Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Дела и проекти » Поемане на ЕТ

Поемане на предприятието на едноличен търговец (ЕТ)

За поемане на предприятието на едноличен търговец говорим при смърт на едноличния търговец, когато неговите наследници желаят да продължат търговската дейност на своя наследодател - едноличен търговец (ЕТ). Ако едноличният търговец няма наследници, които желаят да продължат неговата дейност, тогава неговата фирма следва да се заличи от Търговския регистър.

Обстоятелства и поръчка

Изготвяне на документи за поемане на търговското предприятие на починал ЕТ и внасянето им за вписване в Търговския регистър (ТР).

Бележки и практически въпроси

Поемането на търговското предприятие на едноличния търговец е подробно и законово регламентирана процедура, която въпреки че не се отличава с особени трудности, все пак поставя практически затруднения в няколко насоки:

  • Търговското предприятие на ЕТ може да бъде поето само от един от наследниците, което поражда важни въпроси в случаите, когато наследодателят е оставил повече от един наследник. Отношенията между наследниците се уреждат от общите правила на наследственото право, като опциите за определяне на наследника, поемащ предприятието, са две: постигане на съгласие (спогодба) или извършването на делба. Делбата би могла да е доброволна и съдебна, като с нея се поделя цялото имущество на наследодателя (включващо и търговското му предприятие). Съдебната делба отнема доста време и е практически неподходящ способ за определяне на наследника, поемащ предприятието на ЕТ-то. Практически най-добрия вариант за своевременното осигуряване на титуляр, организиращ и управляващ търговската дейност, е сключването на спогодба с нотариална заверка на подписите, с която наследниците да постигнат съгласие за това кой от тях да поеме предприятието на техния наследодател.
  • Следва да се държи сметка и за интересната "колизия" на мнения в терорията и практиката по отношение на същността на поемането на търговското предприятие на ЕТ-то - някои автори приемат поемането като продължаване на дейността, но не и като уреждане на имуществените отношения между сънаследниците по отношение на търговското предприятие (обособена част от наследствената маса на починалия едноличен търговец) в полза на един от тях.
  • При поемане на предприятието на ЕТ от негов наследник е необходимо да се подаде Заявление по образец В1, като към него се приложи и Заявление А1, ако поемащият наследник няма вече търговска регистрация. В практиката често се случва да се използва единствено А1 и то за вписване на промени, което е неправилно и неминуемо води до отказ от страна на длъжностното лице по вписванията при Агенция по впиванията. Починалият ЕТ се заличава служебно, като в приложеното А1 не следва да се отбелязва "Заличаване", тъй като то се отнася единствено до регистрацията на новия ЕТ - наследника, поемащ търговското предприятие (получаващ и нов ЕИК).

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 07.02.2015, 15:17
(Отговор на въпроса на Димитров от 14.11.2014 г.) Вероятно сте използвали неактуален образец на уведомлението по чл. 77 от ДОПК - в актуалния образец е изрично предвидена опция "поемане на предприятие на ЕТ по чл. 60, ал. 2 от ТЗ". Считам, че уведомление, съответно удостоверение, е необходимо и в хипотезата на наследяване на едноличния търговец от само един наследник. Ако считате, че държавата ви е причинала вреди, то бихте могли да предявите претенции по реда на Закона за отговорността на държавата и общините за вреди.
адвокат Сотиров | 07.02.2015, 15:03
(Отговор на въпроса на Герджиков от 24.09.2014 г.) Въпросът ви не е достатъчно ясен - доколкото го разбирам правилно, то мнението ми е, че изключването на недживими имоти при поемане (или последващо прехвърляне) на търговското предприятие на ЕТ не е допустимо. Според мен, такова изключване следва да се извърши предварително, съответно надлежно отразено в счетоводството.
Димитров | 14.11.2014, 12:44
Майка ми имаше ЕТ.Тя почина.Аз съм единствен наследник.Подадох необходимите документи в Аген.по вписванията за поемане на търг.предпр.по реда на чл.60,ал.2 от Търг.закон.Получих отказ, защото не съм представил удостоверение по чл.77, ал.1 от ДОПК. В образеца на НАП уведомление за издаване на у-ние по чл.77,ал.1 няма позиция за заявяване у-ние за поемане на търг.предприятие по чл.60 ал.2 от Търговския закон.Срока за издаване на у-ние по чл.77,ал.1 е 60 дни.Въпросът ми е: 1.При горепосочения случай смърт и поемане на търг.предприятие от единствен наследник по чл.60 ал.2 необходимо ли е у-ние по чл.77, ал.1 от ДОПК за да бъде направено вписване от Агенция по приходите. 2.В образеца уведомление за издаване на у-ние по чл.77, ал.1 от ДОПК няма позиция с коя позиция да да се изиска това у-ние. 3.ЕТ което се поема е действащо и работи с бързоразвалящи се търговски стоки.Какво става с тези стоки и кой носи материална отговорност при разваняне на същите до приключване процедурата по поемането на търговското предприятие ? Предварително Ви Благодаря !
Герджиков | 24.09.2014, 22:19
Здравейте, адв. Сотиров! Възможно ли е, при поемане на ЕТ, недвижимите имоти на същото, да не бъдат впоследствие предмет на прехвърлителна сделка, когато то се продава/дарява и т.н.. Т.е., може ли да ги изключим при прехвърлянето на ЕТ.
адвокат Сотиров | 26.04.2014, 16:48
Поемането на ЕТ се свърза с продължаване на дейността - при липса на желание за това, едноличният търговец следва да се заличи от Търговския регистър. Търговското предприятие, като включващо активи и пасиви (имуществени права и задължения), е част от наследствената маса и наследниците следва да уредят отношенията си по повод на това по реда на Закона за наследството.
Стоян Стоянов | 24.04.2014, 14:25
Здравейте,адвокат Сотиров. При смърт на ЕТ и нежелание на наследниците да поемат ЕТ-то какво се случва с предприятието и какво се случва с активите на това предприятие - коли, стоки, които са налични? Благодаря Ви!
адвокат Сотиров | 09.11.2013, 16:27
Търговското предприятие е съвкупност от права, задължения и фактически отношения, като наследниците се договарят относно поемането на предприятието или с отделно споразумение, или като част от договор за доброволна делба на наследство. В този ред на мисли, мнението ми е, че наследникът поема предприятието заедно с включените в последното недвижими имоти. Относно декларациите - считам, че съгласието на всеки от наследниците следва да се удостовери с нотариално заверен подпис.
Петрова | 24.10.2013, 16:18
Здравейте, адв.Сотиров, според Вас с поемането на ЕТ на починал от един от наследниците-майка, като другите наследници - двете й деца са подписали декларации (едната с нот. заверка, другата без нот. заверка), че са съгласни майка им да поеме ЕТ на починалия им баща, означава ли, че майката - нейното ЕТ-правоприемник става единствен собственик и на недвижимите имоти и колите, които са били собственост на ЕТ на починалия? Може ли майката - нейното ЕТ правоприемник да продава при нотариус САМА имотите на титуляра?
адвокат Сотиров | 06.06.2013, 9:08
При поемане на предприятието на починал ЕТ в уведомлението по чл. 77, ал. 1 от ДОПК следва да се отбележи "поемане на предприятие на ЕТ по чл. 60, ал. 2 от ТЗ" - дори и тази опция да не е предварително зададена и да не фигурира в уведомлението, то това все пак е препоръчително да бъде записано по някакъв начин, защото ако удостоверението е за "прехвърляне на предприятие по чл. 15 от Търговския закон", то е много вероятно да последва отказ за вписване.
Кьосева | 06.06.2013, 2:28
Здравейте адвокат Сотиров.Починал е ЕТ с единствен наследник -дъщеря,която иска да приеме фирмата.В НАП трябва да подаде уведомление по чл. 77 от ДОПК, но въпроса ми е какво отбелязва в него, защото тя не иска да заличава фирмата а да продължи да работи.
адвокат Сотиров | 02.06.2013, 22:40
Предприятието на починалия едноличен търговец може да бъде поето от някой от наследниците. Считам, че предприятието може да се прехвърли на трето лице след като се извърши процедурата по поемането му от наследниците. ЕТ не може да се преобразува в ЕООД, а може да се прехвърли предприятието му - повече информация отнотно това, както и относно разрешителните бихте могли да намерите в статията "Прехвърляне на предприятие" (линк вляво на страницата).
VENETA | 02.06.2013, 21:57
има ли вариант при който единия наследник на по4инал собственик на ЕТ да прехвърли на трето лице?Т.е.от баба на вну4ка.може ли да се преобразува от ЕТ в ЕООД и да се запазят вси4ки разрешителни?Става въпрос за магазин4е при което собствени4ката на ЕТ по4ива и двамата наследници сме съгласни то да бъде поето от дъщерята на единия наследник.
адвокат Сотиров | 26.05.2013, 10:17
Въпросът Ви е зададен некоректно и не би могло да се даде конкретен отговор. Ако въпросът Ви е по-скоро дали ЕТ може да се заличи впоследствие от Търговския регистър, то отговорът ми е "Да" (като цяло е странно, че ЕТ не е заличено - ако желаете, бихте могли да ми изпратите по имейл ЕИК на търговеца, за да направя справка и да Ви отговоря по-конкретно).
Офелия Тодорчева | 25.05.2013, 21:15
Относно наследяване на ЕТ.Вписахме поемането от наследника, но новата фирма е и с ново ЕИК. Не заличиха служебно прехвърлителя. Как да постъпя, за да избягна глоби напр. при неподаване на дан. декларации?
адвокат Сотиров | 10.04.2013, 13:53
Само един от наследниците може да продължи дейността. Необходимо е споразумение между наследниците за тази цел. Самото продължаване на дейността става посредством поемане на търговското предприятие на починалия едноличен търговец - повече относно техническата част на процедурата бихте могли да намерите в публикуваната на тази страница информация.
Antoaneta | 10.04.2013, 13:45
Здравейте, каква е процедурата ако собственика на ЕТ е починал, а наследниците не искат на преустановят дейността на фирмата-самото прехвърляне как става и какво е необходимо?
адвокат Сотиров | 05.03.2013, 18:41
Считам, че при поемане на предприятието на починал едноличен търговец се дължи една такса в размер на 15 лв. (при подаване на документите по електронен път).
Офелия Тодорчева | 05.03.2013, 13:57
Въпрос: дължими такси при наследяване на ЕТ, само 30 лв. за вписване на промяната или и още 35 за вписване на новия собственик?Предварително благодаря!
адвокат Сотиров | 28.11.2012, 18:51
При смърт на едноличния търговец, търговското му предприятие се наследява от неговите наследници, при което се прилагат правилата на наследственото право. Тъй като предприятието е вече прехвърлено, то считам, че ще следва да бъдат наследени съответните права и задължения във връзка с това прехвърляне.
Спасова | 28.11.2012, 18:02
Привет адвокат Сотиров , През 2011г. се прехвърля ЕТ към ЕООД по чл.15 от ТЗ. През 2012 ЕТ собственика е починал. Наследниците на физическото лице наследяват ли вземанията и задълженията на ЕТ, след като вече то е прехвърлено , вписано е в Агенцията по вписвания и е минал солидарния 6 месечен срок. Благодаря Ви предварирелно !
адвокат Сотиров | 15.10.2012, 20:14
Някой от наследниците би могъл да поеме предприятието на едноличния търговец. За целта следва да се подаде заявление по образец в Търговския регистър при Агенция по вписванията, към което да се приложат съответните документи - за тях, вкл. относно спогодбата между наследниците, бихте могли да прочетете повече на тази страница.
Александрова | 15.10.2012, 14:20
Здравейте адвокат Сотиров, имам следните въпроси към Вас: Мъжът ми почина миналият месец. Той имаше ЕТ регистрирано и занимаващо се със земеделска дейност.Създадена ябълкова градина върху общински терен.ЕТ-то има активи и пасиви.Наследници на мъжът ми сме аз и синът ни.Какво трябва да направим,за да продължим дейността?
адвокат Сотиров | 17.07.2012, 20:47
Считам, че тук проблемът е по-скоро "технически", като решението му също следва да е такова - не виждам пречка да минете през поемане на предприятието на починалия едноличен търговец (със съответното вписване), след което да извършите прехвърляне на това предприятие. Би могло да се процедира и по друг начин ако по някакви причини предложеното в предходното изречение не е мислим за Вас вариант.
M.M | 17.07.2012, 10:33
Здравейте, при наследство на ЕТ и ЕООД (ЕООД вече е вписано в ТР от наследника като титуляр) възможно ли е прехвърляне на предприятие на ЕТ към ЕООД като наследника приема само предприятието без фирмата (т.е. тя не е вписана в ТР на негово имe) има ли законова пречка за да се изпълни този акт и ако не защо агенцията по вписване прави проблем.
адвокат Сотиров | 07.01.2012, 16:30
Не съм сигурен, че разбирам правилно въпроса Ви. Във всеки случай считам, че при поемане на предприятието на едноличния търговец от наследниците му е налице хипотезата по чл. 123 от КТ, т.е. трудовите правоотношения (договори) не се прекратяват - в такива случаи правата и задълженията на работодателя прехвърлител преди промяната, които произтичат от трудовите правоотношения към датата на промяната, се прехвърлят на новия работодател приобретател (следва да се изпрати уведомление до НАП). Извън това, за да бъдат освободени работниците, следва да са налице общите условия и предпоставки на КТ за това (вж. чл. 325 и сл. от КТ).
Димитрова | 02.01.2012, 22:23
Починал собственик на ЕТ през м.Април 2011 г.На 19.12.2011 г съпругата приема ЕТ, но с нов ЕИК.Тъй като старото ЕТ има сключени договори и са внасяни осигуровки, какво трябва да направим към новото ЕТ за да бъдат освободени.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка с информацията в Поемане на предприятието на едноличен търговец (ЕТ), моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Поемане на предприятието на едноличен търговец (ЕТ), моля посетете Вписвания в Търговския регистър.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор