Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Новини » Нов Закон за туризма

Приет е нов Закон за туризма - в сила от 26.03.2013 г.

От 26.03.2013 г. е в сила новият Закон за туризма, обн. в бр. 30 на "Държавен вестник" от 26.03.2013 г.

Целите на закона са да: 1. осигури условия за устойчиво развитие на туризма и конкурентоспособен национален туристически продукт; 2. създаде условия за развитие на специализираните видове туризъм - културен, здравен, СПА и уелнес, селски, еко, конгресен, детски и младежки, приключенски, спортен, ловен, голф и друг туризъм; 3. въведе единни критерии за извършване на туристически дейности и предоставяне на туристически услуги; 4. осигури защита на потребителите на туристическите услуги.

Някои от по-интересните нови положения в закона са свързани със следното:

1) Законът е съобразен със: Закона за дейностите за предоставяне на услуги (Директива 2006/123/ЕО за услугите на вътрешния пазар); Закона за признаване на професионалните квалификации (Директива 2005/36/ЕО на Европейския парламент и на Съвета относно признаването на професионалните квалификации). Законът създава възможност при съответните условия туроператорска и/или туристическа агентска дейност на територията на страната да може да извършва освен от лица, регистрирани по Закона за туризма, и от лица, законово установени в друга държава членка с намерение трайно да извършват дейността в Република България, или такива, които за първи път ще се установят на територията на Република България за извършване на дейността, или такива, които са установени в друга държава членка, но временно ще предоставят услуги на територията на България.

2) Законът е съобразен и с актуалните изисквания на Европейския съюз за намаляване на административната тежест. С тази цел освен по-опростена процедура при кандидатстване в сравнение с отменения Закон за туризма се допуска и подаване на заявленията за регистрация за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за категоризация на туристически обекти и по електронен път. Законът въвежда допустимост на сключването на договор за организирано туристическо пътуване с обща цена и по електронен път, както и издаването на електронен туристически ваучер и електронна резервационна бланка. Законът въвежда и възможността за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност само по електронен път (чрез сайт), като са редуцирани изискванията към съответните лица при кандидатстване. Чрез въведените нови правила по безспорен начин се установява, че т. нар. сайтове за групово пазаруване при определени обстоятелства и предлагани услуги са туристически агенти по смисъла на закона и следва да притежават регистрация за извършване на този вид дейност.

3) Новият Закон за туризма значително разширява разпоредбите за задължителната застраховка „Отговорност на туроператора”. Ясно и подробно са описани правата и задълженията на туроператори и застрахователи.

4) Законът за туризма въвежда нови видове туристически обекти, подлежащи на категоризиране, а именно: „апартаментни туристически комплекси”, „хостели” и „апартаменти за гости”. Въвеждат се разпоредби, целящи подобряване качеството на услугите и защитата на потребителите чрез въвеждане на регламентация за условията и реда за предоставяне на допълнителни туристически услуги – услуги в балнеолечебни (медикъл спа), спа, уелнес и таласотерапевтични центрове; услуги, предоставяни от екскурзоводи, ски учители, планински водачи, и др.

С пълния текст на Закона за туризма можете да се запознаете на следния адрес: http://dv.parliament.bg/DVWeb/showMaterialDV.jsp?idMat=74314

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 29.01.2015, 13:02
Следва да съобразите легалната дефиниция на "туристическа агентска дейност": извършването на посредничество при: продажби на организирани туристически пътувания с обща цена на крайни потребители; пасажерски авиационен, воден и автобусен превоз; резервационни, визови и други допълнителни туристически услуги, както и застраховки, свързани с туристическото пътуване. Новият Закон за туризма допуска туристическа агентска дейност да се извършва и само по електронен път (за което също е необходима регистрация), като съгласно чл. 63, ал. 4 от ТЗ: "Алинея 3 се прилага и за операторите на интернет страници за групово пазаруване, когато ще извършват туристическа агентска дейност."
Николай Младенов | 27.01.2015, 23:29
Здравейте адвокат Сотиров, Имам сайт за колективно пазаруване и имам желание да предлагам нощувки в хотели на територията на България на преференциални цени през сайта. Не ми е ясно обаче дали за целта ми е необходим лиценз като туристически агент - Законът за туризма е много неясен за мен на тази тема. Имам ли право да предлагам оферти само за нощувки без да ми е необходим лиценз? Благодаря!
адвокат Сотиров | 23.12.2014, 13:28
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за защита на потребителите, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 61 от 25.07.2014 г., се въведоха изискванията на Директива 2011/83/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 25 октомври 2011 година за правата на потребителите. Законът създава напълно нова правна уредба на договорите от разстояние, като се урежда предоставянето на задължителна преддоговорна информация - неразделна част от тях. Нов момент в уредбата на договорите от разстояние е, че когато те се сключват по електронен път чрез използване на интернет сайт, който предвижда задължение за плащане, търговецът е длъжен да предостави най-важната част от преддоговорната информация в непосредствена близост до бутона, чрез който потребителят прави своята поръчка. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 6 / 12.2014 г.
адвокат Сотиров | 08.11.2013, 16:17
В бр. 97 на ДВ от 08.11.2013 г. беше обнародвана Наредба № 16-1399 от 11 октомври 2013 г. за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване на туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 4 / 11.2013 г.
адвокат Сотиров | 07.11.2013, 10:55
Не ми е известно да е в сила към настоящия момент промяна в размера на държавните такси, но предстои обнародване в ДВ на нова Наредба за изискванията за местоположението, пригодността и оборудването на помещението за извършване туроператорска и/или туристическа агентска дейност и за образованието, езиковата квалификация и стажа на персонала, който ще бъде зает в осъществяването на туристическата дейност. Относно новите положения по отношение регистрацията на ТА, бихте могли да се запознаете с чл. 61 и сл. от новия ЗТ.
Юлиян Василев | 06.11.2013, 23:50
Здравейте, Преди известно време се заговори за нови лицензионни режими за туроператори и тур. агенти. По конкретно ставаше въпрос за драстично намаление на таксите за регистрация. Имате ли информация това факт ли е вече и докъде са стигнали нещата. Интересувам се и дали има и заложени и други промени в закона за туризма относно издаване на разрешение за тур. агент. Благодаря.
адвокат Сотиров | 04.09.2013, 16:41
Новият Закон за туризма допуска туристическа агентска дейност да се извършва и само по електронен път. За това също е необходима регистрация, но при по-облекчени условия - отпадат изискванията за доказване на подходящо помещение, но не и тези за персонала (чл. 63, ал. 3 от ЗТ).
Kosev | 04.09.2013, 13:34
Здравейте адвокат Сотиров. Имам следният въпрос към вас: Имам една идея за предлагане на туристически услуги по интернет, като моята работа ще бъде предлагане и продаване на туристически пътувания и наеми на автомобили, които услиги се извършват от лицензирани за съответната дейност фирми. Тоест аз ще продавам туристически услуги на предлагани от различни фирми. В случая се бих определил като тур. агент, но аз не желая да имам офис, персонал и така нататак. Моят въпрос е: Има ли законен начин да извършвам предлагане и организиране на туристически пътувания и органезиране на вземане на автомобили под наем, като единствено ще имам само сайт в интернет? Благодаря
адвокат Сотиров | 08.08.2013, 20:08
Съгласно чл. 146, ал. 1 от ЗТ: "За упражняване на професиите "екскурзовод", "планински водач" и "ски учител" е необходимо съответното лице да притежава правоспособност за извършване на дейността и да бъде вписано в съответния регистър - част от Националния туристически регистър." Към заявлението за вписване се прилагат: 1. документ, удостоверяващ придобитата правоспособност; 2. сертификат или друг документ, удостоверяващ владеене на чужди езици, когато е приложимо; 3. декларация за свободно упражняване на професията и/или копие на договор за упражняването й; 4. документ за платена такса за вписване.
Д. Кръстев | 08.08.2013, 13:34
Здравейте - Според вас, планински водач на свободна практика (който не работи за каквато и да било фирма) който не предлага допълнителни услуги (транспорт, хотел, осигуровка, т.н.), нуждае ли се от ТО или ТА? Също така, такув лиценз от друга ЕС страна би ли важил в БГ? благодаря предварително
адвокат Сотиров | 08.08.2013, 13:30
Туроператорска и/или туристическа агентска дейност на територията на Република България се извършва от регистрирано по този закон лице (с изключение на случаите по чл. 62 от ЗТ). Новият Закон за туризма допуска туроператорска и/или туристическа агентска дейност да се извършва и само по електронен път - за това също е необходима регистрация, но при по-облекчени условия (чл. 63, ал. 3 от ЗТ). Съгласно чл. 63, ал. 4 от ТЗ: "Алинея 3 се прилага и за операторите на интернет страници за групово пазаруване, когато ще извършват туристическа агентска дейност."
ИГ | 11.05.2013, 14:50
Здравейте, адвокат Сотиров. Благодаря за добре поддържаната страница и правната Ви помощ тук. Въпросът ми е, необходима ли е регистрация като туристически агент, ако цялата дейност ще се извършва единствено он-лайн? Контактът с клиентите ще става изцяло по електронен път, без физически офис, а предлаганите услуги ще са транспортни (такси, рент-а-кар ит.н), както и такива по настаняване.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Приет е нов Закон за туризма - в сила от 26.03.2013 г., моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Приет е нов Закон за туризма - в сила от 26.03.2013 г., моля посетете Разрешения и регистрации.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор