Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Наследяване на зем. земи

Наследници по закон на възстановени земеделски земи

Въпрос (зададен от А. А. на 04.10.2011 г.):

Лице Х. е починало през 1997г. Има едниствен брак, който е с продължителност повече от 10години. Няма собствени деца. Неговия съпруг, за когото брака с лицето Х. е втори брак, има собствено дете от първия си брак.Съпруга на лицето Х. е починал през 1998г.Лицето Х. има двама братя, които са починали след него и са оставили живи деца и внуци.Решенията на ПК за признато право на собственост върху земеделски земи са от преди 1997г, а тези за възстановено право на собственост за лицето Х. са след 1998г.Каква част от земеделските земи наследяват съпруга и съответно неговата дъщеря от първия му брак и каква част децата и внуците на братята на лицето Х.?

Отговор:

На въпроса Ви не може да се отговори конкретно, а само принципно, съответно изложеното по-долу не следва да се възприема по никакъв начин за правен съвет - за такъв би било необходимо да се изследва подробно наличната документация и всички други обстоятелства, свързани с казуса.

Наследството е открито със смъртта на лицето Х през 1997 г. Откриването на наследството е въпрос с важно практическо значение - към този момент се определя кои са наследниците и каква е наследствената маса. Особеност има по отношение на определянето на кръга на законните наследници на възстановена собственост върху имоти, одържавени или включени в селскостопански организации. Приема се, че в тези случаи кръгът се определя към момента на смъртта на наследодателя, като изключение от това правило е предвидено в чл. 9а от Закона за наследството (ЗН) - "Когато към открито наследство се възстановява собственост върху имоти, одържавени или включени в трудовокооперативни земеделски стопанства или в други образувани въз основа на тях селскостопански организации, наследниците на последващ съпруг не наследяват, ако той е починал преди възстановяване на собствеността и от брака му с наследодателя няма родени или осиновени деца.".

За да намери чл. 9а от ЗН приложение е необходимо да са кумулативно налице следните предпоставки: 1) бракът да е сключен след одържавяването (за да е налице "последващ съпруг"); 2) съпругът да е преживял съпруга-собственик (в полза на когото са възстановени недвижимите имоти); 3) от брака между съпрузите да няма деца - нито родени, нито осиновени; 4) последващият съпруг да е починал преди възстановяването на собствеността.

Предвид изложеното в предходния параграф, необходимо е и да се изследва въпросът за това кога е възстановена собствеността. Приема се, че т. нар. "признавателни" решения нямат конститутивно действие по отношение на правото на собственост, а са с предмет правото на възстановяване на собствеността, което не е вещно право; за разлика от т. нар. "възстановителни" решения, с които приключва съответното производство и които имат конститутивно действие (пораждат вещното право на собственост).

От изложеното във въпроса и предвид съображенията по-горе, следва да се приеме, че разпоредбата на чл. 9а от ЗН следва да намери приложение в конкретния случай. Т.е. изводът би бил, че наследниците на последващия съпруг (дъщерята на съпруга на лицето Х) не наследява лицето Х и няма дял от възстановените земеделски земи.

Ако разпоредбата на чл. 9а от ЗН не е приложима (например, ако бракът е сключен преди одържавяването на земеделските земи - в тази насока не давате конректна информация), то тогава съпругът на лицето Х ще бъде включено в кръга на наследниците и би наследявало заедно с братята и сестрите на лицето Х (техните низходящи по право на заместване). В такъв случай и предвид продължителността на брака (повече от 10 години), на основание чл. 9, ал. 2, изр. първо от ЗН, преживелият съпруг на лицето Х би следвало да получи 2/3 от собствеността върху възстановените земеделски земи; съответно дъщерята на преживелия съпруг би получила тези 2/3 или друга някаква част съобразно правата си по онаследяването на родителя си.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 25.04.2016, 11:07
Ако свекърът ви е починал преди съпруга ви и ако последният е приел наследството, то той (съпругът ви) се явява собственик по наследство на съответната част от земите. От своя страна след смъртта си съпругът ви също остава наследници, сред които сте и вие по правилото на чл. 9, ал. 1 от Закона за наследството: "Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете."
Р.Й. | 25.04.2016, 10:53
Имаме наследствени ниви от свекър ми. Съпругът ми почина преди 4г. Той има живи брат и сестра,които искат да си поделят парите от нивите и да дадат час от парите на нашите 2деца,които са от брака ми с техния брат.С съпруга ми имахме брак от 30г. преди да почине. Искам да разбера дали имам право на дял лично за мен от тия ниви или не понеже са наследство от свекърът ми.
адвокат Сотиров | 23.12.2014, 14:59
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 38 от 07.05.2014 г., се направиха няколко промени, свързани с режима на собствеността върху земеделски земи. Съгласно промените, не могат да придобиват и да притежават право на собственост върху земеделски земи търговски дружества, в които съдружниците или акционерите са пряко или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, акционерни дружества, които са издали акции на приносител, и др. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 6 / 12.2014 г.
адвокат Сотиров | 04.09.2014, 12:38
(Отговор на въпроса на А.А. от 28.06.2014 г.) Доколкото разбирам правилно, в конкретния случай са продадени в цялост земеделски земи, т.е. и вашите идеални части. Продажбата на чужда вещ не е недействителна, но не обвързва действителния собственик, който не губи правото на собственост. Друг е въпросът как на практика се е случило така, че сделката е била изповядана от нотариуса при тези обстоятелства - възможно е да не сте бил посочен в удостоверението за наследници (поради грешка или други причини).
адвокат Сотиров | 04.09.2014, 12:14
(Отговор на въпроса на Й. от 19.05.2014 г.) Приемането на наследството е едностранен акт, с който наследникът изявява волята си да го придобие - приемането на наследството може да стане изрично или мълчаливо. Съгласно чл. 49 от Закона за наследството: "Приемането може да стане с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството; в този случай приемането се вписва в особена за това книга. Приемане има и когато наследникът извърши действие, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството, или когато укрие наследствено имущество. В последния случай наследникът губи правото на наследствен дял от укритото имущество." От посочената разпоредба е видно, че приемането на наследството не става автоматично "по силата на закона". Следва обаче да се има предвид, че са възможни различия, произтичащи от момента, към който се отнася казуса, тъй като нормативната уредба предвижда особени правила, а и през годините е претърпяла някои съществени изменения. Съгласно чл. 53 от ЗН, частта на отреклия се или на оня, който е изгубил правото да приеме наследството, уголемява дяловете на останалите наследници.
А.А. | 28.06.2014, 12:46
Наскоро получих писмо от мой чичо, брат на баща ми, в което този мой чичо пише, че е продадена земеделска земя, която е наследство от прадядо ми, съответно дядо на чичо ми и баща ми. Във връзка с продадената земя чичо ми ме уведомява, че имам да получавам пари. За повече пълнота на казуса ще допълня, че когато съм бил малък, майка ми и баща ми се развеждат, а някъде през 1982-83 г.умира баща ми и аз съм единствен негов наследник. Въпросът ми е: възможно ли е частта, която съм наследил от баща ми, да е продадена без мое знание предвид факта, че за изповядване на подобна сделка, доколкото ми е известно,се изисква полагане на подписите на наследниците, един от които, както става ясно от писмото на чичо ми, се явявам и аз? Предварително Ви благодаря!
Й. | 19.05.2014, 20:05
коя е точната нормативна разпоредба съгласно която приемането на наследството не настъпва по силата на закона, а зависи от волята на наследника. При искане на делба на земеделски земи районният съд е решил без да иска съгласието ни да увеличи дяловете ни от съсобственост на земи с дела на отказалите се наследници. Окръжния съд е потвърдил това независимо от изричното ни изявление че отказваме това уголемяване. Какъв е изхода
адвокат Сотиров | 26.04.2014, 15:14
(Отговор на въпроса на Петкова от 25.04.2014 г.) Към момента собственик на оставените в наследство поземлени имоти от лицето Х би следало да е живата му съпруга. Предполагам, че доброволната делба е имала за резултат разпределяне в изключителна собственост на съответните имоти, поради което при определянето на собствеността на съпругата на лицето Х не би следвало да се говори за дялове.
адвокат Сотиров | 26.04.2014, 14:52
(Отговор на въпроса на Пламен Деспов от 18.03.2014 г.) Всеки от наследниците има съответна идеална част от наследените поземлени имоти. Съответно, всеки от тях може да продаде единствено собствените си идеални части - за това има някои законови ограничения, за които може да прочетете повече в публикуваното на следната страница: Съсобственост на имот (линкът е горе в ляво на страницата).
адвокат Сотиров | 26.04.2014, 14:40
(Отговор на въпроса на Р.А. от 05.03.2014 г.) Приемам, че баща ви е жив, вие сте единственото му живо дете, а починалият ви брат също няма други деца/наследници. Ако това е така, то вие следва да сте единствен наследник на баща си. Майка ви също би била наследник на баща ви (съпруга й) - ако разбира се е жива към момента на смъртта на наследодателя. Съгласно чл. 48 и чл. 49 от ЗН, наследството се придобива с приемането му; приемането произвежда действие от откриването на наследството; приемането може да стане с писмено заявление до районния съдия, в района на който е открито наследството; приемане има и когато наследникът извърши действие, което несъмнено предполага неговото намерение да приеме наследството, или когато укрие наследствено имущество.
Петкова | 25.04.2014, 17:51
Лицето Х е починало 2007г. има жива съпруга и неженен син починал 2008г. Лицето Х няма други деца. Лицето Х има брат починал доста преди него, който има две живи деца. Имат направена доброволна делба на зем.земи от бащата на лицето Х като в делбата дялове вземат лицето Х което е било живо към момента на делбата и двете деца на брата на лицето Х. Въпросът ми е към този момент кои са наследници на лицето Х и как се разпределят дяловете?
Пламен Деспов | 18.03.2014, 7:00
Баща ми е починал,има земи които са на негово име.Майка ми е жива.Ние с братми също.Майка ми иска да продаде земите.Има ли право като наследник на баща ми да обяви земите за продан ако единия от нас(тоест брат ми не е съгласен).
Р.А. | 05.03.2014, 0:23
Здравейте!Баща ми има лични 110 дка земеделска земя. Брат ми почина през 2010 г., а преди това единствения му син през 2008 г., а освен това и съпругата му също е починала - 1996 г..Има ли право някой друг освен мен на тези ниви и какви документи трябва да подготвя, за да наследя тези ниви?
адвокат Сотиров | 22.02.2014, 19:09
(Отговор на въпросите на Лазарова от 22.01.2014 г. и А. З. от 17.02.2014 г.) Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за наследството: "Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете."
А. З. | 17.02.2014, 11:47
Наследник ли съм на наследствените полски имоти на покойния ми съпруг?
Лазарова | 22.01.2014, 19:57
На баща ми е възстановена 0.5дка нива до границите на регулация на голям град.Той почива след възстановяването и. Наследници сме аз и брат ми.Брат ми също умира,като оставя съпруга и двама сина.Искам да продам нивата.Кой се явява наследник на брат ми относно нивата - съпругата и децата,или само двамата сина?
адвокат Сотиров | 05.01.2014, 15:43
Наледници от първи ред са децата, а когато те са починали - внуците и др. низходящи (по силата на чл. 10, ал. 1 от ЗН - право на заместване). При развод, съпрузите престават да са наследници по закон един на друг. Когато починалият няма деца, наследници се явяват неговите родители - наследници от втори ред. На въпросите Ви не може да се отговори по-конкретно и категорично, защото предоставената информация е непълна - т. напр., не става ясно кога е починал дядо Ви (съответно дали земите са били възстановени на него или на неговите наследници), както и кога е бил разводът и дали е живо второто дете от първия брак, а тези обстоятелства биха могли да са от съществено значение.
С. | 12.11.2013, 16:12
ПРИТЕЖАВАМ НАСЛЕДСТВЕНА ЗЕМЯ ОТ ДЯДО МИ БАЩА МИ Е ПОЧИНАЛ 1991 ГОДИНА ЗЕМЯТА Е ВЪЗСТАНОВЕНА 1995 ОТ ПЪРВИЯ БРАК БАЩА МИ ИМА ДВЕ ДЕЦА ОТ ВТОРИЯ БРАК ИМА ОЩЕ ДВЕ ВТОРАТА СЪПРУГА Е ЖИВА ЕДНОТО ДЕТЕ ОТ ПЪРВИЯ БРАК Е ПОЧИНАЛО 2013 ГОДИНА И НЯМА СЪПРУГА И ДЕЦА САМО ЖИВА МАЙКА /ПЪРВАТА СЪПРУГА НА БАЩА МИ С КОЯТО ИМА РАЗВОД/ ПОЛАГА ЛИ СЕ ЧАСТ ОТ ЗЕМЯТА НА НЕЯ КАТО НАСЛЕДНИК НА ДЕТЕТО СИ И ПОЛАГА ЛИ СЕ ДЯЛ НА ВТОРАТА СЪПРУГА СЛЕД КАТО ЗЕМЯТА Е ВЪЗСТАНОВЕНА СЛЕД СМЪРТА НА БАЩА МИ
адвокат Сотиров | 07.10.2013, 14:42
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за наследството: "Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете."
Snejina | 07.10.2013, 13:45
Здравейте, баща ми почина и остави в наследство ниви, които не са съпружеска общност, а са само негови, наследство от неговия баща (дядо ми). Въпросът ми е: кой наследява тези ниви - аз, брат ми и майка ми (50 год.брак) по равно или майка ми се изключва като наследник? Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 22.09.2013, 22:19
Когато наследодателят няма низходящи и родителите му са починали преди него, т.е. няма наследници от първия и втория ред, наследството преминава към третия ред, в който влизат братята и сестрите на починалия и по право на заместване техни низходящи, както и роднините по права възходяща линия от втора и по-горна степен.
N. | 22.09.2013, 22:05
Лицето X има чичо( т.е брат на майката на лицето X).Чичото е ерген т.е няма жена и деца. Родителите на чичото са починали.Майката на лицето X (единствената сестра на чичото) също е починала.В този случай при евентуална смърт на чичото,кой го унаследява?Дали изцяло лицето X (неговия племенник) или имуществото се поделя между лицето X и баща му?
адвокат Сотиров | 17.09.2013, 19:26
Съгласно чл. 9а от Закона за наследството: "Когато към открито наследство се възстановява собственост върху имоти, одържавени или включени в трудовокооперативни земеделски стопанства или в други образувани въз основа на тях селскостопански организации, наследниците на последващ съпруг не наследяват, ако той е починал преди възстановяване на собствеността и от брака му с наследодателя няма родени или осиновени деца." От изложеното във въпроса би следвало, че цитираната разпоредба не е приложима в конкретния случай (не са налице всички предпоставки - не е налице последващ съпруг по смисъла на ЗН).
Спас Спасов | 17.09.2013, 18:48
Здравейте! Дядо ми има сключен втори брак от който няма деца.Втората му съпруга има дете което не е осиновено от дядо ми.Има ли право това дете на наследство от дядо ми-става въпрос за земеделски земи.Втория брак е сключен преди влизането в ТКЗС ако това има значение.Втората му жена надживява дядо ми с 2 години.Така или иначе и двамата умират доста преди връщането на земите. Благодаря предварително.
адвокат Сотиров | 14.09.2013, 17:04
Когато поземленият имот, чиято делба е допусната, е с по-големи размери и има техническа и законова възможност за разделянето му, то няма пречка да се извърши реална делба на същия. Мнението ми е, че не е задължително (при липса на възможност за това) реално образуваните имоти да съответстват в пълна степен на идеалните части на всеки един съделител в съсобствеността. Неравенството в дяловете се изравнява в пари.
А. | 12.09.2013, 15:39
Здравейте, нива 18дка следва да се раздели чрез съдебна делба на трима съсобственици - 10, 6 и 2 дка, като доколкото знам, нива 2 дка не може да се обособи в района, тъй като е под границата от 3 дка. Как се процедира в случая - другите двама съсобственици обезщетяват този с най-малкия дял като си го разпределят пропорционално към техните дялове, или цялата нива от 18дка се изнася на публична продан?
адвокат Сотиров | 26.07.2013, 22:52
За установяване на земеделските земи, възстановени на баба Ви и дядо Ви, бихте могли да направите справка в съответната Общинска служба по земеделие - по Наредба № 49 от 05.11.2004 г. за поддържане на картата на възстановената собственост. Относно рентата - ако леля Ви не изплати доброволно полагащата Ви се част, бихте могли да заведете дело срещу нея (иск с правно основание чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността).
Н. Н. | 26.07.2013, 10:49
По какъв начин би следвало да си потърся правата върху земеделски земи на баба ми и дядо ми.Къде трябва да проверя какви земи имам ?Мога ли да си потърся невзета рента за минали години ?Според мен тя е вземана години наред от леля ми неправомерно.Как бих могъл да проверя това? Благодаря!
адвокат Сотиров | 26.07.2013, 10:45
Въпросът Ви не е достатъчно ясен, за да може да му се отговори категорично - т. напр. не става ясно дали питате за 1/3 от наследството на вуйчо Ви или за наследството на дядо Ви. Не се съдържат и достатъчно данни. Приемам, че дядо Ви е бил жив към момента на възстановяване, земите са разделени с доброволна или съдебна делба, както и че съпругата на вуйчо Ви не е починала - ако това е така, то мнението ми е, че последната има права върху съответните имоти.
Емилия Пенчева | 11.07.2013, 15:43
Здравейте, Въпросът ми е: Майка ми има брат ,който почина през 2011г, и остави съпруга,нямат деца.Женени са от 1961г. Наследствената земеделска земя се е водила на дядо ми ,но през 2000г. си я делят с майка и вуйчо. Земята е влязла в ТКЗ през 1947, преди брака на вуйчо. Къщата му е строена през 1959 преди брака. Въпросът ми е 1/3 ли се полага на майка ми ,защото имат повече от 10г брак. И това важи ли и за земеделската земя? Тя е въстановена през 1999г. но на името на дядо ми,и после 2000г. си я делят майка и вуйчо ми.Има ли право съпругата му .Благодаря приятен ден!
адвокат Сотиров | 14.04.2013, 11:20
Преживелият съпруг наследява имуществото на починалия заедно с роднините от трите реда наследници. В случаите, когато няма такива наследници, преживелият съпруг е единствен наследник (чл. 9, ал. 3 от ЗН). Под низходящи на братята и сестрите се има предвид техни деца, внуци и пр. (по право на заместване).
Д.С. | 13.04.2013, 22:43
чл.9 ал.2 от ЗН /...възходящи или с братя и сестри, или с техни низходящи.../,как да се разбира възходящи и техните низходящи или низходящите са само за братя и сестри т.е. братовчедите наследяват ли.Следната ситуация-преживял съпруг над 10г. брак нямат деца починалия няма братя и сестри няма живи родители баби дядовци и прабаби и прадядовци/3-ти ред липсва/следва ли да се използва чл.9 ал.3.
адвокат Сотиров | 21.02.2013, 19:07
"С оглед съдържанието на завещателните разпореждания те биват универсални (общи) или завети (частни) завещания. Универсалното завещание съдържа разпореждане относно цялото имущество на завещателя или относно идеална (дробна) част от него, без да се конкретизират отделните предмети на имуществото. Например "Завещавам на А цялото си имущество" или "Завещавам на Б 1/3 от имуществото, което притежавам." (Христо Тасев, "Българско наследствено право", Сиела 2009, стр. 70)
Q. V. | 20.02.2013, 20:09
imame zave6tanie za zemq no ne sa uto4neni dekari a pi6e-zave6tavam polovinata ot imu6testvoto si na bratoviq mi sin-bi li bilo validno zave6tanieto ili ne,blagodarq
адвокат Сотиров | 19.01.2013, 22:42
На въпроса не може да се отговори категорично, защото не става ясно от хронологична гледна точка кога са настъпили съответните събития, а това е от съществено значение. Извън това, приемам, че синът е наследил баща си и съпругата му е починала след него - съответно е наследила съпруга си. От своя страна след смъртта си съпругата също остава наследници, а съгласно чл. 8, ал. 1 от Закона за наследството: "Когато починалият е оставил само братя и сестри, те наследяват по равни части."
Райко Маринчешки | 17.01.2013, 14:39
Здравейте.Предстои ни делба на земеделски земи.Единия от наследниците,който се явява син на нследодателя е починал.Съпругата му също почина миналата година.Нямат собствени или осиновени деца.Въпросът ми е,дали братята и сестрите на съпругата имат право да участват в делбата на земеделска земя.Благодаря ви предварително.
адвокат Сотиров | 13.01.2013, 11:15
На въпросът Ви не може да се отговори категорично, защото не е ясно кога е починал дядо Ви, а и на кого са възстановени земите - на него или на неговите наследници. Извън това, мнението ми е, че майка Ви също следва да се включи в кръга на наследниците.
пепа | 13.01.2013, 9:48
земята е на дядо татко почина 1996 кои са наследниците аз и братми или и маика ми
адвокат Сотиров | 15.11.2012, 0:36
Ако приемем, че баба Ви е наследник, то според мен нейният дял не би бил 5/6 - съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за наследството: "Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете."
Камунди | 14.11.2012, 6:23
Здравейте, Баба ми е починала 06г, дядо ми 84г. На него му възстановят земи през 94 г. Баба ми има 4 деца от този брак и никакви други бракове. Моите разбирания е че тя до смъртта си е притежавала 5/6 от земите. Това вярно ли е и ако е така кой е имал правото да събира рентите и да се разпорежда със земите? Благодаря
адвокат Сотиров | 01.11.2012, 18:05
Считам, че осиновеният няма "право да получи наследство на земеделски земи от двете страни/и от баща си и от чичо си". На втората част на въпроса Ви не би могло да се отговори в рубриката "Безплатна онлайн консултация", тъй като е необходимо да се изследват допълнителни обстоятелства, като например кога е станало осиновяването.
веско василев | 30.10.2012, 22:32
здравейте,г-н Сотиров!дядо ми има двама сина,единия е осиновен от брат му на дядо ми/чичо на осиновения/през 1942година.Осиновеният има ли право да получи наследство на земеделски земи от двете страни/и от баща си и от чичо си/и как да докажем осиновяването какво е и от къде да черпим информация/съд,кметство/?
адвокат Сотиров | 30.10.2012, 22:20
Съгласно чл. 5, ал. 1 и чл. 9, ал. 1 от ЗН: "Децата на починалия наследяват по равни части." и "Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете."
Никола Ангелов Николов | 30.10.2012, 14:11
Наследяваме имот от над 40 дка от бащаси майка ни аз и сестрами.Кой каква част от имота на бащами му се полага.Благодаря Ви.
адвокат Сотиров | 30.10.2012, 14:10
1) Според мен, не. Извън това, в производството по сметките могат да бъдат предявени и сметки за направени разходи, свързани с гледането и лечението на наследодателя, както и да се претендират и суми за обичайните разходи, направени по повод на смъртта на наследодателя; 2) Доколкото разбирам правилно въпроса, то считам, че имат право само на "техният дял по 20% ".
ТОДОР | 27.10.2012, 9:44
Здравейте!Баща ми има 3 братя 2 от тях починали и сестра.Той е гледал на село родителите си до края на живота им.Сега сестрата и наследниците на починалите братя търсят наследствени земи на своят баща мой дядо които са в размер на 140 декара. Не всичко е с нотариален акт.ВЪПРОСИТЕ МИ СА СЛЕДНИТЕ. 1/ Има ли право баща ми на по-висок дял от наследствените земи като лице което се е грижило за родителите си до тяхната смърт и втори въпрос/ Наследниците на починалите ми чичовци само на техният дял по 20% ли имат право или имат право на дял от общото наследство по-равно заедно с баща ми? БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!
адвокат Сотиров | 18.10.2012, 21:28
Считам, че имате правно основание за претендиране на неоснователно получените суми - ако не стане доброволно, бихте могли да заведете съдебно дело. Относно това, че останалите съсобственици ще "вземат земите като своя собственост", то следва да се прецени доколко условията и предпоставките за това са налице и при необходимост да предприемете съответни мерки за защита на интересите си.
Р. И. | 18.10.2012, 21:11
здравейте!Дядо ми са били трима братя,на които баща им им оставя земеделски земи в наследство.дядо почива 2004,майка ми -2006,а баба -2007.Съществувам в удостоверението за наследници и реално съм такъв.Но...едните от наследниците,които подписват договори за аренда и получават рента,умишлено крият това.Може би чакат да мине някакъв срок за да вземат земите като своя собственост?Мога ли за изминал период да си потърся обезщетение и по какъв начин?Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 14.10.2012, 11:23
Считам, че "Да", доколкото майка Ви почине след втория си съпруг. Следва да се има предвид и кога са възстановени земите, за което не давате информация.
A. | 14.10.2012, 5:10
Привет,имам следния въпрос.Майка ми има втори брак повече от 20 години.Съпругът и има дъщеря от първият си брак.Има и наследствени земи в Русенско.Майка ми се явява наследник на тези земи наравно с дъщеря му,а аз явявам ли се наследник на майка ми на тази нейна част.Предварително Ви благодаря.
адвокат Сотиров | 08.10.2012, 21:25
Въпросът Ви съдържа доста неясноти - така например говорите за вуйчото като наследодател, но от текста на въпроса като цяло се остава с впечатление, че майка Ви не е се явява в конкретния случай наследник по закон на вуйчо си (най-малкото, в обратния случай нямаше да зададете въпроса си по този начин, а например бихте попитали каква част се полага на майка Ви). Извън това, струва ми се, че само по себе обстоятелството, че майка Ви е полагалa грижи за вуйчо си, не й дава права върху възстановените земеделски земи (приемам също, че същите не са й прехвърлени, няма завещание, нито е налице обработване/стопанисване на земите от страна на майка Ви). Моля да имате предвид, че на въпросите Ви не би могло да се отговори категорично в рубриката "Безплатна онлайн консултация", защото е необходимо да се изследват всички обстоятелства и документи по случая - предвид това, не следва да възприемате написаното тук като правен съвет.
Диан Кръстев | 08.10.2012, 14:46
Здравейте!Моята майка през петдесетте години ,още като двадесет годишна отива да живее и да се грижи за своята леля(сестра на нейната майка) и вуйчо си,чиито деца са починали и са останали сами.Там в тая къща прекарва целия си живот.Там се омъжва и заедно с баща ми се грижат за старите хора до тяхната смърт.Вуйчото умира през 1963г.,а лелята 1981г.Къщата с прилежащия двор старите хора приписват на баща ми и майка ми , но земеделските земи понеже тогава са били в ТКЗС и не е било възможно да им ги прехвърлят и тях.Баща ми почина през 1981г.,а майка ми през 2007г.Тя е живяла повече от 50г. в тоя дом и до последния час на старите хора ги е обслужвала и се е грижила за тях като родна дъщеря и е била заедно с тях до последния им час. Интерисувам се,дали моята майка има някакви права върху земите на наследодателя(нейният вуйчо),като човек който се е грижил за него до смъртта му тъй като всички документи по връщането на земята са при нас и никой друг не е изявявал до сега претенции за тия земи,а те са 33 дка.Благодаря!
адвокат Сотиров | 02.10.2012, 17:43
Съгласно чл. 91а от Закона за наследството: "При наследство, в което влизат имоти, одържавени или включени в трудовокооперативни земеделски стопанства или в други образувани въз основа на тях селскостопански организации, собствеността върху които се възстановява, отказът от наследство, извършен след одържавяването, съответно включването на имотите, няма действие по отношение на тези имоти. Те се смятат за новооткрито наследство по смисъла на чл. 1 от закона."
MariaSofia | 02.10.2012, 17:30
Blagodariq za vnimanieto! Imam sledniqt vapros... Prez 1988 i dvamata roditeli po4ivat i naslednici sme az i brat mi. 1989 az podpisvam otkaz za nasledstvo i za dvamata roditeli. 1999 i 2000 se qvqvat nasledni zemi na nashi babi i dqdovci. Taka che moqt vapros e: Smed kato sam podpisala otkaz ot nasledstvo tova vklu4va li i tova na zemite? Blagodariq! Maria
адвокат Сотиров | 18.09.2012, 12:39
На въпроса Ви би могло да се отговори само принципно. Приемам, че имотите, за които говорите, са лична собственост на баща Ви. Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗН: "Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете." - т.е., Вие заедно с брат си следва да сте собственици на 2/3, а останалата 1/3 - собственост на наследниците на втората съпруга на баща Ви (не давате данни, от които да следва, че сте и нейни наследници).
В. И. В. | 18.09.2012, 10:59
Баща ни през 1997г.придобива собственност в/у 25 декара земеделска земя.Майка ни на мен и моят брат е първата жена на баща ни и е починала през 1959г.Баща ни се жени преди 1997г. за втора жена,от която нямами доведени или природени братя или сестри.Баща ни почина през 2006г.,а втората му жена през 2012г.Втората жена на баща ни има като наследници жена на починал брат и четери племенника, двама от починалия брат и двама от починала сестра. 1.Какви ще ни бъдат правата на мен и моят брат в/у 25те декара земеделски земи? 2.Какви ще са ни правата в/у 2,5 декара дворно място и къща закупено застроено преди 1958г.
адвокат Сотиров | 08.08.2012, 23:06
Според мен "Да", но за да съм категоричен е необходимо да се изследват внимателно всички налични документи и обстоятелства по случая.
Р.Цонева | 08.08.2012, 22:54
Уважаеми г-н Сотиров, През 1996 г. с решение на ПК е възстановена земя на името на дядо ми, който към нея дата отдавна е починал. Баща ми, като негов син също е починал през 1990 г. Баща ми има два брака-от първия има живи син и дъщеря и вече починала бивша съпруга. От втория брак има жива съпруга и дъщеря/моя милост/. Тъй като сме намерили купувач на земите, възнамеряваме да ги продадем. Въпроса ми е: моята майка като втора съпруга има ли право на наследство на земи, които се явяват наследствени и за покойния ми баща?
адвокат Сотиров | 04.08.2012, 13:17
Въпросът Ви е зададен доста неясно: как сте придобили земите си (по наследство, друг начин); какъв нотариален акт сте дали на купувача; ако това е акта за покупко-продажба (което е "нормално", разбира се), какво "търсят" непродадените земи в нотариалния акт, с които сте продали другата част от земите си? Извън това, за преписи от документите бихте могли да се обърнете към нотариуса и компетентните държавни органи (служба по вписванията и др.).
Мери | 01.08.2012, 12:59
здравейте, преди време продадохме част от земите си.Дадохме оригинала на нотариалният акт, но не съобразихме че трябва да се направи препис. Сега не можем да се свържем с купувачите, а нямаме документ за собственост за останалите ниви които са в същият нотариален акт. какво да направим и от коя институция да търсим такъв. Благодаря Ши предварително.
адвокат Сотиров | 30.07.2012, 19:22
Ако сънаследниците Ви не желаят доброволна делба, то винаги бихте могли да искате извършването на такава по съдебен ред.
В.Желева | 30.07.2012, 19:08
Здравейте, адвокат Сотиров!Наследници сме на 57 дка земеделска земя. Някои от наследниците не са заинтересовани да се направи доброволна делба, защото получават малък дял от общия парцел - едва по 250 кв.м. Как мога да получа нотариален акт за моя дял, след като има несъгласни на доброволна делба наследници?
адвокат Сотиров | 21.07.2012, 14:27
Доколкото разбирам от изложеното във въпроса, за Вас няма никаква пречка да владеете наследените имоти. С удостоверение за наследници бихте могли да се легитимирате като собственик. Това, разбира се, важи доколкото собствеността върху имотите е възстановена по надлежния ред.
Нейко | 21.07.2012, 13:47
Единствен наследник съм на имотите на майка ми(гори,лозя и земи), не съм ги търсил досега. Какъв е редът за да са вече в мое владение. неса прехвърлени още на мое име
адвокат Сотиров | 08.07.2012, 11:27
Бихте могли да се свържете с останалите наследници по какъвто желаете начин, вкл. по телефон и пр. Ако това уведомление ще преследва и допълнителни цели, при които е необходимо връчването/получаването да бъде официално удостоверено, то нотариалната покана е най-добрият вариант. Относно съдебната делба и призоваването на наследниците (вкл. на какви адреси), бихте могли да прочете чл. 37 и сл. от Гражданския процесуален кодекс.
Марианa | 07.07.2012, 20:16
Здравейте , Как може да съберем 10 наследника на имот (за да решим дали са съгласни да се продава тъй като в друг случай ще започне да се руши. Освен нотариална покана има ли друг вариант те да бъдат уведомени примерно с писмо или нещо подобно. Регламентирано ли еот закона на какъв адрес трябва да се изпратят , за да има това в последствие правна стойност че са уведомявани и поканени. На адрес по лична карта или на адрес на който предполагаме че се намират. Какво се предприема в случай че не отговорят на поканата или писмото. Има ли някаква форма в която се пищат тези писма и какво е тяхното съдържание
адвокат Сотиров | 03.07.2012, 19:20
Отговор на въпроса Ви се съдържа в чл. 91а от Закона за наследството (ЗН), съгласно който: "При наследство, в което влизат имоти, одържавени или включени в трудовокооперативни земеделски стопанства или в други образувани въз основа на тях селскостопански организации, собствеността върху които се възстановява, отказът от наследство, извършен след одържавяването, съответно включването на имотите, няма действие по отношение на тези имоти. Те се смятат за новооткрито наследство по смисъла на чл. 1 от закона."
Н. С. | 03.07.2012, 14:41
Здравейте, Направен отказ от наследство на 04.12.1992г. С Решение № от 07.12.1998 г. за възстановяване правото на собственост върху земеделски земи съгласно плана за земеразделяне се възстановява правото на собственост на наследниците на.... /не на лицето, в полза на което е направен отказа/.Този отказ от наследство /04.12.1992 г./ важи ли за имоти, включени в ТКЗС, собствеността върху които се възстановява. С уважение: Н.С.
адвокат Сотиров | 25.06.2012, 17:11
Принципно, "Да", но в такива случаи винаги е добре да се държи сметка и за времевата хронология на събитията.
милена хлебарова | 25.06.2012, 16:13
На името на дядо ми са върнати зем.земи.Той е имал две дъщери- едната без деца.Тя почина през 1989г.Съпругът й умира след нея.Той има ли право на земя от нейния род?Или само аз и брат ми сме наследници?
адвокат Сотиров | 20.06.2012, 22:19
Да, може! Не става ясно обаче защо би се наложила доброволна делба с братовчед Ви, който принципно не следва да е наследник по закон на майка Ви.
I. | 19.06.2012, 13:29
Здравейте, Майка ми е единствен наследник на два отделни парцела в София. Може ли със завещание да определи кой е на мен като нейна дъщеря и кой на братовчед ми.Искам да избегна доброволната делба.Предварително благодаря за консултацията.
адвокат Сотиров | 13.06.2012, 22:55
Според мен, прероденото дете също се явява наследник на някаква част от земите.
Diana | 13.06.2012, 8:44
Лицето Х е баща на майка ми.Той е починал 1938 г и оставя майка ми на две години и баба ми.Баба ми сключва втори брак и има от него преродена дъщеря.На наследници на лицето Х възстановяват с решение от 19.04.1999 г земеделска зема. Въпроса ми е : Кои са в момента наследниците в този случай.Баба ми е починала 1990 г.Само майка ми ли е наследник или и прероденото дете.Втория съпруг също е починал през 1999 г.
адвокат Сотиров | 13.06.2012, 8:40
Според мен, да. Аргумент за това се черпи от тълкуване на "новооткрито наследство" - същото не променя момента, в който се определя кръгът на наследниците по закон. Ако се приеме, че това не е така, то отговорът на въпроса Ви би бил "Не", защото по закон преживелият съпруг не наследява по право на заместване.
Г. Л. | 12.06.2012, 14:16
Въпросът ми е свързан със следния казус: През 1993 г. е възстановена собствеността върху земеделска земя на моя дядо. Той е починал през 1972г. Оставил е наследници син и дъщеря. Дъщеря му е жива, а синът му, моят баща почина през 1990г. Баща ми имаше втори брак и съпругата му е жива. Въпросът ми е следният: Втората съпруга на баща ми ще наследи ли дял от земите на дядо ми? Предварително Ви благодаря!
адвокат Сотиров | 12.06.2012, 14:15
Следва да сключите договор за доброволна делба.
мария | 11.06.2012, 9:21
Моля за помощ!Леля ми е починала 1986г.Съпругът й е починал 1996г.Нямат деца.Имаме върната земя притежавана от нейния баща и мой дядо.Аз и батовчедка ми искаме да си поделим земята от нашия дядо.Какво да правим?Благодаря
адвокат Сотиров | 28.04.2012, 16:45
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за наследството: "Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете." След смъртта на втората съпруга на баща Ви, нейната собственост (вкл. частта й от наследените земеделски земи) ще бъде наследена на общо основание от нейните наследници.
G. | 26.04.2012, 16:27
Уважаеми адвокат Сотиров баща ми почина през 1993г Той има втори брак от който няма деца От дядо си той наследява земеделска земя за която подавахме заявления двете с втората му съпруга Тези земи са на моя прадядо и въпросът ми е след като от брака си те нямат деца и тя няма братя и сестри и живи родители има ли право да наследи част от тези имоти или може да ги ползва само докато е жива и след това остават за децата на баща ми Бракът им е повече от 10 години Благодаря ви предварително за отговора
адвокат Сотиров | 06.04.2012, 9:48
Съгласно чл. 9, ал. 1 от ЗН: "Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете." Детето на втория съпруг на майка Ви ще бъде наследник на баща си на общо основние, вкл. на частта от придобитото от него наследство.
Д.Д.Н | 02.04.2012, 18:21
Здравейте!Майка ми е починала.Има недвижимо имущество придобито от първия и брак.Интерисува ме след смърта на вторият съпруг на майка ми(имали са брак от 5 години)има ли право на наследство детето му от предишен брак.Благодаря предварително!
адвокат Сотиров | 29.03.2012, 20:00
Всъщност, имах предвид друг въпрос/отговор - този, публикуван на страницата под Вашия въпрос. 10-те години нямат отношение към разпоредбата на чл. 9а от ЗН, а към чл. 9, ал. 2 от ЗН във връзка с това каква е частта на съпруга, когато същият наследява заедно с възходящи или с братя и сестри, или с техни низходящи (а не заедно с децата на наследодателя).
Т. Д. | 29.03.2012, 10:36
Благодаря за коректния отговор.
В аналогичния пример с моя казус, който прилагате към Вашия отговор ми направи впечатление, че се цитира продължителността на брака (повече от 10 г.) Интересува ме това има ли значение при онаследяване на земеделски земи - продължителността на брака на моята майка с втория съпруг е по-малка от 10 г.
адвокат Сотиров | 29.03.2012, 0:32
Съгласно чл. 9, ал. 1 от Закона за наследството "Съпругът наследява част, равна на частта на всяко дете." От изложеното във въпроса считам, че разпоредбата на чл. 9а от ЗН не следва да намери приложение. Повече по другите въпроси може да прочете в отговора на предходния въпрос, които засяга сходни моменти. За постоянния и настоящия адрес бихте могли да изискате съответната справка, като повече за връчването, вкл. чрез публикация в "Държавен вестник" и назначаването на особен представител, може да прочетете в чл. 43 и сл. от ГПК.
Т. Д. | 28.03.2012, 13:49
Уважаеми адвокат Сотилов, Аз и брат ми сме наследници на земеделски земи по линия на нашата майка, която от своя страна онаследява от нейните родители. Майка ми имаше втори брак от който нямат общи деца. Тя е починала преди втория си съпруг, а той е починал 2 месеца след възстановяване на земеделските ни земи. Тъй като ни предстои доброволна делба на земите, въпросът ми е: Вторият съпруг на моята майка и неговите деца от първия му брак, наследяват ли дял от земите на нашата майка? Аз и брат ми нямаме връзка с тези лица. При положение, че се явяват също наследници на земите, по какъв начин можеме да получиме информация, свързана с адрес на живеене или телефон за връзка с тях. Мога ли да поканя тези лица (само поименно, тъй като с друга информация неразполагам) чрез ДВ, за участие в предстоящата сделка пред нотариус? Счита ли се такава покана за официална и ще е валидна ли пред нотариуса? Въпросът ми е: Какъв е законоустановения ред за получаване на информация, свързана с адрес на живеене или телефон за връзка с тях. Благодаря Ви предварително за консултацията. Т. Д. София
адвокат Сотиров | 19.03.2012, 22:18
Съгласно чл. 75, ал. 2 от Закона за наследството (ЗН): "Когато делбата е извършена без участието на някой от сънаследниците, тя е изцяло нищожна." При съдебната делба е важно да са изпълнени предвидените в Гражданския процесуален кодекс (ГПК) условия за призоваване (вкл., ако се наложи назначаването на особен представител) - ако това е така, то няма проблем съдът да реши въпроса с делбата.
А. | 19.03.2012, 20:02
Здравейте, Моля да ми отговорите на следния въпрос. Възможно ли е разделяне на наследствена земя без присъствието на всички наследници. Случаят е следния: Баща ми е пряк наследник на земеделска земя. Другите двама преки наследници /неговите брат и сестра/ вече не са живи. Сега вече има много наследници, след като и някои от братовчедите ми също починаха. Една част от настоящите наследници са в чужбина, а на други не им знаем координатите. Какво можем да направим за да получи възможност баща ми да се разпорежда със своята част от имотите включително да продава, дарява и т.н.
адвокат Сотиров | 08.02.2012, 17:52
За сроковете за възстановяване на земеделски земи бихте могли да прочете в отговорите по-долу на страницата. За извършването на обстоятелствена проверка не ми е известно да има срок, но следва да се има предвид забраната за придобиване по давност на имоти общинска собственост (вкл. на поземлени имоти, невъзстановени в срок и станали общинска собственост съгласно чл. 19, ал. 1 от ЗСПЗЗ - вж. § 1 от Заключителните разпоредби към Закона за допълнение на Закона за собствеността).
Daniela Arnautska | 08.02.2012, 15:55
imame nasledstven imot v regulaciy na seloto ,do koga e sroka za vaztanovyvaneto i po obstoytelstvena proverka,kato sa6tiut e deklariran i mu se pla6tat danaci
адвокат Сотиров | 06.11.2011, 19:53
Наследство, получено по време на брака, в общия случай е лично имущество на съответния съпруг. Въпросът Ви е наследствено-правен. Отговор се съдържа в разпоредбите на чл. 5 и чл. 9 от Закона за наследството - трите лица наследяват по равно.
T.И. | 06.11.2011, 17:21
Здравейте,
Х притежва земеделска земя, която е получил по време на брака си, но като наследство от баща си. След смъртта на Х неговите наследници са съпруга и две деца. Какви дялове получава всеки от тримата наследници на Х от земеделската земя.
адвокат Сотиров | 11.10.2011, 16:46
От информацията във въпроса Ви следва, че разпоредбата на чл. 9а от Закона за наследството би трябвало да намери приложение. Повече за нея бихте могли да прочетете в текста на отговора по-горе (трети параграф). Съответно, наследниците на починалия последващ съпруг не наследяват, т.е. във Вашия случай считам, че братята и сестрите на втората съпруга на прадядо Ви не следва да се явяват наследници на възстановените земи.
Т. Д. | 11.10.2011, 13:52
Здравейте, интересува ме следното:
Пра дядо ми е имал втора жена с която нямат дец, има само той от първата си съпруга. Той умира доста години след това умира и втората му съпругата . Сега ни възстановяват наследствени земи от негова страна и ме интересува братята и сестрите на неговата втора съпруга явяват ли се наследници на имота на мъжа и /т.е. на пра дядо ми/. Изискаха ми документ за наследници в който и тя /втората му съпруга излиза като наследница - това ясно, само че тя е починала. От там нататък, какво би следвало да излезе има ли други наследници от нейна страна или не. тези от страната на пра дядо ми са ясни. Благодаря предварително, лек и успешен ден !
адвокат Сотиров | 08.10.2011, 18:41
Съгласно чл. 11, ал. 1 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ), съответните лица имат възможността да подават заявление за възстановяване правата си върху земеделските земи в седемнадесетмесечен срок от влизане на закона в сила - заявлението се отправя до съответната общинска служба по земеделие и следва да съдържа описание на имота и доказателства за правото на собственост. В случай, че лицата, в полза на които е възникнало правото да възстановят собствеността си върху земеделски земи, не спазят седемнадесетмесечния срок, същите имат възможност да реализират правата си по съдебен ред (тази възможност е предвидена в чл. 11, ал. 2 от ЗСПЗЗ). Съгласно § 22 от ПРЗ към ЗИДЗСПЗЗ (Обн. - ДВ, бр. 13 от 2007 г.): "Исковете по чл. 11, ал. 2 се предявяват в тримесечен срок от влизането в сила на този закон."
Д. И. И. | 08.10.2011, 10:20
Здравейте!Баща ми и неговите братовчеди са наследници на земеделска земя от тяхния дядо,която още не е варната.Вапросат ми е дали все още могат да си я ванат или срокът за това е минал?

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Наследници по закон на възстановени земеделски земи, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Наследници по закон на възстановени земеделски земи, моля посетете Недвижими имоти.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор