Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Процедури » Ликвидация на ООД

Ликвидация на дружество с ограничена отговорност (ООД)

Основната последица от прекратяването на дружество с ограничена отговорност (ООД) е стартирането на производство по ликвидация на последното. В резултат на това се променя и фирмата на търговското дружеството, към която задължително се добавя "в ликвидация".

Основната цел на ликвидацията е да се подготви заличаването на фирмата от Търговския регистър. За постигане на тази цел се извършват следните действия:

  • реализиране на дружествените вземания;
  • осребряване на наличното имущество;
  • изплащане на задълженията; и
  • разпределение на остатъчното имущество между съдружниците.

Съгласно чл. 156, ал. 2 от Търговския закон (ТЗ) ликвидатор на дружеството е неговият управител, освен ако с решение на ОС не е определено друго лице. Могат да се назначат и повече от един ликвидатор, най-вече в случаите когато обемът на ликвидационната дейност е особено голям. За вписване на ликвидатора се представя нотариално заверено съгласие и образец от подписа на същия; вписването има прекратителен ефект по отношение на компетентността на управителя/ите на ООД-то.

Една от основните задачи на ликвидатора е да обяви прекратяването на дружеството и да покани неговите кредитори да предявят вземанията си - поканата се отправя писмено до известните кредитори и се обявява в Търговския регистър. Ликвидаторът следва също така да състави начален ликвидационен баланс и доклад, както и заключителен баланс на чистия ликвидационен остатък. Заличаването на фирмата се извършва в края на фазата по ликвидация - по заявление на ликвидатора.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 20.10.2015, 11:05
Прилагат се документ за платена държавна такса, декларация по чл. 13, ал. 4 от ЗТР и в зависимост от начина на подаване - пълномощно, декларация по чл. 13, ал. 5 от ЗТР.
d.veleva | 20.10.2015, 10:58
Здравейте,бих искала да Ви попитам, при подаване на заявление Г1 за обявяване на поканата към кредиторите по чл.267 от ТЗ /при ликвидация/, какви приложения освен поканата се прилагат?
адвокат Сотиров | 05.02.2015, 20:19
Легално определение на понятието "ликвидационен дял" е дадено в § 1, т.6 от допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ - съгласно б. а) и б. б): ликвидационен дял е ... ликвидационен дял по смисъла на Търговския закон ... паричната равностойност на дела от имуществото, начислена на съдружник при прекратяване на членство в дружество. Съгласно чл. 38, ал. 1, т. 2 от ЗДДФЛ с окончателен данък се облага облагаемият доход от ликвидационен дял в полза на местно физическо лице от източник в България. Доходът от ликвидационен дял се облага с данък, който се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството на основание чл. 38, ал. 4 от ЗДДФЛ. Съгласно чл. 10, ал. 2 от ЗДДФЛ в зависимост от формата на плащане доходът може да бъде паричен и непаричен. Когато доходът е непаричен той се остойностява в български левове към датата на придобиването им по пазарна цена (чл. 10, ал. 4 от ЗДДФЛ). Съгласно легалното определение на § 1, т. 6 от допълнителните разпоредби на ЗКПО ликвидационен дял е разпределението на дял от имуществото от едно лице при прекратяването му в полза на друго лице или при прекратяване на членството на това друго лице. Нормата на чл. 165, ал. 1 от ЗКПО гласи, че разпределените като ликвидационен дял активи към момента на разпределението за данъчни цели се смятат за реализирани от данъчно задълженото лице по пазарни цени и се отписват. На основание чл. 165, ал. 2 от ЗКПО: "В случаите по ал. 1 при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава с печалбата и се намалява със загубата, получена като разлика между пазарната цена на активите и счетоводната им стойност към датата на разпределението на ликвидационния дял или дивидента. Свързаните с активите данъчни временни разлики се признават по общия ред на закона. При определяне на данъчния финансов резултат се прилага чл. 66, ал. 1 и 2."
adriana shivarova | 07.07.2014, 15:58
Здравейте! Имам следният проблем. При ликвидация на ЕООД , след уреждане на отношенията с кредиторите в актива на баланса остава един недвижим имот. Въпросът е: Едноличният собственик на капитала ва ЕООД-то ще го получи като ликвидационен дял. По каква цена ще се отчете имота за изчисляване на дължимия данък дивидент и съответно това прехвърляне на имота ще се отрази ли в счетоводния резултат на ликвидираното дружество? Благодаря
адвокат Сотиров | 14.05.2014, 10:46
Таксите, които се плащат (по електронен път) към Търговския регистър при ликвидация на дружество с ограничена отговорност, са следните: 20 лв. - вписване на прекратяване и откриване на производство по ликвидация; 20 лв. - обявяване на покана до кредиторите; 15 лв. - заличаване на ООД от ТР.
Лиляна Йорданова | 14.05.2014, 10:23
Бихте ли могли да ми кажете, тъй като не мога да намеря- каква е таксата за втора фаза на ликвидация (по електронен път) Благодаря ви много!
адвокат Сотиров | 29.04.2014, 17:47
(Отговор на въпроса на БЛАГОЕВА от 01.04.2014 г.) Сред основните задачи на назначения ликвидатор са довършване на текущите сделки и осребряване на наличното имущество - в този смисъл не считам, че договорите с клиентите следва да бъдат продължавани (ликвидацията като производство се открива с прекратяването на дружеството и търговската дейност на последното).
адвокат Сотиров | 29.04.2014, 17:38
(Отговор на въпроса на Мариана от 10.03.2014 г.) Съгласно чл. 154, ал. 1 от Търговския закон: "Дружеството се прекратява: 1. с изтичане на срока, определен в дружествения договор; 2. по решение на съдружниците, взето с мнозинство 3/4 от капитала, ако в дружествения договор не е предвидено по-голямо мнозинство; 3. чрез сливане и вливане в акционерно или друго дружество с ограничена отговорност; 4. при обявяване в несъстоятелност; 5. по решение на окръжния съд в предвидени от този закон случаи." При липса на възможност да се вземе съвместно решение с останалите съдружници (доколкото е необходимо мнозинство от 3/4), бихте могли да поискате съдът да постанови решение за прекратяване - доколкото важни причини налагат това и имате мин. 1/5 от капитала. Предвид наложения запор, напълно е възможно да се стигне до прекратяване на ООД и в хода на образуваното изпълнително производство. Моля да имате предвид, че рубриката за онлайн консултации не е предназначена за даване на правни съвети, а има информационно-дискусионна цел
БЛАГОЕВА | 01.04.2014, 11:55
Здравейте адв.Сотиров, фирмата в която работя е с намерение да обяви процедура по обявяване в ликвидация на дружеството. В тази връзка бих желала да Ви попитам следното: дали по време на ликвидация се продължават договорите с клиентите, които са били подписани преди обявяване на фирмата в ликвидация? Благодаря Ви предварително
Мариана | 10.03.2014, 11:14
Здравейте адв. Сотиров. Искам да ви попитам как мога да закрия ЕООД, което никога не е извършвало никаква дейност вече 10 години откакто е създадено, има нулева печалба и нямам връзка с другите съдружници. Проблемът е, че като управител всяка година подавам нулеви декларации и плащам 50 лв. Наскоро получих уведомление, че има запор по партидата на дружеството върху единият от дяловете, собственост на един от съдружниците. Предполагам, че това условнява нещата. Моля ви дайте ми съвет, незнам какво да правя.
адвокат Сотиров | 05.01.2014, 19:34
Съгласно чл. 272, ал. 1 от Търговския закон: "Имуществото на дружеството се разпределя само ако са изминали шест месеца от деня, в който поканата до кредиторите е обявена в търговския регистър."
С. К. | 27.11.2013, 12:41
Съгласно чл.266 ал.2 от ТЗ "Срокът, в който трябва да завърши ликвидацията, се определя от общото събрание на дружеството с ограничена отговорност и акционерното дружество". Можели този срок да бъде 1 месец за ООД без задължения и вземания, а само пари в касата 5 х.лв. и капитал 5х.лв.?
адвокат Сотиров | 03.10.2013, 14:51
Считам, че няма пречка за това.
I.Budinova | 03.10.2013, 14:39
Здравейте, Адв.Сотиров, Моля за компетентно становище по въпроса:Може ли едноличния собственик на ЕООД да бъде ликвидатор на дружеството и Договора за възлагане да бъде изготвен така, че да няма възнаграждение?
адвокат Сотиров | 19.09.2013, 10:26
Необходимо е едноличният собственик на капитала да вземе решение за прекратяване на дейността на дружеството и за откриване на производство по ликвидация на същото, както и за назначаване на ликвидатор; определя се и срок на ликвидацията. Ликвидаторът е този, който заявява съответните обстоятелства в Търговския регистър.
Р.С | 18.09.2013, 23:07
Искам да попитам при ЕООД (едноличен собственик на капитала е чуждестранна фирма)с назначен управител с договор, управителят може ли да обяви ликвидация ( самото ЕООД няма дейност) или трябва да има подписан документ от фирмата едноличен собственик на капитала. И ако е възможно това изискавали се генерално палномощно
адвокат Сотиров | 04.09.2013, 16:21
Откриването на ликвидационна сметка като задължение на ликвидатора не е предвидено изрично в Търговския закон.
Елена Петрова | 04.09.2013, 10:32
Здравейте! Интересува ме, когато започне производство по ликвидация на предприятието трябва ли да се закрият разплащателните сметки на същото и да се открие специална ликвидационна сметка?Благодаря Ви!
адвокат Сотиров | 03.09.2013, 11:56
Едноличният собственик на капитала следва да вземе решение за избор и назначаване на нов ликвидатор (след констатиране на смъртта на вписания ликвидатор). Към заявлението Б6 за вписване на промененото обстоятелство следва да се представи и съгласие и образец от подписа на новия ликвидатор.
Д. Т. | 03.09.2013, 11:45
При смърт на назначен ликвидатор на ЕАД каква е процедурата за назначаване на нов ликвидатор?
адвокат Сотиров | 10.08.2013, 11:35
Бихте могли да се запознаете с чл. 272а от Търговския закон "Спиране и прекратяване на производство по ликвидация при откриване на производство за несъстоятелност", както и с разпоредбите, регламентиращи несъстоятелността - чл. 607 и сл. от ТЗ. Относно "замразяването" е важно да уточните какво имате предвид - извън това, считам, че няма пречка неосъществяваща дейност фирма да продължи да изплаща задълженията си, доколкото разбира се намери друг източник на финансиране за това (например средства от собственика/ците).
Мариана Валериева | 10.08.2013, 11:08
Здравейте! Въпросът ми е какви са алтернативите за замразяване или прекратяване на ООД, когато фирмата работи на загуба, но има кредити, които не могат да бъдат покрити с активите на фирмата при евентуална процедура по ликвидация. Има ли възможност ООД да бъде замразено и вноските по кредитите да бъдат внасяни по същия ред, както до момента?
адвокат Сотиров | 31.07.2013, 10:15
Съгласно проф. Герджиков (Коментар на Търговския закон, Книга втора, стр. 613): "Прекратеното дружество е такова дружество, което е престанало да преследва целите, визирани в дружествения му договор. Такова дружество запазва правосубектността си, но тя се редуцира. Това означава, че прекратеното ООД запазва качеството си на юридическо лице и правноорганизационната си форма. То не губи конститутивните си елементи на правен субект - фирма, седалище, органи и пр., но не може да извършва повече търговската дейност, за която е създадено." Сред основните задачи на назначения ликвидатор са довършване на текущите сделки и осребряване на наличното имущество.
К. Ц. | 31.07.2013, 6:37
Здравейте,ООД-то ни може ли да продължи текущата си дейност/ако подаде документи за ликвидация/в 6-месечния ликвидационен срок?
адвокат Сотиров | 01.07.2013, 22:41
Не виждам пречка да искате заличаване на фирмата, доколкото производството по ликвидация на фирмата е приключило и са съставени надлежно съответните документи. Обикновено не се посочва изрично дата на декларацията на ликвидатора по чл. 273 от ТЗ, но ако във Вашия случай това не е така, то би било добре да се отчете това обстоятелство. Удостоверение за предаване на разплащателните ведомости, издадено от териториалното поделение на НОИ съгласно чл. 5, ал. 10 от КСО има понястоящем валидност 12 месеца и ще е необходимо да си извадите ново удостоверение.
С.П | 01.07.2013, 22:27
Имам фирма оод,която от години не работи и започнах процедура по закриване,стигнах до заличаване ,но комплекта с документи явно не е бил пълен,защото получих отказ и списък с липсващите документи.Това беше преди 2 години.Въпросът ми е -валидни ли ще са вече предадените документи...? В интернет прочетох това : При отказ и при неизвършване на исканото вписване, заличаване или обявяване в съответния срок по чл. 19 от ЗТР заявителят може да подаде ново заявление за вписване/заличаване на същото обстоятелство или за обявяване на същия акт. Новото заявление се разглежда по реда на постъпването му. Като в този случай, за да избегне нов отказ, заявителят трябва само да направи необходимите промени в представените пред Агенцията документи, така че те да отговарят на нормативните изисквания или да представи документи, пропуснати към първоначалното заявление.Предварително благодаря!
адвокат Сотиров | 09.06.2013, 14:47
Според мен, уведомлението следва да се подаде след вземане на решението за прекратяване, но на практика не виждам пречки това да стане и преди това (поне за целите на регистърното производство по вписване на прекратяването и обявяването на ликвидация на дружеството).
Иванов | 09.06.2013, 14:10
Здравейте, ще съм ви благодарен за коментар на следния въпрос по ликвидационно производство: Кога трябва да се подаде уведомление до НАП по чл.77, ал.1 от ДОПК за прекратяване дейността на дружеството, спрямо вземането на решение за прекратяване на дружеството и започване на процедура по ликвидация? От моите наблюдения относно процедурата по ликвидация разбирам, че в 7-дневен срок от вземането на решение от ОС за прекратяване на дружеството, това обстоятелство трябва да се входира за вписване в ТР със заявление Б6. За да бъде разгледано заявлението и да бъде вписано прекратяването на дружеството, към заявлението трябва да се приложи удостоверение от НАП по чл.77, ал.1 от ДОПК (по чл.5 от КСО?), срокът за издаването на което е 60 дни от входиране на уведомление в НАП за прекратяването. Означава ли това на практика, че вземането на решение на ОС за прекратяване на дружеството (официално, с протокол) трябва да се отложи и да се случи официално (с протокол от ОС) от датата, на която се издава (съответно получава) удостоверението от НАП, за да може да се спази 7-дневния срок за входиране на решението в ТР с приложено удостоверението от НАП? Това не означава ли също така, че към датата на подаване на уведомление към НАП за издаване на удостоверение, прекратяването на дружеството е просто едно намерение, за което няма официално взето протоколно решение на ОС за прекратяване на дружеството? Благодаря за вниманието.
адвокат Сотиров | 14.03.2013, 21:47
За да се стигне до заличаване на дружеството с ограничена отговорност, е необходимо да са удовлетворени всички задължения към кредитори - при липса на средства, такива следва да се осигурят от съдружниците. Вторият Ви въпрос е зададен твърде общо и неясно - принципно, шестмесечният срок има значение за разпределяне на останалото след ликвидацията имущество между съдружниците - преди това следва да се извършат действията по ликвидацията - съгласно чл. 268, ал. 1, изр. първо от Търговския закон: "Ликвидаторите са длъжни да довършат текущите сделки, да съберат вземанията, да превърнат останалото имущество в пари и да удовлетворят кредиторите."
B. | 14.03.2013, 20:28
Здравейте,въпроса ми е:ако дружеството(оод)е в ликвидация и няма активи и парични средства как се удоволетворяват кредиторите и необходимо ли е да мине 6-месечния период преди да се извършат каквито и да е правни действия.Благодаря ви предварително.
адвокат Сотиров | 29.10.2012, 13:02
Трябва да се назначи ликвидатор, като няма пречка такъв да бъде управителя. Опростена (в смисъл на по-кратка) процедура не е предвидена в Търговския закон. Трябва да се изчакат 6 месеца от обявяването на поканата, което става със Заявление Г1.
Н. Й. | 29.10.2012, 12:39
Запознах се с материалите от страницата Ви. дОСТА ДОБРЕ ПОДНЕСЕНА ИНФОРМАЦИЯ. Благодаря Ви. За съжаление, в тях не открих отговора на следния въпрос: Ако имам ЕООД, което е регистрирано в края на 2010 г., но НЕ Е ИЗВЪРШИЛО нито една сделка и за 2011 г. е представило в А-ята по вписвания Финансов отчет с нулеви показатели, трябва ли да спази изискванията за НАЗНАЧАВАНЕ НА ЛИКВИДАТОР (това може да е и самият управител/собственик на ЕООД) или има опростена ПРОЦЕДУРА? Трябва ли да се изчакат 6 мес след представяне на ликвидационен баланс и годишен финансов отчет? Как трябва да обявя писмено ПОКАНА до всички известни на дружеството кредитори - ЕООД не е започвало дейност!!
адвокат Сотиров | 25.10.2012, 12:27
Ликвидационният дял ще се определи на база имуществото, което остане след удовлетворяване на кредиторите. От изложеното ми се струва, че данък не би следвало да се дължи.
Стефанка Михайлова | 25.10.2012, 12:05
Моля за Вашият компетентен отговор. ООД регистрирано 1997 г с капитал 50 000 лв.След деноминацията не е пререгистрира- но.Обявено в ликвидация от съда.Никога не е имало дейност. Отправена покана до кредиторите и 6 месечния срок изтекъл. Балансите които са давани до сега са с 5 000 лв капитал и 5 000 лв в каса. Въпросът ми е колко е ликвидационния дял и следва ли 5 % данък.
адвокат Сотиров | 25.10.2012, 11:51
Прекратяват се правомощията на управителните органи.
Й.Йорданов | 25.10.2012, 11:34
мОЛЯ ЗА ОТГОВОР НА СЛЕДНИЯ ВЪПРОС Ако имаме СНЦ обявено в ликвидация с избран ликвидатор, то УС продължава ли да съществува като орган на управлението или остава само Общото събрание?
адвокат Сотиров | 24.10.2012, 16:50
С Г1, като за подаването на това второ заявление не е задължително да се изчака вписването по заявлението Б6. Не е задължително да "има възнаграждение".
Николай | 24.10.2012, 16:36
Здравейте, Може ли поканата до кредиторите да се подаде при вписване на прекратяването и обявяването на ликвидацията(обр. Б6) или трябва да се подаде след това с обр. Г1. Благодаря! Задължително ли е да има възнаграждение за назначеният ликвидатор? За осигуряването ми ясно - договор за управление и контрол. Благодаря
адвокат Сотиров | 18.10.2012, 20:44
Удостоверението от НОИ го представяте сега, заедно с пояснителния доклад към баланса и годишния отчет на ликвидатора. Разбира се, прилагате и вносна бележка за платена държавна такса. Препоръчително е да се приложи и декларация на ликвидатора по чл. 273 от Търговския закон.
И. Й. | 17.10.2012, 15:57
Имам фирма на 24.10 изтичат 6-те месеца за ликвидация имам подготвени документи А2,баланс,декларация по чл13ал.4протокол от общото събрание-въпросът ми е това ли всички документи и след това ли трябва да се обадя в НОИ за удостоверението.Най-искренно Ви моля да ми отговорите!!
адвокат Сотиров | 17.10.2012, 15:55
Образец на заявлението можете да намерите на сайта на Търговския регистър на адрес www.brra.bg (А2, А4, А5 или др. в зависимост от правно-организационната форма на дружеството) - в него следва единствено да попълните полето "Заличаване на търговеца". Разбира се, следва да приложите и съответните документи.
Стефанка Михайлова | 17.10.2012, 15:19
Моля за образец на последно Заявление от ликвидатора за заличаване на фирма.
адвокат Сотиров | 11.10.2012, 13:21
За да се доведе до успешен край процедурата по ликвидация на фирмата (предполагам става дума за дружество с ограничена отговорност), е необходимо да са налични достатъчно финансови средства за удовлетворяване вземанията на всички кредитори на дружеството - в противен случай последното не би могло да се заличи от Търговския регистър.
В. К. | 11.10.2012, 10:03
Когато търговското дружество не може да обезпечи кредиторите поради липса на средства и имущество ,което да превърне в пари, какви действия се предприемат за заличаване на дружеството в Търговския регистър?
адвокат Сотиров | 05.10.2012, 17:40
Да, необходимо е.
А. Т. | 05.10.2012, 17:32
Здравейте, бих искала да попитам при ликвидация на ЕООД - ако дружеството няма кредитори, пак ли трябва да се публикува Покана до кредиторите и да се чака срок от 6 месеца?
адвокат Сотиров | 04.08.2012, 20:15
В "Държавен вестник", бр. 34 от 04.05.2012 г., беше обнародвана Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2005 г. за приемане и съхраняване на разплащателните ведомости на прекратени осигурители без правоприемник. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 2 / 08.2012 г.
адвокат Сотиров | 12.07.2012, 19:32
Производството по ликвидация е уредено в чл. 266 и сл. от Търговския закон. Следва да се имат предвид и специалните разпоредби на Закона за търговския регистър относно служебната пререгистрация (съответно ликвидация и заличаване).
георгиев | 12.07.2012, 13:41
ООД е пререгистрирано служебно и е назначен управителят за ликвидатор също служебно.Фирмата не е извършвала дейност от създаването си.Какво да се направи за да се заличи фирмата?
адвокат Сотиров | 11.07.2012, 19:30
Единствено ликвидацията зависи изцяло от Вашата воля - за несъстоятелността е необходимо да са налице и съответните предпоставки за това. Имайте също предвид и разпоредбата на чл. 272а от Търговския закон "СПИРАНЕ И ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ПО ЛИКВИДАЦИЯ ПРИ ОТКРИВАНЕ НА ПРОИЗВОДСТВО ЗА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ".
Петков | 11.07.2012, 13:27
Здравейте,собственик съм на фирма в тежко финансово положение.Все по-трудно покривам задълженията от търговска дейност,заплати и т.н.Кредиторите ми вече губят търпение.С някои от тях съм подписал запис на заповед.Моля да ме посъветвате кой от двата варианта е по-добре да избера:ликвидация или несъстоятелност.Фирмата има кредит със залог насрещни вземания от наши партньори.Благодаря!
адвокат Сотиров | 20.06.2012, 21:58
За да се доведе до успешен край процедурата по ликвидация на фирмата, е необходимо да са налични достатъчно финансови средства за удовлетворяване вземанията на всички кредитори на дружеството. В случай, че това не е така, то дружеството ще следва да влезе в производство по несъстоятелност - за реда на вземанията можете да прочетете повече в чл. 722 от Търговския закон (ТЗ).
Мария Илиева | 20.06.2012, 9:08
При ликвидация на ЕООД към кого първо се излащат задълженията - към кредиторите или към персонал (фирмата дължи заплати за 4 месеца)? Ако може да посочите и нормативните документи, които доказват отговора.
адвокат Сотиров | 17.04.2012, 15:05
Следва да се заплати нова такса - въпросът е спорен, но в практиката си длъжностните лица към Търговския регистър възприемат този подход. Сайтът не е предназначен за предоставяне на бланки и образци на правни документи.
валентина | 17.04.2012, 14:46
моля отговорете ми на следния въпрос
по повод мотивиран отказ на АВ относно заличаване на ЕООД съм подала повторно заявление като се ползвам от приложените по първото документи-чл.26 ал.2 зтР ТОВА ВАЖИ ЛИ И ЗА ТАКСАТА.
Мола за бланка образец на декларация от ликвидатора за обстоятелствата по чл.273 ТЗ
адвокат Сотиров | 06.04.2012, 10:50
Държавните такси са до 100 лв. Ще ми е необходима информация за ликвидатора - предполагам, че това ще сте Вие. Процедурата отнема минимум 6 месеца.
С. С. | 04.04.2012, 6:17
Интересува ме каква е цената за заличаване на ООД, без дългове, претенции и тежести, което не функционира от 2 години? Касовият апарат е бракуван, собственост и банкови сметки няма. Какви документи трябва да Ви се представят за процедурата и колко време отнема? Благодаря за предварителната информация.
адвокат Сотиров | 29.03.2012, 0:08
Съгласно чл. 157, ал. 1 от Търговския закон (ТЗ) "Дружеството, в което капиталът се притежава от едно физическо лице, се прекратява със смъртта му, ако не е предвидено друго или наследниците не поискат да продължат дейността." Като наследници бихте могли да инициирате ликвидация на дружеството като вземете и впишете в Търговския регистър решение за прекратяване на фирмата на посоченото основание - повече за етапите и документите по ликвидацията и заличаването на дружеството бихте могли да откриете в отговорите по-долу, както и посредством търсачката на сайта. Не е изключен и вариант, при който дружеството да се прекрати и от съда - по искане на прокурора.
M. M. | 28.03.2012, 12:51
Здравейте,
има едно ЕООД на името на майка ми, който почина преди 6 месеца. Не искам да ставам правоприемник на дружеството, а искам да го закрия. Какви документи трябва да попърня за АП, за да се случи това. Аз и баща ми сме наследници на майка ми.
Благодаря Ви предварително.
адвокат Сотиров | 05.03.2012, 13:24
Наредба № Н-18 ОТ 13.12.2006 г. регламентира задължението на всяко лице да регистрира и отчита извършените от него продажби в търговски обект чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство, като изискването за установяване на дистанционна връзка с НАП се отнася за всички както новозакупувани така и действащи ФУ. Подаването на Уведомление по чл. 77 от ДОПК не е изрично предвидено законово основание за неосъществяването на дистационна връзка, още повече, че няма никаква сигурност, че самото прекратяване на дружеството ще бъде вписано в Търговския регистър (след който момент дружеството няма да има право да извършва търговска дейност). Считам, обаче, че в случая е определящо доколко дружеството продължава да извършва продажби чрез търговските си обекти: а) ако то извършва такива, ще следва да се спази и изискването на Наредбата; б) ако не извършва такива, то би било най-добре да се изведе от експлотация ФУ (и да се прекрати регистрацията) по инициатива на търговеца съгласно чл. 20, ал. 1 от Наредбата.
Р. М. | 03.03.2012, 20:28
Здравейте и предварително благодаря!
Въпросът ми е следният:
Дали Уведомление по чл. 77 от ДОПК за прекратяване на АД, подадено преди 31.03.2012 може да е основание да не се спази изискването за връзка на ЕКАФП/касов апарат/ с НАП,при положение, че дружеството е регистрирано по ДДС, но няма дейност.
Надявам се, че ме разбрахте.....:)
адвокат Сотиров | 01.03.2012, 22:37
Да, необходимо е.
Т. М. | 01.03.2012, 20:25
Ако ЕООД което ще се ликвидира няма задължения необходимо ли е да се изготвя и обявява покана към кредиторите?
адвокат Сотиров | 07.02.2012, 16:54
На въпроса Ви не би могло да се отговори конкретно, защото не давате достатъчно информация относно характера на делата - какъв е техният предмет, срещу Вас в лично качеството ли са заведени или срещу самото дружество. Все пак, предполагам, че става въпрос за дела срещу дружеството във връзка с размера на изплатения на бившата Ви съдружничка ликвидационен дял (или директно на неините наследници). Ако е такъв случаят, то дори и да бихте могли да ликвидирате и заличите дружеството, то считам, че това няма да може да стане без да са уредени по някакъв начин отношенията с наследниците.
П. Г. | 07.02.2012, 15:33
Здравейте г-н Сотиров,
Интересувам се вашето компетентно мнение по следния въпрос:
Едноличен собственик съм на ЕООД и наследниците на бившата ми съдружничка водят дела срещу мен за доста сериозни суми, като след приключване на едното започват друго. Това както знаете е дълга процедура и не й се вижда краят. Въпросът ми е дали не е по-добре да ликвидирам фирмата, отколкото да ходя по дела десетки години ?
Предварително благодаря.
адвокат Сотиров | 05.02.2012, 22:02
Най-общо, закриването на ЕООД включва следните етапи: вписване на прекратяване и откриване на производство по ликвидация; обявяване на покана до кредиторите на основание чл. 267 от Търговския закон (ТЗ); заличаване на фирмата от Търговския регистър. Във Вашия случай закриването на фирмата може да се случи в минимални срокове (по закон не по-малко от 6 месеца); разноските за държавни такси са около 100 лв.
Р. С. | 04.02.2012, 15:16
Здравейте,
Искам да попитам каква е процедурата по закриване на ЕООД, сьздадено през 2011 година, не извьршвало никаква дейност. Колко време ще отнеме процедурата по закриването му и какви такси за дьлжими? Каква е цената на услугата?
Благодаря.
адвокат Сотиров | 04.02.2012, 15:15
Доколкото разбирам от въпроса, Вие не сте закрили фирмата си, съответно не е имало прекратяване, ликвидация и заличаване на същата от Търговския регистър. Подали сте документ в НАП във връзка със спиране на дейността, но фирмата продължава да съществува като правен субект. Търговският регистър е публичен и е достъпен онлайн на www.brra.bg - на този адрес бихте могли да направите справка за статуса на фирмата си. Относно задълженията на фирмата, бихте могли да подадете искане до НАП за издаване на удостоверение за липса/наличие на задължения.
А. М. Ж. | 03.02.2012, 11:39
През 2001г открих фирма на която дейността беше няколко месеца през същата година.След което прекратих дейността на фирмата.През месец август бях съкратена и се наложи да се регистрирам на трудовата борса.от тм ми поискаха докумен за прекратена дейност на фирмата.На 21.09.2011г подадох документ във НАП,за прекратяване на фирмата,но не съм обявяла фалит и не са ми назначавали ликвидатор.Как мога да разбера приключила ли съм вече с тази фирма или имам задължения?Благодаря ви предварително
адвокат Сотиров | 17.01.2012, 19:23
Зависи от правноорганизационната форма на дъщерните дружества, както и от конкретните разпоредбите на устройствените актове на фирмите. Така например, при прекратяване на търговско дружество поради несъстоятелност негово дъщерно ЕООД също следва да се прекрати - арг. от чл. 157, ал. 2 от Търговския закон - "Когато капиталът е притежание на едно юридическо лице, с прекратяването му трябва да се прекрати и дружеството."
Z. | 17.01.2012, 15:46
При откриване на производство по несъстоятелност на търговско дружество, какви са последствията за дъщерните му дружества?
адвокат Сотиров | 17.01.2012, 15:45
Търговският регистър е достъпен на следния адрес: www.brra.bg - електронните услуги на сайта позволяват подаването на документи изцяло по електронен път!
K. K. | 17.01.2012, 1:22
Prez koi sait i vazmojno lie vaobshte da si zakriya firmata?
адвокат Сотиров | 14.11.2011, 21:39
Правото на ликвидационен дял е едно от основните имуществени права на съдружник в дружество с ограничена отговорност - това е правото да се иска част от имуществото на прекратено ООД. Размерът на ликвидационната квота се определя от участието на съдружника в капитала на ООД. Приемам казаното от Вас като пример, тъй като вероятността величината на основния (регистрирания) капитал да е абсолютно еднаква с остатъчното имущество след ликвидацията е твърде малка. Предвид това, то отговорът на въпроса Ви е "Да". Следва, разбира се, да се приспадне дължимият данък - за доходите от ликвидационни дялове данъкът е в размер на 5 %. Следва да се има и предвид това, че данъкът се определя не върху брутната сума на дела, а върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела (т.е. данък в случая може и да не се дължи). Окончателният данък се удържа и внася от предприятието - платец на дохода.
А. П. | 14.11.2011, 14:30
При ликвидация и след това заличаване на ООД се дължи данък върху ликвидационните дялове. Колко процента е този данък? Ако ООД-то има 5000 лв. основен капитал, няма никакви вземания и задължения и двама съдружници всеки с по 50% дял от капитала, значи ли, че всеки един от тях ще получи по 2500 лв. ликвидационен дял?

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Ликвидация на дружество с ограничена отговорност (ООД), моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Ликвидация на дружество с ограничена отговорност (ООД), моля посетете Закриване на фирми.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор