. Заявлението до ТД на НАП по чл.77 от ДОПК е подадено на 02.05.2012г. Вписването в Търговския регистър ще стане след издаване на Удостоверение от НАП до 02.07.2012г. През този период от 2 месеца коя от фирмите ще осъществява дейност ЕТ или ЕООД?
адвокат Сотиров | 12.04.2012, 16:13
Считам, че има правно-технически способи за освобождаване на апортирания недвижим имот. За съжаление, обаче, те ще включват допълнителни разноски по прехвърлянето на имота (връщането му във Ваша собственост), което може би на практика ще обезмисли провеждането на процедурата (с оглед на целения от Вас резултат).
П. | 11.04.2012, 10:29
Апортирали сме с мъжа ми недвижим имот в ООД-само двамана сме съдружници. Искаме да дарим този имот на сина ни. Оказва се, че местният данък е 5%, когато фирмата е дарител. Възможно ли е да го извадим от фирмата и като физически лица да извършим дарението, за да спестим местния данък и колко трае тази процедура? Бихте ли се ангажирали и какъв е хонорарът Ви и другите разходи, с които е свързано това действие?
адвокат Сотиров | 03.03.2012, 19:24
Собственикът на ЕООД не носи отговорност с личното си имущество за задълженията на дружеството. Хипотетична възможност за ангажирането на такава отговорност съществува по отношение на управителя на фирмата, който предполагам в случая е едноличният собственик на капитала - вижте чл. 19, ал. 1 и ал. 2 от ДОПК. Ако целта Ви е да прехвърлите задълженията на фирмата, то ще следва да се прехвърли търговското предприятие, но законът е осигурил необходимите механизми за защита на кредиторите и "освобождаване" от задълженията не се постига. В последния случай ще следва да се подаде и уведомление до НАП по чл. 77 от ДОПК. Ако целта Ви е едноличният собственик да бъде заличен от Търговския регистър като такъв (и като управител), то прехвърлянето на дружествените дялове е по-удачен и "евтин" вариант. Ако дружеството не е обявено в несъстоятелност, лицето-едноличен собственик ще може да регистрира нова фирма без ограничение във времето - възможни негативни последици биха могли да възникнат обаче във връзка с регистрацията на новата фирма по ЗДДС.
Румяна Атанасова | 03.03.2012, 14:31
Здравейте адвокат Сотиров!
Как следва да се постъпи за да не носи отговорност собственика на ЕООД с големи задължения?Да се продаде търговското предприятие ли е по добре,или дружествените дялове!
И след евентуална продажба на дружество със задължения,собственикът кога ше има право да учреди ново дружество?
адвокат Сотиров | 16.02.2012, 18:26
Както е посочено по-долу, съгласно практиката на Върховния касационен съд (ВКС) "Вписването на прехвърляне на предприятие не е елемент от фактическия състав на сделката, поради което неспазването му не води до неосъществяването й." Това разбиране се възприема преобладващо и от правната теория - прехвърлителният ефект следва да настъпва със сключването на сделката в определена форма. Това следва да е моментът и за данъчни цели - аргумент за това черпя от чл. 113 от ЗКПО, съгласно който: "Дата на преобразуване за данъчни цели е датата на вписване на преобразуването в търговския регистър." - такава разпоредба относно прехвърлянето на предприятие (което не е преобразуване по смисъла на ТЗ) липсва.
Таня Стоянова | 15.02.2012, 20:50
Здравейте адвокат Сотиров,
Когато договорът за продажба на търговско предприятие е сключен и подписан пред нотариус през м. декември 2011г.,а вписването в търговския регистър е с дата януари 2012г., коя е датата даваща право и основание за прехвърляне на активите на предприятието и коя е датата за данъчни цели?
адвокат Сотиров | 17.01.2012, 23:23
При продажба на обособена част от търговско предприятие нямаме отделяне на задълженията и фактическите отношения от имуществената съвкупност; съответно, не считам, че продажбата на цялото недвижимо имущество (без задължения и фактически отношения) съставлява прехвърляне на обособена част от търговското предприятие на дружеството.
Светлина Пеловска | 16.01.2012, 19:54
Когато се продава обособена част от предприятие, как се формира договорът, т.е. какъв е предметът-само недвижимите имоти или и фактическите отношения. Как се определят задълженията на тази обособена част. Може ли да се приеме, че се продава обособена част от предприятие, когато се прехвърля цялото недвижимо имущество, т.е. само права, без задължения и фактически отношения
адвокат Сотиров | 13.01.2012, 14:22
1. Няма пречка търговското предприятие да се прехвърли на физическо лице, което не е регистрирано като едноличен търговец. В този случай, наред с вписването на прехвърлянето на предприятието, новият му собственик ще следва да се впише като едноличен търговец.
2. Съгласно практиката на Върховния касационен съд (ВКС) "Вписването на прехвърляне на предприятие не е елемент от фактическия състав на сделката, поради което неспазването му не води до неосъществяването й." При прехвърляне на търговското предприятие подлежащите на вписване обстоятелства се заявяват от отчуждителя или приобретателя.
3. От точка 2 следва, че предприятието е прехвърлено и си има нов собственик в лицето на неговия приобретател. Отговорността по повод на прехвърлянето е уредена в чл. 15 и чл. 16а от Търговския закон.
Силвия Кирова | 12.01.2012, 16:57
Здравейте адвокат Сотиров,
Мога ли да попитам 3 неща относно вашата статия:
1. Може ли като купувач - страна по сделката да е физическо лице, и ако не- то каки са правните последици?
2. След като има оповестително действие вписването в търговския регистър, какво би станало ако не се впише, само глоба ли ще има и кой е длъжен да направи вписването продавачът или приобретателят?
3. Ако целта на продажбата е била да се смени собственикът на фирмата, и по грешка на продавачът, едноличен собственик на капитала, това не е станало с договор за покупко - продажба на дружествени дялове, продаденото предприятие има ли вече нов собственик и старият за какво отговаря - само за задълженията на фирмата от преди датата на сделката ли? Продавачът води ли се още собственик?
адвокат Сотиров | 28.10.2011, 23:50
Законът позволява, а и е доста често срещана практика, да се продава обособена част от търговското предприятие на фирмата. Това обаче, доколкото разбирам от въпроса Ви, не отговаря на целения от Вас резултат. При прехвърляне на предприятието не могат да се запазват отделни активи и пасиви (освен ако не сме в хипотезата на обособена част). Закриването на фирмата не е автоматична последица от прехвърлянето на предприятието - покупната цена е собственост на фирмата-отчуждител и тя би следвало (поне теоретично) да може да стартира нова дейност, съответно да формира ново търговско предприятие.
Александър Георгиев | 28.10.2011, 19:12
Здравейте г-н Сотиров,
бихте ми помогнали ако ми отговорите на следния въпрос: Искам да продам предприятието на ЕТ, но без заличаване, т.е, ще продължа досегашната си дейност, мога ли част от имуществото и стоките които имам да останат в ЕТ, както и някои от пасивите, т.като с тях ще продължа дейността си ? Купувачът е съгласен. моят счетоводител, казва, че не може... закона разрешава да продължа дейността си, но нали за да продължа дейността си, ми трябват касовите апарати, част от стоката и т.н ??? Аз мисля, че би трябвало купувача по чл.15 от ТЗ да не взима всички активи и пасиви, след като ще продължавам дейността си... Какво е вашето мнение и има ли нормативен акт в който да пише нещо по въпроса ? С Уважение: А Георгиев
адвокат Сотиров | 21.10.2011, 22:58
При прехвърляне на търговско предприятие правоприемникът придобива и всички права и задължения по ЗДДС, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и др. под. Считам обаче, че прехвърлянето не засяга ДДС регистрацията на страните по сделката - същите са отделни търговци и като такива осъществяват отделно своята търговска дейност (преди и след прехвърлянето между тях на съответното предприятие или обособена негова част). Аргумент за това се черпи и от разпоредбите на чл. 107 и чл. 132 от ЗДДС, които третират задължения на страни по сделки с търговско предприятие по отношение на тяхната регистрация и дерегистрация по ЗДДС.
Миролюб Карагитлиеви | 14.10.2011, 17:18
Уважаеми адв. Сотиров, при продажба на търговското предприятие как стои въпроса с ДДС регистрацията му - прехвърля ли се върху правоприемника /купувача/ или не?
адвокат Сотиров | 02.10.2011, 19:35
Няма проблем да се регистрирате като едноличен търговец и да придобиете предприятието на ЕТ-то на баща Ви. Принципно, лицензиите и разрешителните за извършване на определена дейност се издават с оглед изпълнението на определени критерии от страна на съответното лице и са съответно непрехвърлими - следва все пак да се държи сметка за законовите разпоредби във всеки конкретен случай. За различните разрешения, свързани с търговския обект, считам, че са прехвърлими, но следва все пак да се извършат промени при съответните институции с оглед на осъщественото прехвърляне. Собствеността върху касовия апарат се прехвърля в резултат на процедурата по продажба на търговското предприятие, но и при него считам, че следва да се извършат процедури по отразяване на промените с оглед използването на апарата (сервизни фирми, НАП).
П. М. | 01.10.2011, 18:54
Баща ми има ЕТ- кафе- аперитив. Ако си създам фирма- ЕТ, мога ли да закупя неговото ЕТ? Ще запазя ли неговите разрешителни от ХЕИ, касов апарат и лиценза за цигарите от митницата?
адвокат Сотиров | 26.09.2011, 13:51
1. Заличаването на едноличния търговец не е автоматична последица от прехвърлянето на търговското му предприятие. В теорията и практиката се подкрепя виждането, че няма пречка едноличният търговец да продължи да развива бизнес и след като е прехвърлил търговското си предприятие. От волята на отчуждителя зависи дали регистрацията му в Търговския регистър ще бъде заличена или не.
2. Търговският закон не допуска преобразуване на ЕТ в ЕООД, а единствено обратното - съгласно чл. 261, ал. 3 от ТЗ: "Еднолично търговско дружество може да се преобразува и чрез прехвърляне на цялото си имущество на едноличния собственик, ако той е физическо лице." Няма законова пречка, разбира се, да се регистрира (учреди) ЕООД с едноличен собственик на капитала съответното физическо лице, след което предприятието на ЕТ-то да се прехвърли на ЕООД-то по общия ред. Уведомяването на НАП е необходимо.
Владимир Владимиров | 25.09.2011, 22:38
1.При продажбата на търговската дейност на ЕТ на друга фирма има ли допълнителна процедура по закриването на продаденото ЕТ? 2.Възможно ли е преобразуване на ЕТ в ЕООД със същия собственик , без подаване на уведомление до НАП.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Прехвърляне (продажба) на търговско предприятие, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Прехвърляне (продажба) на търговско предприятие, моля посетете Прехвърляне на фирми.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор