Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Новини » Бюлетин 6 / 12.2014 г.

Информационен Бюлетин - Декември 2014 г.

Изменения и допълнения на Закона за защита на потребителите
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 61 от 25.07.2014 г., се въведоха изискванията на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за правата на потребителите. Съгласно мотивите към законопроекта, целта е да се засили правната сигурност за потребителите и търговците при сключване на договори извън търговския обект и на договори от разстояние. Някои от по-важните промени в ЗЗП са свързани със следното: 1) законът създава напълно нова правна уредба на договорите извън търговския обект и на договорите от разстояние, като двата вида договори се дефинират по нов начин; 2) законът урежда изцяло предоставянето на задължителна преддоговорна информация за договорите от разстояние и извън търговския обект, като тя съставлява неразделна част от договора от разстояние или от договора извън търговския обект и не може да бъде променяна, освен ако страните по договора изрично не уговорят друго; 3) нов момент в уредбата на договорите от разстояние е, когато те се сключват по електронен път чрез използване на интернет сайт, който предвижда задължение за плащане – в тези случаи търговецът е длъжен да предостави най-важната част от преддоговорната информация в непосредствена близост до бутона, чрез който потребителят прави своята поръчка; търговецът е длъжен да обезпечи, че когато потребителят прави своята поръчка, изрично потвърждава, че знае, че поръчката е свързана със задължение за плащане от негова страна, като това ще бъде условие за обвързване на потребителя от договора или от поръчката; 4) срокът за упражняване на правото на потребителя да се откаже от сключения договор се увеличава от 7 работни дни на 14 дни, като е предвиден стандартен формуляр за отказ съгласно приложение № 6 към закона; 5) направени са някои промени и в частта гаранции и рекламации на стоки, като при предявяване на рекламации търговецът ще издава документ на потребителя за приемането й. Като цяло, промените в ЗЗП са съществени и засягат голяма част от закона и не биха могли да бъдат подробно изброени в информационния бюлетин – ако имате желаение, бихте могли да се запознаете с пълния текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86595
Свързани статии: Защита на потребителите, Изготвяне на общи условия, Сайт за групово пазаруване, Нов Закон за туризма

Изменения и допълнения на Закона за обществените поръчки
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 40 от 13.05.2014 г., се въведоха изискванията на нови актове на ЕС, уреждащи отношенията по възлагане на обществени поръчки. Сред мотивите към законопроекта, целта е радикално намаляване на бюрократичната тежест, насърчаване на малките и средните, включително новосъздадени предприятия, за достъп до пазара на обществените поръчки, прецизиране на някои процедурни правила и др. Някои от по-важните промени в ЗОП са свързани със следното: 1) създава се нова ал. 3 към чл. 50, съгласно която в посочените случаи възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра; 2) променя се чл. 28, с което отпада задължението за участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки да закупуват документацията за участие, като е въведено задължение за възложителите да публикуват цялата документация в профила на купувача с изключение на информацията с поверителен характер или класифицираната информация; 3) определя се минималното задължително съдържание на договора за обществени поръчки и се предвиждат приложения към Правилника за прилагане на ЗОП на стандартизирани образци на офертата и на приложенията към нея, включващи декларации, справки, референции, удостоверения и др., както и на препоръчителни образци на договора и на задължителни приложения към него; 4) създават се гаранции за прилагането на принципа на пропорционалността; 5) ако кандидат или участник в процедурата има задължения към държавата и към община, които са установени с влязъл в сила акт на компетентен орган и не са отсрочени или разсрочени, се отстранява от участие в процедурата във всички случаи, а не, ако възложителят е посочил това в обявлението. Като цяло, промените в ЗОП са съществени и засягат голяма част от закона и не биха могли да бъдат подробно изброени в информационния бюлетин – ако имате желаение, бихте могли да се запознаете с пълния текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=84831
Свързани статии: Обжалване на общ. поръчки, Възлагане на общ. поръчки

Тълкувателно решение в областта на заповедното производство
На 18.06.2014 г. беше постановено Тълкувателно решение по тълкувателно дело № 4/2013 г. на ОСГТК на ВКС. В решението се засягат въпроси, свързани със заповедното производство, по които е налице противоречива практика на съдилищата. Сред по-интересните решения са тези по точки 1, 4д, 17 и 18, а именно: 1) заповедният съд не е длъжен да дава указания при констатирана нередовност на заявлението, а го отхвърля (указание се дават само невнесена в пълен размер такса и при неизползване на предвидения образец); 2) не е допустимо издаване на заповед за незабавно изпълнение по чл. 417, т. 9 ГПК, когато в записа на заповед е направена добавка относно наличието на каузално правоотношение, само ако направената добавка отрича безусловния характер на поетото задължение; 3) предмет на делото при предявен установителен иск по реда на чл. 422, ал. 1 ГПК в хипотезата на издадена заповед за изпълнение по чл. 417, т. 9 ГПК е съществуване на вземането, основано на записа на заповед; при въведени от страните твърдения или възражения, основани на конкретно каузално правоотношение, по повод или във връзка с което е издаден записът на заповед, на изследване подлежи и каузалното правоотношение; 4) в хипотезата на предявен иск по чл. 422, ал. 1 ГПК вземането, произтичащо от договор за банков кредит, става изискуемо, ако кредиторът е упражнил правото си да направи кредита предсрочно изискуем; ако предсрочната изискуемост е уговорена в договора при настъпване на определени обстоятелства или се обявява по реда на чл. 60, ал. 2 от Закона за кредитните институции, правото на кредитора следва да е упражнено преди подаване на заявлението за издаване на заповед за изпълнение, като кредиторът трябва да е уведомил длъжника за обявяване на предсрочната изискуемост на кредита. С пълния текст на Тълкувателното решение на ВКС бихте могли да се запознаете на следния адрес: http://www.vks.bg/vks_p10_02.htm
Свързани статии: Заповед за изпълнение

Незаверени преписи от актове, вписани в Имотния регистър
С Постановление № 345 от 30.10.2014 г. се измени ал. 3 на чл. 51 на Правилника за вписванията, като същата придоби следната редакция: „Незаверени преписи и препис-извлечения от вписвани актове, отбелязвания или заличавания по книгите по вписвания или от партидите на лицата се издават на всяко лице, като издаването на незаверения препис се отбелязва в регистъра за справки по чл. 33а, буква "е". В регистъра за справки се отбелязват името и ЕГН на лицето, получило незаверения препис.” Променената алинея е нова, в сила от август тази година, като с нея се предвиди забрана за Агенцията по вписванията да предоставя незаверени копия на вписани актове. След множеството сигнали и изяви на обществено недоволство МС прие това изменение, с което се възстанови възможността всеки да може да иска незаверени преписи от актовете, вписани в Имотния регистър.
Свързани статии: Продажба на недвижим имот

Изменение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи
През 2014 г. ЗСПЗЗ беше изменен три пъти. Промените бяха от различно естество, но сред по-интересните от юридическа гледна точка са тези, свързани с режима на собствеността върху земеделски земи. Със Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 38 от 07.05.2014 г., се създадоха нова ал. 7 на чл. 3 и нов чл. 3в. Съгласно посочените разпоредби: а) не могат да придобиват и да притежават право на собственост върху земеделски земи: търговски дружества, в които съдружниците или акционерите са пряко или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим; търговски дружества, в които съдружници или акционери са чужденци, извън физическите лица по ал. 4 и 5, или чуждестранни юридически лица, извън тези по ал. 4 и 6, както и еднолични търговски дружества, учредени от такива физически или юридически лица; акционерни дружества, които са издали акции на приносител; б) право на собственост върху земеделски земи могат да придобиват физически или юридически лица, които са пребивавали или са установени в Република България повече от 5 години.; юридическите лица, с регистрация по българското законодателство по-малко от 5 години, могат да придобиват право на собственост върху земеделски земи, когато съдружниците в дружеството, членовете на сдружението или учредителите на акционерното дружество отговарят на изискванията. С пълния текст на ЗИД на ЗСПЗЗ бихте могли да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=84719
Свързани статии: Наследяване на зем. земи, Договор за аренда

Изменение на Кодекса на труда
Със Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 27 от 25.03.2014 г., и Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 61 от 25.07.2014 г., се извършиха някои важни промени в Кодекса на труда, по-интересните от които са в следните насоки: 1) въвеждане на мерки за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса – изменение на чл. 149 относно периодичността на отчитане на положения извънреден труд; отмяна на чл. 408 относно ревизионната книга; 2) урежда се нормативно договорът за стажуване като особен вид трудов договор, подпомагащ прехода от образование и обучение към устойчива и качествена заетост; 3) урежда се възможността за контролните органи на Главна инспекция по труда да дават задължителни предписания на работодателите във връзка с изпращане или заличаване на уведомления за сключен трудов договор, както и случаите, в които Националната агенция за приходите да има право служебно да заличава изпратено уведомление за сключен трудов договор; 4) въвеждат се промени във връзка с трудовия договор с условие за обучение по време на работа. С пълните текстове на ЗИД на КТ и ЗПОО бихте могли да се запознаете на следните адреси: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=83549 и http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=86590
Свързани статии: Ненормиран работен ден, Промяна на работодател, Неустойка в трудов договор

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със съдържанието на Информационен Бюлетин - Декември 2014 г., моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация Ако желаете да се абонирате за информационния бюлетин на sotirov.info, моля използвайте уеб формата по-долу.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор