Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Процедури » Лицензиране на превозвачи

Издаване на лиценз за превоз на пътници или товари

Условията и реда за обществените вътрешни и международни превози на пътници и товари с автомобили, извършвани от български или чуждестранни превозвачи, се регламентират от Закона за автомобилните превози (ЗАП). Лицензирането и регистрацията на превозвачите са уредени в Глава втора "Лицензиране и регистриране". С НАРЕДБА No 33 от 03.11.1999 г. за обществен превоз на пътници и товари на територията на Република България и НАРЕДБА No 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари, издадена на основание чл. 7, ал. 3 и др. от ЗАП, се уреждат условията и реда за издаване на лиценз за извършване на обществен превоз на пътници или товари на територията на Република България и условията и реда за извършване на международен превоз на пътници и товари с автомобили с българска регистрация и за достъпа на автомобили с чуждестранна регистрация до и през територията на Република България.

Обществен превоз на пътници и товари се извършва от превозвач, който притежава лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България, лиценз за извършване на международен превоз на пътници или товари - лиценз на Общността, или удостоверение за регистрация - за извършване на таксиметрови превози на пътници, и документи, които се изискват от ЗАП. Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация" води регистър на моторните превозни средства към всеки лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България и издава удостоверение по образец за всяко превозно средство. За определени случаи не се изискват лиценз и удостоверение за регистрация - същите са уредени в чл. 6, ал. 3, т. 1-7 от ЗАП.

Лиценз на Общността и лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България с автомобили с българска регистрация се издава на търговци по смисъла на Търговския закон, когато отговарят на изискванията за: 1) благонадеждност (добра репутация); 2) професионална компетентност; 3) финансова стабилност; 4) установяване на територията на Република България. Изискванията за благонадеждност са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер или не са лишени с влязла в сила присъда от правото да упражняват превозна дейност. Изискванията за професионална компетентност са изпълнени, когато ръководителите на транспортната дейност на търговците притежават познания и опит, придобити чрез посещения в курсове за обучение или усвоени в транспортната практика, успешно са положили писмен изпит и имат най-малко средно образование. Изискванията за финансова стабилност са изпълнени, когато търговецът разполага с достатъчно ресурси, с които може да гарантира за нормалното стартиране и функционирането на транспортното предприятие и няма задължения за данъци и осигурителни вноски, освен когато са отсрочени или разсрочени по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Капиталът за първото превозно средство и за всяко следващо превозно средство трябва да отговаря на определения в наредбата размер. Изискването за установяване е изпълнено, когато търговецът е действително и трайно установен на територията на Република България.

Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или оправомощени от него длъжностни лица издават лицензите по този закон по предложение на Изпълнителна агенция "Автомобилна администрация". Министърът на транспорта, информационните технологии и съобщенията или упълномощено от него длъжностно лице отказва издаването на лиценз за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или на лиценз на Общността или продължаването на срока му в случаите, когато: 1) кандидатът не отговаря на някое от изискванията по чл. 7, ал. 2 от ЗАП; 2) правата, произтичащи от издадения лиценз на превозвача, са били прекратени през последните две години на основание чл. 11, т. 1, букви "а", "в" и "г" от ЗАП; 3) са налице условията по чл. 4 от ЗАП.

Лицензът за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България и лицензът на Общността са лични и не подлежат на преотстъпване. Лицензът за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България и лицензът на Общността се издават за срок 5 години. Срокът на лиценза за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България и на лиценза на Общността се продължава за нови 5 години, ако лицензираният превозвач е направил писмено заявление за това преди изтичането на срока на валидност на лиценза и отговаря на изискванията, определени в наредбите по чл. 7, ал. 3 от ЗАП. Издаването на лиценза или продължаването на срока му се извършва в едномесечен срок от подаване на заявлението.

При настъпване на промени в обстоятелствата, вписани в лиценза за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или в лиценза на Общността превозвачът подава заявление за отразяването им в 30-дневен срок от тяхното настъпване. При смърт на физическото лице - едноличен търговец, при прехвърляне на предприятието на търговеца като съвкупност от права, задължения и фактически отношения, или при преобразуване на превозвача правата му, произтичащи от лиценза за извършване на превоз на пътници или товари на територията на Република България или от лиценза на Общността, преминават върху неговия правоприемник. Той е задължен в срок до три месеца да подаде заявление до лицензиращия орган за отразяване на промяната в лиценза, ако са изпълнени изискванията на чл. 7, ал. 2 от ЗАП.

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 06.05.2014, 17:36
Със Закон за изменение на Закона за автомобилните превози, обнародван в "Държавен вестник", бр. 11 от 07.02.2014 г., беше удължен срока за привеждане в съответствие с разпоредбата на чл. 39, ал. 1 от ЗАП. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 5 / 05.2014 г.
адвокат Сотиров | 09.11.2013, 23:43
Съгласно чл. 8, ал. 1, т. 10 и т. 11 от НАРЕДБА No 11 от 31.10.2002 г. за международен автомобилен превоз на пътници и товари кандидатът за получаване на лиценз подава заявление до министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията по образец, към което прилага копие от договора за назначаване на лицето, което ръководи транспортната дейност и копие на справката за приети и отхвърлени уведомления по чл. 62, ал. 4 от Кодекса на труда за лицето, назначено да ръководи транспортната дейност. С оглед на това считам, че няма възможност ръководителят на транспортната дейност да бъде назначен на граждански договор, нито да изпълнява безвъзмездно функциите на такъв като съдружник без трудов договор.
Д. Х. | 07.05.2013, 11:49
Здравейте, Аз съм управител и съсобственик в ООД, извършващо превоз на товари на територията на ЕС. Дружеството притежава лиценз за превоз на товари, като едно от изискванията за превоз на товари е, в дружеството да бъде назначено лице, изпълняващо функциите на Ръководител транспортна дейност. Лицето е необходимо да притежава съответната професионална компетентност. Това лице за момента съм аз, в качеството ми на управител на договор за управление и контрол. Не получавам възнаграждение, но се самоосигурявам. Наредбата засягаща изискването свързано с назначението на такова лице е Наредба 11 на МТ. За съжаление в наредбата не става достатъчно ясно под каква форма би могло да бъде назначено лицето изпълняващо функциите на Ръководител транспортна дейност, а именно трудов или граждански договор. Въпросът ми е следния: 1. Възможно ли е да бъде назначен на Граждански договор Ръководителят на транспортната дейност в дружеството. 2. Възможно ли е аз, като собственик на дружеството и притежавайки нужната професионална компетентност, да изпълнявам Безвъзмездно и без да съм управител на дружеството функциите на Ръководител транспортна дейност в дружеството. Предстои ми започване на държавна работа, а като държавен служител имам право да извършвам допълнително други дейности под формата на Граждански Договор.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Издаване на лиценз за превоз на пътници или товари, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Издаване на лиценз за превоз на пътници или товари, моля посетете Разрешения и регистрации.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор