Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Процедури » Прехвърляне на дялове

Прехвърляне (продажба) на дружествени дялове

По своята същност дружественият дял е дела на съдружника от имуществото на дружеството с ограничена отговорност (ООД). Съгласно Търговския закон, размерът на дружествения дял се определя съобразно дела на съдружника в капитала, ако не е уговорено друго. Дружественият дял е понятие, което отразява и участието на съдружника в ООД-то, като съвкупност от имуществени и неимуществени права и задължения (членствено правоотношение).

Прехвърлянето на дружествени дялове е законово регламентирана процедура - вж. чл. 129 и сл. от ТЗ. Прехвърлянето може да се извърши както посредством сключването на договор за продажба (най-често срещаният случай), така и посредством замяна, дарение, апорт и други прехвърлителни сделки и способи. Възможно е да се прехвърли и идеална част от един дял - арг. от чл. 132 от ТЗ: "Ако един дял в капитала принадлежи на няколко лица, те могат да упражняват правата по него само съвместно. Те отговарят солидарно за задълженията по този дял. Съпритежателите на дела определят лице, което ги представлява пред дружеството." В допълнение, законът изрично предвижда, че: "Разделянето на един дружествен дял се допуска само със съгласието на съдружниците освен ако е уговорено друго."

Прехвърлянето на дружествени дялове се извършва посредством сключването на писмен договор с нотариална заверка на подписите. Когато дяловете се прехвърлят между съдружници, съгласие на другите съдружници не е необходимо. Когато дружествените дялове се продават на трето лице, тогава следва да се спазят условията за приемане на нови съдружници, т.е. ще е необходимо да се подаде молба до Общото събрание на съдружниците (ОС) за приемане, вкл. на условията на дружествения договор. Във всички случаи е необходимо решение на ОС за изменение на дружествения договор съобразно измененията в персоналния състав на дружеството. Решенията се вземат с мнозинство повече от 3/4 от капитала, освен ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство. Наследяването на дружествен дял става по силата на закона, но при съблюдаване на условията и изискванията за приемане на нови съдружници.

Съгласно чл. 130 от ТЗ, правоприемникът е отговорен солидарно с праводателя си за дължимите към момента на прехвърлянето вноски срещу дела в капитала.

Прехвърлянето на дялове следва да се впише в Търговския регистър - съгласно чл. 140, ал. 4 от ТЗ, приемането на съдружник има действие от вписването му в Търговския регистър. За целта се използва Заявление по образец А4 за вписване на промени в обстоятелства. Към заявлението се прилагат и изискуемите документи съгласно Наредбата за воденето, съхраняването и достъпа до търговския регистър - договор за покупко-продажба на дружествени дялове, изменен дружествен договор, протоколи с решения на ОС, молба за приемане, декларации, вносна бележка и други изискуеми от закона документи. Дължимата държавна такса е в размер на: 30 лв. (15 лв. по електронен път).

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 02.10.2017, 11:34
Цената по договора за закупуване на дяловете не е задължително да съвпада с номиналната стойност на последните, тъй като същата следва да бъде определена на база стойността на имуществото на дружеството. В Търговския регистър ще ви впишат с участие, отговарящо на номиналната стойност на дяловете. Разликата, която ще платите, се заплаща лично на продавача, а не на самото дружество, съответно същата няма да е актив (на дружеството).
Елена Станчева | 02.10.2017, 0:45
Здравейте, предстои ми да откупя дела от един съдружник в ООД. В търг. регистър е вписано, че е вложил 2600лв. Но искат да заплатя 5200лв. Фирмата е на 1г. С реализирана печалба от 1000лв. за цялата година. Твърдят, че цената включва изработения сайт, ноухау и т.н. Щом като ще платя 5200лв. не е ли това сумата на капитала, с който трябва да ме впишат в Търговския Регистър? Тази разлика Актив ли е или искат да погася някакви разходи или загуби? Предварително благодаря за съдействието!
адвокат Сотиров | 22.02.2016, 17:08
Няма пречка да заверите нотариално договора в чужбина - ще бъде необходимо да се постави апостил.
Татяна Калайджиева | 22.02.2016, 16:56
Здравейте. Мога ли да продам дружествените дялове на ЕООД, което е регистрирано в БГ, в чужбина? Купувачът е извън България като мен. Ако заверим договорът за продажба при нотариус извън БГ това проблем ли е и ще бъде ли валиден?
адвокат Сотиров | 02.07.2015, 12:55
Съгласно чл. 137, ал. 4 от Търговския закон: "Съдружниците могат да гласуват чрез представител само при изрично писмено пълномощно освен за съдружници - юридически лица и законни представители."
Валя Стоилова | 02.07.2015, 12:40
здравейте имам следният въпрос искам да закупя дяловете от лицето иван който има дружествен дял в оод всички необходими докуметни за процедурата са спазени 1.молба до ос 2молба от иван до ос че иска да си продаде дела първото ос бе проведево където бяха разгрледани две точки в дневният ред съгласието си за приемане на новият съдружник. 2. дават правото на иван да продаде дела. искам да отбележа че аз като нов съдруник не съм присъствала на това ос. присъстваха само старите съдружници. сега следва да се свика ново ос и да се приеме новият дружесвен договор. въпросът ми е следният трябвя ли аз лично да присъствам на това ос или мога даопълномоща друго лице напр.някой от старите съдружници или адвокат та ми.и със кой чл. от тз се определя.
адвокат Сотиров | 20.04.2015, 10:10
Да, необходима е нотариална заверка - по силата на чл. 129, ал. 2 от Търговския закона: "Прехвърлянето на дружествения дял се извършва с нотариално заверени подписи на договора и се вписва в търговския регистър." За необходимите документи моля прегледайте вече публикуваните по-долу отговори.
Nevena | 26.03.2015, 11:38
ООД с двама съдружници, с разпределение на дяловете 60/40. Предприети са действия за изравняване на дяловете 50/50. Въпросът ми е. Необходима ли е нотариална заверка на договора за прехвърляне на 10 дяла, и какви документи е необходимо да се внесът в Агенцията по вписвания.
адвокат Сотиров | 06.02.2015, 10:51
Въпросът е много интересен. Мнението ми е, че би могло да се опита приобретателят на дяловете да покани вече бившия едноличен собственик за провеждане на общо събрание, на което да се вземат необходимите решения, вкл. относно приемането на дружествен договор. Прехвърлянето би следвало да е породило действие във вътрешните отношения - в съответствие с практиката на ВКС. Винаги бихте могли да търсите и обезщетение на договорно основание или разваляне на договора със всички последици на това.
Венцислав | 29.09.2014, 11:55
Здравейте, налице е следният казус - с договор за продажба на дялове са прехвърлени 70% от дяловете на ЕООД. Същевременно няма решение на едноличния собственик на капитала за приемане на нов съдружник, няма и приемане на актуален дружествен договор. Към момента продавачът на дяловете продължава да е вписан като едноличен собственик на капитала и отказва да подписва каквото и да било. Какво би могъл да предприеме купувачът на дяловете, как може да се впише като съдружник и изобщо да защити правата си. Благодаря Ви предварително за отговора!
адвокат Сотиров | 04.09.2014, 13:37
(Отговор на въпроса на Марияна Димова от 18.07.2014 г.) Възможността на съдружниците да откажат приемането на трето лице за съдружник е законово уредена - доколкото за прехвърлянето на дружествен дял на нов член е предвидено мнозинство от повече от 3/4. Няма законова пречка да продадете дяловете си, но няма възможност да заставите другите съдружници да одобрят прехвърлянето и да приемат купувача за съдружник, което от своя страна не само обезмисля сключването на договора, но може да има и негативни последици за вас във вътрешните ви отношения с купувача. Не считам, че би било правно издържано да се говори за "съдебен иск за пропуснати ползи", доколкото за основателността на последния ще следва да се установи неправомерно поведение, което в случая по изложените съображения не считам, че е налице.
адвокат Сотиров | 04.09.2014, 13:20
(Отговор на въпроса на Невена Ангелова от 11.06.2014 г.) Бихте могли да заявите за вписване заличаването си като съдружник и след това да обжалвате вероятния отказ. За съжаление, съдебната практика в преобладаващата си част приема, че съдружникът, продал дяловете си, не е оправомощен и не е в кръга на легитимираните лица, които могат да искат вписване. Обстоятелството, че оставащите съдружници не са предприели действия по вписване прекратяването на членствените правоотношения със съответния съдружник не оправомощава последния да иска вписването на тези обстоятелства - законодателят не е предоставил на съдружника, който е прекратил участието си в дружеството с ограничена отговорност възможността сам да поиска заличаването си от търговския регистър, подобно на правото на управителя на дружеството по чл. 141, ал. 5 от ТЗ, при бездействие на дружеството по направено искане от управителя за заличаването му от Търговския регистър. Считам, че на практика би било по-удачно да се свържете с бившия си съдружник и да се опитате да го "убедите" да извърши вписването, като за целта използвате аргументи в насока разваляне на договор, търсене на обезщетение за вреди, сигнализиране на контролни органи и др. под.
адвокат Сотиров | 04.09.2014, 12:50
(Отговор на въпроса на Стоян Иванович от 04.06.2014 г.) Първият ви въпрос не е достатъчно ясен, но ако правилно го разбирам, питате дали ОС на съдружниците или едноличният собственик следва да вземе решения за съответните промени, вкл. на дружествения договор. Ако това е така, то считам, че би било по-издържано съответните решения да бъдат взети от новия едноличен собственик на капитала, като уточнявам, че той следва да приеме нов учредителен акт, а не промени в действащия до този момент дружествен договор. ОС на съдружниците е задължително да даде съгласие за приемане на съответното лице за съдружник, но няма пречка да вземе и решение за освободажване на управителите. По отношение на втория и третия ви въпрос потвърждавам, че може да заявите промените с едно заявление, за което се дължи една държавна такса.
Марияна Димова | 18.07.2014, 21:37
При ООД с 10 съдружника, от които двама с 35 %, единият иска продажба на дяловете и има трето лице готово на покупка. Намеренията са оповестени на съдружниците, за да реализират правото си на преференциално изкупуване, никой не заявява желание за покупка, но ОС не гласува приемането на нов съдружник, поради стопиращ глас на другия съдружник с 35%. Има ли възможност сделката да бъде реализирана или да се предяви съдебен иск за пропуснати ползи?
Невена Ангелова | 11.06.2014, 15:57
Здравейте, в началото на 2012 година прехвърлих чрез продажба в присъствието на нотариус дяловете си в ООД на един от съдружниците. До момента сделката не е вписана в Търговския регистър и аз фигурирам като съдружник. Какво да направя за да излеза официално от ТР. Предварително благодаря.
Стоян Иванович | 04.06.2014, 9:53
Здравейте, искам да попитам за следното ние като двама съдружници искаме да продадем дяловете си на един нов "съдружник" като фирмата промени и досегашното си име. Имам следните въпроси: 1. Знаем, че трябва да приложим молба за приемане на съдружник и решение на ОС на ООД-то за това както и за смяна на името, можем ли на същото ОС или с документи за ново такова - ОС, на което се променя друж. д-р че д-вото става ЕООД и има нов собственик и управител ? 2. Чисто технически ни интересува с едно заявление А4 можем ли да оповестим това по горе което сме посочили: промяна на име и съдружници, заедно с новият дружествен д-р за смяна на ЕООД и нов управител ? 3. В този случай посочената от Вас такса - 30 лв. ( 15 лв. електронно ) се събира за всяко променено обстоятелство ли, за да знаем каква бележка за това трябва да приложим ? Благодаря предварително
адвокат Сотиров | 21.05.2014, 12:01
Съгласно чл. 122 от Търговския закон: "Нов съдружник се приема от общото събрание по негова писмена молба, в която той заявява, че приема условията на дружествения договор. Решението за приемане се вписва в търговския регистър." С оглед на това считам, че молби от двамата нови съдружници са необходими - съответно, логично би било решението за приемането им да е прието от ОС на съдружниците преди прехвърлянето на дяловете.
С. К. | 21.05.2014, 10:36
В дружество Х ООД с двама съдружници физически А и Б в един и същи ден се извършват следните промени: Съдружник А продава дяловете си на физическо лице С, а съсружник Б продава дяловете си на физическо лице Д. Новите съдружници променят наименованието на фирмата на У ООД, адреса на управление и избират съдружник С за управител. При тази ситуация следва ли новите съдружници да подават молби към дружството Х за приемането им.
адвокат Сотиров | 22.02.2014, 9:48
(Отговор на въпроса на K.G. от 12.02.2014 г.) Не, не е необходимо решение на Общото събрание във връзка с продажбата на дяловете (в конкретния случай - между единствените двама съдружници в дружеството). Едноличният собственик ще следва да вземе решение за приемане на нов учредителен акт на едноличното дружество с ограничена отговорност, който да урежда статута на последното за в бъдеще. Моля да имате предвид, че изключването е нещо абсолютно различно от продажбата на дружествени дялове и то предполага виновно неизпълнение на задължения от страна на съответния съдружник.
адвокат Сотиров | 22.02.2014, 9:41
(Отговор на въпроса на Юлия Димитрова от 11.02.2014 г.) Следва да се сключи договор за прехвърляне на дяловете с нотариална заверка на подписите, както и да се приеме нов учредителен акт на ЕООД. Промените подлежат на вписване в Търговския регистър, като за целта ще следва да се представят и допълнителни документи - за тях бихте могли да прочетете повече във вече публикуваните на тази страница отговори.
адвокат Сотиров | 22.02.2014, 9:37
(Отговор на въпроса на Здравков от 09.01.2014 г.) Лично имущество по аргумент на противното от чл. 21, ал. 1 от Семейния кодекс са всички права, придобити по време на брака, които не са вещни. Такива вземания в най-широк смисъл са вземания, произтичащи от облигационни отношения, така и от трудови, авторски, патентни и др. Според мен, лично имущество са и дружествените дялове (вкл. и други форми на участие в капитала на търговски дружества). Те инкорпорират различни видове права, част от които са лични (правото на членство) и съответно не могат да бъдат предмет на имуществени отношения между съпрузите. Колкото до имуществените права, то те всички са от категорията на вземанията (дивидент, ликвидационен дял и др.) и според мен също не би следвало да влизат в обхвата на съпружеската общност. Съгласно чл. 25 от СК: "Всеки от съпрузите може да сключи сделка на разпореждане с личното си имущество с трети лица и с другия съпруг."
K.G. | 12.02.2014, 11:38
Здравейте! Продавам на съдружника си в ООД моя дял и той става едноличен собственик на капитала. Необходимо ли е решение на ОС за моето изключване?
Юлия Димитрова | 11.02.2014, 14:56
Здравейте! Става въпрос за ООД - има трима съдружника, като единият от тях и управител на дружеството съм аз. Другите двама съдружника искат да се откажат от участието си в оод-то и да прехвърлят дяловете си на мен. Каква е процедурата? Какво следва да се направи?
Здравков | 09.01.2014, 0:38
Здравейте, Ако съдружник в ООД физическо лице продава дяловете си на нов съдружник в дружеството, необходимо ли е съгласие от съпруга му за продажбата? Съпругът може ли да има претенции към продадените дялове по СК и договорът за продажба на дяловете да се обяви за нищожен? Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 04.11.2013, 17:07
При търсене в Търговския регистър чрез "Справка по физическо лице" с ЕГН и/или имената на физическото лице, бивш съдружник и управител, името на фирмата ще излиза - разбира се, по самата партида на дружеството името Ви ще бъде заличено, но същото ще фигурира като част от историята на съответното обстоятелство. Колкото до счетоводните документи - в сайта на Търговския регистър няма опция за автоматизирано търсене в съдържанието на приложените/обявените документи, но същите остават налични и публично достъпни за потребителите.
Simo | 03.11.2013, 23:35
Здравейте. Съдружник съм в ООД с двама собственици. По съображения свързани с работата, на която предстои да постъпя се налага да продам дяловете си на другия съдружник и да не притежавам частен бизнес. Така че фирмата ще се преобразува в ЕООД. Въпроса ми е дали след това преобразуване при справка в сайта на Търговския регистър брра.бг при търсене по името ми (или ЕГН)ще излиза фирмата, в която съм бил съдружник и/или счетоводната документална история в която се споменавам като бивш съдружник?
адвокат Сотиров | 03.11.2013, 23:30
По зададените въпроси: 1) Не, в актуализирания дружествен договор не се вписва името на напусналия съдружник; 2) Съгласно чл. 115, т. 3 от Търговския закон: "Дружественият договор трябва да съдържа: ... името, съответно фирмата и единния идентификационен код на съдружниците"; 3) Декларация по чл. 13, ал. 4 (и евентуално ал. 5) от Закона за търговския регистър.
Gatev | 28.10.2013, 22:00
ООД с 5 съдружника, единият продава с нотар. заверен договор дяловете си на другите в пропрция различна от сегашния процент на дялове на останалите 4-ма. 1. Трябва ли в актуализирания ДДоговор който се вписва в ТР да фигурира името и подписа на напусналия съдружник (след решението на ОС)? 2. Кои лични данни да са заличени в преписа на ДД - напр. дата на раждане, паспорт? 3. Освен договора за продажбата, покани до съдружниците за свикване на ОС с техен подпис че са ги получили, Протокол от ОС, Искане за свикване на ОС, Писмено предизвестие за напускане на съдружник, ДД и преписа му и платена държавна такса иска ли се още нещо при вписване в ТР?
адвокат Сотиров | 29.09.2013, 20:51
Предлагането на дружествените дялове за изкупуване от страна на другите съдружници не е предвидено като задължение в закона - ако такова е залегнало в дружествения договор, то следва да се имат предвид релевантните клаузи на последния (вкл. относно сроковете). Дяловете на дружеството могат да се прехвърлят на трето лице, но ще е необходимо съгласие за приемане на новия съдружник. Прехвърлянето може да стане чрез продажба, дарение и др. Също така, бихте могли да прекратите участието си с едностранно писмено предизвестие, направено най-малко 3 месеца преди датата на прекратяването - за тази опция бихте могли да прочетете повече в "Напускане на съдружник" (линкът е публикуван горе в ляво на страницата).
Й.Т. | 28.09.2013, 10:47
Здравейте адвокат Сотиров, Моят казус е следният: Участник съм във фирма "ООД" като управител 50/50 с друг съдружник. Искам да продам "50" си дяла на другия съдружник за сумата "х". Сигурен съм,че той ще откаже да закупи дяловете ми, какво правя след това? Има ли срокове за отказ?При отказ от другия съдружник мога ли да ги продам на трето лице? При отказ какъв е редът да продам дяловете си на трето лице с всичките пасиви и активи на фирмата? Благодаря предварително !!!
адвокат Сотиров | 25.08.2013, 21:48
Запорът на дружествените дялове препятства възможността да се впише тяхно прехвърляне в Търговския регистър.
Ивелина Христова | 21.08.2013, 22:27
Здравейте, имам ЕООД и наложен /вписан/запор на дяловете.Дружеството е с капитал -5 000лева,но не е работило никога.Мога ли да продам дяловете си на трето лице или на трети лица?Как може да стане това,ако третото лице е съгласно?
адвокат Сотиров | 03.07.2013, 13:18
Цената на продаваемия дружествен дял се определя при свободно договаряне между страните, като обикновено основният определящ въпрос е стойността на нетните активи на фирмата. В рубриката не би могло да се отговори на въпроса Ви "Какви са моите права и задължения в случая", тъй като същият е зададен твърде общо и е необходимо допълнително изясняване и проучване на случая.
Е.Иванова | 03.07.2013, 13:10
Здравейте адвокат Сотиров,съдружници сме в ООД 50%/50%-дялов капитал,както и двамата сме управители и подписваме заедно.Фирмата от две години,от самото и учредяване,е на загуба.Капиталът на дружеството е 20лв.Съдружникът ми изпратил писмо,с което иска да му продам дяловете си срещу 10лв.и да се откажа от управление на фирмата.Какви са моите права и задължения в случая и мога ли да поискам повече пари и до каква сума?
адвокат Сотиров | 18.06.2013, 19:59
Няма пречка плащането да е в брой. Следва, разбира се, да се държи сметка за разпоредбите на Закона за ограничаване на плащанията в брой.
А.И. | 18.06.2013, 19:51
Здравейте! При прехвърляне на дружествен дял, или по скоро на част от него, с подписан нотариално заверен договор, възможно ли е заплащането на дяловете да не мине по банков път, а да е в брой с разписка или друг документ?
адвокат Сотиров | 21.04.2013, 10:30
Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго (чл. 127 от ТЗ). Този дружествен дял може да бъде прехвърлен по реда на чл. 129 от ТЗ на трето лице, включително и на друг съдружник. Когато лицето, прехвърлящо възмездно дела си, е местно физическо лице, то доходът е обект на облагане по реда на чл. 33 от ЗДДФЛ - за повече и по-конкретна информация по въпросите си бихте могли да прегледате посочната разпоредба (лесно ще намерите ЗДДФЛ интернет). Относно имота - не става достатъчно ясно какъв е бил механизма на сделката и в каква връзка точно давате тази информация.
W. | 21.04.2013, 8:41
Съдружник съм в ООД и продадох дяловете си на другия съдружник. Имам договор за продажба на дружествен дял на основание чл. 129, ал.2 ТЗ. За същата стойност купих от него недвижим имот.Подадох Декл. чл.14 ЗМДТ. Дата на продажбата: Декември 2012г. Какви задължения имам към НАП? Какъв ДОД се плаща ? Продавам 50 дяла п 50 лв. за ххххх лв.в брой.
адвокат Сотиров | 04.04.2013, 13:10
Да, възможност е. Необходимо е процедурата да се проведе на два етапа, като преди прехвърлянето на дяловете вземете и впишете в ТР решение за промяна на структурата на капитала.
С. Д. | 04.04.2013, 13:00
Капитала на ЕООД е 50 лева разпределен на 25 дяла по 2 лева всеки.Едноличният собственик на ЕООД иска да продаде половината на друго лице което да му стане съдружник в ново ООД. Възможно ли е това да стане о по скоро как понеже всеки дял трябва да е кратен на 1.Предварително БЛАГОДАРЯ.
адвокат Сотиров | 02.04.2013, 19:47
Да, бихте могли да прехвърлите дружествените си дялове, доколкото разбира се съдружникът Ви е съгласен на това. Относно необходимите документи моля прегледайте отговорите по-долу. Разноските за държавни и нотариални такси и банкови комисионни са около 60 лв.; относно хонорара моля използвайте основното меню или ми се обадете по телефона за по-конкретна информация.
Светлана | 02.04.2013, 19:37
Съдружник съм в ООд и искам да се откажа. Мога ли да прехвърля дяловете на съдружника ми.Какви документи са ми необходими и колко би ми стувало? Благодаря!
адвокат Сотиров | 19.02.2013, 11:01
Прехвърлянето следва задължително да се извърши с договор с нотариална заверка на подписите. Общото събрание на съдружниците задължително следва да вземе и решение за приемането на новия съдружник - технически това може да стане и след сключването на договора за продажба/дарение, но обикновено го предхожда.
Andji | 19.02.2013, 4:05
Здравейте, Моят казус е следния: ООД с двама съдружници, дялово участие 50/50, управление - заедно и поотделно. Единият от съдружниците иска да продаде/дари дяловете си на 3-то лице. Може ли продажбата/дарението да се извърши чрез Договор за продажба/дарение с нотариална заверка или е нужно и съгласието на другия съдружник?
адвокат Сотиров | 12.02.2013, 22:13
1. Съгласно чл. 137, ал. 1, т. 2 от Търговския закон: "Общото събрание: ... приема и изключва съдружници, дава съгласие за прехвърляне на дружествен дял на нов член" - според мен, необходимо е да се посочи конкретно името на новия съдружник; 2. Съгласно чл. 136, ал. 2 от ТЗ: "Управителят на дружеството участвува в заседанията на общото събрание със съвещателен глас, ако не е съдружник."; 3. Да, новият управител следва да заяви промените. Отговорът и на втората част от въпроса е "Да", въпреки че е зададен некоректно и всъщност зависи какво имате предвид под "всички документи, които се представят с А4" (защото новият управител следва да подпише и представи и други документи - като например декларация по чл. 141, ал. 8 от ТЗ и др.).
Станислава Динева | 12.02.2013, 16:38
Адвокат Сотиров, моля за съвет - казусът е следният: двама съдружници в ООД с равно разпределение на дяловете, единият от тях е управител; двамата едновременно продават дяловете си, а управителят подава молба да бъде освободен от длъжността. Питането ми е: 1. Трябва ли при взимане на решение на общото събрание на съдружниците да се упоменава на кого точно да се продаде дружествения дял на съответния съдружник или може да се даде само принципно съгласие за продажба на дружествения дял, 2. На общото събрание на новите съдружници след продажбата на дружествените дялове може ли да участва старият управител с право на съвещателен глас, съгласно предходния дружествен договор и 3. Може ли новоизбраният управител да подаде документите в ТР и само декларация за съгласие и подпис ли се изисква от новия управител към всички документи, които се представят с А4. Сърдечно Ви благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 08.02.2013, 19:44
Да, това е напълно възможно. Заявяването в Търговския регистър става едновременно с едно заявление.
Димитър | 08.02.2013, 19:39
Здравейте, Възможно ли е двама единствени съдружници от ООД, да прехвърлят дяловете си едновременно на трето лице и така да се преобразува в ЕООД с нов собственик на капитала? В разглежданите примери видях, че един съдружник продава, което не ми е ясно. С една процедура ли се обявява промяната в ТР?
адвокат Сотиров | 07.02.2013, 12:39
Зависи как точно е подписана тази декларация, защото от правна гледна точка е интересен моментът с даването на декларация чрез пълномощник. Извън това, съгласно Закона за задълженията и договорите: "Последиците от правните действия, които представителят извършва, възникват направо за представлявания."; "Обемът на представителната власт на пълномощника спрямо третите лица се определя според това, което упълномощителят е изявил." Относно наказателно-правната страна на въпроса - принципът е, че всеки носи отговорност за личните си действия.
Венета Иванова | 07.02.2013, 12:25
Упълномощавам друго лице да продаде дяловете ми от фирма. Кой носи отговорността, ако упълномощеният подпише документи с невярно съдържание, примерно декларация, че нямам задължения или подобно - аз или пълномощникът, когото съм упълномощила?
адвокат Сотиров | 10.01.2013, 11:58
Не, не се изискват.
Maria | 10.01.2013, 11:47
Здравейте, имам следния въпрос - при включване на съдружник в ЕООД, който е чуждестранен гражданин, който живее на територията на България, изискват ли се някаквки допълнителни документи, освен изброените по-горе от вас?
адвокат Сотиров | 09.01.2013, 20:16
Относно първия въпрос, моля да прегледате отговорите по-долу на страницата - те са давани не веднъж по идентични на Вашия въпроси. По втория въпрос - нотариално завереният договор е необходимо да се представи в Търговския регистър за вписване на съответните промени - като приложение към Заявление А4 (заедно с другите необходими документи, за които по-долу на страницата също съм предоставил информация).
митака | 07.01.2013, 23:03
Здравейте, въпросът ми е следния - при прехвърляне на дяловете на ЕООД на друго лице, собсвеникът който прехвърля дяловете носи ли отговорност за задължения направени преди прехвърлянето и каква е процедурата след договора при нотариус за прехвърляне(продажба) на дяловете?
адвокат Сотиров | 07.01.2013, 9:27
Няма пречка за прехвърляне на дружествените дялове, нито за последващо участие в други търговски дружества (доколкото казвате, че сте бил единствено съдружник, който не е бил ангажиран в управлението на дружеството). Все пак, следва да държите сметка за клаузите на договора за кредит, доколкото е възможно да сте поели отговорност с личното си имущество за изпълнение на фирмените задължения - последното не би повлияло на възможността да прехвърлите дяловете си, но би могло да е свързано с други последици, като напр. предсрочна изискуемост и др. Повече бихте могли да научите в отговорите по-долу, както и в публикацията "Отговорност на управителя" - линкът е в ляво на страницата.
Бохос Б. | 07.01.2013, 0:10
Здравейте, Моля за информация по следния въпрос - какви негативни последици би могъл да има съдружник в ООД след или в процеса на напускането му (продажба на дял на единствения друг съдружник), ако дружеството има задължения към държавата (ДДС и осигуровки), както и към трети лица (доставчици и кредитна линия към банка). Възможно ли е това състояние на дружеството да попречи на съдружника да го напусне (той не е управител, управител е другият съдружник) или в последствие да му попречи при участие в други дружества? Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 27.12.2012, 17:07
Да, необходимо е да се приеме нов учредителен акт, който ще замести дружествения договор, уреждащ отношенията между съдружниците. Относно другите необходими документи, бихте могли да прегледате отговорите по-долу, където съм имал вече повод да ги посоча.
Кирил | 27.12.2012, 16:56
Здравейте, имам следния въпрос. Съдружник съм в фирма която е регистрирана като ООД, но аз желая да си продам дяловото участие на моя съдружник (и двамата имаме 50% дялово участие). Това до колкото разбирам ще го направи едноличен собственик и фирмата трябва да се пререгистрира като ЕООД. Въпросът ми е следният: Освен договорът за покупко-продажба на дяловете между мен и моя съдружник, формулярът А4 попълнен с цел промяна на обстоятелствата, необходим ли е и нов учредителен акт за ЕООД при вписването в Търговския Регистър или други документи за да се прехвърли напълно собствеността върху моя съдружник?
адвокат Сотиров | 30.11.2012, 18:54
Считам, че остава като задължение на дружеството към прекратилия участието си съдружник. Освен ако при прехвърляне на дружествените дялове съдружниците не са постигнали съответна договореност и по този въпрос.
Недка Недялкова | 30.11.2012, 10:53
ООД с трима съдружника.Единият съдружник излиза от дружеството чрез продажба на дружествения си дял на другите двама съдружници.Тримата съдружници имат вноски по чл.134 от ТЗ, които към момента на излизането на единият съдружник на са били върнати. Какво се случва с вноската по чл.134 от ТЗ на съдружника , който излиза от дружеството?
адвокат Сотиров | 28.11.2012, 23:30
Да, възможно е и може да стане едновременно.
Ники Пеев | 28.11.2012, 23:24
Днес научих,че преди два дни е починал мой съдружник в ООД,чужд гражданин,с когото имаме по 50% дялово участие.Фирмата няма дейност от 10 години и последно разговаряхме за ликвидация.Нямаме финансови въпроси за уреждане с наследниците,няма активи,пасиви,задължения.Възможно ли е прехвърляне на дяловете на наследниците и моите на друго лице/лица/,т.е. продажба на OOД-то и в каква последователност,може ли едновременно,аз съм управител?
адвокат Сотиров | 15.11.2012, 18:23
Не, не е необходимо.
Марина Димова | 15.11.2012, 13:48
Здравийте,моля за помощ по следния казус-физическо лице придобива чрез договор за продажба на дружествени дялове на оод и става единствен собственик.Нужно ли е уведомление от НАП?
адвокат Сотиров | 15.11.2012, 1:04
Бихте могли да мислите за предприемането на действия спрямо съдружника, неоказващ необходимото съдействие. Не следва да каните съдружника, който е продал дружествените си дялове, освен ако не желаете да предприемете действия по възстановяване на старото положение.
aleks | 14.11.2012, 15:35
Здравейте. Имам следния въпрос. Един съдружник в оод продава на друг съдружник дяловете си чрез договор за покупко-продажба. Следва ОС, където един от съдружниците отказва да подпише новия дружествен договор с промените в персоналния състав. В стария дружествен договор пише, че промени в дд се приемат с единодушие. Намираме се в затворен кръг, защото сделката по пок прод е законна, но не можем да си регистрираме обстоятелствата пред АВ, защото нямаме нов дружествен договор. Как да постъпим? На новото ОС трябва ли да каним съдружника продал дяловете си при положение, че той няма вече собственост във фирмата и право на глас? Благодаря ви предварително.
адвокат Сотиров | 08.11.2012, 20:19
При изкупуване на всички дружествени дялове от единия съдружник, то същият ще стане едноличен собственик на капитала, а самото дружество - ЕООД. В тази си част фирмата като наименование, под което търговецът упражнява занятието си, ще следва задължително да се промени (арг. от чл. 116 от Търговския закон). В останалата си част няма пречка фирмата да остане непроменена. Не давате достатъчно подробна информация, поради което не би могло да Ви се отговори по-изчерпателно.
Димитър Станчев | 08.11.2012, 20:06
Здравейте! Бих желал да запитам: при регистрирано ООД от двама съдружници, има ли начин дяловете на единия да бъдат изкупени от другия съдружник, като при това не се промени името на дружеството и самото то да бъде запазено като ООД. Ако не може - как може да се запази името на дружеството най-безболезнено? Благодаря предварително! С Уважение: Димитър Станчев
адвокат Сотиров | 02.11.2012, 22:57
Относно необходимите документи бихте могли да прочетете по-долу във вече публикуваните отговори. Дарението като договор се урежда от чл. 225 и сл. от Закона за задълженията и договорите.
Красимир Цанев | 02.11.2012, 16:08
ЕООД притежава 100% от дяловете на друго ЕООД. Собственика на дружеството майка иска да направи дарение на дяловете на дъщерното ЕООД на дъщеря си. Какви документи са необходими. Сделката по кой член от ТЗ е.
адвокат Сотиров | 02.11.2012, 10:45
Страните по договора свободно договарят цената на дяловете. Няма проблем същата да е под номиналната стойност - следва да се държи сметка за евентуални данъчни последици.
Ваня | 02.11.2012, 10:25
При продажба на дялове в ООД от единия съдружник на другия има ли значение каква ще е цената на дяловете.Може ли цената на която се продават дяловете да е под номиналната стойност на дяла?
адвокат Сотиров | 29.10.2012, 10:54
Въпросът Ви е малко неясен. В отговорите по-долу бихте могли да намерите информация относно необходимите документи и процедурите пред Търговския регистър.
тихомир симеонов | 29.10.2012, 8:41
как се прехвърлят дружествени дялове-50 % от капитала на ООД от единия съдружник на ЕООД,собственост на другия съдружник
адвокат Сотиров | 27.10.2012, 22:45
Необходимо е да се вземе и впише решение за преструктуриране на капитала, след което да се направи съответното прехвърляне с оглед постигането на желаното процентно съотношение.
Милчо Тодоров | 27.10.2012, 22:43
Здравейте, каква е процедурата за преразпределение на дружествени дялове? Когато от двама съдружника един има 66.6% (2 дяла), а друг 33.3% (1 дял)? Искаме да преразпеделим дяловете, да ги направим общо 6 дяла (капитала го позволява) и всеки да има по 50%. Трябва ли някакво съдебно решение, или процедурата може да се извърши само от адвокат и вписване в ТР? Благодаря
адвокат Сотиров | 24.10.2012, 13:56
Няма времеви ограничения в тази насока.
Й. С. | 24.10.2012, 10:29
Здравейте, Въпроса ми е колко време след като излезе регистрацията на ЕООД, то може да бъде продадено,тоест да си смени собственика?
адвокат Сотиров | 12.10.2012, 0:03
Не е необходимо той да подписва тези документи и бихте могли да извършите вписването и без тях.
Неди | 11.10.2012, 23:57
Здравейте , имам следния казус и искам съвет как да го реша : Регистрирахме ООД със мой познат но в последствие решихме , че няма да работим заедно и аз купих дяловете му като сключихме Договор за покупка на дяловете при нотариус. За жалост съм пропуснал да изискам от него да подпише и Протокол от Общо събрание на съдружниците , където да опишем действията и решението за покупко-продажбата на дяловете , както и да той да подпише молба до ОС за продажба на дяловете си и сега той не желае да ми подпише тези документи и не мога да впиша промените в Търговския регистър. Какъв е варианта ми за действие ? Благодаря Ви предварително
адвокат Сотиров | 09.10.2012, 19:40
Не, не е необходимо.
Кирилова | 09.10.2012, 15:03
Здравейте, прегледах внимателно темата, но имам следния въпрос, на който не можах да намеря отговор: Съдружник съм в ООД и ми предстои прехвърляне на дружествените ми дялове на другия съдружник в ООД-то. Процедурата и документите по прехвърлянето са ми ясни - нотариус, ТР. Необходимо ли е обаче за това прехвърляне аз в качеството си на физическо лице да представя удостоверение по чл.87 ДОПК за наличие или липса на данъчни задължения? И ако да на основание на какво? ЗТР, ДОПК, ТЗ? Благодаря!
адвокат Сотиров | 01.10.2012, 21:07
Ще са Ви необходими следните документи: молба до едноличния собственик за приемане като съдружник, протокол с решения на едноличния собственик, договор за покупко-продажба на дружествени дялове (с нотариална заверка на подписите), протокол от заседание на общото събрание на съдружниците, дружествен договор. Ще следва да попълните и Заявление по образец А4 и да приложите към него посочените документи, заедно с декларация/и по Закона за търговския регистър (ЗТР) и вносна бележка за платена държавна такса.
Теодора | 01.10.2012, 20:48
Здравейте имам учредено ЕООД, но искам да прехвърля на майка си половината от него и да стане ООД. Капиталът му е 50 лв. Бих искала да попитам какви документи са ми необходими?
адвокат Сотиров | 15.08.2012, 17:37
Да, това е много добър и напълно възможен вариант! Считам обаче, че преструктурирането на капитала като вписване следва да се извърши предварително.
Колев | 15.08.2012, 16:43
Здравейте! Преди около месец получих грешен съвет и учредих ЕООД на мое име с 2 лв. капитал разпределен в 1 дял. Сега се оказва по-удачно в дружеството да влезе и дъщеря ми като съдружник, но как да продам част от дял? В статията пишете, че един дял може да се притежава съвместно от двама или повече съдружници, но как да изготвим документално това. Възможно ли е, като по-прост вариант в решението ми като едноличен собственик на капитала, с което приемам новия съдружник, да вкарам точка, в която да преразпределя размера на дяловете от един дял от два лева, в два дяла по един лев и вече във втора точка да приема новия съдружник. Това допустима промяна ли е, след като нямаме на лице увеличаване или намаляване на капитала, а само преразпределението му в брой дялове? Предварително благодаря!
адвокат Сотиров | 13.08.2012, 20:30
Прехвърляне на дружествените дялове.
Йорданова | 13.08.2012, 16:06
Здравейте, Имам ЕООД, в което няма назначени хора, освен мен. В момента дейността му е спряна. Искам да го прехвърля/продам на съпруга си, който е физическо лице. Как е най-добре да стане това, чрез покупко-продажба на предприятие или чрез продажба на дялове? Целта е аз да изляза от ЕООД и да нямам нищо общо с него (необходимо условие за новата работа). Благодаря!
адвокат Сотиров | 07.08.2012, 17:17
Приемам, че става въпрос за ООД (ЕООД). За отговорност може да се говори доколкото капиталът не е внесен изцяло. Извън това, като съдружник имате задължения - съгласно чл. 124 от Търговския закон: "Съдружникът е длъжен да изплати или внесе дяловата вноска, да участвува в управлението на дружеството, да оказва съдействие за осъществяване на неговата дейност, както и да изпълнява решенията на общото събрание." Управителят "не е дължен да използва името Ви за кредитите" - бъдете внимателна какво точно подписвате с оглед на личната Ви отговорност като съдружник-физическо лице. По закон не е предвидено да "получавате уведомление" за това, но имате право да бъдете осведомявана за хода на дружествените дела.
Ivanka | 07.08.2012, 16:57
Здравейте. Ако ми се прехвърлят 50 процента от дялове на фирма, какви точно са моите отговорности спрямо тах, ако аз не съм управител след прехварлянето? Също така управителят длъжен ли е да използва моето име за кредитите и ще получавам ли уведомление затова?
адвокат Сотиров | 06.08.2012, 20:06
Може и с един договор.
ана | 06.08.2012, 16:01
Съществува ли пречка двама судружника с отделни дялове от дружество да ги прехвърлят на третия съдружник с един договор за покупко-продажба или това трябва да стане с два отделни договора?
адвокат Сотиров | 25.06.2012, 22:07
Не съм казвал, че Вие в лично качество носите някаква отговорност за извършени от другиго нарушения. Такава ще носи или старият управител, или по-вероятно самата фирма. Отделно от това, внасянето на ГФО за предходната година за обявяване в Търговския регистър като задължение тежи на "актуалния" управител на дружеството, след приемане от страна на собственика.
Боряна Щерева | 25.06.2012, 20:42
Здравейте, Благодаря ви за бързият отговор,но не разбирам как аз мога да нося отговорност за фирма с която по това време за което се изискава финансов отчет /примерно сега за 2011/Не е била моя,аз я закупих 2012г.Не е ли редно този който 2011 г е притежавал фирмата и е работил с нея/в случая е била замразена/да подаде финансовият отчет за 2011г Благодаря ви още веднъж.
адвокат Сотиров | 25.06.2012, 15:56
Длъжен е доколкото не желае за фирмата му да има риск от налагане на имуществена санкция.
Б. Щ. | 25.06.2012, 15:38
при прехвърляна на 100% дяловете на фирма,новият собственик,длъжен ли е да подава данъчни документи тоест фин.отчет и т.н. за фирмата за времето когато не е бил нито собственик нито съдружник?
адвокат Сотиров | 21.06.2012, 12:49
Със Заявление А4, като се вписва нов едноличен собственик, а старият се заличава. Необходимо е също да се опише прехвърлянето на дяловото участие - дата, страни (праводател и правоприемник) и размер.
Светла | 21.06.2012, 12:25
Привет! Имам следния въпрос: Собственикът(юридическо лице) на ЕООД продава 100% от дяловете си на друга компания с договор за прехвърляне. Интересувам се тази промяна на обстоятелства как се отразява в ТР? Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 28.05.2012, 17:01
Дарението на дружествени дялове от капитала на (Е)ООД е способ за тяхното прехвърляне, съответно и документите като окомплектоване са подобни на тези, които се изготвят и представят в Търговския регистър (ТР) при продажба на дялове - за това можете да намерите подробна информация по-долу в публикуваните на страницата отговори. Удостоверение за уведомяване на НАП по чл. 77 от ДОПК не е необходимо. Ако се нуждаете от допълнително съдействие, моля свържете се с мен по някой от указаните на сайта начини.
fidanka | 25.05.2012, 22:34
Управител на ЕООД дарява ЕООД-то на физическо лице / негов син /с нотариално заверен договор за дарение. Необходимо ли е Уведомление по чл.77 от ДОПК ? Какви документи се представят в Търговския регистър?
адвокат Сотиров | 25.05.2012, 22:30
При прехвърляне на дружествени дялове не е необходимо да се представя удостоверение по чл. 77 от ДОПК. На въпросите Ви е отговаряно многократно в отговорите по-долу на страницата - моля прегледайте ги, като в случай че се нуждаете от допълнително съдействие, моля свържете се с мен по някой от указаните на сайта начини.
Олга Спасова | 22.05.2012, 15:55
При продажба на дяловете на собственик на ЕООД на друго физическо лице, какви документи са необходими итрябва ли да се уведоми НАП по реда на чл.77 от ДОПК? Лицето,което продава дяловете си,каква отговорност носи за задълженията на дружеството възникнали преди прехварляне на дяловете? И ако има такава за какъв срок от време е тя?
адвокат Сотиров | 08.05.2012, 23:24
Прехвърлянето на част от дружествените дялове на други лица не води до промяна в субекта на лиценза и касовия апарат (а също и на правната форма). Независимо от това обаче, съгласно чл. 116, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ): "Фирмата на дружеството трябва да съдържа означението "Дружество с ограничена отговорност", или съкратено "ООД".", т.е. правноорганизационната форма е част от фирменото наименование. Това ще даде и отговор на въпроса Ви - прегледайте приложимите наредби (други актове) и вижте дали е предвидено задължение за уведомяване/отразяване на настъпили промени във връзка с промяна на фирменото наименование.
тодор бацов | 08.05.2012, 22:46
здравейте, имам един въпрос.Направих една грешка , регистрирах си ЕООД и съм в процес за издаване на лиценз за цигари и фискализирах касовия апарат на ЕООД ,сега трябва да премина в ООД,защото ще ми е по изгодно,та въпроса ми е ще трябва ли да си искаравам нов лиценз за цигари и да сменям фискалната памет на апарата след като премина от ЕООД в ООД
адвокат Сотиров | 03.05.2012, 12:29
Принципният отговор на въпроса Ви е, че няма да отговоряте за действията на новия собственик и управител. Вие и в момента не отговаряте лично за задълженията по кредита. Все пак, следва да се държи сметка за конкретиката по Вашия казус - т. напр. ако сте обезпечили с лично имущество банковия кредит (вкл. ако сте поръчителствали като физическо лице), то тогава при неплащане на вноските банката би могла да отправи претенциите си и към Вас (независимо от прехвърлянето). Предполагам, че планирате прехвърлянето на фирмата да се извърши чрез покупко-продажба на дружествените дялове - ако идеята е да се прехвърли търговското предприятие, то задължително следва да се държи сметка и за конкретното съдържание на договора за кредит, вкл. за солидарната отговорност по чл. 15 от Търговския закон (ТЗ).
С. К. | 03.05.2012, 11:11
Здравейте, имам фирма / ЕООД / и желая да продам фирмата на друго лице. Фирмата има кредит в р-р на 15000 лв / петнадесет хиляди лева /. Споразумяхме се с бъдещият купувач за следното: той получава цялата движима собственост , като плаща редовно вноските по кредита по установен от банката богасителен план. Накратко- искам да не се занимавам повече с тази дейност , а купувача на фирмата да си я развива , като аз не получавам от него никакви пари, но в замяна той поема задълженията по изплащане на кредита. Това опасно ли е за мен? Съществува ли голям риск от измама и какво се случва в случай, че той прекъсне плащането на тези вноски към банката. Аз ще нося ли отговорност за това допустимо негово действие.
адвокат Сотиров | 28.04.2012, 16:00
Имотът остава собственост на дружеството, независимо от прехвърлянето на дружествените дялове; съответно, дружественият договор в тази му част не следва да се изменя. Разбира се, продалият дяловете си съдружник следва да се заличи както от Търговския регистър, така и от дружествения договор, тъй като неговото участие се прекратява.
Атанас | 27.04.2012, 11:32
Здравейте,въпроса ми е когато единя съдружник е влязъл с апорт на имот,то дружествения договор е вписан в агенцията по вписванията,заради имота.При продажба на дяловете от съдружника влязъл с апорт,следва ли да се правят промени по вписването на имота или той просто си остава в дружеството.В този случай в новия учредителен договор трябва ли да съдържа описание на имота?
адвокат Сотиров | 17.04.2012, 12:18
Не давате достатъчно информация и не става ясно за какъв тип прехвъряне на фирмата става въпрос, вкл. и относно необходимостта от такова прехвърляне. Ако ще се прехвърлят дружествени дялове при дружество с ограничена отговорност (ООД) и ако няма да сте "формален" собственик, то препоръчително би било да се запознаете с финансовото състояние на фирмата (евентуалното наличие на информация в сайта на НАП би се отнасяла единствено до публични задължения на фирмата). Извън това, като собственик няма да отговаряте за задълженията на фирмата; важно е да не извършвате действия (в случай че сте и управител например), които могат да доведат до ангажиране на личната Ви имуществена, наказателна и др. отговорност.
П. Н. | 17.04.2012, 10:43
Постъпвам на нова работа и за целта е необходимо да бъде прехвърлена фирмата на мое име. Това е необходимо, тъй като тя има сключен договор за извършване на услуги с голяма международна компания.
Доколкото разбрах е добре да проверя в сайта на НАП фирмата по булстат за евентуални задължения. За какво друго е необходимо да внимавам при извършване на процедурата?
адвокат Сотиров | 26.01.2012, 17:28
Няма проблем да си продадете дяловете. Вие не отговаряте за задълженията на дружеството нито след, нито преди прехвърлянето на дяловете. Вашата отговорност е ограничена до размер на дяловата Ви вноска - чл. 113 от Търговския закон: "Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството." Ако сте внесли дяловата си вноска изцяло, то нямате и задължение към дружеството, съответно кредиторите на дружеството не биха могли да предявяват претенции спрямо Вас в лично качество.
Тони Ризов | 26.01.2012, 5:35
Здравейте! Съдружник съм в ООД, като притежавам 49% от дяловия капитал. Споразумяхме се с другия съдружник да му продам моите дялове. Ако дружеството има някакви задължения, след продажбата аз нося ли отговорност за тях, след като не съм вече съдружник и собственик?
адвокат Сотиров | 14.12.2011, 23:39
Ще е необходимо да се изготвят следните документи: молба до едноличния собственик за приемане на нов съдружник; протокол с решения на едноличния собственик; договор за покупко-продажба на дялове (с нотариална заверка на подписите); протокол от заседание на общото събрание на съдружниците за приемане на нов дружествен договор и промяна на фирменото наименование; нов дружествен договор; декларация по ЗТР и заявление по образец А4. Такси: държавна такса за вписване на променените обстоятелства - 30 лв. (21 лв. ако документите се подават по електронен път); нотариална такса - 36 лв. (с ДДС).
Румен | 14.12.2011, 23:23
Здравейте,
Притежавам ЕООД и трябва да направя още един човек съдружник във фирмата. Какви документи трябва да приготвя? Дружеството разполага с 10 дяла по 1лв. всеки.
Трябва да му продам 5 дяла?
Човекът който ще постъпи във фирмата няма да се осигурява, само трябва да се води като собственик на 50% от капитала. Какви такси трябва да се заплатят?
Поздрав
адвокат Сотиров | 13.11.2011, 15:11
За целта ще е необходимо да продадете (дарите и др.) съответния брой дружествени дялове, отговорящ на 99 % от капитала на дружеството. Ще са Ви необходими следните документи: молба до едноличния собственик за приемането на новия съдружник; решения на едноличния собственик; договор за покупко-продажба на дялове с нотариална заверка на подписите; протокол на общото събрание на съдружниците; нов дружествен договор. Ако ще сменяте и управителя, ще са Ви необходими и нотариално заверено съгласие за управление и образец от подписа (спесимен), договор за управление и 2 броя декларации по Търговския закон (ТЗ). Ще следва да попълните и Заявление по образец А4 и да приложите към него съответните документи, заедно с декларация по Закона за търговския регистър (ЗТР) и вносна бележка за платена държавна такса. Документите ги внасяте в Търговския регистър - по интернет с електронен подпис или на място в една от областните дирекции на Агенция по вписванията (Търговски регистър).
Д. С. | 13.11.2011, 14:10
Здравиейте,
Имам ЕООД, на което съм управител с договор за управление Желая да прехвърля на трето лице, примерно 99% от дяловете на фирмата. Как трябва да постъпя? Какви документи са необходими?
Поздрав
адвокат Сотиров | 13.10.2011, 15:55
Отговорността на съдружниците в ООД е ограничена - и преди да прехвърлят дяловото си участие в дружеството те отговарят пред кредиторите на дружеството единствено до размера на дяловата си вноска. Съдружниците не са субекти на задълженията на дружеството - това, което "могат да загубят" е единствено дяловата си вноска - ако същата не е внесена в пълен размер, дружеството има вземане срещу съдружника за нея.
zinaida | 13.10.2011, 15:44
Да разбирам ли, че след като съдружник е продал дружественият си дял, то той вече не носи отговорност за задълженията на дружеството?
адвокат Сотиров | 02.10.2011, 13:50
Необходимостта от данъчна ревизия се преценява от данъчните власти (НАП), включително и по повод на подадено уведомление по чл. 77 от ДОПК. От въпроса Ви не ставя ясно дали планирате да прехвърляте предприятието на фирмата или дружествени дялове от нейния капитал - във втория случай уведомление до НАП не се подава. Необходимите документи в двата случай са различни - бихте могли да ми пишете по имейл с/за повече информация.
Н. Я. | 02.10.2011, 11:36
Необходима ли е данъчна ревизия за да бъде продадена фирма,регистрирана по ДДС и освен нотариално заверен договор за покупко-продажба какви други документи са необходими?
адвокат Сотиров | 07.09.2011, 11:51
Удостоверение за липса на задължения и баланс към момента на прехвърляне на дяловете не се изисква по закон. Тези документи биха могли да се предоставят на купувача с оглед преценка на състоянието на фирмата (цената на закупуваните дялове) - във Вашия случай обаче съдружниците-купувачи би следвало да са наясно със състоянието на фирмата. В общия случай, издаване на фактура не се изисква, но това все пак зависи от качеството на съдружниците.
дони | 07.09.2011, 9:01
ООД с трима съдружници. Двамата прехвърлят дружествените дялове на третия съдружник.Това става с договор за покупко-продажба с нот. заверка на подписите.Необходимо ли е удостоверение за липса на задължения и баланс към момента на прехвърляне на дяловете?Пуска ли се фактура за изплащане на дяловете?
адвокат Сотиров | 10.08.2011, 19:31
Не, във Вашия случай не трябва да подавате уведомление до НАП по чл. 77 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс - съгласно разпоредбата на същия член от ДОПК: "В случаите на заличаване на едноличен търговец от търговския регистър, както и при прекратяване на юридическо лице - търговец, прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон или при преобразуване по реда на глава шестнадесета от Търговския закон търговецът уведомява териториалната дирекция на Националната агенция за приходите по седалището на търговеца преди подаване на съответното заявление за вписване на подлежащото на вписване обстоятелство." Съгласно чл. 113 от Търговския закон (ТЗ) "Дружество с ограничена отговорност може да се образува от едно или повече лица, които отговарят за задълженията на дружеството с дяловата си вноска в капитала на дружеството.", което означава че при този вид търговско дружество отговорността на отделния съдружник е ограничена до имуществената му вноска в капитала.
Емилия Хаджийска | 10.08.2011, 13:41
При продажба на дяловете на собственик на ЕООД на друго физическо лице,трябва ли да се уведоми НАП по реда на чл.77 от ДОПК? Лицето,което продава дяловете си,каква отговорност носи за задълженията на дружеството възникнали преди прехварляне на дяловете? И ако има такава за какъв срок от време е тя?

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Прехвърляне (продажба) на дружествени дялове, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Прехвърляне (продажба) на дружествени дялове, моля посетете Прехвърляне на фирми.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор