Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Новини » Бюлетин 2 / 08.2012 г.

Информационен Бюлетин - Август 2012 г.

Забрана за продажба на тютюневи изделия по интернет
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия, обнародван в "Държавен вестник", бр. 34 от 04.05.2012 г., беше въведена забрана за продажба и предлагане на тютюневи изделия чрез използване на услугите на информационното общество. Забраната се предвиди в новата ал. 3 на чл. 30 от закона. Следва да се отбележи, че в края на 2011 г. и началото на 2012 г. отпадна забраната за продажба по интернет на лекарствени продукти, отпускани без лекарско предписание (но само от аптеки или дрогирии), за което бяха приети съответни изменения в Закона за защита на потребителите и Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина. С пълния текст на Закона за изменение и допълнение на Закона за тютюна и тютюневите изделия можете да се запознаете на следния адрес: http://www.parliament.bg/bg/laws/ID/13838
Свързани статии: Защита на потребителите

Промени в Инструкция № 5 на НОИ
В "Държавен вестник", бр. 34 от 04.05.2012 г., беше обнародвана Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник. Някои от по-важните промени са свързани със следното: издаваните от НОИ документи след подписване на приемо-предавателните протоколи за вече представената осигурителна документация са с променен срок на валидност - вече не 6, а 12 месеца; допълнен е списъка на лицата, които имат възможност да подават заявление-декларация, удостоверяваща, че осигурителят е прекратил дейността си; уредена е хипотезата на предаване на ведомости при закриването в Търговския регистър на клонове на чуждестранни търговци; и др. С пълния текст на Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 можете да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=64034
Свързани статии: Ликвидация на ООД

Защита на работници при неизплатени трудови възнаграждения
Проекти на закони за допълнение и изменение на Гражданския процесуален кодекс и Търговския закон са подготвени от Министерство на труда и социалната политика. Законодателните промени целят по-добра защита на правата и интересите на работниците и служителите в случаите на неизплатени заплати от страна на техните работодатели. Промените в ГПК предвиждат създаването на нова т. 10 към чл. 417 - "Заповед за изпълнение въз основа на документ", като целта е да се даде възможност на работниците да се сдобиват с изпълнителен лист при облекчени условия - по реда на чл. 418 от ГПК - "Незабавно изпълнение". Промените е ТЗ предвиждат редът на вземания при извършване на разпределение на осребреното имущество при приключване на производство по несъстоятелност да се измени като т. 4 стане т. 1, т.е. вземанията на работници за заплати да подлежат на удовлетворяване преди вземанията на всички останали кредитори. Проектът за изменение предвижда и допълнителни основания за откриване на производство по несъстоятелност - по искане на работници или служители, когато работодателят не е в състояние да изплати уговореното трудово възнаграждение за извършената работа по трудово правоотношение. С пълния текст на пректите на МТСП можете да се запознаете на следния адрес: http://www.mlsp.government.bg/bg/ministry/projectact.htm
Свързани статии: Гарантирани вземания

Информационен сайт за сделки с недвижими имоти в България
Към Агенция по вписванията ще бъде създаден нов уеб сайт за подпомагане на чуждестранните граждани в процеса на придобиване и управление на недвижими имоти в България. Съгласно разпространената на сайта на Министерски съвет информация: "Интернет страницата ще предоставя цялостна информация на чуждестранните физически и юридически лица за реда и условията за придобиване и управление на недвижими имоти у нас, в т. ч. компетентните органи и процедури. Той ще осигури директно он лайн обслужване на чужденците, както и възможност за препращане на получени сигнали до компетентното ведомство." За повече информация бихте могли да посетите следния адрес: http://www.government.bg/cgi-bin/e-cms/vis/vis.pls=001&p=0228&n=3876&g=&vis=000168

Отмяна на глобите за работници без трудов договор
Конституционният съд отмени с РЕШЕНИЕ № 7 от 19 юни 2012 г., по конституционно дело № 2/2012 г., разпоредбата на чл. 414а от кодекса на труда - "Отговорност на работника или служителя при предоставяне на работна сила без сключен трудов договор". Сред мотивите на КС се съдържа следното: "Държавата има задължение да се грижи за създаването на условия за осъществяване на правото на труд. Едва ли обаче обявяването на конкретното поведение, изразяващо се в предоставяне на работна сила без сключен трудов договор, за административно нарушение и налагането на административна отговорност на работника или служителя би могло в съвременни условия да се разглежда като форма на грижа от страна на държавата за защита на неговите интереси. За да уреди отношенията, законодателят прибягва до института на административното наказване, нещо, което обаче не се помества в подхода, който Конституцията изисква от него да възприеме при регулирането на тази материя." С пълния текст на решението и мотивите на КС можете да се запознаете на следния адрес: http://www.constcourt.bg/Pages/Document/WithoutFrame.aspx?ID=1616

Промени в КТ, свързани с ползването на родителски отпуск
Със Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ), обнародван в "Държавен вестник", бр. 7 от 24.01.2012 г., се допълни чл. 167а, ал. 1 от КТ, с което се даде възможност на всеки от родителите на дете до 8-годишна възраст да може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител с негово съгласие (такава възможност съществуваше до 31.12.2006 г.). Актуалната редакция на допълнената разпоредбата гласи "След използването на отпуските по чл. 164, ал. 1 и чл. 165, ал. 1 всеки от родителите (осиновителите), ако работят по трудово правоотношение и детето не е настанено в заведение на пълна държавна издръжка, при поискване има право да ползва неплатен отпуск в размер 6 месеца за отглеждане на дете до навършване на 8-годишна възраст. Всеки от родителите (осиновителите) може да ползва до 5 месеца от отпуска на другия родител (осиновител) с негово съгласие." С пълния текст на Закон за изменение и допълнение на Кодекса на труда (ЗИДКТ) можете да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=60678
Свързани статии: Отпуск за отглеждане на дете

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 10.08.2012, 0:31
Не ми е известно съществуването на лицензионен режим за продажба на вино по интернет. За повече информация бихте могли да прегледате Закона за виното и спиртните напитки и Закона за защита на потребителите. Следва да се обезпечи надежден механизъм за контрол на лицата, ползващи онлайн магазина, както и да се държи сметка за евентуални ограничения във връзка с рекламата на алкохол (вкл. в интернет). Особености би могло да има и при евентуални заявки от чужбина (ако планирате техническа възможност за такива).
Ж. М. | 09.08.2012, 18:42
Интересува ме дали е необходимо да имам лиценз, за да продавам вино в онлайн магазин. И ако да - кои закони и кои техни членове уреждат този въпрос?

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със съдържанието на Информационен Бюлетин - Август 2012 г., моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация Ако желаете да се абонирате за информационния бюлетин на sotirov.info, моля използвайте уеб формата по-долу.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор