Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Обжалване на пенсия

Обжалване на разпореждане за пенсия по КСО и АПК

Въпрос (зададен от Ю. Н. на 17.09.2011 г.):

Здравейте. Възможно ли е да се оспори вече излязло решение за пенсия от 1996 г. мисля?
Предварително Ви благодаря,

Отговор:

Сроковете и условията за обжалване са регламентирани в КСО и АПК.

Ако става въпрос за несъгласие с разпореждането, с което се е произнесло длъжностното лице по пенсионното осигуряване (за отказ или за неправилно определяне или изменение и спиране на пенсиите, добавките и компенсациите към тях), съответното лице може да се възползва от предвидената в чл. 117, ал. 1, т. 1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО) възможност за обжалване на това разпореждане пред ръководителя на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт (ТП на НОИ) в 3-месечен срок от получаването му (чл. 117, ал. 2 от КСО).

Ръководителят на ТП на НОИ се произнася по жалбата с мотивирано решение в едномесечен срок от получаването й. С решението ръководителят на териториалното поделение може да отмени разпореждането и да реши жалбата или искането по същество. То се съобщава на заинтересованите страни в 7-дневен срок от постановяването му (чл. 117, ал. 3 от КСО).

Решението на ръководителя на ТП на НОИ може да се обжалва в 14-дневен срок от получаването му пред административния съд. Жалбата се подава чрез ръководителя на териториалното поделение, който в 7-дневен срок е длъжен да я изпрати заедно с преписката в съда. Съдът разглежда делата по реда на Административнопроцесуалния кодекс. Решенията на административния съд подлежат на касационно обжалване по реда на Административнопроцесуалния кодекс (чл. 119 от КСО).

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 29.01.2015, 12:34
С последното изменение на Кодекса за социално осигуряване (КСО) се отмени разпоредбата на чл. 94, ал. 2 - в сила от 01.01.2015 г. Последната изискваше прекратяване на трудовите договори (прекъсване на работа), за да бъде отпусната пенсия за осигурителен стаж и възраст.
П. Б. | 04.11.2014, 11:13
Отказ за пенсиониране. От НОИ ми отказват да ме пенсионират, въпреки че съм на 60г. и 8месеца. В момента живея и работя в Европейска държава, където плащам данъци и осигуровки. Нашите чиновници искат да прекъсна работа за не по-малко от 6м. и след това да им представя документ за това.Чак тогава съм имала право на пенсия в България. Моля ви за помощ!
адвокат Сотиров | 05.10.2013, 15:29
Съгласно чл. 10, ал. 1 от Наредба за пенсиите и осигурителния стаж: "Пенсиите и добавките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възобновяват, прекратяват и възстановяват с разпореждане на длъжностното лице, на което е възложено ръководството на пенсионното осигуряване в териториалното поделение на НОИ или на други длъжностни лица, определени от ръководителя на териториалното поделение на НОИ ... Длъжностното лице по пенсионното осигуряване се произнася в четиримесечен срок от подаването на заявлението." Съгласно чл. 58, ал. 1 от Административно-процесуалния кодекс, непроизнасянето в срок се смята за мълчалив отказ да се издаде актът. Отказите подлежат на обжалване по реда, предвиден в чл. 117 от Кодекса за социално осигуряване.
Костадин Петрунов | 04.10.2013, 11:05
Здравейте! Въпросът ми е: През 2010 г. имам издадено решение за пенсиониране по болест/НЕЛК/. Представил съм документи удостоверяващи трудов стаж УП-3, които са приети за редовни и включени в сбора осигурителен стаж. През месец май 2013г.подадох документи за отпускане на пенсия за ОСВ и един Образец-30 служителката от НОИ не го признава с мотива, че е "неверен" и вече пет месеца не ми отпускат пенсия, нито пък ми връщат документите с мотивиран отказ за "неверния" документ.Как да постъпя. Благодаря!
адвокат Сотиров | 06.08.2013, 11:24
Съгласно чл. 74, ал. 1 от КСО: "Осигурените придобиват право на пенсия за инвалидност поради общо заболяване, ако са загубили работоспособността си и имат осигурителен стаж, придобит до датата на инвалидизирането, а за слепите по рождение и за ослепелите преди постъпване на работа - до датата на заявлението по чл. 94, както следва: 1. до 20-годишна възраст и за слепите по рождение и на ослепелите преди постъпването им на работа - независимо от продължителността на осигурителния стаж; 2. до 25-годишна възраст - една година; 3. до 30-годишна възраст - 3 години; 4. над 30-годишна възраст - 5 години ..." На въпроса не би могло да се отговори по-конкретно, защото е необходимо да се прегледат мотивите на повторния отказ, за които не сте дали информация.
Мария Митева | 06.08.2013, 10:31
Здравейте.Моля Ви да ми отговорите ще може ли брат ми да се пенсионира. Заболя от диабет 2005г - на 32 години. Телк му определи 55% инвалидност, но тъй като нямаше 5 год. трудов стаж от НОИ отказаха пенсиониране. Сега е с 60% инвалидност (от м.март 2013г.)- вече има повече години трудов стаж, но отново му отказаха пенсиониране. Ще има ли право на пенсия за инвалидност? С увжаение: ММ
адвокат Сотиров | 26.07.2013, 23:21
До 31 декември 2020 г. включително учителите могат да ползват специален ред за пенсиониране за осигурителен стаж и възраст, регламентиран с разпоредбите на § 5 от преходните и заключителните разпоредби на Кодекса за социално осигуряване (ПЗР на КСО). С § 5, ал. 1 от ПЗР на КСО е уредена възможността за ранно пенсиониране на учителите от Учителския пенсионен фонд. За да ползват това право към датата на освобождаване от учителска длъжност, трябва да са изпълнили и двете условия: а) навършена възраст 3 години по-рано от възрастта им, на която биха се пенсионирали за осигурителен стаж и за възраст по общия ред на чл. 68, ал. 1 от КСО; б) наличие на определена продължителност на учителски стаж, който се увеличава ежегодно с по 4 месеца до достигане на 28 години за жените и 33 години за мъжете. Съгласно чл. 68, ал. 1 от КСО: "Право на пенсия за осигурителен стаж и възраст се придобива при навършване на 60-годишна възраст от жените и 63-годишна възраст от мъжете и осигурителен стаж 34 години за жените и 37 години за мъжете. От 31 декември 2011 г. възрастта се увеличава от първия ден на всяка следваща календарна година с 4 месеца за жените и мъжете до достигане на 63-годишна възраст за жените и 65-годишна възраст за мъжете."
Н. П. | 26.07.2013, 15:39
ОТ1.01.2013Г. е направена промяна в условието за ранно пенсиониране на учители(КСО ЧЛ.68)Родена съм на23.03 1955г.Имам 35години преподавателски стаж.Кога ще мога да се пенсионирам?
адвокат Сотиров | 26.07.2012, 23:04
Съгласно чл. 117 от Кодекса за социално осигуряване: "Пред ръководителя на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт се подават жалби срещу: ... за отказ или за неправилно определяне или изменение и спиране на пенсиите, добавките и компенсациите към тях". Съгласно чл. 115, ал. 3 от КСО: "Дължимите от държавното обществено осигуряване вземания се погасяват с изтичане на тригодишна давност, считано от 1 януари на годината, следваща годината за която се отнасят." Бихте могли да потърсите в интернет и да се запознаете със Закона за отговорността на държавата и общината за вреди, доколкото в конкретния случай последният би могъл да намери приложение.
М.Н. | 24.07.2012, 17:34
Уважаеми господин адвокат,искам да Ви помитам следното нещо.След като преди 4 м.почина баща ми се оказа,че при преизчисляването на пенсията му от 2000 г.до сега е имало грешка и е бил ощетяван с минимум 20% на месец.Оказа се,че имало давност и ни обещетяват само за последните 3 години.Поради съмнения подадохме документи в НОИ да преизчислят и пенсията на майка ми която е жива и случея за наше съжеление се оказа същият и отново я обешетяват само за последните 3 години.Как да си търсиме правата, след като вината е в НОИ? Благодаря Ви предварително за отговора.
адвокат Сотиров | 31.03.2012, 16:18
Не считам, че това би било основание за успешно обжалване. Конституционният съд и Върховният административен съд вече са се произнасяли по повод на т. нар. "таван на пенсиите", където основен въпрос е този за приноса в осигурителната система (а разликата в приноса в тези случаи е "очевидна"). Съгласно мотивите на тези решения: "Установяването на максимални и минимални граници на получаваните пенсии, както и тяхната взаимна обусловеност са последица от действащата в Република България система на пенсионното осигуряване, базирана на разходопокривния принцип. ... Чрез системата за солидарност се защитава общият интерес на осигурените лица и чрез функцията на преразпределение на доходите се преодолява несъответствието между високи и ниски пенсии, като се гарантира определено равнище. В този смисъл максимално ограниченият размер удовлетворява, съгласно посоченото решение на Конституционния съд, социалната справедливост. ... В компетентността на законодателния орган е да създаде законовата уредба за обществено осигуряване, която да обезпечи реалната възможност на гражданите да се ползват от предоставеното им с чл. 51, ал. 1 от КРБ социално право." Според Съда в Страсбург, таванът на пенсиите не е дискриминация. Моля да имате предвид все пак, че не практикувам в областта на Закона за защита от дискриминация, и е препоръчително да се допитате до специалист в тази сфера.
Атанас Георгиев | 29.03.2012, 14:11
Уважаеми адвокат Сотиров,
Това, което имам предвид е, че в момента пенсионната вноска е 18%, докато назад в годините наближаваше 40%. Относителният принос към системата на всеки осигуряващ се не може да се преценява по абсолютната сума на вноските поради различната покупателна сила на лева назад във времето. Това обстоятелство е отчетено в КСО, като при изчисляването на пенсията се използва СОД за последните 12 месеца, тоест актуалния стандарт на заплащане. След това, обаче, старите пенсии започват да изостават като размер в сравнение с новоотпусканите, защото държавата ги осъвременява когато и с колкото си поиска и се получава така, че стара пенсия, за която са плащани средно 32%вноски е по-ниска от новоотпусната пенсия, за която са плащани средно 28% вноски. Това според мен представлява дискриминация и нарушение на основен принцип на правовата държава.
адвокат Сотиров | 26.03.2012, 11:50
Доколкото разбирам, питането Ви е във връзка със средномесечния осигурителен доход (СОД) за последните 12 месеца преди отпускане на пенсията. Не съм сигурен, че разбирам правилно въпроса Ви, защото същият съдържа в известна степен противоречие - ако СОД за съответната година е по-висок (т.е. получава се по-висока пенсия), то защо има "по-малък относителен принос към системата поради намалените вноски"? Извън това, съгласно чл. 4, ал. 3 от Закона за защита от дискриминация (ЗЗД): "Непряка дискриминация е поставяне на лице на основата на признаците по ал. 1 в по-неблагоприятно положение в сравнение с други лица чрез привидно неутрална разпоредба, критерий или практика, освен ако тази разпоредба, критерий или практика е обективно оправдан/а с оглед на законова цел и средствата за постигане на целта са подходящи и необходими."
Атанас Георгиев | 22.03.2012, 14:30
Уважаеми адвокат Сотиров,
Имам принципен въпрос, който касае всички пенсионери. Пенсиите се изчисляват по такъв начин, че всяка новоотпусната пенсия е по-голяма от стара пенсия, изчислена при същите изходни параметри - т.е. еднакви индивидуални коефициенти и години трудов стаж. Интересува ме дали това представлява дискриминация по смисъла на закона, още повече, че новите пенсионери имат по-малък относителен принос към системата поради намалените вноски. Не се ли нарушава един от основните принципи на правовата държава - принципа на пропорционалността.
адвокат Сотиров | 29.02.2012, 23:53
Моля да имате предвид, че сайтът не е предназначен за даване на правни съвети - за повече информация бихте могли да прочетете Условията на ползване. Не бих могъл да изчисля полагащата Ви се пенсия - бихте могли да се обърнете към счетоводител за тази цел, който евентуално да потвърди некоректното определяне на размера на пенсията Ви. След това бихте могли да обжалвате разпореждането, с което Ви е отпусната пенсия, по реда на чл. 117 и сл. от КСО - разпорежданията за пенсии подлежат на обжалване пред ръководителя на съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт в тримесечен срок от получаването им. Доколкото разбирам, вече Ви е издадено разпореждане за отпускане на пенсия - препоръчително е да се обадите в НОИ за информация относно разпореждането и начина и сроковете за получаването му.
Антоанета Димитрова | 28.02.2012, 11:07
Здравейте, адвокат Сотиров!
Имам нужда от юридическа помощ във връзка със следното. От 01.12.2011 г. съм пенсионер след трудов стаж както следва:
- 25 г. 8 м. 5 д. осигурит. стаж ІІ кат.;
- 7 г. 1 м. 16 д. осигурит. стаж ІІІ кат.;
В решението за пенсиониране ми е определена пенсия в размер на 251.03 лв, което е твърде нисък размер спрямо тези на моите колеги и колежки, с които сме работили през повечето години.
Парадоксът е, че вчера получих 3 пенсии накуп, с пенсионен запис, а още нямам официално решението за пенсиониране. Знам, че имам право да обжалвам решението за пенсиониране и да поискам преизчисляване на размера на определената пенсия. Но не знам каква е процедурата и в какъв срок се прави това?
Информацията, която Ви описах по-горе, ми е налична само въз основа на справка в сайта на НОИ - "Актуална справка за пенсионер" към 01.03.2012 г.
Как трябва да постъпя в моя случай? Какво ще ме посъветвате?
адвокат Сотиров | 12.02.2012, 12:00
Минималната възраст за пенсиониране се увеличава с 4 месеца и за мъжете, и за жените от всички категории труд. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 1 / 02.2012 г.
адвокат Сотиров | 23.01.2012, 22:29
Съгласно чл. 40, ал. 2 от Наредбата за пенсиите и осигурителния стаж "Осигурителният доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, се установява с осигурителна книжка, с документ по утвърден образец и с данните по чл. 5, ал. 4 КСО. Осигурителният доход за времето, през което е получавано обезщетение от държавното обществено осигуряване, изплащано от териториалното поделение на НОИ, се установява с данни от информационната система на НОИ." Липсата на данни за осигурителния доход през определен период не е основание за отказ за отпускане на пенсия - арг. от. чл. 40, ал. 7: "Когато няма данни за осигурителния доход за определен период към датата на подаване на заявлението за пенсия, размерът на пенсията се определя въз основа на минималната работна заплата, установена за страната, за съответния период, а за времето след 31 декември 2002 г. - въз основа на минималния месечен осигурителен доход за работниците и служителите и за лицата, работещи по договори за управление и контрол на търговски дружества."
румен | 20.01.2012, 10:36
Липсващи ведомости при пенсиниране
През 1989г. Имах трудов договор към държавно предприятие но своевременно ме мобилизираха/запас/-15дн,но счупих си крака и ми издадоха 1м болничен,та мобилизацията продължи 1.5м.Сега дойде време за пенсиониране и от НОИ-Плевен не могат да ми дадат информация за осигорителния доход за този период.Въпроса ми е :1.Правилен ли е този отказ
2.Какво трябва да направя за да си набавя необходимата инфо.и къде.
Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 01.12.2011, 11:23
Във Вашия случай е възможно да е намерила приложение разпоредбата на чл. 70, ал. 8 от КСО, във връзка с чл. 68, ал. 3 от КСО, а именно: "Размерът на пенсията за осигурителен стаж и възраст по чл. 68, ал. 3 не може да бъде по-малък от 85 на сто от минималния размер по ал. 7.", т.е. принципно пенсията Ви може и да е под законоустановения минимум. Ако отговорът отново не Ви задоволява, моля пишете ми на имейла горе в ляво на страницата, като опишете подробно положението си и изпратите сканирани копия на всички налични документи.
М.В | 01.12.2011, 6:16
Въпросът,нойто Ви зададох не беше изчерпателен затова и отговора не ме задоволява.Конкретно:
Имам 24 г.трудов стаж и навършени
64г.възраст за жени.Получавам 119лв.която не е социална.Нормално ли е след като минималната пенсия за страната е 136лв.?
адвокат Сотиров | 17.11.2011, 9:34
Предполагам, че получавате социална пенсия за старост, а не пенсия за осигурителен стаж и възраст. Ако това не е така, то действително не е редно да получавате по-малко от законоустановения минимален размер.
М.В | 17.11.2011, 7:55
Имам 24 г.стаж и навършена пенсионна
възраст за жени.Получавам 119лв.
Това нормално ли е при положение че минималната е 136лв.
адвокат Сотиров | 14.11.2011, 18:23
За да разберете на какви интеграционни добавки имате право е необходимо да подадете молба-декларация до дирекция „Социално подпомагане” по постоянен адрес. Месечната добавка за социална интеграция се отпуска по предложение на съответната комисия, изготвила социалната оценка. Извън това, разпоредбата на чл. 103 от КСО гласи "Пенсионерите с трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане над 90 на сто, които постоянно се нуждаят от чужда помощ, получават към определената им пенсия добавка в размер 75 на сто от социалната пенсия за старост." (от изложеното във въпроса следва, че тази разпоредба не е приложима във Вашия случай).
Х. Д. | 14.11.2011, 8:16
Пенсиониран съм по навършени години и осигурителен стаж. Получавам тавана на пенсията. Заболях и ТЕЛК ми определи 80% инвалидност. Ще се промени ли размера на пенсията(добавка за инвалидност) и какви права придобивам ?
адвокат Сотиров | 22.10.2011, 3:02
При изчисляване на пенсията важен момент е индивидуалният коефициент на лицето, а той от своя страна е в зависимост от осигурителния доход на лицето. Предполагам пенсионерът се е осигурявал на минималния месечен размер на осигурителния доход за регистрираните земеделски производители - той по правило е доста по-нисък от предвидения минимален размер на ОД за други категории осигурени лица. Все пак, считам, че най-удачно би било да се консултирате със счетоводител, който да Ви изчисли точно размера на пенсията. Ако има разминавания с определения Ви от НОИ размер, то тогава следва да обжалвате разпореждането на НОИ за отпускане на пенсията. За съжаление, сроковете най-вероятно сте ги изпуснали - повече за тях може да прочетете по-горе в предходния отговор. Срокът би могъл да бъде възстановен, на основание чл. 89 от АПК, но пропускането му следва да се дължи на "особени непредвидени обстоятелства". Има и друга теоретична възможност, но за това е необходимо пенсионерът да е работил след пенсионирането си и да има право да иска преизчисляване на пенсията си.
С. И. | 19.10.2011, 15:01
Здравейте ,искам да ви попитам нещо конкретно. Става въпрос за пенсия при навършени 61г., стаж от 39г. 03м.29дни. Пенсиониран е през 2009г. , Сумата която получава е 139.84лв. Въпросът ми е дали защото от 2004-2009г е бил осигуряван като земеделски производител е толкова ниска пенсията му? И какво може да се направи по въпроса ? Благодаря предварително за отговора.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Обжалване на разпореждане за пенсия по КСО и АПК, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Обжалване на разпореждане за пенсия по КСО и АПК, моля посетете Трудово и осигурително право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор