Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Новини » Бюлетин 4 / 11.2013 г.

Информационен Бюлетин - Ноември 2013 г.

Допълнение на Закона за счетоводството
Със Закон за допълнение на Закона за счетоводството, обнародван в "Държавен вестник", бр. 100 от 19.11.2013 г., се въведоха допълнения, които се налагат поради развитието на информационните технологии, все по-честото прилагане на интегрирани информационни системи за управление и софтуерни продукти за счетоводно отчитане, географската отдалеченост на клонове, филиали и дъщерни дружества и неосъвременените разпоредби на действащия ЗСч, който изисква първичният счетоводен документ, засягащ само дейността на предприятието, да съдържа име, фамилия и подпис на съставителя. В чл. 7 се създава нова ал. 10 със следното съдържание: "При съставяне на първичните счетоводни документи по ал. 2 чрез автоматични устройства или системи подписът на съставителя може да се замени с цифров или с друг идентификатор, еднозначно разпознаващ и определящ съставителя на първичния счетоводен документ." В § 1 от допълнителните разпоредби се създава нова т. 18 със следното съдържание: "Цифров или друг идентификатор е цифров или друг уникален постоянно повтарящ се код, който съответства еднозначно на лицето, което има права за извършване на определени действия." Промените влизат в сила от 01.01.2014 г., като с текста на закона може да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=80328
Свързани статии: Обявяване на ГФО в ТР

Изменения на Закона за местните данъци и такси
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за местните данъци и такси и Закон за допълнение на Закона за местните данъци и такси, обнародвани в "Държавен вестник", бр. 101 от 22.11.2013 г. и бр. 61 от 09.07.2013 г., бяха направени изменения на ЗМДТ, отнасящи се до размера на или освобождаването от някои местни данъци и такси. Някои от промените се отнасят до следното: а) освобождават се от данък храмовете и манастирите, предназначени за богослужебна дейност, заедно с поземлените имоти, върху които са построени - собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната, както и молитвените домове заедно с поземлените имоти, върху които са построени - собственост на законно регистрираните вероизповедания в страната; б) не се облагат с данък недвижимите имоти с данъчна оценка до 1680 лв. включително; в) не се събира такса за сметосъбиране и сметоизвозване, когато услугата не се предоставя от общината или ако имотът не се ползва през цялата година и е подадена декларация по образец от собственика или ползвателя до края на предходната година в общината по местонахождението на имота; г) облагането с данък върху превозните средства ще бъде в зависимост от екологичните стандарти по отношение на емисионните норми на парникови газове. Измененията и допълнения влизат в сила от 01.01.2014 г., с изключение на на § 6, който влиза в сила от 01.01.2015 г. С пълния текст на законите можете да се запознаете на следните адреси: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=80402 и http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=77107

Изменения и допълнения на Търговския закон
Със Закон за изменение и допълнение на Търговския закон, обнародван в "Държавен вестник", бр. 20 от 28.02.2013 г., се въведоха изискванията на Директива 2011/7/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 16 февруари 2011 г. относно борбата със забавяне на плащането по търговски сделки (ОВ, L 48/1 от 23 февруари 2011 г.). Съгласно мотивите към законопроекта, целта да се въведат законодателни мерки, чрез които да се противодейства на наложилата се практика плащанията по търговски сделки между отделни предприятия или между предприятия и държавни органи да се извършват с голямо закъснение; последното оказва отрицателен ефект върху ликвидните активи и усложнява финансовото управление на предприятията, като забавените плащания се отразяват и на конкурентоспособността и жизнеспособността на дружествата, особено на малките и средните предприятия. Някои от по-важните промени в ТЗ са свързани със следното: 1) създава се чл. 303а „Срок при парични задължения” – съгласно изр. първо на ал. 1 и 3: „Страните по търговска сделка могат да договорят срок за изпълнение на парично задължение не повече от 60 дни. ... Ако не е уговорен срок за плащане, паричното задължение трябва да бъде изпълнено в 14-дневен срок от получаване на фактура или на друга покана за плащане.”; 2) създава се чл. 309а „Неизпълнение на парично задължение” – съгласно изр. първо на ал. 1: „Когато кредиторът е изпълнил задълженията си, а длъжникът е в забава за плащане, ако не е уговорено друго, кредиторът има право на обезщетение в размер на законната лихва от деня на забавата, както и на обезщетение за разноски за събиране на вземането в размер на не по-малко от 80 лева, без да е необходима покана.”; 3) изменени са и чл. 324 и 327 от Глава двадесет и втора „Търговска продажба”. Важни промени са приети и в Глава четвърта „Несъстоятелност” – с пълния текст на Закона за изменение и допълнение на Търговския закон можете да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=73663
Свързани статии: Обезпечение на бъдещ иск

Изменения на Закона за данък върху добавената стойност
През последните месеци бях извършени множество промени в Закона за данък върху добавената стойност. Сред по-важните промени са създаването на нова „Глава седемнадесета „а“ СПЕЦИАЛЕН РЕЖИМ ЗА КАСОВА ОТЧЕТНОСТ НА ДАНЪК ВЪРХУ ДОБАВЕНАТА СТОЙНОСТ с чл. 151а – 151д, както и във връзка с прилагането на механизма за обратно начисляване. Регистрираните по чл. 96, 97 и чл. 100, ал. 1 от ЗДДС лица ще могат да прилагат специален режим за касова отчетност на данък върху добавената стойност, наричан по-нататък „специален режим“, когато отговарят едновременно на следните условия: 1) имат облагаем оборот не повече от левовата равностойност на 500 000 евро, реализиран за период, не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец; облагаемият оборот се определя по реда на чл. 96; 2) нямат влязъл в сила ревизионен акт по реда на чл. 122 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс и/или за отговорност по реда на чл. 177; 3) нямат изискуеми и неизплатени данъчни задължения и задължения за осигурителни вноски по влезли в сила актове, а при наличие на такива задължения са предоставили обезпечение или им е издадено разрешение за отсрочване или разсрочване. Фирмите, които искат да използват касова отчетност по ДДС, ще трябва да получат разрешение от НАП. Промените влизат в сила от 01.01.2014 г., като с пълния текст на може да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/ DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=80400. Въвеждат се и разпоредбите на Директива 2013/43/ЕС на Съвета от 22 юли 2013 г. за изменение на Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност по отношение на незадължително и временно прилагане на механизма за обратно начисляване във връзка с доставки на някои стоки и услуги, при които съществува риск от измами (ОВ, L 201/4 от 26 юли 2013 г.) - въвеждането на обратното начисляване при доставки на зърно и технически култури се отлага за началото на следващата година. Свързани статии: ДДС облагане, Отказ на данъчен кредит

Нова наредба в приложение на Закона за туризма
В бр. 97 на ДВ от 08.11.2013 г. беше обнародвана Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност. С нея се определят изискванията: 1. към помещенията за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност; 2. за образование, езикова квалификация и стаж на лицето с функциите по управление на туроператорската и/или туристическата агентска дейност; 3. за образование и езикова квалификация на персонала на туроператори и/или туристически агенти. С текста на новата наредба може да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=80056
Свързани статии: Нов Закон за туризма, Туроператор, турагент

Нов правилник за реда за вписване и водене на ЦПРС
В бр. 101 на "Държавен вестник" от 22.11.2013 г. беше обнародван нов Правилник за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, с който отменя Правилникът за реда за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя (ДВ, бр. 65 от 2007 г.). С правилника се определят: 1) редът за вписване и водене на Централния професионален регистър на строителя, наричан по-нататък „регистъра“; 2) изискванията към строителите, които кандидатстват за вписване в регистъра; 3) условията и редът за използване на отделните процедури от електронната структура на регистъра. С текста на новия правилник може да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=80404
Свързани статии: Регистър на строителя

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със съдържанието на Информационен Бюлетин - Ноември 2013 г., моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация Ако желаете да се абонирате за информационния бюлетин на sotirov.info, моля използвайте уеб формата по-долу.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор