Адвокат Деян Сотиров - гр. София, член на Софийска адвокатска колегия.

Контакти

Адвокат Деян Сотиров

гр. София, ул. Триадица 5 Б,
ет. 3, Офис 313, ПК 1000

Карта: Натиснете тук!

Тел: 02 944 05 57

Моб: 0899 45 03 43

Скайп: dysotirov

E-mail: contact@sotirov.info

Адвокат в София - Деян Сотиров
Начало » Инфо център » Въпроси и отговори » Данъци - продажба на дялове

Данъчно третиране на продажба на дружествени дялове

Въпрос (зададен от П. на 13.06.2013 г.):

Продавам дяловете си от ООД /25 с номинал 100лв-2500лв/ на съдружника ми на стойност под номиналната -за 800 лв.Дължа ли ДОД при положение, че резултат от сделката е отрицателен и подава ли се годишна декларация?

Отговор:

Съгласно чл. 127 от Търговския закон (ТЗ): "Всеки съдружник има дружествен дял от имуществото на дружеството, размерът на който се определя съобразно дела му в капитала, ако не е уговорено друго". Дружественият дял може да се прехвърля и наследява (чл. 129 от ТЗ).

Съгласно чл. 2 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ), обект на облагане по този закон са доходите на местните и чуждестранните физически лица. Местните физически лица са носители на задължението за данъци за придобити доходи от източници в Република България и чужбина. Доходите от източници в Република България са посочени в чл. 8 от ЗДДФЛ, като съгласно ал. 8 от този член: "Доходите от акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, издадени от държавата, общините, местни юридически лица, неперсонифицирани дружества и други форми на съвместна дейност, както и от сделки с тях, са от източник в България."

В чл. 33 от ЗДДФЛ е предвидено облагане на доходите от прехвърляне на права или имущество. В ал. 3 на чл. 33 от същия закон е регламентирано облагане на доход от продажба или замяна на акции, дялове, компенсаторни инструменти, инвестиционни бонове и други финансови активи, както и от търговия с чуждестранна валута. Реализираната печалба (загуба) от продажбата на даден дял се определя като продажната цена се намалява с цената на придобиване на дела (чл. 33, ал. 4 от ЗДДФЛ).

Цената на придобиване по ал. 1, 2 и 4 на чл. 33 от ЗДДФЛ е регламентирана в ал. 6 от същия член, като съгласно т. 1 на ал. 6 това може да бъде документално доказаната цена на придобиване. Документално доказаната цена на дела е например внесения според дружествения договор дял или заплатената цена според договора за прехвърляне на дела (ако делът е придобит чрез покупка). Продажната цена включва всичко придобито от лицето във връзка с продажбата/замяната, включително възнаграждение, различно от пари (чл. 33, ал. 5 от ЗДДФЛ).

Следователно, ако се реализира положителен резултат след като се намали продажната цена на финансовия актив (в случая дяловете) с цената на придобиване на същия, то ще е налице печалба която подлежи на облагане с 10% данък. Важно е да се отбележи, че по смисъла на чл. 11, ал. 2 от ЗДДФЛ доходът ще се счита придобит към датата на прехвърлянето. Годишната данъчна декларация се подава до 30 април на годината, следваща годината на придобиване на дохода (чл. 53, ал. 1 от ЗДДФЛ), като считам, че декларация следва да се подаде и когато облагаемият доход от прехвърляне на права или имущество е с отрицателна величина. Конкретно на въпроса Ви - мнението ми е, че ДОД няма да се дължи, но декларация следва да се подаде.

При условие, че се извършва сделка със свързано лице и продажна цена е силно занижена спрямо дела на съдружника в имуществото на дружеството, то следва да се има предвид чл. 77 от ЗДДФЛ. Съгласно посочената разпоредба: "При определяне на задълженията на лицата по този закон в случаите на сделки между свързани лица, на сделки, сключени при условия, чието изпълнение води до отклонение от данъчно облагане и прилагане на пазарни цени, трансфери, свързани с определена база, както и за лихви по финансов лизинг, се прилагат съответно разпоредбите за предотвратяване на отклонението от данъчно облагане от Закона за корпоративното подоходно облагане."

Коментари и въпроси

адвокат Сотиров | 21.04.2016, 13:02
Не посочвате за коя точка на алинея 1 става въпрос. Ако това е т. 2, то в нея изрично е казано: "доходите от продажба или замяна на движимо имущество, С ИЗКЛЮЧЕНИЕ НА ... акции, дялове ..."
Зл. Йорданова | 21.04.2016, 10:52
Чл 13 ал 1 т. в - необлагаеми доходи от продажба на дялове и акции за какви случаи се отнася? определяме положителна финансова велична м/у продажна и покупна цена на дял, а пише, че е необлагаема?
адвокат Сотиров | 02.03.2015, 19:42
Законът не предвижда възможност за прекратяване на членственото правоотношение на акционер с едностранно предизвестие подобно на чл. 125 от ТЗ (отнасящ се за ООД) - специално право на акционер да напусне АД и да иска акциите му да бъдат изкупени е предвидено и изчерпателно уредено в чл. 263с от Търговския закон (отнасящо се до хипотезата на преобразуване). В същото време, съществуват и редица ограничения относно възможността да се придобиват от страна на АД на собствени акции. По тези причини, считам, че въпросът ви налага и предполага обсъждането на предварителни въпроси и/или различни хипотези, което от своя страна не позволява да се отговори конкретно на въпросите ви във връзка с данъчното третиране на замяната.
станислав благоев | 20.01.2015, 18:05
акционер съм в АД ,наш съдружник иска да замени акциите си срещу имоти собственност на дружеството,ще се дължи ли ддс и други данъци при прехвърлането на имотите
адвокат Сотиров | 15.09.2014, 11:38
Не, не е необходимо общинското предприятие (болница) да издава фактура. Сделката по прехвърляне на дяловото участие е между общината-продавач и ООД-купувач и последниците, вкл. данъчните, възникват между тях.
Дора Гърчева | 06.07.2014, 15:54
Здавейте, Община продава 90 % от дяловете на общинско предприятие - болница, на ООД. Има договор за покупко -продажба на дяловете . Следва ли общинското предприятие да офрми сделката и с фактура?

Публикувай коментар или въпрос

Вашето име: *

Адрес на електронна поща:

Уведомете ме за отговор и последващи коментари/въпроси:

Коментар: *

Въведете кода от картинката: *
Защита срещу спамъри!

Регистрация на фирми, вписване на промени в Търговския регистър, регистрационни, разрешителни и лицензионни режими, изготвяне на граждански и търговски договори, събиране на вземания, данъчно-правни консултации, трудово-правни консултации, интернет право.

Повече информация

Повече информация За всякакви въпроси и/или коментари във връзка със статията Данъчно третиране на продажба на дружествени дялове, моля използвайте уеб формата в края на страницата.

Повече информация За правни услуги в областта на Данъчно третиране на продажба на дружествени дялове, моля посетете Данъчно право.

Бюлетин

Електронният информационен бюлетин на sotirov.info съдържа правни новини и важни срокове за Вашия бизнес, както и друга полезна правна информация за Вашата фирма.

Вашето име:

Електронна поща:

© 2011-2019 Адвокат Деян Сотиров | Сайтът е защитен от Copyscape | Връзка с администратор