Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Новини » Бюлетин 5 / 05.2014 г.

Информационен Бюлетин - Май 2014 г.

Нова наредба за статистиката на платежния баланс
В бр. 27 на ДВ от 25.03.2014 г. беше обнародвана Наредба № 27 от 13 март 2014 г. за статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа. С тази наредба се определя редът за отчетността и статистическото деклариране на сделките между местни и чуждестранни лица и предоставянето на информация за нуждите на статистиката на платежния баланс, международната инвестиционна позиция и статистиката на ценните книжа. Тази наредба се издава на основание чл. 7, ал. 11, чл. 8, ал. 4 и чл. 10, ал. 4 от Валутния закон и чл. 42 от Закона за Българската народна банка и влиза в сила от 1 април 2014 г. (с изключение на някои разпоредби, които влизат в сила от 1 юли 2014 г. или 1 януари 2015 г.). Тази наредба отменя Наредба № 27 от 2003 г. за статистиката на платежния баланс. С текста на новата наредба може да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=83596

Приет е нов закон относно дружества, регистрирани в офшорни зони
От 01.01.2014 г. е в сила новият Закон за икономическите и финансови взаимоотношения с дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим и техните действителни собственици , обн. в бр. 1 на "Държавен вестник" от 03.01.2014 г. Основната цел на закона е регламентирана в чл. 2: икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, свързаните с тях лица и техните действителни собственици се основават на недопускане до усвояване на публични средства и управление на финансов ресурс от тези дружества в противоречие с обществения интерес и предотвратяване отклонението от данъчно облагане. Предвиждат се мерки в две основни направления: а) въвеждане на забрана за дружествата, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим да осъществяват дейности в най-значимите сфери на икономиката или да придобиват дружества, осъществяващи дейност в подобни сфери, които са особено чувствителни от гледна точка на защитата на обществения интерес; б) ефективни мерки за предотвратяване на агресивното данъчно планиране и отклонението от данъчно облагане. В чл. 6 е предвидено вписване на специални обстоятелства в Търговския регистър, вкл. идентифициращи данни за действителните собственици - физически лица, съгласно нотариално заверена декларация по образец, утвърден от министъра на правосъдието. С пълния текст на закона можете да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=81591

Изменение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията
В "Държавен вестник", бр. 13 от 14.02.2014 г., беше обнародвано Постановление № 15 от 7 февруари 2014 г. за изменение и допълнение на Тарифата за държавните такси, събирани от Агенцията по вписванията, приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2005 г. Намалява се размерът на таксите, които се събират за действия и услуги по Правилника за вписванията, Закона за регистър БУЛСТАТ и Закона за търговския регистър. Най-голямо намаляване на размера на таксите е предвидено при регистрацията на нови търговци (чл. 16а) – средно с 31% в сравнение със сега действащите такси. Т. напр., за дружествата с ограничена отговорност таксата от 160 лв. става 110 лв., за акционерните и за командитните дружества с акции се намалява от 460 лв. на 360 лв. При подаване на документите по електронен път размерът на таксите ще бъде наполовина - т. напр., таксата на регистрация на ООД от 80 лв. става 55 лв. Намаляват се и таксите за обявяване на актове - т. напр., за ГФО таксата за обявяване е 20 лв., а не 25 лв., както беше до промените (при подаване на документите по електронен път). С пълния текст на Постановление № 15 от 7 февруари 2014 г. можете да се запознаете на следния адрес:
http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=82553
Свързани статии: Лични данни в ТР, Обявяване на ГФО в ТР

Изменения и допълнения на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране, обнародван в "Държавен вестник", бр. 109 от 20.12.2013 г., се въведоха изискванията на Директива 2011/61/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 8 юни 2011 г. относно лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове. Съгласно мотивите към законопроекта, целта е създаване на допълнителни възможности за развитие на капиталовия пазар, отстраняване на констатирани практически проблеми, както и повишаване защитата на инвеститорите и правната сигурност, вкл. подобряване на условията за достъп на бизнеса до финансиране от капиталовите пазари. Някои от по-важните промени в ЗДКИСДПКИ са свързани със следното: 1) създава се нов дял втори в част трета от ЗДКИСДПКИ, въвеждащ понятието за лица, управляващи алтернативни инвестиционни фондове, и създаващ уредба на лицензирането им, съответно регистрирането им, в случаите на управлявани активи под посочените в директивата прагове, основни изисквания във връзка с организацията и дейността на лицата, управляващи алтернативни инвестиционни фондове; 2) създава се нова ал. 4 на чл. 4, с която се въвежда възможност за създаване на колективни инвестиционни схеми тип „чадър” с инвестиционни подфондове, което е обичайна практика в държавите - членки на Европейския съюз; 3) въвежда се уредба на национални инвестиционни фондове, като за целта се създава нов дял първи с нови чл. 171 – 193: „НАЦИОНАЛНИ ИНВЕСТИЦИОННИ ФОНДОВЕ”. С Преходните и заключителните разпоредби на законопроекта са предвидени изменения и в други закони, необходими с оглед на измененията, предлагани със ЗИД на ЗДКИСДПКИ – Закона за Комисията за финансов надзор, Закона за пазарите на финансови инструменти, Закона за публичното предлагане на ценни книжа, Кодекса за застраховането, Кодекса за социално осигуряване, Закона за гарантиране на влоговете в банките, Закона за договорите за финансово обезпечение и др. С пълния текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за дейността на колективните инвестиционни схеми и на други предприятия за колективно инвестиране можете да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=81260

Изменение на Закона за автомобилните превози
Със Закон за изменение на Закона за автомобилните превози, обнародван в "Държавен вестник", бр. 11 от 07.02.2014 г., беше удължен срока за привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ЗАП. Съгласно разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от Закона за автомобилните превози за извършването на автобусни превози следва да се използват билети, издадени по реда на Наредба № Н-18 от 2006 г. за регистриране и отчитане на продажби в търговските обекти чрез фискални устройства. Лицата, извършващи превозите на пътници по автобусни линии, трябва да приведат дейността си в съответствие с изискванията на ЗАП, като срокът за това се удължава до 30 юни 2014 г. С текста на закона може да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=82202
Свързани статии: Лицензиране на превозвачи

Регистър на новоиздадени лични здравни книжки
В сила от 01.01.2014 г. са изменения и допълнения на Наредба № 15 от 27.06.2006 г. за здравните изисквания към лицата, работещи в детските заведения, специализираните институции за деца и възрастни, водоснабдителните обекти, предприятията, които произвеждат или търгуват с храни, бръснарските, фризьорските и козметични салони. Създава се нов чл. 11 - съгласно ал. 1, в регионалната здравна инспекция се води регистър на новоиздадени лични здравни книжки съгласно приложение № 2. Всяка новоиздадена лична здравна книжка се заверява и регистрира в регионалната здравна инспекция по настоящ адрес на лицето след извършване на предварителните медицински прегледи. Заверяването на личните здравни книжки се извършва срещу представен документ за самоличност и удостоверение за настоящ адрес на лицето, чрез поставяне на печат върху снимката и подпис на длъжностното лице, отговорно за заверката. Заверените лични здравни книжки се вписват в регистъра по чл. 11. С актуалния текст на наредбата може да се запознаете на следния адрес: http://lex.bg/bg/laws/ldoc/2135531979

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със съдържанието на Информационен Бюлетин - Май 2014 г., моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация Ако желаете да се абонирате за информационния бюлетин на sotirov.info, моля използвайте уеб формата по-долу.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор