Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Новини » Бюлетин 3 / 01.2013 г.

Информационен Бюлетин - Януари 2013 г.

Изменения на Закона за данък върху добавената стойност
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност, обнародван в "Държавен вестник", бр. 94 от 30.11.2012 г., бяха направени някои важни изменения на ЗДДС и други данъчни закони. Измененията и допълненията на ЗДДС бяха направени във връзка с необходимостта от хармонизиране на българското данъчно законодателство с изискванията на европейските директиви и решения на Съда на Европейските общности в областта на косвеното облагане, както и с прецизиране на разпоредбите, които създават затруднения при практическото прилагане на закона. Някои от по-важните промени в ЗДДС са свързани със следното: 1) създадена е нова чл. 4 на чл. 23 относно мястото на изпълнение при доставка на услуга по отдаване под наем или предоставяне за ползване на превозни средства, която е различна от краткосрочен наем или краткосрочно предоставяне за ползване на превозни средства на данъчно незадължено лице; 2) определят се условията и правилата за фактуриране на доставките с цел ясно да се разграничи държавата членка, чиито правила за фактуриране се прилагат; 3) изменя се ограничението по отношение на правото на приспадане на данъчен кредит при доставки на мотоциклети и леки автомобили; 4) безвъзмездното извършване на услуга от държател/ползвател за подобрение на нает или предоставен за ползване актив е приравнено на възмездна облагаема доставка; 5) предвидено е право на лицата, които не са приспаднали данъчен кредит за стоките и услугите, които при придобиването им са били предназначени за извършване на освободени доставки или за дейности извън независимата икономическа дейност, да могат да приспаднат данъчен кредит, в случай че променят предназначението на стоките и услугите и ги използват за облагаеми доставки. С пълния текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за данък върху добавената стойност можете да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=70591
Свързани статии: ДДС облагане

Изменения на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс
Със Закон за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, обнародван в "Държавен вестник", бр. 82 от 26.10.2012 г., бяха направени някои важни изменения на ДОПК по отношение на ревизионното производство и процедурата за административно сътрудничество с държавите - членки на Европейския съюз. Със заповедта за възлагане на ревизията, вече се определят ревизиращите органи по приходите и ръководителят на ревизията. Ревизионният акт вече се издава от органа, възложил ревизията, и ръководителя на ревизията в 14-дневен срок от подаването на възражение или от изтичането на срока за подаване на възражение. Уредена е и хипотезата, когато органите не могат да постигнат съгласие, ревизионният акт, съответно заповедта за прекратяване да бъде издадена от друг орган по приходите, определен от териториалния директор или от оправомощено от него лице, въз основа на писмено уведомление от органа, възложил ревизията. Във връзка с промените в процедурата по административно сътрудничество са изменени и създадени нови разпоредби в Раздел V на Глава шестнадесета от ДОПК (чл. 143а - чл. 143щ). Измененията са в няколко основни насоки, като целта на възприетия подход е правилата на административното сътрудничество да бъдат ясно и недвусмислено дефинирани за прилагащите органи, както и да се елиминира рискът с разпоредби от българското законодателство да се въвеждат задължения за компетентни органи от други държави членки. С измененията на ЗДДС от 30.11.2012 г. се извършиха и допълнителни промени в ДОПК, като по-интересно е изменението на чл. 169 от ДОПК - променен е реда на погасяване на публичните задължения, когато длъжникът не е в състояние да погаси всички задължения, като се въвежда поредност на погасяването по реда на настъпване на падежа на задължението, без значение на начина на установяването му – чрез декларация или издаден от администрацията акт (поради възприетия в ДОПК принцип на предварителното изпълнение на актовете, принципът на погасяване на най-старото задължение няма да се прилага по невлезли в сила актове). С пълния текст на Закона за изменение и допълнение на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс можете да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=69472
Свързани статии: Отказ на данъчен кредит

Нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок
От 01.10.2012 г. влиза в сила Глава трета "а" от Закона за съдебната власт "Разглеждане на заявления срещу нарушаване правото на разглеждане и решаване на делото в разумен срок", създадена със Закон за изменение и допълнените на Закона за съдебната власт, обнародван в "Държавен вестник", бр. 50 от 03.07.2012 г. С новите разпоредби се урежда редът за разглеждане на жалби срещу нарушения на чл. 6 от Конвенцията за защита на правата на човека и основните свободи. С оглед осигуряването на ефективно упражняване правото на справедлив процес в разумен срок, в практиката си ЕСПЧ сочи необходимост от въвеждане на правно средство за обезщетяване на вредите, настъпили в резултат на забавянето на производството (компенсаторно средство). Със ЗИДЗСВ се предвижда изграждането на специализирано звено към Инспектората към ВСС. Специализираното звено ще осъществява процедурата по разглеждане и решаване на жалбите срещу нарушения, свързани със забавяне над разумния срок на приключени граждански, административни и наказателни производства, както и на прекратени досъдебни производства. Предвидената процедура представлява облекчен (опростен) ред за обезвреда. Не се ангажира активност на жалбоподателя във връзка със събиране на доказателства, те се събират служебно от проверяващия състав; не се дължи държавна такса; процедурата приключва в шестмесечен срок със спогодителен протокол, въз основа на който се гарантира бързо плащане на обезщетението. С пълния текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за съдебната власт можете да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=66051

Изменения на Закона за устройство за територията
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията, обнародван в "Държавен вестник", бр. 82 от 26.10.2012 г., бяха направени някои важни изменения на ЗУТ, като част от тях се отнасят до незаконните строежи по смисъла на закона. Строежи, изградени до 31 март 2001 г., за които няма строителни книжа, но са били допустими по разпоредбите, които са действали по времето, когато са извършени, или по действащите разпоредби съгласно този закон, са търпими строежи и не подлежат на премахване или забрана за ползване. Те могат да бъдат предмет на прехвърлителна сделка след представяне на удостоверение от органите, които са овластени да одобряват съответните инвестиционни проекти, че строежите са търпими. Удължи се срокът, в който могат да бъдат узаконени строежи, построени без строителни документи, в периода от 31.03.2001 г. до юли 2003 г. Ако собствениците са пропуснали да ги заявят за узаконяване в предишния срок, даден от изменението на закона през 2003 г. (§ 184 от ПЗР на ЗИДЗУТ от 2003 г.), те ще имат възможност да го направят в срок до 26.11.2013 г. С пълния текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за устройство на територията можете да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=69471

Изменения на Закона за търговския регистър
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър, обнародван в "Държавен вестник", бр. 99 от 14.12.2012 г., бяха направени някои важни изменения на ЗТР по отношение на последиците, свързани с търговците, които не са направили искане за пререгистрация в срока по § 4, ал. 1 или имат влязъл в сила отказ за пререгистрация. Тези промени са в следните основни насоки: 1) уточнява се кръгът на заинтересованите лица, засегнати от прекратяването на дейността на търговеца, и които - в случаите на непререгистрирани търговски дружества и кооперации, могат да поискат ликвидация; 2) отпада изискването подаването на заявлението за откриване на производство по ликвидация на непререгистрираните търговски дружества и кооперации да е обусловено от обявяването на списъците по § 5, ал. 4 и 5 от Преходните и заключителните разпоредби на закона; 3) отменя се ал. 14, вменяваща в тежест на ликвидатора да отговаря за задълженията на търговеца, свързани с производството по ликвидация; 4) в § 5в се създават нови разпоредби, които въвеждат съществени промени в последиците от непререгистрацията на търговците в срока по § 4, ал. 1 и запълват съществуваща празнота в действащата уредба; 5) предвижда се задължение на съда да предостави достъп до съответните фирмени дела и фирмени регистри и да издава преписи от документите по тях относно непререгистрираните търговски дружества и кооперации и служебно заличените еднолични търговци и клонове на чуждестранни търговци. С пълния текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за търговския регистър можете да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=71038
Свързани статии: Лични данни в ТР

Майки – еднолични търговци и назначаване на прокурист
Изпълнителният директор на НАП издаде становище с изх. номер 24-33-144 от 15.10.2012 г. относно прекъсване за целите на държавното обществено осигуряване на трудова дейност от осигурените и за общо заболяване и майчинство еднолични търговци за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете. Едноличните търговци не трябва да доказват, че са прекъснали дейността си през периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, като сключват договор за прокура с други лица, който да впишат в Търговския регистър. Едноличните търговци не подават и декларация за прекъсване на дейността въпреки, че не работят. С пълния текст на становището можете да се запознаете на следния адрес: http://www.nap.bg/news?id=1615
Свързани статии: Прокурист при майчинство

Изменения на Кодекса за социално осигуряване
Със Закон за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г., обнародван в "Държавен вестник", бр. 99 от 14.12.2012 г., бяха направени някои важни изменения на КСО. Някои от по-интересните изменения са в следните насоки: 1) изменена е т. 7 към чл. 4, ал. 1, като изчерпателно са изброени лицата, подлежащи на осигуряване по този ред с оглед упражняваната от тях трудова дейност по управление и контрол на търговски дружества и еднолични търговци (във връзка с разпоредбите на Търговския закон, регламентиращи конститутивното действие на вписването в Търговския регистър на решенията за избор и освобождаване на управители на търговски дружества); 2) изменена е ал. 5 на чл. 40 по следния начин: "Осигурителят изплаща на осигуреното лице за първите три работни дни от временната неработоспособност 70 на сто от среднодневното брутно възнаграждение за месеца, в който е настъпила временната неработоспособност, но не по-малко от 70 на сто от среднодневното уговорено възнаграждение."; 3) създадена е нова ал. 10 на чл. 104 със следното съдържание: "Категорията труд, както и дейността по чл. 69 и 69а не могат да се доказват със свидетелски показания." С пълния текст на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2013 г. можете да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=71093
Свързани статии: Осигуряване по КСО, Категория труд

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със съдържанието на Информационен Бюлетин - Януари 2013 г., моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация Ако желаете да се абонирате за информационния бюлетин на sotirov.info, моля използвайте уеб формата по-долу.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор