Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Възнаграждение за ТСПО

Възнаграждение за трудов стаж и професионален опит

Въпрос (зададен от Г. на 15.07.2011 г.):

имам трудов договорна които пише: днес ........2007год на основаниечлен67ал1т1от кт във връзка с член 70.....се сключи настоящият договор. назначавам лицето ....... със зачетен трудов стаж 4г.10.месеца. обаче аз съм роден .......год и имам общо трудов стаж с казармата35год. моето питане е има ли право тогава личен състав да ми ореже трудовият стаж преди да е влязло в сила постановлението. те ме орязват още при съставянето на тр. договор и то 5 дни по рано. обаче за тяхно оправдание отзад на гърбъ е написано след работна заплата отпуски осемчасов раб. ден и други условия и да се явя на работа на ........2007г.сега вече след като се смениха2 или три бр.личен състав и доиде вече човешки ресурси ми казват че е трябвало да ми напише при сключване на договора целият трудов стаж но сега те нищо не могат да направят със стара дата.мога ли да водя дело и има ли шанс да го спечеля или деиствително съм загубил всичко.според моите изчисления съм загубил за четири години от трудов стаж около 6 000 лева.

Отговор:

От предстявените факти предполагам, че 2007 г. сте започнали нова работа (при различен работодател).

Имайте предвид, че съгласно Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ), за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, но не целия трудов стаж на лицето се взема предвид при определяне на допълнителното месечно възнаграждение:

1) За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности.

2) При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и трудовия стаж на работника или служителя, придобит в друго предприятие по смисъла на § 1, т. 2 от допълнителните разпоредби на Кодекса на труда на същата, сходна или със същия характер работа, длъжност или професия, както и времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор.

Ако отговоряте на условиятя по т. 2 по-горе и в случай че при сключването на трудовия договор сте представили на работодателя си необходимите документи, то сте имали право на съответното допълнително трудово възнаграждение. Няма пречка работодателят да изплати със задна дата дължимите суми за допълнителното трудово възнаграждение - случай на отказ от негова страна имате възможност да претендирате вземането си по съдебен ред в 3-годишен давностен срок.

В случай, че не сте започнали работа при различен работодател, следва да имате предвид, че НСОРЗ е в сила от 01.07.2007 г., поради което за Вас е важно да имате и предвид разпоредбата на § 1 от "Заключителните разпоредби", съгласно която: "За работници и служители, които към момента на влизане в сила на наредбата се намират в трудово правоотношение със същия работодател, както и в случаите на промяна на работодателя по чл. 123 и 123а от Кодекса на труда, размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, определен по реда на наредбата, не може да бъде по-малък от размера на допълнителното трудово възнаграждение за продължителна работа, определено в процент и получавано в размер по реда на отменената Наредба за допълнителните и други трудови възнаграждения, приета с Постановление № 133 на Министерския съвет от 1993 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 1993 г.; изм. и доп., бр. 1 и 63 от 1994 г., бр. 29 и 72 от 1996 г., бр. 24 от 1997 г., бр. 25 от 1999 г. и бр. 2 и 68 от 2006 г.)."

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 14.09.2014, 13:42
За придобит трудов стаж и професионален опит се зачита стажът, признат по реда на Кодекса на труда за времето, през което работникът или служителят е работил и продължава да работи в предприятието, в т.ч. на различни работни места и длъжности. Правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година. Съгласно чл. 12, ал. 8 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата, допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се заплаща за действително отработено време в рамките на съответната месечна продължителност на работното време само по основното трудово правоотношение, а при непълно работно време - по всеки отделен трудов договор, до допълването им до съответната месечна продължителност на работното време. Ако въпреки гореизложеното счетете, че е налице нарушение от страна на работодателя, то бихте могли да сигнализирате инспекцията по труда, а също така да заведете и съдебно дело за осъждане на работодателя да изплати дължимото ви се допълнително възнаграждение.
M. M. | 24.05.2014, 9:04
моят казус е следния- имам 25 години трудов стаж в едно предприятие за което получавам клас прослужено време. От 1.04. 2014 година започнах работа вьв фирма кьдето ми признават класа и ми го признаха и платиха. Имам договор на 4 часа и това ми е основен трудов договор. На 01.05.2014 година ме назна4иха в сьщатата фирма на друга дльжност която не е сходна с преходната отново с договор но на 8 часа и ми казаха че няма да получавам клас просл. време.Нямам никакжо прекьсване на стажа. Работодателя е сьщия но само 1 месец сьм била работила. В кодекса няма описано време при което да се признава клас когато работодателя е сьщия.
адвокат Сотиров | 05.06.2013, 10:27
Не е сигурно какво разбирате под "Стаж по специалността" и във връзка с целите на кой закон сте отправили запитването си. Ако е във връзка с ТСПО, то бихте могли да прочетете отговора на предходния въпрос, публикуван по-долу на страницата.
georgieva | 05.06.2013, 7:06
имам 5 години стаж като счетоводител, но през този период съм ползвала майчинство. зачита ли ми се за стаж по специалността 5 год?
адвокат Сотиров | 31.03.2013, 15:20
На въпроса Ви не може да се отговори категорично и конкретно, защото следва да се вземат предвид допълнителни обстоятелства, за които не давате информация. Извън това, принципното ми мнение е, че периодът на майчинството следва да се зачете. За повече информация бихте могли да прочете чл. 12 от Наредба за структурата и организацията на работната заплата.
Тодорка Георгиева | 29.03.2013, 15:10
Бихте ли дали вашият отговор на въпроса следва ли да се дължи % прослужено време за периода на майчинство?
адвокат Сотиров | 15.01.2013, 12:32
Съгласно чл. 12, ал. 1 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата за придобит трудов стаж и професионален опит на работниците и служителите се заплаща допълнително месечно възнаграждение в процент върху основната работна заплата, определена с индивидуалния трудов договор. При постъпване на работа при друг работодател, той определя самостоятелно размера на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит на работника или служителя в зависимост от условията, съгласно колективен трудов договор на браншово равнище или вътрешните правила за работната заплата в предприятието. Съгласно чл. 12, ал. 7 от НСОРЗ: "С колективен трудов договор на браншово равнище се определя минималният размер на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит за съответния бранш, а конкретният размер се определя в колективен трудов договор и/или във вътрешните правила за работната заплата в предприятието и в индивидуалния трудов договор." Мнението ми е, че съществува теоретична възможност за по-нисък размер на допълнителното Ви възнаграждение, но за да съм категоричен и конкретен, е необходимо да прегледам всички налични документи по случая. Извън това, за мен е неясно по какви причини считате, че следва промяната на размера да е от месец март.
Мария Пантелеева | 14.01.2013, 17:02
Здравейте!Родила съм детето си като студентка на 22 април 1982г.От март 1982г. до септември 2010 година ми се зачиташе за стаж. Работила съм само като учител. От септември 2010г. се преместих в друго училище в друг град.От тогава процента за прослужено време ми е намален.И вместо от март промяната ми в прослуженото време започва от септември.Моля за отговор.
адвокат Сотиров | 02.11.2012, 22:48
Съгласно чл. 12, ал. 9 и 10 от НСОРЗ, правото за получаване на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит възниква при придобит трудов стаж и професионален опит не по-малък от една година. Размерът на допълнителното трудово възнаграждение за трудов стаж и професионален опит се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит. Съгласно чл. 13, ал. 2 от Наредбата, с колективен трудов договор и/или с вътрешните правила за работната заплата се определят условията за получаване и размерите на допълнителните трудови възнаграждения (вкл. за период по-дълъг от една година). Ако при конкретния работодател, се изисква една година за възникване на правото, то от момента на придобиването на правото (навършването на едната година), следва да започне плащането на допълнителното трудово възнаграждение. Допълнителното възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит се изплаща месечно, в процент върху основната работна заплата, а размерът му се изменя на период, не по-малък от една година придобит трудов стаж и професионален опит.
И. А. | 02.11.2012, 15:51
Моля, за тълкуване смисъла на изразите "... не по-малък от една година..." в чл. 12, ал (9) и (10) на НСОРЗ /..за структурата и организацията на работната заплата/. Правилно ли е, да се смята, че този член дава субестивно право на работника да получи ДТВ с постоянен характер след натрупана 1 г. признат стаж и квалификация, които да му се променят само след като напрупа следващата цяла година или работодателя може да си определи на основание същият текст своеволно избран период, след който да заплаща и променя това ДТВ. Не е ли принципен сблъсък едно субективно право да се манипулира от друг субект и още повече от субекта на задължението?! Благодаря!
адвокат Сотиров | 27.07.2012, 16:37
Да, според мен бихте могли да си търсите правата по съдебен ред.
B. S. | 27.07.2012, 15:41
Работеща пенсионерка съм. В училището ,където работех във Вътрешните правила за РЗ беше вмъкната точка "На пенсионер не се изплаща% прослужено време" След проверка от ИТ на директорката й беше връчено задължително за изпълнение предписание нарушението да бъде отстранено. Беше ми изплатено само за тази бюджетна година/2012/. Мога ли по съдебен път да си получа сумите за предишен период.
адвокат Сотиров | 13.03.2012, 1:49
Съгласно чл. 12, ал. 4, т. 2 от Наредбата за структурата и организацията на работната заплата: "При определяне размера на допълнителното трудово възнаграждение за придобит трудов стаж и професионален опит работодателят отчита и: ... времето, през което без трудово правоотношение лицата са упражнявали трудова дейност и/или професия, която е същата или сходна с работата по сключения трудов договор, и са били задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица или за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, общо заболяване и майчинство." Съгласно чл. 347 от Кодекса на труда (КТ): "Трудовата книжка е официален удостоверителен документ за вписаните в нея обстоятелства, свързани с трудовата дейност на работника или служителя." Предполагам обаче, че отношенията с управителя не са били оформени като трудови, поради което като доказателство би следвало да може да се ползва и осигурителната книжка на работника (наред с договора за управление и други релевантни документи, издадени от фирмата-осигурител).
И. | 11.03.2012, 16:55
Управител на ЕООД започва работа на трудов договор - има ли право на допълнително възнаграждение за трудов стаж и професионален опит и как трябва да докаже стажа си.

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Възнаграждение за трудов стаж и професионален опит, моля посетете Трудово и осигурително право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор