Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Услуги » Дружествено право » Прехвърляне на фирми

Прехвърляне и продажба на фирми

Сделките, с които се извършват прехвърляния (продажби) на търговски предприятия и прехвърляния (продажби) на дружествени дялове често се означават в бизнес средите като продажби на фирми. Тези две правни фигури са обаче твърде различни помежду си - както по отношение на предмета и страните по сделките, така и по отношение на правните им последици и процедурите по тяхното реализиране.

Търговското предприятие е съвкупност от права, задължения и фактически отношения (имущество на фирмата) и като такова може да бъде прехвърлено чрез сделка, която е най-често договор за продажба. Договорът за продажба следва да е с нотариална заверка на подписите, като прехвърлянето се вписва в Търговския регистър едновременно по партидата на отчуждителя и на правоприемника. Дружественият дял от своя страна изразява участието на съдружника в дружество с ограничена отговорност, като съвкупност от имуществени и неимуществени членствени права и задължения. Прехвърлянето на дружествени дялове в ООД е уредено в закона, като договорът за продажба, подобно на търговското предприятие, следва да се сключи с нотариална заверка на подписите. При вписване на прехвърлянето на дружествените дялове по партидата на съответната фирма в Търговския регитър, на практика се извършава и промяна в персоналния състав на търговското дружество.

Като цяло процедурите по продажба на фирма са сложни - при тях е необходимо да се изследват допълнително и въпросите, свързани с вземането на решение от компетентния орган на фирмата за съответните обстоятелства, за което обикновено е необходимо квалифицирано мнозинство и други предпоставки. Като адвокат, практикуващ в областта на дружественото и корпоративното право, имам богат опит в правното обслужване на сделки по продажбата на фирми. В практиката си съм имал много случаи свързани с процедури по прехвърлянето и продажбата на търговски предприятия и дружествени дялове от капитала на различни фирми - еднолични търговци (ЕТ), (еднолични) дружества с ограничена отговорност (ЕООД, ООД) и др.

Услугата по прехвърляне на фирма включва:

 • Изготвяне на необходимата правна документация
 • Съдействие и представителство пред НАП и нотариуси
 • Внасяне на документите в Търговския регистър
 • Изваждане на удостоверение за актуално състояние

Допълнителни услуги:

 • Правни консултации
  Юридическа отговорност на собствениците и управителите на фирмите по сделките. Задължения и дългове на фирмите, обект на прехвърляне. Данъчно-правни аспекти и ефекти на сделките.
 • Изготвяне на правни анализи за състоятнието на фирмата
 • Правно обслужване на сделки с акции
  Прехвърлянето на акции от капитала на акционерно дружество не се вписва в Търговския регистър, но се вписва в книгата на акционерите, вкл. в Централния депозитар в случаите на безналични акции. В зависимост от вида на акциите и акционерните дружества (публични, със специална инвестиционна цел и пр.) сделките с акции могат да бъдат твърде сложни и да включват голям брой процедури и специфики, които следва да се съобразят.

Възнаграждението ми за тук представените услуги е в минималния размер предвиден в Наредба № 1 от 09.07.2004 г. за минималните адвокатски възнаграждения. Държавните и нотариалните такси за провеждане на процедурите по продажба и прехвърляне на фирмата не са включени в адвокатското възнаграждение и се заплащат отделно от страна на клиента.

Разполагайки с универсален електронен подпис, като адвокат имам възможността да предлагам на своите клиенти вписването и обявянето на обстоятелства и актове за техните фирми в Търговския регистър да бъде извършено по електронен път, като по този начин се спестяват около 50 % от размера на дължимите държавни такси, определени с Тарифа за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията. При необходимост съвместната ни работа по продажбата (прехвърлянето) на Вашата фирма може да се реализира и изцяло дистанционно!

За повече информация относно тук представените правни услуги, моля свържете с мен по някой от посочените в сайта начини.

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви предварителни въпроси относно Прехвърляне и продажба на фирми, моля използвайте платформата за безплатна онлайн консултация.

Повече информация За правни услуги в областта на Прехвърляне и продажба на фирми, можете да се свържете мен като натиснете тук.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор