Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Гарантирани вземания

Неизплатени трудови възнаграждения при несъстоятелност

Въпрос (зададен от А. на 27.12.2011 г.):

При започване на дело по несъстоятелност на ЕООД,но без все още крайно решение и неизплатени заплати имаме ли право и смисъл да заведем дело срещу работодателя или да отправим молба за изпълнителен лист до Р.Съд?

Отговор:

Имате право, но не считам, че е задължително.

Условията, при които се поражда правото на работниците и служителите на гарантирани вземания, произтичащи от трудови правоотношения при несъстоятелност на работодателя, се уреждат от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя (ЗГВРСНР). Гарантирани вземания на работниците и служителите по този закон са начислени и неизплатени трудови възнаграждения, дължими по индивидуални и колективни трудови договори. Право на гарантирани вземания по ЗГВРСНР имат работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя, независимо от срока му и от продължителността на работното време, и на които правоотношението: не е прекратено към датата на вписване в търговския регистър на решението за откриване на производство по несъстоятелност или е прекратено през последните три месеца преди датата на вписване на решението за откриване на производство по несъстоятелност. Необходимо е работодателят да е осъществявал дейност най-малко 6 месеца преди началната дата на неплатежоспособността, съответно свръхзадължеността.

Гарантираните вземания по ЗГВРСНР се отпускат въз основа на заявление-декларация по образец, подадена от работника или служителя до териториалното поделение на Националния осигурителен институт по седалището на работодателя в 30-дневен срок от датата на вписване на решението за откриване на производство по несъстоятелност или от датата на информиране на работниците и служителите от българския работодател за обстоятелството, че е открито производство по несъстоятелност по реда на законодателството на другата държава.

Съгласно чл. 30 от ЗГВРСНР частта от начисленото, но неизплатено трудово възнаграждение, която не е гарантирана от фонда, остава дължима за работника или служителя и може да се предяви в производството по несъстоятелност.

Съгласно чл. 687 от Търговския закон вземане на работник или служител, произтичащо от трудово правоотношение с длъжника, се вписва служебно от синдика в списъка на приетите вземания. Когато не са постъпили възражения, съдът одобрява списъка на приетите и служебно вписаните вземания в закрито заседание незабавно след изтичането на законовия срок.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 29.01.2015, 12:50
Имате право да си търсите дължимото трудово възнаграждение - при липса на доброволно плащане от страна на работодателя, бихте могли да си търсите правата по съдебен ред.
Н. И. | 11.08.2014, 18:35
Прекратих трудовите си взаимоотношения с работодателя си по чл.325,ал.1,т.1 от КТ. Впоследствие не ми бе изплатенотрудовото възнаграждение за последния отработен месец.Имам ли право да си го търся? Благодаря Ви предварително!
адвокат Сотиров | 06.03.2014, 18:25
Съгласно чл. 271, ал. 1 от КТ: "Работникът или служителят не е длъжен да връща сумите за трудово възнаграждение и обезщетения по трудовото правоотношение, които е получил добросъвестно." Според мен, в конкретния случай трудно би могло да се защити позиция за добросъвестност на работника - същият не се е явявал на работа в процесния период и не е изпълнявал трудовите си задължения, поради което е знаел, че полученото възнаграждение за положен труд не му се полага.
Г. К. | 06.03.2014, 18:10
Здравейте,през месец февруари съм болничен,но работодателя ми е превел заплата.Трябла ли да върна тези пари.
адвокат Сотиров | 22.02.2014, 12:38
Не, не трябва да заплащате такива такси - при принудително събиране на суми, произтичащи от трудови правоотношения не се събират такси от частните съдебни изпълнители.
М. | 20.01.2014, 13:29
Спечелих делото срещу бивш работодател за неизплатени възнаграждения и обезщетения. Извадих си ИЛ. Въпросът ми е при завеждане на изпълнително дело, трябва ли да плащам някакви такси на ЧСИ?
адвокат Сотиров | 05.01.2014, 21:08
(Отговор на въпроса на Й. З. от 13.12.2013 г.) При липса на доброволност от страна на работодателя, получаването на обезщетението (на този етап приемам, че такова се дължи) следва да се търси по съдебен път чрез завеждане на дело. Самото завеждане на дело става чрез внасянето на искова молба, към която се прилагат съответните доказателства.
адвокат Сотиров | 05.01.2014, 20:59
(Отговор на въпроса на И. М. от 11.12.2013 г.) Получаването на неизплатените ви трудови възнаграждения и обезщетения може да се търси по съдебен път. Самото завеждане на дело става чрез внасянето на искова молба, към която се прилагат съответните доказателства; държавни такси не се дължат.
адвокат Сотиров | 05.01.2014, 18:38
(Отговор на въпроса на С. Г. от 21.11.2013 г.) Съгласно чл. 222, ал. 1 от КТ: "При уволнение поради закриване на предприятието или на част от него, съкращаване в щата, намаляване обема на работа, спиране на работата за повече от 15 работни дни, при отказ на работника или служителя да последва предприятието или неговото поделение, в което той работи, когато то се премества в друго населено място или местност, или когато заеманата от работника или служителя длъжност трябва да бъде освободена за възстановяване на незаконно уволнен работник или служител, заемал преди това същата длъжност, работникът или служителят има право на обезщетение от работодателя. Обезщетението е в размер на брутното му трудово възнаграждение за времето, през което е останал без работа, но за не повече от 1 месец. С акт на Министерския съвет, с колективен трудов договор или с трудовия договор може да се предвижда обезщетение за по-дълъг срок. Ако в този срок работникът или служителят е постъпил на работа с по-ниско трудово възнаграждение, той има право на разликата за същия срок."
Й. З. | 13.12.2013, 13:42
Здравейте На 28.11.2013 ми беше прекратен трудовия договор по чл. 328.ал.1 т.2. В тази връзка съм наясно, че работодателят ми дължи обезщетение по чл. 222 в случай, че не започна работа в рамките на един месец от прекратяването на договора. Днес работодателя ме уведоми чрез адвокат че не смята изобщо да ми заплати това обезщетение. Каква е практиката ако действително откаже да го изплати?
И. М. | 11.12.2013, 17:38
Здравейте! Искам да Ви запитам по моя проблем. На 02.12.2012г. бях назначена във фирма на трудов договор. На 25.11.2013г. съм освободена по чл.325, т.4 от КТ - със завършване на определена работа. Не съм получавала трудовото си възнаграждение след 23.09.2013г. в заповедта ми е записано, че имам и ПГО за изплащане. Обърнах се към инспекцията по труда, но получих отговор, че от скоро нямат право да пишат предписания за изплащане на работна заплата на бивши работници. За периода за който не съм получавала възнаграждение, не съм подписвала ведомости и фишове за заплати. Въпроса ми е, мога ли да си търся дължащото ми се трудово възнаграждение по съдебен път? Каква е процедурата?
С. Г. | 21.11.2013, 18:20
Здравейте. Имам въпрос ако може да ми отговорите. Уведомиха ме устно че фирмата ще обяви фалит в края на декември. На трудов договор работя в фирмата 10 години. Имам ли право на някакво обезщетение за това и от кого? Смятам че работодателя няма да ми изплати нищо. Какво да направя? Благодаря
адвокат Сотиров | 21.11.2013, 18:15
Със Закон за изменение на Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, в сила от 01.10.2013 г., се приеха следните изменения: а) увеличаване на периода, през който работодателят е осъществявал дейност преди началната дата на неплатежоспособността; б) увеличаване на размера на гарантираните вземания от 3 на 6 начислени, но неизплатени месечни трудови възнаграждения и парични обезщетения през последните 12 месеца; в) увеличаване на максималния размер на гарантираните вземания на работниците и служителите от 1 000 на 1 200 лв. С измененията се цели да се гарантират социалните права на работниците и служителите при специфични случаи на несъстоятелност, при които е налице значително забавяне на процедурата по обявяване в неплатежоспособност и забавяне изплащането на дължимите обезщетения при неплатежоспособност на работодателя.
адвокат Сотиров | 17.06.2013, 14:33
Съгласно чл. 358, ал. 1 от Кодекса на труда: "Исковете по трудови спорове се предявяват в следните срокове: ... 3-годишен - по всички останали трудови спорове." Срокът започва да тече от деня, в който правото, предмет на иска, е станало изискуемо или е могло да бъде упражнено, като при парични вземания изискуемостта се смята настъпила в деня, в който по вземането е трябвало да се извърши плащане по надлежния ред (чл. 358, ал. 2, т. 2 от КТ).
Марияна Зафирова | 17.06.2013, 14:18
Здравейте! Ще Ви бъда благодарна ако можете да ми отговорите по следния казус: В момента съм в майчинство но фирмата в която работя ми дължи 40% от заплатата ми за месеците от 01,2012 до 07,2013г. Фирмата работи , но сега разбирам, че колегите ми си вземат заплатите изцяло от началото на тази година. А какво се случва със старите ме интересува - имат ли давност и какъв е начина да си взема незиплатения процент от заплатите? Благодарч предварително!
адвокат Сотиров | 21.03.2013, 12:03
Ако съпругът Ви не го устройват условията на договора, нека не го подписва - при липса на доброволност от страна на работодателя, получаването на неизплатените трудови възнаграждения (в пълен размер) следва да се търси по съдебен път чрез завеждане на дело.
Галя Василева | 21.03.2013, 11:49
Въпросът ми е следният.Съпругът ми има да получава 6 заплати.Предложили са му да подпише договор за прехвърляне на вземане,с който ще получи 50% от полагащото се заплащане.Има ли някъкъв начин да си получи всички пари.
адвокат Сотиров | 12.02.2013, 10:48
Считам, че няма пречка за това.
В. | 12.02.2013, 8:33
Здравейте! Може ли след като фирмата е обявена в несъстоятелност да се подаде уведомление по чл. 327 ал.1, т.2 от КТ. Благодаря!
адвокат Сотиров | 10.02.2013, 12:24
Задължението за заплащане на трудово възнаграждение е на фирмата-работодател, а не на собственика на фирмата (това е принципно положение, доколкото не давате информация за правно-организационната форма на фирмата). Още повече, че предположението ми е, че не става дума за промяна на работодателя по чл. 123 от Кодекса на труда.
тодор | 09.02.2013, 12:41
при неисплатени стари заплати,а фирмата се дава на друг сопственик стария собственик длъжен лие да исплати наведнъж всички заплати и обещетение и има ли срок
адвокат Сотиров | 28.01.2013, 11:28
При Вас не е сигурно, че сте имали право да напуснете по чл. 327 от КТ, но така или иначе това не изглежда да е спорно към момента. Относно делото - няма проблем да започнете такова и без да са Ви дали документ за дължимите суми - техният конкретен размер ще се установи в хода на делото; по трудовите дела не се дължат предварително държавни такси и разноски за вещи лица - необходимо е да се заплати единствено хонорара на адвоката, но и той впоследствие се присъжда в тежест на загубилия делото ответник-работодател. Не съм от Стара Загора и би било най-добре да се обърнете за съдействие към местен адвокат.
Георги Каратенев | 28.01.2013, 10:16
Здравейте!Искам да попитам следното-на 8.10.2012 напеснах по член 327 поради неизплащане и забавяне на заплатите ми от от края на 2010,през това време съм получавал 60 процента от тях,написах си молба за неизплатените ми задължения на 8.10 ,но до този момент не ми дават,последно днес ми казаха,че трябва нова молба със свободен текст,а знам че в 14 дневен срок трябва да ми изготвят такава-на молбата от 08.10 имам входящ номер,въпросът ми е следният-може ли да се започне дело без да са ми дали този документ за сумите ,които ми дължат?И новото ,което ми казаха от завода е ,че решили да не плащат на работниците,които вече не работят там,защото нямали пари,бихте ли ми казали трудовите дела безплатни ли са или ако не са колко трябва ориентировъчно да се плати?Искрено се надявам да ми отговорите и ако сте от стара загора,защо не и да се обърнем към вас за помощ?щЕ ЧАКАМ ОТГОВОР,БЛАГОДАРЯ предварително
адвокат Сотиров | 19.01.2013, 22:59
Следва да изплатят заплатите при прекратяване на трудовото правоотношение. Ако това не стане, то считам, че би било добре да подадете изрична писмена молба до ликвидатора в този смисъл. Бихте могли да заведете и дело, но по принцип ликвидацията не би могла да приключи "успешно" ако има неудовлетворени кредитори (неизплатени задължения). Важно е също да следите да не би работодателят да изпадне в несъстоятелност (бихте могли да правите справки и в Търговския регистър на адрес: www.brra.bg).
АНТОАНЕТА МИНЧЕВА | 17.01.2013, 15:16
Как да си потърся неизплатени заплати за предходните три месеца от м.ноември 2012,като Болицата в град Генерал Тошево е в ликвидация от 20.12.2012 г..Бях на посотоянен трудов договор и в момента съм с предизвестие до 04,02,2013 г.
адвокат Сотиров | 15.10.2012, 22:09
Според мен, бихте пропуснали срока за предходните месеци.
Б. | 15.10.2012, 21:10
Здравейте адв.Сотиров, Имам неизплатени 6 заплати за периода ноември 2009-април 2010 г.Тъй като тригодишния срок за обжалване е към края си,въпросът ми е след като месеците са поредни,възможно ли е да предявя претенциите си през април или по то този начин пропускам срока за предходните месеци?!?Благодаря Ви предварително!
адвокат Сотиров | 12.10.2012, 0:12
Относно съдържанието на исковата молба бихте могли да се запознаете с чл. 127 от ГПК. Не е необходимо да посочвате данни за собственика на фирмата (предприятието-работодател), доколкото същият не е и законен представител на фирмата. Вие не трябва да доказвате това, че не сте получили заплатите си - това е отрицателен факт, тежестта за доказване на който пада върху ответника (работодателя). Обикновено трите документа, които посочвате, се представят като доказателства, но може и да не са достатъчни - следва да докажете иска си по основание и размер. По-добре посочете брутната заплата (съдилищата решават този въпрос по различен начин). Няма "утвърден шаблон" на искова молба. Продължителността на делото зависи от натовареността на съда и конкретния съдия, който ще гледа делото Ви.
Петър Стойчев | 11.10.2012, 18:01
Здравейте, бях назначен по безсрочен трудов договор, който прекратихме по взаимно съгласие с молба от моя страна през април 2012г. Имам три неполучени месечни възнаграждения за три месеца от 2011г. Всички трудови възнаграждения в предприятието получавах по банков път.Не съм се разписвал на фиш за заплата в предприятието и не съм получавал такъв за нито една заплата. Собственика на фирмата отказва диалог и няма развитие, заради което реших да заведа дело заплатите. От коментарите по други подобни проблеми разбрах, че трябва да заведа искова молба. В нея до колкото разбирам трябва да напиша своите данни и данните на предприятието(име, булстат и седалище). Необходимо ли е да напиша и данните за собственика на предприятието? Като доказателства каква информация трябва да предоставя, в случай че заплатите ни се изплащаха по банков път и не сме подписвали фишове за заплати? Необходимо ли е да предоставя копия от трудовия договор, заповедта за прекратяване, трудовата книжка? Необходими ли са и други документи? В иска трябва да посоча чистото възнаграждение за получаване за всеки от месеците или брутната заплата? Има ли утвърден шаблон за искова молба? След като тя бъде подадена, до колко време би следвало да получа отговор?
адвокат Сотиров | 23.08.2012, 18:39
На този етап бихте могли да се обърнете към синдика на дружеството за информация и съдействие.
Елена Минкова-Иванова | 23.08.2012, 18:28
Работих в една фирма до месец април 2011г., но след като неможеше вече да ми изплаща заплатата се договорихме да ме съкратят с право на обещетение от бюрото по труда и с уговорката, че по малко по малко ще ми изплатят дължимите заплати и парите за неизплатените опуски. До този момент не съм си получила парите които ми дължат около 2000лв и скоро разбрах, че фирмата е обявила несъстоятелност.Въпросът ми е мога ли да направя нещо за да си получа парите и имам ли някакъв шанс.Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 04.08.2012, 20:18
Проекти на закони за допълнение и изменение на Гражданския процесуален кодекс и Търговския закон са подготвени от Министерство на труда и социалната политика. Законодателните промени целят по-добра защита на правата и интересите на работниците и служителите в случаите на неизплатени заплати от страна на техните работодатели. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 2 / 08.2012 г.
адвокат Сотиров | 30.07.2012, 19:09
Бихте могли да се обърнете към синдика на дружеството за информация и съдействие. Бихте могли да се обърнете и към НОИ, вкл. относно трудовия Ви договор.
didi | 30.07.2012, 17:18
здравейте, имам проблем с който не мога да се справя изтече ми майчинството пуснах си молба за платен отпуск около 70 дни след изтичането на 20 дни от отпуската ми счетоводителката ме уведоми че фирмата ми (АД) е обявена в несьстоятелност и трябва да ме съкратят по чл.328 ал.1 т.1 закриване на предприятие платените ми отпуски останаха неизплатени + 1мес. обежтетение . собственика на фирмата е чужденец извьн страната към коя институция да се обърна за съдействие и как мога да взема поне нещо от дължимите суми искам да уточня,че когато са обявили фирмата в несьстоятелност аз съм била още в майчинство за отглеждане на дете до 2год. очаквам отговора ви и благодаря за вниманието
адвокат Сотиров | 26.07.2012, 23:15
Изплащането на трудовите възнаграждения е недопутимо да се доказва със свидетелски показания, т.е. ситуацията по отношение на получените без подпис заплати е "проблемна". Принципно, има опция за изпращане на документите за прекратяване на трудовото правоотношение по пощата с обратна разписка. Не виждам пречка да изпратите покана за получаване на трудовата книжка.
Г.Д. | 24.07.2012, 11:56
Здравейте, Моля да ми помогнете със съвет ако можете, за което предварително Ви благодаря! Имах служител, които освободих от работа на 01.07.12г. През двата месеца в които този служител работеше за мен, аз бях в болница, поради проблемна бременност и последвало раждане. Поради този проблем не съм и давала ведомостите за подпис за получени заплати. Въпреки, че тя си е взела всичко дължимо от оборота на магазина, след моето устно разрешение. Сега отказва да подпише ведомостите и ме изнудва да и платя още 2 заплати. Имам подписани разходни ордери за част от парите, които са подписани пред счетоводителя, което до някъде е добре. Бившият ми служител отказва да подпише и да получи документите за прекратяване на трудово правните взаимоотношения и трудовата си книжка. Заплашваме с жалба към инспекцията на труда. Моля Ви за съвет, как да постъпя. Имам ли право да изпратя документите по пощата с обратна разписка? Мога ли да изпратя покана за получаване на трудовата книжка? Предварително Ви благодаря!
адвокат Сотиров | 17.07.2012, 0:16
От въпросите Ви не могат да се разберат много обстоятелства, като т. напр. не става ясно трудовият договор дали е бил със срок на изпитване, какво е това "заявление" по чл. 71 и от кого сте го получили!? Извън това, за получаване на неизплатеното трудово възнаграждение бихте могли да заведете дело, за което не се дължат държавни такси. Съгласно КТ: "В случаите по чл. 327, ал. 2 датата и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение се вписват в трудовата книжка от инспекцията по труда, в която е подадено заявлението."
iliana georgieva | 16.07.2012, 19:12
Здравейте работих в един Салон эа красота 5мес като бях подписала срочен д-р на 4ч. след неизплатеното труд.въэнаграждение и уговорения допълнителен % эа последните 3месеца аэ напуснах работа ипотърсих инсп.по труда от там им иэпратих молба по чл.327 ал.2. не ми е връчен тр.договор и книжка,а сега получих по пощата Эаявление по Чл.71 ал.1 Как мога да си получа эаплатите и обеэщетението,а тр.книжка?Благодаря ви!
адвокат Сотиров | 12.07.2012, 11:13
Получаването на неизплатените Ви трудови възнаграждения следва да се търси по съдебен път. Самото завеждане на дело става чрез внасянето на искова молба, към която се прилагат съответните доказателства; държавни такси не се дължат! Това, че не сте се подписали за получените заплати, по никакъв начин не Ви вреди с оглед възможността да си търсите дължимото и неизплатено възнаграждение.
Д. | 12.07.2012, 9:51
Здравейте! Напуснах работа по чл.327, т.2 от Кодекса на труда, поради не коректното отношение на вече бившият ми работодател. Проблема се състои в това, че след 3-те месеца изпитателен срок /работех в печатница от 15.09.2011г./, той спря да ми изплаща трудовото възнаграждение, всеки път оправдавайки се, че в момента няма пари защото самите му клиенти не са привели пари, че следващия месец ще ми изплати всичко дължимо и така до днес /12.07.2012г./. Другото, което ме притеснява е, че дори и за 3-те месеца, за които съм получила заплатата си /на ръка/, не ми е дадена ведомост на която да се разпиша, че съм си получила възнаграждението за положения труд. Как ще ме посъветвате да постъпя /какво трябва да направя/, за да си получа заработените до момента пари? Благодаря Ви предварително.
адвокат Сотиров | 25.06.2012, 14:13
Следва да представите изпълнителния лист на частен съдебен изпълнител с молба за образуване на изпълнително дело, в рамките на което присъдената Ви сума ще следва да бъде събрана от работодателя по принудителен ред.
Н. | 25.06.2012, 13:53
Имам заведено дело за неизплатено трудово възнаграждение и получен изпълнителен лист.Нямам адвокат, сама се явих на делото,но сега не знам какво трябва да направя по нататък защото знам че работодателя доброволно няма да ми изплати сумите. Моля за Вашият съвет ! Предварително благодаря!
адвокат Сотиров | 15.05.2012, 20:27
Съгласно чл. 687, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ): "Вземане на работник или служител, произтичащо от трудово правоотношение с длъжника, се вписва служебно от синдика в списъка на приетите вземания."
Г. З. | 15.05.2012, 16:48
Въпроса ми е свързан с изплащане на дължимо трудово възнаграждение от фирма в процедура по несъстоятелност. Трябва ли да предявя изрично взимането си пред съда или служебно ще бъда включен в списъка от кредитори? Уточнявам че съм бил служител на фирмата с легален трудов договор,която ми дължи три заплати преди да изпадне в несъстоятелност.
адвокат Сотиров | 06.04.2012, 11:23
При прекратяване на трудовия договор по чл. 325, т. 1 от Кодекса на труда (КТ) никоя от страните не дължи предизвестие. При липса на доброволност от страна на работодателя, получаването на неизплатените Ви трудови възнаграждения следва да се търси по съдебен път. Самото завеждане на дело става чрез внасянето на искова молба, към която се прилагат съответните доказателства; държавни такси не се дължат. Съгласно чл. 270, ал. 2 от КТ: "Трудовото възнаграждение се изплаща авансово или окончателно всеки месец на два пъти доколкото не е уговорено друго." - други срокове за изплащане на дължимите Ви се възнаграждения няма. Това, че сте подписали разходен касов ордер, но не и ведомости, не ситам, че Ви ползва. Не е сигурно какво точно имате предвид под "смяна на фирмите", но това не би било пречка да си търсите правата.
В. | 03.04.2012, 22:28
Имам въпрос, на който ще съм много благодарна да отговорите. Освободена съм от работа на основание чл. 325, т. 1. от началото на месец април. Заявлението за прекратяване съм го подала аз, но не съм спазила едномесечния срок на предизвестие, това надявам се не е проблем щом заявлението ми е било прието. Въпроса ми е как мога да търся изплащане на трудовите си възнаграждения. За месец февруари получих два аванса, които са около 45% от работната ми заплата и за тях съм подписала разходен ордер, но не и ведомост, останалите 55% още не съм получила. За месец март ми се дължи цяла заплата. Какъв е срока за изплащане на заплатите от работодател? Как мога да търся правата си в съда. И има ли значение, че за месец февруари съм била по договор във фирма с регистрация в един град, а месец март поради смяна на фирмите, във фирма с регистрация в друг град, но дейността и на двете фирми се е осъществявала на един и същ адрес?
адвокат Сотиров | 03.04.2012, 22:23
Ако отпускът е бил платен и е бил ползван по надлежния ред, то съпругът Ви има право да получи полагащото му се трудово възнаграждение. Извън това, не давате достатъчно информация относно самото напускане (защото по принцип работодателят не може едностранно да намалява уговореното трудово възнаграждение), но това най-вероятно няма връзка с правото на съпруга Ви да си претендира неизплатената заплата.
И. Я. | 03.04.2012, 7:27
Добър ден и предварително благодаря за отговора.Случая ни е такъв-съпругът ми работеше като сервитьор в една фирма,февруари месец собственика ги пусна отпуска,по негова преценка.Стана така,че на първи март съпругът ми напусна работа по собствено желание,тъй като се оказа,че без предупреждение са им намалили много заплатите.Тогава си получи заплатата за януари 2012 г,тъй като ги получават един месец назад.Вчера като отиде да си получи заплатата за февруари,собственика каза,че тъй като е бил в платен отпуск за 2012 г., а вече не работи ,няма как да му плати.За нас няма логика в това,още повече че не по собствено желание излезе в отпуска тогава.Моля за Вашето мнение по въпроса.Има ли право да получи парите си?Благодаря още веднъж,ако намерите време и за нашия проблем!
адвокат Сотиров | 20.03.2012, 19:15
Не давате информация на какво основание е прекратен трудовият Ви договор. Независимо от това, доколкото разбирам, в заповедта за прекратяване е разпоредено да Ви се изплатят обезщетенията, за които споменавате. При липса на доброволност и желание от страна на работодателя да Ви изплати полагащите Ви се суми, единственият възможен законов ред, по който бихте могли да си получите парите, е завеждането на дело срещу работодателя. При тези дела не се дължи заплащането на държавна такса.
Цветелина | 20.03.2012, 16:42
Здравейте,
Работих във фирма и след изтичане на майчинството ми /3г. - от които 1 г е неплатена отпуска/ ме съкратиха по член с обещетение. Питането ми е мога ли да си получа платените отпуски за три години, както и обещетението за 1 месец при съкращение. В платено майчинство съм от 02,2008-02,2010 и неплатена отпуска от 02,2010-02,2011 като обещетението за съкращение е за 03,2011. Общо четири заплати трябва да получа, но фирмата е зле финансово и не желае да ми ги изплати. Благодаря
адвокат Сотиров | 15.03.2012, 16:13
Вероятността да си получите дължимите възнаграждения е голяма, тъй като производството по ликвидация не би могло да приключи със заличаване на дружеството ако не са удовлетворени всички кредитори - съгласно чл. 273, ал. 1 от Търговския закон "Когато са уредени всички задължения и остатъкът от имуществото е разпределен, ликвидаторите искат заличаване на дружеството." Ако дружеството изпадне в несъстоятелност, производоството по ликвидация се спира, но дори и тогава имате възможност да получите трудовите си възнаграждения.
Виолета Велева | 15.03.2012, 12:41
Здравейте,адв.Сотиров.
Работех във фирма,която се наложи да напусна поради неизплащане на трудовите възнаграждение за период от 4 мес.Имам Удостоверение от фирмата,че тези пари са ми дължими,плюс обезщетение.Сезирала съм Инспекцията по труда,които задължиха бившия ми работодател да ги изплати в определен срок.Сега е назначен ликвидатор и фирмата е в ликвидация.Въпрсът ми е какво ще се случи сега,ще мога ли да си взема парите или няма смисъл да се занимавам повече?Може би трябва да уточня,че напуснах Ноември'2011,а ликвидацията е от Март'2012.Благодаря Ви предварително!
адвокат Сотиров | 10.03.2012, 23:07
Съгласно чл. 358 от Кодекса на труда "Исковете по трудови спорове се предявяват в следните срокове: 1. едномесечен - по спорове за ограничена имуществена отговорност на работника или служителя, за отмяна на дисциплинарно наказание "забележка" и в случаите по чл. 357, ал. 2. 2. 2-месечен - по спорове за отмяна на дисциплинарно наказание "предупреждение за уволнение", изменение на мястото и характера на работата и прекратяване на трудовото правоотношение; 3. 3-годишен - по всички останали трудови спорове." Въпросът е спорен, но не считам, че в конкретния случай бихте могли да предявите колективен иск за завеждане на съдебно дело - за повече информация по този въпрос бихте могли да прочете чл. 379 и сл. от ГПК и Закона за уреждане на колективните трудови спорове.
иванка иванова атанасова | 09.03.2012, 10:50
Уважаеми г-н Сотиров
Работя в един завод и от 2009 - 2012г. имаме неизплатени заплати. Все още съм на работа, но завода вероятно ще се затвори скоро.
Интересува ме какъв е срока за завеждане дело за неизплатените заплати и може ли колективно да заведем такова дело.
Поздрави
адвокат Сотиров | 13.02.2012, 18:45
Предполагам, че имате предвид разпоредбата на чл. 4, ал. 1, т. 2 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя, съгласно която: "Право на гарантирани вземания по този закон имат работниците и служителите, които са или са били в трудово правоотношение с работодателя ... на които правоотношението: ... е прекратено през последните три месеца преди датата на вписване в търговския регистър на решението ..." Ако трудовото правоотношение е прекратено по-рано от 3 месеца, то съответното трудово възнаграждения не би било гарантирано по силата на посочения закон, но общите правила за неговото събиране си остават приложими - предявяване на вземането в производството по несъстоятелност, завеждане на дело за осъждане на работодателя и др.
Злати Ламбов | 13.02.2012, 15:24
Здравейте!
Вапросыт ми касае закона за гарантираните вземания.Какво става с вземанията на работник ако тe имат давност по-голяма от 3 меcеца назад от датата на сыдебното решение по несыстоятелност?
Благодаря!

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Неизплатени трудови възнаграждения при несъстоятелност, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Неизплатени трудови възнаграждения при несъстоятелност, моля посетете Трудово и осигурително право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор