Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Договор за аренда

Изменение и прекратяване на договор за аренда на зем. земя

Въпрос (зададен от З. на 09.11.2012 г.):

при договор за даване на земеделска земя на арендатор и след време ако решиш да продадеш 4аст от тази земя какво става с този договор анулира ли се и имаш ли право да си вземеш полагащата ти се рента за останалата земя коиато не си продал.И купова4а на земята не се задалжава да оставя купената от него земя вав сащата кооперациа до изти4ане на договора или се задалжава. Благодаря ви

Отговор:

С договора за аренда арендодателят се задължава да предостави на арендатора за временно ползване обекта на договора, а арендаторът - да извърши определено арендно плащане. Договорът за аренда се сключва в писмена форма с нотариална заверка на подписите на страните. Той се вписва в нотариалните книги и се регистрира в съответната общинска служба по земеделие. При вписването се представя скица на арендувания обект на договора, издадена или заверена от общинската служба по земеделие.

Съгласно чл. 17, ал. 2 и ал. 3 от Закона за арендата в земеделието приобретателят на арендувания обект на договора замества арендодателя като страна в договора за аренда, ако същият е бил вписан, дори и обектът на договора още да не е предаден. Ако договорът не е бил вписан, той има сила по отношение на приобретателя за две стопански години след годината на придобиването. Приобретателят е длъжен да уведоми незабавно арендатора за настъпилото заместване. Той не може да иска от арендатора да изпълни към него задължение, което той вече е изпълнил към предишния арендодател до получаване на съобщението за заместването.

Договорът за аренда се прекратява: 1) с изтичане на срока, за който е сключен; 2) при неизпълнение - по общия ред, доколкото в ЗАЗ не е предвидено друго; 3) по взаимно съгласие на страните, изразено писмено с нотариална заверка на подписите; 4) с едностранно предизвестие - в предвидените в ЗАЗ случаи; 5) освен по други причини, посочени в закона, още и със смъртта или с поставянето под запрещение на арендатора, съответно с прекратяването на юридическото лице-арендатор, доколкото в договора не е предвидено друго; 6) при принудително отчуждаване на арендувана земя за държавни и общински нужди по реда на глава трета от Закона за държавната собственост и на Закона за общинската собственост. Прекратяването на договора за аренда на земя се регистрира в съответната общинска служба по земеделие и се вписва в нотариалните книги.

Извън това, въпросът Ви е малко неясен по отношение на начина на ползване на земите. Съгласно чл. 31, ал. 4 от Закона за кооперациите "членът на кооперацията избира начина на ползване на своите земи, като ги ... отдава под аренда или под наем на кооперацията ... предоставя за съвместно обработване на кооперацията с писмен договор". Законът за собствеността и ползването на земеделски земи също говори за тези различни форми на ползване - така например, съгласно чл. 37б, ал. 1 от ЗСПЗЗ: "Всеки собственик подава в общинската служба по земеделие по местонахождение на имота декларация по образец, в която се посочват формата на стопанисване и начинът на трайно ползване на земите. ... Ползвателите на земеделски земи са длъжни да представят в общинската служба по земеделие копие от договорите за наем, аренда или съвместна обработка на земята."

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 23.12.2014, 15:03
Със Закон за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползуването на земеделските земи, обнародван в „Държавен вестник”, бр. 38 от 07.05.2014 г., се направиха няколко промени, свързани с режима на собствеността върху земеделски земи. Съгласно промените, не могат да придобиват и да притежават право на собственост върху земеделски земи търговски дружества, в които съдружниците или акционерите са пряко или косвено дружества, регистрирани в юрисдикции с преференциален данъчен режим, акционерни дружества, които са издали акции на приносител, и др. Повече бихте могли да прочетете на следния адрес: Бюлетин 6 / 12.2014 г.
адвокат Сотиров | 29.04.2014, 16:00
(Отговор на въпроса на Елфина Тенева от 03.04.2014 г.) Няма правна пречка да упълномощите фирмата да извърши от ваше име действията по набавяне на съответните документи - ще е необходимо да осигурите удостоверение за наследници и/или друг документ, легитимиращ ви като собственик. Текстът на пълномощното би могъл да следва следната схема: "ПЪЛНОМОЩНО ... упълномощавам ... със следните права: Да ме представлява пред ... като ... /описват се съответните действия/. Упълномощител: ..."
адвокат Сотиров | 29.04.2014, 15:46
(Отговор на въпроса на Емир Арабаджи от 27.03.2014 г.) Въпросът е много интересен от теоретична гледна точка. Независимо от възможните противоречиви виждания по въпроса, то на практика ми се струва, че такъв договор би следвало да се приеме за валиден. Разбира се, като краен резултат арендаторът ще ползва целия имот, във връзка с което е и разпоредбата на чл. 3, ал. 4 от ЗАЗ: "Когато договорът за аренда е сключен само от някои от съсобствениците на земеделската земя, отношенията помежду им се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността." С оглед на това и доколкото съгласно Наредба 3 от 1999 г. на регистрация подлежат лица, стопанисващи земеделска земя, то считам, че подобен договор не би следвало да е пречка за въпросната регистрация.
Елфина Тенева | 03.04.2014, 20:50
Живея на много далечно разстояние от земи, които да дам под аренда. Нямям скици и решение от общинската служба. Фирма проявява интерес да арендува земята. Мога ли да направя пълномощно фирмата да получи скиците и решението и да сключа с нея договор за аренда? Какво точно да пише в пълномощното. Земята се намира в Кулско, а аз съм от Бургаско. Предварително благодаря!
Емир Арабаджи | 27.03.2014, 18:53
Може ли да се регистрира Договор за аренда за земеделска земя за имот със срок от 6 г. за идеална част?Имотът е нива с обща площ от 16,000 дка, а договорът за аренда е сключен за 9,000 дка идеална част. Договорът е нотариално заверен и вписан в Агенция по вписванията. Имаме ли правно основание да бъдем регистрирани с идеална част от имот като земеделски производители по Нареда 3 от 1999 г. Благодаря Ви!
адвокат Сотиров | 22.02.2014, 14:06
Считам, че няма възможност за намаляване на срока. Законът за арендата в земеделието в чл. 4, ал. 1 урежда, че минималният срок на договора за аренда е четири стопански години, т.е. не се съдържа законово изискване за максимален срок. Нещо повече, изрично е предвидено в чл. 16, ал. 1 от ЗАЗ, че: "Ако след сключване на договора за аренда обстоятелствата, от които страните са се ръководили при уреждане на отношенията си, се изменят трайно и това доведе до очевидно несъответствие между поетите от тях задължения, всяка от страните може да поиска изменение на договора. Изменението не може да засяга уговорения срок." Съгласно чл. 3, ал. 4 от ЗАЗ: "Когато договорът за аренда е сключен само от някои от съсобствениците на земеделската земя, отношенията помежду им се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността."
М. В. | 15.01.2014, 13:49
Сключен договор за аренда на земеделска земя от единия от съсобствениците но със срок 30 години стопански, може ли да се намали срока и може ли някой от останалите съсобственици да се присъедини по някакъв начин към договор и преподпише и той такъв със същия арендодател за да получава и той част от следващата се рента.
адвокат Сотиров | 07.08.2013, 13:18
(Отговор на въпроса на Т. Г. от 31.05.2013 г.) Ако арендаторът отказва доброволно изплащане на дължимото по арендния договор, то бихте могли да претендирате правата си по съдебен път. Съгласно чл. 15, ал. 1 от ЗАЗ: "Арендодателят има право на търговски залог върху добивите от арендувания обект и привнесените вещи за обезпечаване на вземанията му по арендния договор за съответната година." По отношение на земите, които не са обект на сключения аренден договор - мнението ми е, че би могло да се обоснове пред съд, че ползването на тези земи е предмет на договорни отношения (вкл. наемни) и съответно за него се дължи заплащане (размерът на което ще следва да бъде определено по съответния начин).
адвокат Сотиров | 07.08.2013, 13:07
(Отговор на въпроса на В. Т. от 27.05.2013 г.) Съгласно чл. 3, ал. 4 от Закона за арендата в земеделието: "Когато договорът за аренда е сключен само от някои от съсобствениците на земеделската земя, отношенията помежду им се уреждат съгласно чл. 30, ал. 3 от Закона за собствеността." Съгласно чл. 30, ал. 3 от ЗС: "Всеки съсобственик участвува в ползите и тежестите на общата вещ съразмерно с частта си" - съответно, съсобственикът е длъжен да Ви предаде припадащата Ви се част от арендното плащане, а ако не го стори доброволно, бихте могли да претендирате правата си по съдебен път.
Т. Г. | 31.05.2013, 11:44
Здравейте! Моля, ако е възможно да ми отговорите на следните два въпроса: Свекър ми е подписал договор за аренда на част от земеделската си земя и не е му е изплатена рентата за миналата година.Как може да си потърси правата, може ли да се направи запор върху реколтата? За другата част от земята няма никакъв договор, не е подавал декларация, а земеделската служба не я е показала като бяло петно в кадастъра.Човекът, който я ползва отказва да изплати наем.Какви действия могат да се предприемат. Благодаря предварително!
В. Т. | 27.05.2013, 16:38
Земеделски земи, които не са разделени между съсобствениците се дават под аренда на фирма от единия съсобственик. Не му е дадено пълномощно за това. Рентата задържа за себе си и не разпределя такава между останалите съсобственици. Мога ли като съсобственик да заявя пред фирмата арендатор, че желая договора за аренда за полагащите ми се идеални части да бъде сключен лично с мен или с лице, с изрично пълномощно,което ще ме представлява и може ли арендаторът да откаже и на какво основание?

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Изменение и прекратяване на договор за аренда на зем. земя, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Изменение и прекратяване на договор за аренда на зем. земя, моля посетете Недвижими имоти.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор