Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Промяна на работодател

"Изчезнал" работодател при продажба на фирма

Въпрос (зададен от Л. П. на 04.01.2012 г.):

Здравейте!
Живея в град София. Имам подписан постоянен трудов договор през 2009г. От Юли 2010г. съм в отпуск по майчинство. През първата година нямах проблем с обезщетенията, но за втората година ситуацията ,в която съм поставена е следната: Юли 2011г., когато отидох да занесе в счетоводството декларацията за втората година майчинство от счетоводителя разбрах, че шефът ми е продал фирмата на македонска гражданка и новият адрес на фирмата е в гр.Бургас. Проверих в Търговски регистър- продажбата на дружеството е направена още през януари 2010г., за което аз не съм уведомена по никакъв начин. Говорих със счетоводството, които ме увериха, че са връчили всички документи на стария собственик и той щял да ги изпрати в Бургас на новата собственичка. Опитах да се свържа с предишния собственик за да ми обясни ситуациата, но без успех.
Към днешната дата / 04.01.2011г./ документите ми не са внесени в НОИ Бургас и аз не получавам полагощото ми се обезщетение. Септември 2011г. подадох жалба в НОИ. На 02.01.2012 получих отговор , че са направили проверка и на посочения адрес в гр.Бургас не съществува такова лице и такава фирма.Съответно те не могат да ми изплатят каквото и да е защото нямат основание/ документ/. Обърнали са се към компетентите органи и ще ме уведомят когато открият новата собственичка. Искам да се върна на работа, но се оказва,че не само не мога да получа от държавата полагощото ми се обезщетение, но не мога и да се върна на работа, защото няма къде.
Моля Ви, кажете ми, как и по какъв начин мога да защитя правата си?
Благодаря Ви предварително за отделеното време.

Отговор:

На въпроса Ви би могло да се отговори само най-общо в рубриката "Безплатна онлайн консултация" - с посочване на някои от релевантните законови разпоредби.

При продажба на фирмата Вашето трудово правоотношение не се прекратява автоматично - независимо дали под продажба имате предвид прехвърляне на дялове/акции (при което няма промяна на работодателя) или прехвърляне на търговското предприятие (при което има промяна на работодателя). Чл. 328, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда (КТ) дава възможност на работодателя да прекрати трудовия Ви договор, но за това е следвало да Ви бъде направено съответно предложение и Вие да сте го отказали (какъвто не е случая, видно от предоставената информация).

Считам, че в случая следва да "отидете" на работа - там където обичайно полагате своя труд. Съгласно чл. 213, ал. 2 от КТ "Работодателят и виновните длъжностни лица солидарно дължат обезщетение на работника или служителя, когото незаконно не са допуснали на работа през времето, докато трае изпълнението на трудовото правоотношение. Това обезщетение е в размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за времето на незаконното недопускане на работа."

Независимо от изложеното в предходния параграф, в случай че в ситуацията не може да се говори за недопускане на работа, то за всички претърпени от Вас вреди бихте могли да претендирате обезщетение по общия ред на чл. 45 и сл. от Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). За целта ще следва да се заведе съдебно дело. Във връзка с това, бихте могли да изпратите на работодателя си, със съдействието на нотариус, документите за изплащането на обезщетението от НОИ.

При всички случаи, препоръчително е да сигнализирате и Инспекцията по труда за нарушение на трудово законодателство - от там ще направят проверка, при която ще се установяват обстоятелства от значение за Вашия случай.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 28.01.2015, 16:11
(Отговор на въпроса на В. И. от 07.12.2014 г.) Доколкото разбирам, не е налице промяна на работодателя - прехвърлянето на дружествени дялове не съставлява такава промяна. Работодателят е самата фирма, а не нейния собственик (управителят също не е работодател, а представител на последния). В този смисъл, трудовото възнаграждение се дължи от самата фирма, която се явява работодател и страна по трудовия договор.
адвокат Сотиров | 28.01.2015, 16:06
(Отговор на въпроса на K. от 26.10.2014 г.) Видно от информацията, която предоставяте, вие сте пракратили трудовия си договор. Новият ви трудов договор е независим от прекратения такъв и страните по него са свободни да уговорят свободно условията по него. Обстоятелството, че собственикът на другата фирма е едно и също лице не води до извод за наличие на някоя от хипотезите на чл. 123 от КТ за запазване на трудовото правоотношение (в този смисъл неточно е и използваното понятие "преместиха"). Относно втория въпрос е необходимо да се предостави допълнителна информация, за да може да му се отговори коректно.
адвокат Сотиров | 28.01.2015, 16:04
(Отговор на въпроса на Д. Д. от 15.09.2014 г.) Правните основания за прекратяване на трудов договор се съдържат в чл. 325 и сл. от Кодекса на труда - конкретното приложение на тези основания зависи от конкретните осбстотелства по всеки отделен случаи. Дали ще подадате молба за напускане зависи изцяло от вас и този смисъл казаното от собствениците не е издържано. При липса на доброволно заплащане от страна на работодателя на дължими към вас суми, бихте могли да търсите защита на правата си по съдебен ред. Обстоятелството, че собствениците на фирмата-работодател са си открили друга фирма, е от юридическа гледна точка до голяма степен без значение за вас.
адвокат Сотиров | 23.12.2014, 15:11
През март и юли 2014 г. бяха извършени няколко промени в Кодекса на труда, по-интересните от които са в следните насоки: 1) въвеждане на мерки за намаляване на регулаторната тежест за бизнеса – изменение на чл. 149 относно периодичността на отчитане на положения извънреден труд; 2) урежда се нормативно договорът за стажуване и се въвеждат промени в режима на трудовия договор с условие за обучение по време на работа; 3) урежда се възможността за задължителни предписания във връзка с изпращане или заличаване на уведомления за сключен трудов договор; и др. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 6 / 12.2014 г.
В. И. | 07.12.2014, 10:11
Здравейте! Имам следния проблем-фирмата в която рабтя на 4 часов трудов договор собствеността е прехвърлена на друг управител на 05,11,2014 г.На 18,11 промяната в обстоятелствата е побликувана в Агенцията по вписвания.Успоредно с това се променя и правноорганизационната форма на предприятието и то от ООД става ЕООД /като седалището и булстата се запазват промяна има в МОЛ и формата/.Към днешна дата новия собственик отказва /устно/ да ми изплати възнаграждението за м. 10,2014 и за ноември до 18,11,2014 г. като твърди,че то е дължимо от предишния собственик /който разбира се твърди обратното/.Към днешна дата не съм подписвала нов договор.От кого са дължими сумите и какво мога да направя напр. да подам сигнал в Инспекцията по труда.Забравих да добавя,че заплатите са дължими на 25 число на следващия месец. Благодаря Ви!
K. | 26.10.2014, 7:49
Здравейте след работа в една фирма в продължение на 7гизпаднах в следната объркана ситуация и се надявам вие да ми помогнете или поне да ми дадете някакви насоки как да процедирам.работих като продавач консултант а в последствие и като ОТЗ по договор но затворихме обекта и след това прекратихме предишния договор и веднага след това ме преместиха в друга фирма със същия предемет на дейност и на същия собственик като съм назначена на временен договор по чл.68 ал.1 т.2. това редно ли е и другият ми въпрос е как така ме освобождават от длъжност ОТЗ а в трудовата ми книжка е попълнен продавач-консултант.
Д. Д. | 15.09.2014, 22:48
Здравейте, г-н Сотиров! Аз съм майка, на която майчинството изтича след 2 месеца.Фирмата, в която работя от 2011г., всъщност не фунционира от 2012г. Но ми плащат осигуровки и с обезщетенията от НОИ не съм имала проблеми. По какъв член трябва да бъда съкратена? Собствениците ми казаха, че трябва да си подам молба за напускане и че няма как да ми изплатят платения отпуск, защото фирмата не фунционира. А иначе са си открили нова фирма, но МОЛ е друго лице.
адвокат Сотиров | 15.09.2014, 12:47
В случаите на чл. 123, ал. 1 от Кодекса на труд, трудовите правоотношения с работника или служителя не се прекратяват при промяна на работодателя, като правата и задълженията на работодателя прехвърлител преди промяната, които произтичат от трудовите правоотношения към датата на промяната, се прехвърлят на новия работодател приобретател. Запазването на трудовите правоотношения настъпва по силата на закона, а евентуално издадените документи във връзка със смяната на работодателя не пораждат различни правни последици. С оглед на това считам, че не сте задължен да подписвате предложеното споразумение, като трудовият ви договор не се прекратява със самия факт на промяна на работодателя в хипотезата на чл. 123, ал. 1, т. 4 от КТ.
Л. Т. | 26.06.2014, 9:06
Здравейте, настоящият ми работодател прехвърля компанията на нов работодател по силата на чл.123, ал.1, т.4 от КТ. В тази връзка се подготвя подписване на тристранно, допълнително споразумение към трудовите договори. Не съм убеден, че искам да подпиша новото споразумение. Въпросът ми е как би следвало да се прекрати трудовия ми договор, ако откажа да подпиша с новия работодател? Важат ли досега договорените предизвестия? Ще мога ли да се регистрирам на трудовата борса, докато си търся нова работа? Предварително Ви благодаря,
адвокат Сотиров | 05.01.2014, 18:23
Въпросите Ви действително не са достатъчно ясни - първо казвате, че работодателят Ви е прекратил трудовия договор, без да е ясно на какво основание и съответно без да е ясно какво е наложило "последващите" прекратявания. Извън това, съгласно чл. 327, ал. 2 от КТ трудовият договор се счита за прекратен от датата на подаване на заявлението в Инспекцията по труда - от въпроса Ви не става ясно дали това е 19.08.2013 г. и съответно дали е нарушена посочената разпоредба.
М. И. | 15.11.2013, 14:42
рез м.Декември 2011 г. работодател, с който имах сключен договор по чл.111 от КТ го прекрати без да ме уведоми.За това аз разбрах,след като видях,че ми е прекратен електронния достъп до НАП.Чрез нотариална покана от мен обявих,че прекратявам договора на основание чл.327 ал.1,т2 от КТ с дата 12.01.2012.Нотариуса не успя да я връчи лично на обявените в Търговския регистър адреси. След няколко жалби Инспекцията по труда / след като също не го намери на обявените адреси /прекрати договора,но с дата 19.08.2013 г.Това е против моя интерес и в случая съм потърпевша от неизрядността на работодателя.Моля да ми изразите Вашето мнение мога ли да обжалвам датата на прекратяване на трудовия договор. Ако искате допълнителни данни мога да ви ги предоставя.
адвокат Сотиров | 13.06.2012, 1:06
Според мен сте имали основание. Трудовият договор се смята за прекратен от датата на завеждане на заявлението, но към момента на изтичане на срока за регистрация в бюрото по труда не е било ясно какъв ще е резултатът от съвместната проверка на Инспекцията по труда, Националния осигурителен институт и Националната агенция за приходите по чл. 327, ал. 2 от КТ (т.е. трудовият Ви договор към него момент не е бил прекратен). КСО си служи с "последното прекратяване на осигуряването", но според мен това в случая следва да се тълкува във Ваша полза.
Г. Ц. | 10.06.2012, 11:50
Здравейте, адвокат Сотиров!
Дружеството, мой работодател, прекрати дейност рез миналата година, като представляващият го изчезна безследно. След като не успях да го открия, на 02.12.2011 г. подадох заявление до ДИТ с молба за прекратяване на трудовия ми договор. На 27.12.2012 г. получих писмо от ДИТ с дата 23.12.2011 г., с което трудовото ми правоотношение е обявено за прекратено считано от 02.12.2011 г. На 03.01.2012 г. се регистрирах като безработен, като на същата дата подадох заявление до ТП на НОИ за изплащане на обезщетение за безработица. От там ми отговарят с Разпореждане, че обезщетенията ще ми бъдат отпуснати от датата на подаване на заявлението до тях, а не от 02.12.2011 г. като дата на прекратяване на трудовото ми правоотношение, тъй като според ТП на НОИ съм пропуснал срока от седем работни дни след прекратяване на трудовото правоотношение, в който да се регистрирам като безработен. Според тях е следвало да се регистрирам като безработен най-късно до 12.12.2011 г. Според мен процедурата, текла пред ДИТ е уважителна причина за забавяне на регистрацията ми като безработен. Освен това 03.01.2012 г., като дата на регистрацията ми като безработен, е в този срок от 7 работни дни, считано от 27.12.2011 г. Моля Ви за Вашето мнение имах ли основание да обжалвам това тяхно разпореждане или тяхното становище е било правилно. Имал ли съ основание да получавам обезщетенията за безработица от 02.12.2011 г. или ТП на НОИ са прави като ми отпускат обезщетенията от 03.01.2012 г. и отказват да ми изплатят такива и за месец декември на 2011 г. Ще Ви бъда много благодарен за Вашето професионално мнение!
адвокат Сотиров | 26.03.2012, 19:46
Възмножностите, с които разполагате, са следните: а) подаване на жалба в Националния осигурителен институт (НОИ) за нарушение по чл. 349, ал. 3 от КСО: "Осигурител, който не представи в срок в съответното териториално поделение на Националния осигурителен институт документи за изплащане на обезщетения за временна неработоспособност, трудоустрояване и майчинство или представи такива документи с невярно попълнени данни, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба от 500 до 2000 лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание - с глоба от 100 до 1000 лв. за всеки отделен случай."; б) завеждане на съдебно дело срещу работодателя за претърпените вреди и неизплатените заплати (държавни такси не се дължат).
И. К. | 26.03.2012, 15:48
здравейте.вече трети месец съм в болничен но работодателят ми все още не е представил болничните листове в НОИ и за това не ми се изплащат.като при това не ми е изплатена и заплатата за декември

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията "Изчезнал" работодател при продажба на фирма, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на "Изчезнал" работодател при продажба на фирма, моля посетете Трудово и осигурително право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор