Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Дела и проекти » Оттегляне на член на СД

Право на оттегляне на член на съвета на директорите на АД

Съгласно чл. 233, ал. 5 от Търговския закон (ТЗ): "Член на съвета може да поиска да бъде заличен от търговския регистър с писмено уведомление до дружеството. В срок до 6 месеца след получаване на уведомлението дружеството трябва да заяви за вписване освобождаването му в търговския регистър. Ако дружеството не направи това, заинтересованият член на съвета може сам да заяви за вписване това обстоятелство, което се вписва, независимо дали на негово място е избрано друго лице." Правото на член на съветите на едностранно оттегляне като такъв е предвидено като гаранция на неговите интереси, при упражняването на което обаче са предвидени определени предпоставки с оглед отчитане интересите и на съответното акционерно дружество.

Обстоятелства и поръчка

Изготвяне на уведомление за оттегляне на член на съвета на директорите до акционерно дружество, непререгистрирано в Търговския регистър при Агенция по вписванията. Внасяне на документация в Търговския регистър за заявяване на заличаването (освобождаването).

Бележки и практически въпроси

В общия случай процедурата не се отличава с особени трудности от правнотехническа гледна точка. Такива обаче са налице при необходимост от заличаване на член на съвета на директорите на акционерно дружество, неосъщеставяващо търговска дейност, съответно и неразполагащо с офис и персонал (вкл. действащ изпълнителен директор); положението се усложнява значително и в случаите когато АД-то не е пререгистрирано в ТР.

  • Правото на оттегляне на членовете на съветите представлява възможност за едностранно прекратяване на органното правоотношение между тях и АД-то. Правото е потестативно по своята същност. Правото на заличаване е различно от правото на оттегляне и то възниква при наличието на следните законови предпоставки: отправено и получено от акционерното дружество уведомление за оттегляне; бездействие на АД-то в продължение на 6 (шест) месеца от получаването на уведомлението, изразяващо се в непредприемане на действия по освобождаване и заличаване на съответния член на съвета на директорите.
  • Най-същественият момент е свързан с получаване на уведомлението от страна на акционерното дружество. Обикновено това следва да се удостовери с входящ номер върху екземпляр от молбата. В определени случаи би било най-добре уведомлението да се получи лично от изпълнителния директор на АД-то (когато това е различно от съответния член лице), удостоверяващ с подписа си получаването на документа. Редът за връчване/получаване на уведомлението не е законоустановен, поради което няма пречка уведомлението да се изпрати и по пощата с обратна разписка (това обаче не винаги е особено удачен вариант). В случай, че АД-то е недействащо, то единствен мислим вариант би бил уведомлението да се изпрати като нотариална покана, връчена по съответния законовопредвиден ред. Най-важен момент е удостоверяването и доказването на датата на получване на уведомлението, от която ще започне да тече и шестмесечния срок.
  • При осъществяване на гореописания фактически състав, за съответния член на съвета на директорите възниква правото да заяви едностранно заличаването (освобождаването) си в Търговския регистър. Към Заявление по образец А5 следва да се приложат самото уведомление, декларация по чл. 13, ал. 4 от Закона за търговския регистър и документ за внесена държавна такса. Считам, че доколкото членът на съвета на директорите в тези случаи се явява оправомощено лице по смисъла на ЗТР да иска вписвания по партидата на съответната фирма, то и самата фирма би могло да се пререгистрира по служебен ред - по заявление на лицето до Търговския регистър и след служебно изискване на необходимите документи от съответния окръжен съд.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 06.10.2016, 10:54
Ако имате предвид кой следва да заяви за вписване промяната в управлението и представителството, то отговорът ми е, че това следва да се направи от новия изпълнителен директор.
Александра Георгиева | 06.10.2016, 0:47
Здравейте, въпроса ми е когато се смени Изпълнителния директор на едно АД, стария или новия директор подава изформацията за вписване в ТР? Благодаря
адвокат Сотиров | 23.03.2013, 18:41
Съгласно чл. 54а, ал. 1, т. 3 от Кодекса за социално осигуряване: "Право на парично обезщетение за безработица имат лицата, за които са внесени или дължими осигурителни вноски във фонд "Безработица" най-малко 9 месеца през последните 15 месеца преди прекратяване на осигуряването и които: ... не упражняват трудова дейност, за която подлежат на задължително осигуряване по чл. 4." Съгласно чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО: "Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са: ... управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества". Съгласно чл. 10, ал. 1 от КСО: "Осигуряването възниква от деня, в който лицата започват да упражняват трудова дейност по чл. 4 или чл. 4а, ал. 1 и за който са внесени или дължими осигурителни вноски и продължава до прекратяването й."
Димитър Иванов | 23.03.2013, 18:03
Членството в съвета на директорите на АД проблем ли е за ползване на парично обезщетение при безработица.
адвокат Сотиров | 11.03.2013, 19:45
На въпроса Ви не би могло да се отговори конкретно, защото същият е зададен твърде неясно. Акционерите не се заличават от Търговския регистър, защото не са обстоятелство, полдежащо на вписване. Възможно е да имате предвид заличаване от книгата на акционерите (вкл. в Централния депозитар), но това е нещо различно. Акционерът не се освобождава - същият може да прехвърли и да се разпореди с акциите си по предвидените в закона и устава начини. Освобождават се членовете на съвета на директорите (или управителния и надзорния съвет); съответно и за тях е приложима възможността за оттегляне. Акционерите имат право на напускане при преобразуване, но това е специфичен въпрос (множество специфики има и при акционерните дружества по специални закони).
Красимир Стоянов | 11.03.2013, 8:44
Здравейте, въпроса ми е каква е процедурата за заличаване/освобождаване/ на акционер от АД?

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка с информацията в Право на оттегляне на член на съвета на директорите на АД, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Право на оттегляне на член на съвета на директорите на АД, моля посетете Вписвания в Търговския регистър.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор