Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Блог » Изготвяне на общи условия

Общи условия за предоставяне на услуги чрез уеб сайт

Сключването на договори при общи условия е правен способ, използван от търговци при сключваните от тях множество еднотипни сделки. Общите условия включват договорни клаузи за тези елементи от сделките, които са еднообразни и повторяеми по отношение на всички клиенти. Общите условия са задължителни и широко използвани от онлайн търговците и доставчиците на услуги на информационното общество като цяло.

Такива общи условия уреждат не само отношенията по повод сключваните договори с потребителите на сайта, а и правилата относно използването на самия онлайн ресурс (обикновено софтуерна платформа, разположена на сървърното пространство, свързано със съответния домейн). Най-често общите условия са свързани не само с предоставянето на услуги посредством ползването на сайта, а и със сключването на договори за покупко-продажба на стоки (онлайн магазини) и др. под. В такива случай общите условия следва да съдържат обособен раздел, съдържащ обща регламентация на договорите за продажба - условия на доставка, плащания на цена и др. под. Необходимо е да се предвидят и специални правила, уреждащи начина за сключване на договорите (техническите стъпки и правното им значение). Извън основните клаузи, регулиращи отношенията между страните по повод на предоставяните стоки/услуги (техните договорни права и задължения), общите условия за ползване следва да включват и клаузи относно интелектуалната собственост и личните данни - изключително важни въпроси при електронната търговия и интернет.

Законовата регламентация се съдържа основно в Закона за електронната търговия, уреждащ обществените отношения, свързани с осъществяването на електронна търговия (дефинирана като предоставянето на услуги на информационното общество). Сред по-значимите разпоредби, отнасящите се до договорните отношения между страните, са тези, поставящи в задължение на доставчика да предоставя безпрепятствен, пряк и постоянен достъп до минимално предвиден обем информация (чл. 4 и чл. 8), разпоредбите относно осигуряването на достъп до общите условия и съдържанието на договора (чл. 9), задълженията при изявление за сключване на договор (чл. 10 и сл.) и отговорността на доставчиците на услуги на информационното общество, вкл. хостинг и линкинг (чл. 13 и сл.). От съществено значение е и Раздел II на Глава четвърта на Закона за защита потребителите - "Договор за продажба от разстояние" - доколкото последният е дефиниран като всеки договор, сключен въз основа на предложение от страна на доставчика до потребителя като част от система за продажба на стоки или предоставяне на услуги, при която от датата на отправяне на предложението до сключването на договора, включително за времето на сключването на договора, страните не са във физически контакт помежду си, вкл. по интернет като средство за комуникация от разстояние съгласно ал. 3, т. 12 на чл. 48. Уредбата се съдържа в чл. 48 и сл., като с важно практическо значение са разпоредбите, уреждащи изключения от обхвата на законовия режим, задължения за предоставяне на информация, правила относно авансови плащания, право на отказ от договора, срок за изпълнение на договора и др.

Законова регламентация се съдържа и в други закони, които имат косвено отношение към електронната търговия и които следва да се съобразят при изготвянето на общите условия за предоставяне на услуги посредством използването на съответния интернет сайт. Предвид вече посоченото по-горе, това се явяват законите, уреждащи обществените отношения в областта на интелектуалната собственост (основно Закона за авторското право и сродните му права - както по отношение на текстовите материали и изображения, така също и относно аудио-визуалните произведения), както и Закона за защита на личните данни. Специални закони биха могли да се търсят и в други насоки (по други критерии) като икономически сектор - така например, за сключването на договори за организирано пътуване по електронен път има специални разпоредби в Закона за туризма (за повече информация виж статиите в ляво на страницата). Във връзка със сключването на договорите и комуникацията между страните по повод на това следва да се съобразят и разпоредбите на Закона за електронния документ и електронния подпис.

Обща рамка за необходимото съдържание се съдържат и в специално приети през изминалата 2013 г. от Комисия за защита на потребителите насоки за "Общи условия на уеб сайтове за предоставяне на услуги в уеб" и "Общи условия за електронни магазини". Както е посочено на сайта на КЗП, насоките са препоръчителни и имат за цел да подпомогнат доставчиците на уеб услуги и техните потребители да подобрят практиките при осъществяване на търговска дейност в интернет - в посока подобряване на търговските практики в електронна среда в България. Насоките, представляващи на практика примерни общи условия, можете да изтеглите от сайта на КЗП на следните адреси: http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=1&document_id=5281 и http://www.kzp.bg/index.php?mode=viewd&group_id=1&document_id=5823. Считам, че предложените общи условия представляват много добър ориентир, но съгласуване със специалист е препоръчително преди стартиране на проекта за електронна търговия.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 23.12.2014, 13:25
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 61 от 25.07.2014 г., се въведоха изискванията на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за правата на потребителите. Законът създава напълно нова правна уредба на договорите от разстояние, като се урежда предоставянето на задължителна преддоговорна информация - неразделна част от тях. Нов момент в уредбата на договорите от разстояние е, че когато те се сключват по електронен път чрез използване на интернет сайт, който предвижда задължение за плащане, търговецът е длъжен да предостави най-важната част от преддоговорната информация в непосредствена близост до бутона, чрез който потребителят прави своята поръчка. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 6 / 12.2014 г.
адвокат Сотиров | 22.08.2014, 14:25
(Отговор на въпроса на С. от 01.02.2014 г.) В общия случай не считам, че има пречка да качвате снимки на продуктите, които продавате (разбира се, доколкото сам сте направили снимките). Не е достатъчно сигурно какво имате предвид под каталози, но има вероятност същите да съставляват обект на авторско право - в който случай ще е необходимо съгласието на правоносителя. В общия случай за използването на търговската марка е необходимо съгласието на притежателя й - по този въпрос бихте могли да прегледате предходния отговор, в който съм дал по-подробна информация.
адвокат Сотиров | 22.08.2014, 14:06
(Отговор на въпроса на В. Б. от 19.01.2014 г.) В общия случай не считам, че има пречка да търгувате със закупените стоки. Притежателят на правото върху марка не може да забрани използването й за стоки, които са пуснати на пазара на територията на държавите - членки на Европейския съюз, с тази марка от него или с негово съгласие - това правило не се прилага, когато съществуват основателни причини притежателят да се противопостави на следващи продажби, особено когато състоянието на стоките е променено или влошено, след като са пуснати на пазара. Правото върху търговска марка е изключително право и то включва правото на притежателя й да я използва, да се разпорежда с нея, да забрани на трети лица да я използват в търговска дейност без негово съгласие. Използването в търговски книжа или реклами е посочено от закона като случай на използване в търговска дейност. Няма законова пречка да не разполагате в наличност със стоките, предмет на продажба – разбира се, важно е договорните документи и отношения да бъдат оформени по подходящ начин, защитаващ интересите ви в пълна степен.
С. | 01.02.2014, 9:27
Здравейте адвокат Сотиров, Какви са правата ми в електронен магазин относно качване на снимки на продуктите, които продавам. Имам ли право да използвам каталози на свои доставчици - фирми, копирайки ги в моя електронен магазин,с цел бъдеща доставка при онлайн заявяване на тези стоки. И ако тези стоки са на известни брандове произтича ли за мен задължение по отношение на правата за марка спрямо тях.
В. Б. | 19.01.2014, 19:44
Добър вечер! Бих искала да ви задам няколко въпроса във връзка с откриването на онлайн магазин. Имам фирма ЕОод и обект на търговска дейност- книжарница. 1. Мога ли да продавам всякакви стоки, закоито имам фактура? има играчки на Л..., Д... и други лицензирани марки за които знам че имат авторски права а на мен не са ми предоставени такива. 2. На същите тези марки имам ли право да сложа логата на моя сайт, като реклама? 3. Трябва ли всички артикули да имам в наличност или мога да ги публикувам, ако ги набавям бързо? Много ще се радвам ако можете да ми дадете разяснение по въпросите. Благодаря

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Общи условия за предоставяне на услуги чрез уеб сайт, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Общи условия за предоставяне на услуги чрез уеб сайт, моля посетете Интернет право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор