Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Дела и проекти » Закрила при уволнение

Предварителна закрила при уволнение по чл. 333 от КТ

Предварителна закрила е тази, която предшества извършването на уволнението. Предварителната закрила при уволнение се прилага при уволнение на работниците и служителите при изрично изброените основания за уволнение - шест основания, а именно: закриване на част от предприятието; съкращаване в щата; намаляване на обема на работа; липса на качества на работника или служителя за ефективно изпълнение на работата; промяна на изискванията за изпълнение на длъжността и обективна невъзможност за изпълнение на трдовия договор (чл. 328, ал. 1, т. 2, 3, 5 и 11 от КТ); дисциплинарно уволнение (чл. 330, ал. 2, т. 6 от КТ). При незаконно уволнение работодателят е упражнил правото си на уволнение в нарушение на закона - незаконното уволнение се изразява както в липса на законовопредвидено основание за уволнение (а също и при основание, елементите на което на са налице в цялост към момента на уволнението), така и при нарушаване на основни процедурни правила и неспазване на предвидената в закона предварителна закрила.

Обстоятелства и поръчка

Процесуално представителство пред Софийски районен съд по трудово дело с основание на исковете чл. 344, ал. 1, т. 1, 2 и 3 от Кодекса на труда: признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна; възстановяване на предишната работа; обезщетение за времето, през което работникът/служителят е останал без работа поради незаконното уволнение.

Бележки и практически въпроси

При преценка на приложимостта на предварителната закрила при уволнение по чл. 333 във връзка с чл. 328, ал. 1, т. 2 от КТ се наблюдават интересни моменти, някои от които са свързани със следното:

  • Чл. 333, ал. 1, т. 3 от КТ насочва към Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда, съгласно която при частична ликвидация, при съкращение в щата или при спиране на работа за повече от 30 дни предприятието само след предварително разрешение на съответната инспекция по труда може да уволни работници, боледуващи от някоя от следните болести: исхемична болест на сърцето; активна форма на туберкулоза; онкологично заболяване; професионално заболяване; психично заболяване; захарна болест.
  • Изключително важна е разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от посочената по-горе наредба - съгласно нея, предприятието събира предварителна информация от работниците, които са определени за уволнение, страдат ли от болестите, изброени по-горе. Т.е. задължението е на работодателя, като след поискване работниците са длъжни "да представят в предприятието медицински документи (епикриза, медицинско удостоверение и др.) от лечебно-профилактичните заведения, където се лекуват или се водят на диспансерен учет."
  • Относно приложното поле на чл. 333, ал. 1, т. 2 от КТ е много важно да се има предвид, че съгласно правната теория и съдебна практика: "Лицата с призната инвалидност, т.е. с 50 на сто и повече загубена работоспособност, установена с експертно решение на ТЕЛК, са трудоустроени работници и служители по смисъла на чл. 333, ал. 1, т. 2 КТ." ("Трудово право", проф. В. Мръчков, Сиби, 2004); "Закрилата по чл. 333, ал. 1, т. 2 КТ обхваща всички случаи на трайно намалена работоспособност, независимо дали здравословното състояние на работника е наложило устройването му на нова подходяща работа или изпълняваната е без противопоказания за здравето му." (Решение № 1627 от 13.10.2005 г. по гр. д. № 562/2003 г., III Г. О. на ВКС).
  • В случаите на чл. 333, ал. 1, т. 2 от КТ, работодателят има и задължението да вземе мнението и на трудово-експертната лекарска комисия преди извършване на уволнението.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 29.01.2015, 11:46
Мнението ми е, че непоискването от страна на работодателя на информация за заболявания по Наредба № 5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда само по себе си (т.е., при положение, че не страдате от някоя от болестите) не би могло да съставлява достатъчно тежко нарушение, водещо до незаконосъобразност на заповедта на работодателя.
Н. | 23.11.2014, 18:51
Здравейте, съкратена съм, като в Заповедта е посочено "на основание чл.328, ал.1, т.2, КТ предложение второ и във вр.,с чл. 329 от КТ прекратявам правоотношението......" Причини за прекратяване "във връзка с изменено щатно длъжностно разписание и направен подбор по 329 КТ". Не страдам от някоя от болестите описани в наредба 5, но работодателят ми не е изискал информация за това дали страдам или не. Това не е ли основание за отмяна на заповедта? Благодаря!!
адвокат Сотиров | 14.09.2014, 12:45
Ако в конкретния случай е следвало да се изискват разрешение на инспекцията по труда и/или предварителното съгласие на синдикален орган и това не е направено (съответно цитираните от вас писма не съществуват), то това би било основание за оспорване на законността на уволнението. Бихте могли да заведете дело и да искате от съда признаване на уволнението за незаконно и неговата отмяна; възстановяване на предишната работа; обезщетение за времето, през което е останал без работа поради уволнението; поправка на основанието за уволнение, вписано в трудовата книжка или в други документи - в хода на съдебното производство, в тежест на работодателя ще бъде да представи съответните писма като доказателства, установяващи преодоляване на законовите ограничения. Съгласно чл. 344, ал. 2 от Кодекса на труда, в случаите, когато за извършване на уволнението се изисква предварителното съгласие на инспекцията по труда или на синдикален орган и такова съгласие не е било искано или не е било дадено преди уволнението, съдът отменя заповедта за уволнение като незаконна само на това основание, без да разглежда трудовия спор по същество. Право на завеждане на съдебно дело имате и при извършване на подбора в нарушение на законовите изисквания, т.е. обективно следва да са изпълнени залегналите в закона критерии ("за да останат на работа тези, които имат по-висока квалификация и работят по-добре").
м.т. | 14.09.2014, 10:58
Здравейте, поради закриване на щатни бройки на учители в ПГ, без да е изпълнен чл.10 от ОКТД, назначената от директора комисия е направила "подбор", така че определени учители да съберат по висок брой точки и са връчени предизвестия и заповеди за съкращаване на основание чл.328,ал1,т.2. Заповеди за съкращаване са връчени и на Председателите на Синдикалните секции на 12.09.14г, въпреки че Изпълнителният съвет на съответния Синдикат не е дал своето съгласие на основание чл.333, ал.3 от КТ трудовият договор да бъде прекратен - отговор от 01.09.14г. Буди недоумение, че като мотив в Заповедта на директора е цитирано писмо с изх.№.. от 28.08.14г.за дадено предварително съгласие от Синдикалното ръководство и писмо Дирекция Областна "Инспекция по труда" с изх. № .. от 05.09.14г. Поискахме копия от тези писма, но ни беше отказано. Правилно ли е извършеното съкращение? Какъв е реда да потърсим правата си при направени нарушения от страна на ръководството?
адвокат Сотиров | 14.09.2014, 10:35
(Отговор на въпроса на М. от 31.07.2014 г.) В чл. 325, т. 3 от Кодекса на труда е предвидено, че трудовият договор се прекратява, без която и да е от страните да дължи предизвестие с изтичане на уговорения срок. При прекратяване на трудовия договор на посоченото основание (ако това имате предвид във въпроса си), защитата при уволнение, предвидена в чл. 333 от КТ не намира приложение.
адвокат Сотиров | 14.09.2014, 10:05
(Отговор на въпроса на ELI от 11.06.2014 г.) В случаите по чл. 328, ал. 1, точки 2, 3, 5, 11 и чл. 330, ал. 2, т. 6 работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай: ... работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст; ... работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск. Закриване на предприятието е с правно основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ, съответно не попада в хипотезите на закона, изискващи предварително разрешение на инспекцията по труда. Съгласно чл. 333, ал. 6 от КТ, работник или служител, който ползва отпуск по чл. 163 ("Отпуск поради бременност, раждане и осиновяване"), може да бъде уволнен само на основание чл. 328, ал. 1, т. 1 от КТ. Съгласно чл. 52 от КСО (ако е приложим във вашия случай), при прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50.
М. | 31.07.2014, 23:23
здравейте,ще можете ли да ми кажете имат ли право мойте работодатели да ме съкратят докато съм в болнични аз съм на временен договор.Благодаря за отделеното време
ELI | 11.06.2014, 18:07
Zdr. ISkam da vi popitam za 1 savet.Po maichinstvo sam a ot firmata mi iskat da me ovolnqt poradi zakrivane na pretpriqtieto.Kakvo da pravq i kakva e procedurata.
адвокат Сотиров | 20.05.2014, 17:04
Закрилата при уволнение на работник или служител, който е започнал ползуването на разрешения му отпуск, е предвидена в разпоредбата на чл. 333 от Кодекса на труда, но се отнася само до някои основания за прекратяване на трудовото правоотношение и се състои в това, че преди прекратяването на трудовия договор на посочените в разпоредбата основания, работодателят трябва да получи разрешение на инспекцията по труда. Посочената закрила не се прилага при: 1. трудови договори със срок за изпитване, уговорен в полза на работодателя, когато този срок не е изтекъл и прекратяването е по реда на чл. 71, ал. 1 от КТ; 2. трудови договори за допълнителен труд по чл. 110, 111, 114 от КТ, тъй като съгласно чл. 334, ал. 1 и 2 от КТ, освен в предвидените в този кодекс случаи трудовият договор за допълнителен труд (чл. 110, 111 и 114) може да бъде прекратен от работника или служителя или от работодателя и с предизвестие от 15 дни, като при уволнение по предходната алинея не се прилага чл. 333. Считам, че не е от значение обстоятелството, че двете юридически лица (предприятия) са собственост на едно и също лице.
С. | 19.05.2014, 23:15
Здравейте. Имате ли възможност да отговорите на един мой въпрос? Казусът е следния: Имам основен трудов договор на 8ч/5 дни седмично и допълнителен такъв, където съм на 2ч дневно/4 дни седмично. В момента съм в непрекъснати болнични от .......2014г. Причина - тежка бременност. По първия договор знам, че съм защитена по чл. 333. Това обаче разбрах не важи за втория договор. Досега не са ме съкратили по допълнителния трудов договор, който е по чл. 111, тъй като съм в болнични. Днес обаче получих по куриер предизвестие за съкращаване по него. Причина - намаляване обема на работата. Съкращават ме по чл. 334 ал. 1 и ал. 2. Въпросът ми е имат ли право да го направят, при положение че все още съм в болнични? Благодаря предварително за отговора. П.С. Собствениците и на двете фирми са едни и същи, и главната причина за всичко е това, че не искат да имат "майка" и в двете фирми.
адвокат Сотиров | 13.11.2012, 19:09
Според мен, следва да ги "оставите", най-малкото по аргумент от чл. 3 от Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда, съгласно който: "Предприятието представя получените медицински документи по чл. 2 пред съответната трудово-експертна лекарска комисия (ТЕЛК) за мнение."
служител | 13.11.2012, 15:23
Здравейте, въпросът ми е относно формулировката "да представят в предприятието медицински документи" означава, че документите остават в предприятието или е достатъчно само да ги покажа и да си ги прибера?
адвокат Сотиров | 01.11.2012, 20:39
Работодателят ще следва да Ви осигури работа - ако не, то за Вас ще е налице престой, но възнаграждение ще Ви се дължи. Не е ясно на какво основание е прекратено трудовото Ви правоотношение, както и каква е причината за отмяната му и възстановяването Ви на работа - чисто теоретично е възможно в някакъв бъдещ момент отново да Ви бъде прекратено трудовото правоотношение, ако са налице разбира се предпоставките за това. Извън това, считам, че на този етап работодателят е този, който основно следва да се "притеснява" от възстановяването Ви на работа.
Юриева | 30.10.2012, 21:36
Освободена съм по чл.328(1)т.2 от КТ - съкращаване на щата на длъжността ЗАС (завеждащ админ.служба).Със същите задължения е назначена служителка на длъжност пом.директор. От 1996 г. съм секретар на синдикалната организация в детската градина. Директорката няма разрешение от КНСБУ Варна за освобождаването ми. Разбрах, че съдът ще ме върне на работа, но какво ще работя, след като моята длъжност не съществува?
адвокат Сотиров | 30.10.2012, 21:30
Считам, че специалната закрила при уволнение не е приложима в конкретния случай. Дали ще Ви уволни, зависи от неговата преценка, като разбира се Вие бихте могли да обжалвате уволнението в случай, че не са спазени всички законови условия и предпоставки (на този етап не давате достатъчно информация, за да може да се прецени това).
Мария Георгиева | 30.10.2012, 13:33
Здравейте,имам следния въпрос към вас.От един месец съм на работа при нов работодател и договорът ми е със срок на изпитване 6 месеца в полза на работодателят ми.Преди седмица разбрах, че съм бременна и искам да знам дали след като вляза в третия месец и му дам болничния ми той дали може да ме уволни по някакъв начин, да ме освободи от работа по някой член? Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 25.09.2012, 19:05
Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 1 от КТ: "работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай: ... работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст". Предварителната закрила се прилага при прекратяване на трудовия договор само на определени основания, посочени в същата разпоредба. Паричното обезщетение за безработица се отпуска при наличието на съответните предпоставки и условия за това - за повече информация бихте могли да се запознаете с чл. 54а и сл. от КСО.
софи | 25.09.2012, 15:23
по кои 4лен трябва да ме освободят от работа след маи4инството ми така 4е да отида на бурото по труда и имат ли право
адвокат Сотиров | 31.08.2012, 18:10
Ако въпросът Ви е дали бихте могли да заведете (спечелите) дело за възстановяването Ви на работа и обезщетение за времето, през което сте останали без работа, поради неполучаване от страна на работодателя Ви на предварително разрешение на инспекцията по труда (поради болест по Наредба № 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 от Кодекса на труда), то отговорът ми е по-скоро "Не" - най-малкото защото трудовото Ви правоотношение е прекратено на основание чл. 331 от Кодекса на труда, а това основание не е обхванато от разпоредбата на чл. 333, ал. 1 от КТ.
А.Ц | 24.08.2012, 16:03
Здравейте адвокат Сотиров, моля Ви за становище-освободена съм от работа по чл.331 от КТ по инициатива на работодателя. Поради нужда от съкращения в Дружеството бяхме принудени да напуснем по този начин. Нали все пак това е най-чистия начин за работодателя??? Но след преживяния стрес от освобождаването ми се оказах с поставена диагноза "инсулинова резистентност" или с други думи пред диабетно състояние. Мислите ли, че мога да заведа искова молба към вече бившия ми работодател за всички неволи който ми причини? Благодаря!
адвокат Сотиров | 07.08.2012, 15:45
Приемам, че срокът за изпитване е уговорен в полза на работодателя. В такъв случай, същият би могъл да прекрати трудовия Ви договор, защото специалната закрила при уволнение не е приложима в този случай. Отказът да получите заповедта за прекратяване на трудовото правоотношение не Ви ползва, доколкото работодателят има и алтернативни начини за връчването й.
Г. С. | 07.08.2012, 1:00
интересуваме законово може ли работодателя ми да прекрати договора ми докато съм в болничен?/изпитателния ми срок не е изтекъл/и какво се случва ако не разпиша заповедтта?
адвокат Сотиров | 11.07.2012, 20:34
Съгласно Кодекса на труда (чл. 333, във вр. с чл. 330, ал. 2, т. 6) закрилата при уволнение се прилага и в случаите на дисциплинарно уволнение. Съгласно чл. 333, ал. 1, т. 1 от КТ работодателят може да уволни само с предварително разрешение на инспекцията по труда работничка или служителка, която е майка на дете до 3-годишна възраст. Съгласно чл. 52 от КСО: "При прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане по чл. 50."
г-жа б | 11.07.2012, 12:28
Имам следния проблем и питане към вас. На постоянен договор съм и в болни4ен докато родих(6,07,) на работа станаха проблеми за които имам вина аз.липсваха пари от касата, аз неказах на никои а скрих докато ги върна.те сега разбраха и искат да ме махнат от работа най вероятно и ако се стигне до това все пак да ми кажете ще могат ли докато съм по майчинство да ме уволнят и дали ще ми се изплащат 90% майчинството? благодаря предварително

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка с информацията в Предварителна закрила при уволнение по чл. 333 от КТ, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Предварителна закрила при уволнение по чл. 333 от КТ, моля посетете Трудово и осигурително право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор