Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Наем на съсобствен имот

Отдаване под наем на съсобствен недвижим имот

Въпрос (зададен от Е. на 21.09.2011 г.):

Здравеите!Искам да Ви попитам ако съм наследница на една четвърт от недвижим имот могат ли останалите собственици да подпишат договор за наем без мен.Благодаря

Отговор:

Съсобствеността бива различни видове, като с оглед на начина на възникването си бива: доброволна, принудителна и случайна. Принудителната съсобственост възниква независимо от волята на лицата (съсобствениците) - най-типичен пример за принудителна съсобственост е тази, възникваща при наследяване.

Съсобствеността е институт, при който всеки от съсобствениците има свой дял (идеална част) от общото право на собственост, а не директно от вещта. Този дял определя обема на правомощията на всеки от съсобствениците във вътрешните им отношения, вкл. по отношение на използването и управлението на общата вещ.

Съгласно чл. 32, ал. 1 от Закона за собствеността, общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Плодовете от общата вещ, вкл. гражданските такива (какъвто е и наемът), са общи, обща собственост на съсобствениците. Ако един съсобственик е отдал под наем цялата вещ, той е страна по договор (наемодател) и ако не е действал като пълномощник на останалите съсобственици, само той би бил оправомощен да иска наемната цена от наемателя. Но всеки от съсобствениците би имал право да изисква припадащата му се част.

Казаното в предходния параграф се потвърждава и от съдебната практика:

"Отдаването под наем, като действие на обикновено управление, е такова, което може да бъде извършено самостоятелно и без съгласието на останалите участници в общността. В този случай възниква наемно правоотношение само между този съсобственик, в качеството му на наемодател, и наемателя. Останалите съсобственици нямат вземане срещу наемателя за припадащата им се част от наема. Наемателят дължи плащане само на наемодателя, който от своя страна е длъжен да разпредели полученото между останалите собственици съобразно дяловете им.".

"Приема се, че отдаването под наем на съсобствен имот и произтичащите от това правни действия по получаване на изпълнение са действия на обикновено управление, като всеки от съсобствениците може да ги извършва без изричното съгласие или упълномощаване от една от страните."

"Отдаването на съсобствен имот под наем и произтичащите от това правни действия по получаване на изпълнение, респ. релевиране на неизпълнение по него, са действия на обикновено управление. Поради това всеки от съсобствениците може да ги извършва без изричното съгласие или упълномощаване от страна на останалите."

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 10.12.2012, 11:53
Считам, че "Не", но разбира се лицето, което получава наема, ще следва да го декларира в пълен размер.
Georgi | 09.12.2012, 23:43
Здравейте и благодаря за разясненията ви! Тъкмо търсех за отдаване под наем на съсобствен апартамент и намерих сайта ви. Ако може бих попитал - разбирам че единия съсобственик може да даде под наем апартамент и да получава наем и да плати данък. Следва ли и другия съсобственик да деклрарира 1/2 от този получен наем, ако няма претенции и не иска да получава част от наема? Житейската ситуация в случая е мъж и жена (съсобственици), но без брак.
адвокат Сотиров | 10.10.2012, 16:42
Съгласно чл. 32 от Закона за собствеността: "Общата вещ се използува и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Ако не може да се образува мнозинство или ако решението на мнозинството е вредно за общата вещ, районният съд, по искане на който и да е от съсобствениците, решава въпроса, взема необходимите мерки и ако е нужно, назначава управител на общата вещ."
Екатерина Божиновска | 10.10.2012, 16:11
Съсобствен апартамент (две сестри) едната иска да се даде под наем-живее в друго населено место - другата не желае да се дава под наем и живее в населеното място, където е апартамента. Как може да се получи споразумение, ако в момента никоя от страните не може да изкупи другата част.
адвокат Сотиров | 29.02.2012, 23:00
Считам, че няма законова пречка за това.
М. Б. | 28.02.2012, 9:02
Трима сме съсобствениците на гараж/всеки с 1/3ид.ч./.Двама от съсобствениците съставихме протокол, с който решихме как ще се използва общата собственост/всеки съсобственик да го ползва самостоятелно за по една година и т.н./.Протоколът беше изпратен на 3-тия съсобственик чрез нотариална покана.Мога ли в годината, в която ми се полага да го ползвам, да го отдавам под наем.
адвокат Сотиров | 25.02.2012, 1:34
Питате дали сте разбрала правилно отговора ми, но в него не съм засегнал въпроса за разпределянето на реалното ползване на недвижимия имот. Иначе такава възможност действително съществува и тя е уредена от чл. 32 от Закона за собствеността - по-конкретно, съгласно ал. 2: "Ако не може да се образува мнозинство или ако решението на мнозинството е вредно за общата вещ, районният съд, по искане на който и да е от съсобствениците, решава въпроса, взема необходимите мерки и ако е нужно, назначава управител на общата вещ."
Гергана Мартинова | 24.02.2012, 13:53
Благодаря Ви за отговора.. последно искам да попитам - Пред СРС имаме възможност да поискаме да ни бъде разпределена собствеността за реално ползване, нали правилно съм разбрала? Ние притежаваме 239 идеални части от 599, останалите съсобственици притежават - втория 120 идеални части и третия 250. Благодаря Ви още веднъж предварително
адвокат Сотиров | 23.02.2012, 20:22
Под наем не биха могли да се отдадат единствено притежаваните от Вас идеални части.
Г. Мартинова | 23.02.2012, 20:08
Представил сте темата доста изчерпателно, за което благодаря. Моля само да ми кажете - отдала съм под наем своите иделни части от имот, като съсобствениците сега се оплакали в общината, тъй като е поставена ограда от наемателите. Как мога да процедирам при това положение. Съсобствениците нямат ли право да си служат с отдадените идеални части според правата им или мога да продължа като разпределя наема спряво идеалните части. Благодаря предварително
адвокат Сотиров | 29.11.2011, 0:19
Считам, че наличието на друг съсобственик не прави договора за наем недействителен, оттук и не бихте могли да развалите последния само на това основание. Колкото до другите уговорки - следва да се държи сметка за тяхното конкретно съдържание (не бих могъл да отговоря принципно), както и до възможността да могат да се докажат (вкл. със свидетелски показания, както сами сте се насочили).
П. И. | 27.11.2011, 16:37
Бихме искали да прекратим договор за наем, който влиза в сила от 01/12/2011, тъй като не беше упоменато, че има и друг съсобственик и освен това не бяха спазени устни уговорки, свидетел на които беше представител от агенцията за недвижии имоти. В правото ли сме да си искаме платените от нас наеми и депозит, в договора е упоменато, че са взети. Благодаря!
адвокат Сотиров | 12.11.2011, 0:05
Съгласно чл. 229, ал. 1 от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД): "Договорът за наем не може да бъде сключен за повече от десет години, освен ако е търговска сделка." Ал. 2 на същия член гласи "Ако договорът бъде сключен за по-дълъг срок, той има сила за десет, съответно за три години."
М. С. | 11.11.2011, 13:05
Действителен ли е договорът за наем, сключен за 15 години
адвокат Сотиров | 06.10.2011, 22:05
Съгласно чл. 32 от Закона за собствеността, общата вещ се използва и управлява съгласно решението на съсобствениците, притежаващи повече от половината от общата вещ. Извън това и предвид изложеното в отговора по-горе, не мисля, че е задължително сключване на договора от всички съсобственици (съответно и упълномощаване). Считам обаче, че за избягването на излишни спорове и други конфликтни моменти, надлежното съгласие на останалите съсобственици би било добре да се осигури (под една или друга форма). Най-вероятно и насрещната страна би изискала наличието на такова съгласие. Разбира се, следва да се държи сметка и за правната природа на конкретния договор, за който пишете, че не "обременява" общата вещ.
И. С. | 04.10.2011, 10:00
Моля за малко помощ,
Според Вас необходимо ли е договор, който не обременява общата вещ да бъде сключен от всички съсобствници. Необходимо ли е упълномощаване на съсобственика.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Отдаване под наем на съсобствен недвижим имот, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Отдаване под наем на съсобствен недвижим имот, моля посетете Недвижими имоти.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор