Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Обжалване на общ. поръчки

Обжалване на решения при възлагане на обществена поръчка

Въпрос (зададен от М. Д. на 17.11.2011 г.):

относно обществена поръчка с Община Р.- декласирана е фирмата за непредставяне на документ /референция/изискан от комисията, същият трябваше да бъде издаден от същата община, но те отказаха да я издадат в 2 дневен срок - имаме ли основание да обжалваме пред КЗК

Отговор:

На обжалване по реда на Част IV, Глава XI "Обжалване" от Закона за обществените поръчки (ЗОП) подлежи всяко решение на възложителя по процедура за възлагане на обществена поръчка, в т. ч. за класиране на участниците и за определяне на изпълнител по договор за обществена поръчка.

Съгласно текста на чл. 54, ал. 1 от ЗОП, при изготвяне на офертата си всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия - с влизане в сила на решението за откриване на процедурата, условията на възложителя стават задължителни за всички участници, с оглед допустимостта на офертите им до участие в поръчката. Представянето на непълна оферта от страна на участник (вкл. непредставяне на поискани референции) по своята същност представлява предложение, което не покрива минималните изисквания за изпълнение на поръчката от евентуалния изпълнител или което не отговаря на условията, относими към нейното изпълнение. В такива случаи възложителят би следвало правилно и законосъобразно да отстрани от участие в процедурата съответния участник на основание чл. 69, ал. 1, и т. 3 от ЗОП, поради непълнота на офертата и несъответствие с предварително обявените от възложителя условия в конкурсната документация.

Във Вашия случай е особено това, че изисканата референция е следвало да бъде издадена от самия възложител, който не го е направил в съответния срок. Чисто теоретично считам, че би могло да се оспорва решението на възложителя като индивидуален административен акт на основание несъответствие с целта на закона и превратно упражняване на власт (като евентуално се твърди, че се създават и възможности за избор на определен участник), при нарушаване на принципите на ЗОП и АПК за равнопоставеност, свободна и лоялна конкуренция, самостоятелност и служебно начало.

За пълнота на изложението следва да се посочи, че следващата година влизат в сила много важни промени на ЗОП, вкл. във връзка с правомощията на Комисията за разглеждане, оценка и класиране на офертите - същата е помощен орган на възложителя, който е натоварен от закона с много важни функции (свързани с провеждането на процедурата, в резултат на която предлага на възложителя да определи за изпълнител участника, класиран на първо място, и да сключи с него договора за обществена поръчка). В общи линии, съгласно сега действащия закон Комисията изготвя протокол, който се представя на възложителя и на база на който протокол, каквото и да пише там, възложителят е длъжен да издаде решение за избор или съответно решение за прекратяване. Практиката обаче показва, че в редица случаи някои от записаните в протокола констатации не са достатъчно добре мотивирани. С оглед на това се въвежда разпоредбата на чл. 36а от ЗОП; важна в тази връзка е и новата ал. 11 на чл. 68 от ЗОП.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 23.12.2014, 13:40
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за обществените поръчки, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 40 от 13.05.2014 г., се въведоха изискванията на нови актове на ЕС, уреждащи отношенията по възлагане на обществени поръчки. Някои от по-важните промени в ЗОП предвиждат следното: 1) възложителят няма право да изисква представянето на годишния финансов отчет или някоя от съставните му части, както и всеки друг документ, ако са публикувани в публичен регистър в Република България и кандидатът или участникът е посочил информация за органа, който поддържа регистъра; 2) отпада задължението за участниците в процедурите за възлагане на обществени поръчки да закупуват документацията за участие; 3) предвиждат се приложения към Правилника за прилагане на ЗОП на стандартизирани образци на офертата и на приложенията към нея, включващи декларации, справки, референции, удостоверения и др., както и на препоръчителни образци на договора и на задължителни приложения към него. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 6 / 12.2014 г.
адвокат Сотиров | 29.09.2014, 13:25
Принципното ми мнение е, че не е налице основание за отстраняването ви на база посоченото разминаване в шрифта. Съгласно чл. 69, ал. 1, т. 3 от ЗОП, комисията предлага за отстраняване от процедурата участник, който е представил оферта, която не отговаря на предварително обявените условия на възложителя. Действително при изготвяне на офертата всеки участник трябва да се придържа точно към обявените от възложителя условия (чл. 54, ал. 1 от ЗОП), като съдържащите се в документацията образци са задължителни за участниците - считам обаче, че последното като изискване се отнася до съдържателната част на образците (вкл. техните реквизити), но не и до самия шрифт, разминаването в който не би следвало само по себе си да се счете за съществено нарушение, съставляващо основание за отстраняване.
Б. | 19.03.2014, 10:54
Имам следния казус:отстранена съм като кандидат за обществена поръчка поради факта че два от исканите образци за попълване са с различен шлуфт от приложените в документацията за участие.Въпроса ми е имат ли право да ме остранят при условие че нищо в текста не е променяно а и в ЗОП няма член за остраняване поради различен шрифт
адвокат Сотиров | 06.12.2011, 21:18
Съгласно чл. 120 от Закона за обществените поръчки (ЗОП), на обжалване по реда на Глава единадесета подлежи всяко решение на възложителите по процедура за възлагане на обществена поръчка - пред Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) относно неговата законосъобразност. Принципно, срокът за обжалване е 10-дневен. Държавната такса се определя в чл. 1, ал. 1, т. 7, 8 и 9 от Тарифа за таксите, които се събират от КЗК по ЗЗК, ЗОП и ЗК, съответно в размер на 600 лв., 850 лв. или 1 700 лв. (в зависимост от конкретния случай). Ще се дължат евентуално и възнаграждения за вещи лица, както и адвокатски хонорар - моето възнаграждение се определя в минималните размери по НАРЕДБА № 1 от 9 юли 2004 г. за минималните размери на адвокатските възнаграждения.
В. А. | 05.12.2011, 23:19
Здравейте , интересува ме какви биха били приблизителните разходи за обжалване на обществена поръчка и какъв е срока за обжалване след нейното изтичане . Благодаря

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Обжалване на решения при възлагане на обществена поръчка, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Обжалване на решения при възлагане на обществена поръчка, моля посетете Обществени поръчки.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор