Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Блог » Неустойка в трудов договор

Неустойка в трудов договор за работа в конкурентна фирма

Много често получавам запитвания (както от работодатели, така и от работници) във връзка с правната сила на уговорки за неустойки, включени в трудовия договор или в отделни декларации и споразумения - обикновено във връзка с неизпълнение на поето задължение за непостъпване на работа в конкурентна фирма в определен срок след прекратяване на трудовото правоотношение между страните.

Въпросът е спорен и от теоретична гледна точка не би могло да се даде еднозначен и категоричен отговор. В съдебната практика преобладава виждането, че в трудовите договори (и правоотношения) е недопустимо да се уговарят такива задължения на работника, съответно и неустойки при тяхното неизпълнение - основните аргумените в полза на такова виждане се свеждат най-често до следното:

 • Противоконституционност
  Съгласно разпоредбата на чл. 48, ал. 1 от Конституцията на Република България (КРБ) гражданите имат право на труд, а съгласно ал. 3 всеки гражданин свободно избира своята професия и място на работа. Отказът от конституционното право на труд, от конституционното право на избор на професия и месторабота е недействителен.
 • Противоречие с нормите на Кодекса на труда (КТ)
  Законодателят е уредил трудовоправните отношения в отделен закон, защото при възникване и по време на съществуване на трудовото правоотношение страните по него не са равнопоставени, като икономически силната страна в правоотношението се явява работодателят. Отчитайки тази специфика на отношенията, законодателят е поставил редица ограничения пред икономически силната страна, като изчерпателно е уредил хипотезите на имуществена отговорност на работника (служителя), сред които не намира място неустойка при започване на работа при друг работодател в определен срок след прекратяване на трудовото правоотношение с предходен такъв. Съгласно разпоредбата на чл. 1, ал. 2 от КТ "Отношенията при предоставянето на работна сила се уреждат само като трудови правоотношения" - никъде в КТ не е предвидена възможност за уговаряне на неустойка в трудовия договор между работодател и работник. Между страните по трудово правоотношение може да съществува само един трудов договор. Сключването на втори такъв се явява в противоречие със закона и принципа за уреждане на отношенията по трудово правоотношение само с един трудов договор. Нормата на чл. 74, ал. 1 от Кодекса на труда гласи, че трудов договор, който противоречи на закона или колективен трудов договор или ги заобикаля, е недействителен.
 • Противоречие с добрите нрави
  Да се приеме за действителна подобна клауза би означавало един квалифициран специалист в определена област на практика да бъде лишен от правото си на труд по специалността за определен срок, през който срок същият ще следва да полага основно неквалифициран труд – такава уговорка между страните противоречи на добрите нрави и е нищожна. В правната доктрина е утвърдено схващането, че сделки с които прекомерно се ограничава личната свобода, свободата за участие в стопанския живот, за упражняване на професия, за конкуренция противоречат на добрите нрави. Границите (размерът) на неустойките също се определят от добрите нрави. Изобщо, предвиждането на неустойка в отношенията между работодател и работник само по себе си също противоречи на добрите нрави доколкото се отчита позицията на икономически силната страна и характера на неустойката като форма на обезщетение.
 • Противоречие с принципи на ЗЗК
  С подобни клаузи се допуска нарушаване на принципа на конкуренция между стопанските субекти–работодатели, а именно предлагащият по-добри условия на труд или по-високо заплащане на наемния труд да привлича по-високо квалифицирани кадри.

Съществува обаче и съдебна практика, която допуска принципната възможност за сключване на отделни от трудовия договор споразумения, както и възможността за уговаряне в последните на неустойки в случай на неизпълнение. Считам, че тази възможност за страните се подкрепя и от анализа и тълкуването на разпоредбите на КТ и ЗЗД. Подобно виждане следва да се подкрепи като правилно и отговарящо на съвременните изисквания на пазара на труда и гарантирането в пълна степен на правата и интересите и на двете страни по трудовото правоотношение. Считам, че изброените по-горе съображения са "преодолими" доколкото се изготви споразумение с "гражданскоправен" характер (отделно от трудовия договор и уреждащо отношения не при предоставянето на работна сила), клаузите на което са формулирани по начин съобразен изцяло както с императивните норми и принципи, така и с добрите нрави. Такова едно споразумение би следвало да е напълно валидно и даващо възможност да се търси отговорност от съответното лице при настъпване на предвидените в него предпоставки. Считам обаче, че положението при уговорките за конфиденциалност е малко по-различно - неразпространението на поверителни за работодателя данни е предвидено изрично от КТ като задължение на работника по трудовото правоотношение и неизпълнението му вероятно следва да е подчинено на правилата за имуществената отговорност на работника (служителя) по КТ.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 23.12.2014, 15:13
През март и юли 2014 г. бяха извършени няколко промени в Кодекса на труда, по-интересните от които са в следните насоки: 1) въвеждане на мерки за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса – изменение на чл. 149 относно периодичността на отчитане на положения извънреден труд; 2) урежда се нормативно договорът за стажуване и се въвеждат промени в режима на трудовия договор с условие за обучение по време на работа; 3) урежда се възможността за задължителни предписания във връзка с изпращане или заличаване на уведомления за сключен трудов договор; и др. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 6 / 12.2014 г.
адвокат Сотиров | 04.01.2014, 21:57
Сключването на договор е доброволно и никой няма право да ви задължи за това. Ако въпросът ви е по-скоро дали такава клауза би породила валидно правно действие, то моля да прочетете вече публикуваната на тази страница информация. Независимо от изразеното мнение, следва да се отбележи, че съдебната практика е в преобладаващия брой случаи в защита на работниците/служителите, особено по отношение на последващо сключване на трудови договори.
н. | 27.11.2013, 16:07
здравейте,имам едно питане :ходих във една фирма на интервю и ми казаха,че с подписванете на трудов договор трчбва да подпиша и дву годишен договор,че след напускане на тази фирма нямам право да работя в тази сфера 2 години след напускането.Питането ми е имат ли право да ме задължават да подписвам такъв договор.Предварително благодаря!
адвокат Сотиров | 06.08.2013, 23:09
Мнението ми е, че по принцип такова споразумение "има тежест" най-вече относно възможността за прекратяване на трудовия договор поради неизпълнение на задължението за лоялност. Относно възможността за реализирането на неустойки (ако има такива в споразумението), то въпросът е спорен - повече относно аргументите "За" и "Против" бихте могли да намерите по-горе на тази страница. Моля да имате предвид, че рубриката не е предназначена за даване на правни съвети, а има информационно-дискусионна цел.
Е. Г. | 13.06.2013, 16:16
Здравейте, имам питане по следния казус. Работя във фирма на трудов договор и в последствие регистрирах фирма на мое име. Във фирмата където работя при подписване на трудовият договор имало и допълнително споразимение за лоялност където ми се забранява да имам трудов договор с трети лица или както в този случай да съм управител на фирма без да имам разрешение от фирмата, в която работя в момента. При регистриране на фирмата не съм подавал декларация към работодателя си за намеренията ми. Има ли тежест това допълнително споразумение за лоялност и ако да какво бихте ме посъветвали да направя?
адвокат Сотиров | 28.02.2013, 20:11
Дори и да приемем, че ограничението по тази клауза е единствено относно полагането на наемен труд, то "риск" има, тъй като едно от основните задължения на работника/служителя е да бъде лоялен към работодателя си.
В. А. | 27.02.2013, 20:53
здравейте,в момента работя на трудов договор в които има клауза: "да не се сключва втори трудов договор с друг работодател както и да не се извършват услуги по граждански договори, под каквато и да било форма. В противен случай работодателя може да прекрати трудовия договор на основание чл.330, ал.2, т.6 от КД". Желая да работя и на второ място. Под каква форма мога да извършвам втора дейност която е свързана с моята професионална квалификация без да наруша договора с първия работодател?
адвокат Сотиров | 04.12.2012, 23:38
Според мен, не, но е възможно да бъдат предприети действия по прекратяване на постоянния Ви трудов договор. Аргумент за това черпя от разпоредбата на чл. 126, т. 9 от Кодекса на труда, съгласно която работникът или служителят е длъжен да бъде лоялен към своя работодател.
Станимир | 04.12.2012, 15:44
Здравейте! Имам едно питане относно трудови правоотношения. Работя в една компания на постоянен трудов договор, като от известно време започнах работа в друга компания, която по един или друг начин се пада конкурентна на първата, с която имам сключен трудов договор. Във втората компания нямам подписан нито граждански, нито трудов договор, но предвид професията ми, първия работодател разбра за това, че работя в друга компания. Възможно ли е работодателя ми, при който имам трудов договор да ме задължи да напусна второто място, при положение, че там нямам сключен никакъв договор?
адвокат Сотиров | 29.11.2012, 22:43
Съгласно чл. 220, ал. 1 от КТ: "Страната, която има право да прекрати трудовото правоотношение с предизвестие, може да го прекрати и преди да изтече срокът на предизвестието, при което дължи на другата страна обезщетение в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на предизвестието." В конкретния случай не би могло да се говори за дисциплинарна отговорност.
Стефан | 29.11.2012, 19:23
Налага ми се да напусна ниско платена позиция без предизвестие, в договора ми е вписано, че дължа неустойка при прекратяване без предизвестие, но не пише каква по размер. Договорът ми е на стойност 250 лв, за 4 часов работен ден. Дължа предизвестие от 1 месец. Желая да си заплатя неустойките и да не получа дисциплинарно уволнение. Какъв би бил размерът на неустойката като категорично в договора няма конкретна цифра освен заплатата?
адвокат Сотиров | 29.06.2012, 17:34
Във Вашия случай не би могло да се говори за неустойка. Колкото до това дали бихте дължали някакво обезщетение, то следва да прегледа трудовия Ви договор.
петя | 28.06.2012, 23:40
Здравейте,казвам се Петя,моят проблем е свързан с фирмата М...,започнах работа преди един месец при тях,подписах договор,придружен с клауза за неустойка от 600 лв.,дължаща се при прекратяване на договор преди изтичане на изпитателния срок от 6 месеца.АЗ съм студентка редовно обучение и искам да напусна работата/по чл.327 т.6 от КТД/но работодателя отказва да ме освободи по този член и твърди че той не ме освобождава от неустоиката.Моля ви за малко разяснение на този член и помощ как да постъпя в този случай.БЛАГОДАРЯ ПРЕДВАРИТЕЛНО
адвокат Сотиров | 28.05.2012, 17:10
В случая няма какво "междинно" да се направи - или подписвате, или не! Извън това, бихте могли да договорите съдържанието на декларацията, доколкото разбира се работодателят Ви е склонен на това. Ако желаете да се информирате относно рисковете при подписване на такава декларация, моля свържете с мен по някой от указаните на сайта начини - за уговаряне на среща, на която ще е необходимо да ми представите и въпросната декларация. Моля да имате предвид, че рубриката "Безплатна онлайн консултация" не е предназначена за даване на правни съвети, а има информационно-дискусионна функция.
Анонимен | 26.05.2012, 11:16
Здравейте, Работих в крупна фирма на ръководна позиция. При напускането ми работодателя настояваше да подпиша декларация за конфликт на интереси. Аз се посъветвах с ваш колега и отказах да подпиша. Сега новия работодател пак ме кара да подпиша подобна декларация. Дайте съвет от типа и Вакла сит и Агнето цяло. Мерси
адвокат Сотиров | 09.10.2011, 22:02
Принципно, считам, че споразумения и уговорки с гражданскоправен характер, сключени между работодателя и работника за уреждане на отношенията им във връзка с предоставяната работна сила, са напълно валидни и обвързват страните по тях. Съдебната практика в преобладаващия брой случаи обаче приема обратното - по-горе подробно са описани най-честите аргументи на съда в такива случаи. Предвид това и доколкото все пак говорите за "анекс към трудовия договор", считам, че във Вашия случай биха могли да се намерят при нужда добри основания за оспорване действителността на уговорката, а и размерът на неустойката ("50000лв") е вероятно прекомерен.
М. | 30.09.2011, 12:13
здравейте на скоро подписах анекс към трудовия договор който гласи че след като напусна немога да започна работа в конкурентна фирма,иначе глобата е в размер на 50000лв имат ли право да ме глобят или само ни сплашват

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Неустойка в трудов договор за работа в конкурентна фирма, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Неустойка в трудов договор за работа в конкурентна фирма, моля посетете Трудово и осигурително право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор