Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Ненормиран работен ден

Ненормиран работен ден и допълнителен отпуск на работник

Въпрос (зададен от В. В. на 03.08.2011 г.):

Моля да ми отговорите на следния въпрос:
Ако служител има трудов договор от 3 години, в който е написано, че е на ненормиран работен ден и за това получава 5 дни допълнителен платен годишен отпуск, и след три години се изведе вътрешна заповед с длъжността на служителите, които са на ненормиран работен ден и неговата длъжност не фигурира в списъка, означава ли това, че отпада точката от договораза ненормиран работен ден и съотв. 5 дни допълнителен платен отпуск, без да е подписвано допълително споразумение за това?
Благодаря предварително и Ви желая хубав и успешен ден!

Отговор:

Съгласно чл. 139а, ал. 1 от Кодекса на труда (КТ), работодателят, след консултации с представители на синдикалните организации и с представители на работниците и служителите и поради особения характер на работата, може да установява за някои длъжности ненормиран работен ден. Преценката относно особения характер на работата е на работодателя, тъй като той най-добре познава особеностите на труда и необходимостта той да бъде полаган и след изтичането на нормалната продължителност на работния ден. Списъкът на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден, се определя със заповед на работодателя.

Считам, че няма законова пречка някои длъжности да бъдат изключвани от списъка, като се установи работен ден с фиксирани граници за тях, когато работодателят прецени, че е отпаднала необходимостта от полагането на труд и след изтичането на нормалната продължителност на работния ден. Отменянето на работа при условията на ненормиран работен ден също следва да стане по реда на чл. 139а, ал. 1 от КТ.

Съгласно разпоредбата на чл. 119 от КТ, изменение на трудовото правоотношение се допуска по писмено съгласие между страните, т.е. с допълнително писмено споразумение страните могат да изменят всеки от елементите на съдържанието на съществуващ между тях трудов договор (работно време, длъжност, срок, трудово възнаграждение, размер на основен и допълнителен платен годишен отпуск и др.). Доколкото в трудовия ви договор е записано, че "е на ненормиран работен ден и за това получава 5 дни допълнителен платен годишен отпуск", предвид гореизложеното считам, че за коректност и яснота (без да е юридически задължително) би било добре да се сключи допълнително споразумение.

В допълнение, следва да се каже, че размерът на отпуска по чл. 156, т. 2 от КТ не се определя пропорционално на времето, през което работниците и служителите са работили действително при условията на ненормиран работен ден, т. е. той се определя в пълен размер за съответната календарна година, ако има време, през което те са работили при тези условия. Това означава, че за календарната година, през която е станала промяната, Вие следва да си получите полагаемия допълнителен платен годишен отпуск.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 20.04.2015, 10:41
Считам, че на работник/служител на ненормирано работно време се заплаща с увеличено възнаграждение за извънреден труд, само ако работата е в почивни и празнични дни (арг. от чл. 139а, ал. 7 от КТ). Относно дежурствата - в случай, че същите не отговарят на изискванията на Наредба № 2 от 22.04.1994 г. за реда за установяване задължение за дежурство или за разположение на работодателя, то мнението ми е, че следва да се заплаща извънреден труд.
Lubo Kovachev | 25.02.2015, 2:29
Здравейте, въпросът ми е следният: работя в една фирма на ненормирано работно време, отделно давам дежурства всеки ден след работно време. Въпросът ми е при това положение полага ли ми се извънреден труд през работни дни?
адвокат Сотиров | 23.12.2014, 15:09
През март и юли 2014 г. бяха извършени няколко промени в Кодекса на труда, по-интересните от които са в следните насоки: 1) въвеждане на мерки за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса – изменение на чл. 149 относно периодичността на отчитане на положения извънреден труд; 2) урежда се нормативно договорът за стажуване и се въвеждат промени в режима на трудовия договор с условие за обучение по време на работа; 3) урежда се възможността за задължителни предписания във връзка с изпращане или заличаване на уведомления за сключен трудов договор; и др. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 6 / 12.2014 г.
адвокат Сотиров | 03.05.2014, 23:01
Съгласно чл. 153, ал. 1 от Кодекса на труда при петдневна работна седмица работникът или служителят има право на седмична почивка в размер на два последователни дни, от които единият е по начало в неделя. В тези случаи на работника или служителя се осигурява най-малко 48 часа непрекъсната седмична почивка. Следователно, при петдневна работна седмица работодателят е задължен да предостави седмична почивка в размер на два последователни дни, като не е задължително (а само традиционно и често разпространено) единият да бъде събота. Във връзка с горното няма пречка при петдневна работна седмица при подневно изчисляване на работното време във фирмата работниците и служителите да почиват в неделя и понеделник. Въпросът ви в тази си част е противоречив и недостатъчно ясен, за да му се отговори категорично. Съгласно чл. 153, ал. 4 от КТ, за положен извънреден труд в двата дни от седмичната почивка при подневно изчисляване на работното време работникът или служителят има право освен на увеличено заплащане на този труд и на непрекъсната почивка през следващата работна седмица в размер не по-малък от 24 часа. Съгласно чл. 139а, ал. 1 от КТ поради особения характер на работата работодателят след консултации с представителите на синдикалните организации и представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от КТ може да установява за някои длъжности ненормиран работен ден; списъкът на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден, се определя със заповед на работодателя (чл. 139а, ал. 3 от КТ). Наредба 50 урежда специфичните въпроси за работното време и почивките на ръководния и изпълнителския персонал, зает с осигуряване на превозите на пътници и товари в железопътния транспорт, които не са уредени в Кодекса на труда и подзаконовите нормативни актове по неговото прилагане или с оглед спецификата в дейността на железопътния транспорт се налага да бъдат уредени различно от общото трудово законодателство.
М. К. | 14.04.2014, 19:40
Здравейте! Работя в ......., подневно изчисляване на работното време, ненормиран работен ден. Съгласно Наредба50 и Заповед на работодателя работя в събота и неделя. Работодателят изготвя график за работното време, според който всички междуседмични почивки са неделя и понеделник, като се позовава на чл.153,ал1 от КТ. Правилно ли е това? Как трябва да се заплаща? за кои работници се отнася чл.139а, ал.7 от КТ? Благодаря!
адвокат Сотиров | 24.05.2013, 16:02
„Компенсация” между отработените часове може да има само ако сте на сумирано изчисляване на работното време и периодът обхваща съответните месеци. Мнението ми е, че независимо на какво работно време работи работникът/служителят, работодателят е длъжен да осигурява работа за нормалната продължителност на работното време - когато допуска „недоработване”, часовете под нормата се заплащат като престой по вина на работодателя; при „надработване” часовете над нормата следва да са извънреден труд.
И. С. | 21.05.2013, 15:42
Може ли работодателя да ме пуска "компенсация" когато няма работа(месец),и след това да отработвам часовете който съм на минус от тази "компенсация'..пример 176 часа минус..
адвокат Сотиров | 02.03.2013, 16:51
Считам, че въвеждането на сумирано изчисляване на работното време е правомощие на работодателя, поради което при организиране на работата на смени не е необходимо да се правят промени в трудовите договори на работниците и служителите - за въвеждането се издава заповед от работодателя, с която се конкретизират работниците и служителите, за които се въвежда, началната датата на въвеждането, периода на отчитане (но не повече от 6 месеца) и други обстоятелства, свързани с въвеждане и задълженията на длъжностните лица по изготвяне на графиците, следенето на спазването му и др. под.
Л. Т. | 01.03.2013, 12:59
Здравейте, въпроса ми е относно отразяването в трудовата книжка на заплащане при сумирано изчисляване на работното време.От 01.03.2013 година работниците във фирмата преминават на СИРВ при работа на дневни и нощни смени. Основното възнаграждение по трудов договор е 330 лв. Часовата ставка от 01 март е 2.55 лв. Трябва ли да има допълнително споразумение и за каква основна заплата, което да се отрази в трудовата книжка? Предварително Ви Благодаря!
адвокат Сотиров | 27.11.2012, 20:24
Отлагането на ползването на платен годишен отпуск и погасяването на правото на ползване са уредени в чл. 176 и чл. 176а от Кодекса на труда.
В.П | 27.11.2012, 13:33
Имам отпуск за 2012 в размер на 10 дни и 10 дни за ненормиран работен ден.Мога ли да ги ползвам през 2013г?
адвокат Сотиров | 02.11.2012, 10:52
От отговор на МТСП: "Размерът на отпуска по чл. 156, т. 2 от КТ не се определя пропорционално на времето, през което работниците и служителите са работили действително при условията на ненормиран работен ден, т. е. той се определя в пълен размер за съответната календарна година, ако има време, през което те са работили при тези условия. Поради тази причина работник/служител няма да има право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, т. 2 от КТ единствено за тази календарна година, през която изобщо няма време на работа при условията на ненормиран работен ден."
Даниела Иванова | 02.11.2012, 10:43
Здравейте, имам 10 дни допълнителен отпуск за ненормирано работно време. От м. Април съм болнични и през м. 11 с решение на ТЕЛК се пенсионирам. Имам ли право на допълнителата отпуска за времето на болничните
адвокат Сотиров | 24.09.2012, 15:23
Ако по реда на чл. 139а, ал. 3 от Кодекса на труда, работодателят е определил със заповед списък на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден, и работниците и служителите на тези длъжности действително (реално) са работили при тези условия, те биха имали право на не по-малко от 5 работни дни - арг. от чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ. Размерът на отпуска по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ не се определя пропорционално на времето, през което работниците и служителите са работили действително при условията на ненормиран работен ден, т. е. той се определя в пълен размер за съответната календарна година, ако има време, през което те са работили при тези условия. Поради тази причина работник/служител няма да има право на допълнителен платен годишен отпуск по чл. 156, ал. 1, т. 2 от КТ единствено за тази календарна година, през която изобщо няма време на работа при условията на ненормиран работен ден. Предвид гореизложеното, във Вашия случай е възможно да е налице нарушение на трудовото законодателство, за което на този етап бихте могли да сигнализирате Инспекцията по труда (разбира се, доколкото работодателят Ви откаже да уважи претенциите Ви).
М. | 24.09.2012, 14:40
В трудовия ми договор е вписано, че работя на ненормиран работен ден, а същевременно годишният ми отпуск е 20 дни, т.е. няма допълнителен платен отпуск. Това не противоречи ли на кодекса по труда и ако е така - какво мога да направя?
адвокат Сотиров | 13.09.2012, 1:08
Принципно, ненормираният работен ден е различен от работата на смени, като съответно отделна е и правната регламентация - в чл. 139а и чл. 141 от КТ. От въпроса Ви не става ясно какви точно са намеренията на работодателя Ви. Извън това, законът дава възможност на работодателя при определени предпоставки (напр. поради особения характер на работата или поради характера на производствения процес) и при спазването на определени изисквания и условия да въвежда едностранно промени във въпросните насоки. Доколкото същите са въведени законосъобразно, то Ваше задължение ще бъде да ги спазвате с всички законови последици в случай на обратното, вкл. дисциплинарна отговорност и др. Някои ограничения относно възможността за въвеждане/използване на ненормиран работен ден и работа на смени се съдържат в текста на посочените по-горе разпоредби, с които бихте могли да се запознаете.
M. | 12.09.2012, 20:16
Здравейте, Аз съм майка на 2 годишно дете която работи на нормален работен ден. Работодателя ми иска да ме премести на ненормиран ден . Иска да работя на смени. Перва сменя от 8 сутринта до 17:00 и втора смяна от 15:00 до 00:00 седем дни в седмицата. За мен това е много не удобно тъй като няма кой да ми гледа детето + аз работя в София а живея в Перник и пътувам всеки ден. Въпросът ми е можели да ме накара да премина на смени и какво ще се случи с мен ако не се съглася на това работно време. Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 14.08.2012, 17:01
Считам, че когато работникът или служителят работи по-малко от една календарна година при условията на ненормиран работен ден, размерът на допълнителния платен годишен отпуск се определя пропорционално на отработеното време.
Б. С. | 13.08.2012, 22:01
До август месец се водех на нерегламентирано работно време. Имах право да ползвам 6 дни допълнителен платен годишен отпуск. От този месец подписах анекс, че преминавам на пълен работен ден и тези допълнителни дни отпадат. Мога ли да ги ползвам в пълен размер за тази календарна година или се разпределят пропорционално на изминалите месеци?!
адвокат Сотиров | 10.05.2012, 21:06
Правилата за установяване на ненормиран работен ден са уредени в чл. 139а от Кодекса на труда. Съгласно чл. 139а КТ: (1) Поради особения характер на работата работодателят след консултации с представителите на синдикалните организации и с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 може да установява за някои длъжности ненормиран работен ден. (3) Списъкът на длъжностите, за които се установява ненормиран работен ден, се определя със заповед на работодателя.
E. V. | 10.05.2012, 18:49
Директор съм на детска градина.В договора си съм назначена на 8 часа .Поради спецификата на работата ми искам да бъда на ненормиран работен ден. Как трябва да подходя .
адвокат Сотиров | 29.09.2011, 23:42
Отпуските за изпълнение на граждански, обществени и други задължения за определени в разпоредбата на чл. 157, ал. 1 от Кодекса на труда, съгласно който работодателят е длъжен да освобождава от работа работника или служителя: 1. при встъпване в брак - 2 работни дни ... Тези отпуски са на различно основание и са извън обхвата на разпоредбата на чл. 155 от КТ, поради което считам, че те не могат да се приспадат от платения годишен отпуск. Работодателят не може да преценява дали и кога да разрешава тези отпуски - винаги, когато е налице някое от основанията по чл. 157 от КТ отпускът може да се ползва от работника или служителя. Съгласно чл. 175, ал. 1 от Кодекса на труда, когато през време на ползуването на платения годишен отпуск на работника или служителя бъде разрешен друг вид платен или неплатен отпуск, ползуването на платения годишен отпуск се прекъсва по негово искане и остатъкът се ползва допълнително по съгласие между него и работодателя.
Н. Л. | 29.09.2011, 15:19
Здравейте, въпросът ми е следният: При сключване на граждански брак, съгласно чл. 157 ал. 1 т. 1 от Кодекса на труда работодателят е длъжен да освобождава от работа служителя 2 работни дни, нарушение ли от страна на работодателя, ако тези 2 дни се приспаднат от полагаемия платен годишен отпуск, а не ме освободи от работа съгласно цитирания член? Благодаря предварително.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Ненормиран работен ден и допълнителен отпуск на работник, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Ненормиран работен ден и допълнителен отпуск на работник, моля посетете Трудово и осигурително право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор